Ekumeniskā “Bībeles stunda”

†M

 

Ekumeniskā “Bībeles stunda”

Gulbenes pilsētā un novadā

• 2021 •


Šī ideja atnāca kā 2021.gada lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību auglis. Par saturu lūgšanai, kas var palīdzēt mums visiem augt ticībā un sirds vienotībā Jēzu Kristū, tika izvēlēta Apustuļu darbu grāmata. Pirmā tikšanās – 2021.02.25. (ceturtdiena), pulksten 19:30.“Rūpes par vienības atjaunošanu skar visu Baznīcu – gan ticīgos, gan viņu ganus.” Taču jāapzinās arī tas, ka “šis svētais nodoms – visu kristiešu samierināšana vienas vienīgās Kristus Baznīcas vienībā – pārsniedz visus cilvēciskos spēkus un spējas”. Tāpēc mēs visu savu cerību liekam “uz Kristus lūgšanu par Baznīcu, uz Tēva mīlestību pret mums un uz Svēta Gara spēku”.

KBK 822

• Lūgšanas norise

Lūgšanas norise ir sekojoša:

 • 19:30 – iesākuma dziesma
 • dziesma iesākumam → Slavēt ir Tā Kunga Vārds (notis)
 • Krusta zīme un iesākuma sveiciens
 • teksta lasīšana (2x – lasīs labprātīgie lūgšanas dalībnieki)
  • svarīgi ir dzirdēt Dieva Vārdu, jo – kā māca svētais Pāvils – “ticība nāk no dzirdēšanas, bet dzirdētais – caur Kristus vārdu”  (Rom 10,17)
  • jau klausīšanās laikā ir vērts sadzirdēt/pamanīt sirdī: kas mani sevišķi uzrunā, pievērš uzmanību, šķiet man sevišķs?
 • priestera/mācītāja izskaidrojumi, komentāri 
 • individuālā lūgšana (30 minūtes)
  • Tad vēlreiz var mierīgi lasīt, pievēršot uzmanību jau pieminētajam: kas mani sevišķi uzrunā, kurš pants vai pat viens vārds pievērš manu uzmanību, šķiet man sevišķs manas dzīves šodienas apstākļos?
  • Individuālās lūgšanas laikā pie sadzirdētā/atrastā ir vērts vairāk pakavēties, pārdomāt, savā ziņā – strādāt ar to, piemēram, jautājot:
   • Kāpēc šis pants vai vārds mani “aizturēja”, kāpēc tas man ir īpašs?
   • Ko Dievs caur šo Savu Vārdu grib man teikt, pie kā aicināt, uz ko norādīt, par ko uzdot jautājumu vai kādās lietās man veikt sirdsapziņas izmeklēšanu?
   • Par ko man būtu jālūdzas šodien (šajā “Bībeles stundā”) vai turpmākajā dzīvē? Kas man būtu jādara caur šo Dieva Vārda piedāvāto? Kā uz to atbildēt savā dzīvē?
  • Var gadīties, ka šoreiz mani nekas neuzrunā. Tad ir vērts atcerēties, ka “Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs, un asāks par katru divasmeņu zobenu. Tas spiežas cauri, kamēr pāršķir dvēseli un garu, tāpat locekļus un smadzenes. Tas ir domu un sirdsapziņas tiesnesis.” (Ebr 4, 12) un ka tas nesīs augļus manā dzīvē savā laikā. Svarīgi, ka esmu Dievam devis iespēju uzrunāt mani caur Savu Vārdu.
  • Meditācijai palīdz darbs ar iepriekš izdrukātu tekstu, jo uz šīs lapiņas var  atzīmēt vai pasvītrot konkrētas vietas; likt jautājuma vai izsaukuma zīmes vai citus sev pašam vajadzīgus simbolus un zīmes. Viss ir tāpēc, lai palīdzētu saprast tekstu un auglīgāk ar to lūgtos.
  • Ja esmu atradis sev īpašo pantu, vārdu un mazliet jau to pārdomājis, varu izmantot atsauces vietas. Lasīt norādītos citātus, Bībeles fragmentus, padziļināt atrastā saprašanu un tādējādi – cerams – garīgo auglīgumu.
 • kopīga dalīšanās  
  • Dalīšanās laiks nav citu mācīšanas laiks.
  • Tādēļ mēs cenšamies runāt vienīgi par sevi (nelietojam vārdus: “tu”, “mēs”, “viņi”, bet sakām, piemēram: “Mani uzrunāja tas un tas…”, “Šis Vārds mani aicina pie tā un tā…”,  “Es To attiecībā uz sevi saprotu šādā veidā…”)
  •  Neviens nedrīkst pārtraukt to, kurš dalās.
  • Pabeidzot dalīšanos, sakām, piemēram: “Tas ir viss no manas puses!”, “Paldies!”, “Slava Dievam!”, “Amen”.
  • Otra cilvēka teikto dalīšanās laikā nedrīkst komentēt, novērtēt, izsmiet…
  • Un pats svarīgākais – AR DZIRDĒTO NEDALĀMIES AR NEVIENU CITU CILVĒKU! Šāda stāja – caur uzticēšanos – būvēs kopienas spēku un palīdzēs nākamajās reizēs atvērties vēl lielākai Dieva žēlastībai caur Viņa Vārdu un caur kopienas kopīgo lūgšanu
 • priestera/mācītāja noslēguma aizlūgumi/svētība
 • dziesma noslēgumam (pēc izvēles)

 

• Par pievienošanos •

Kopīgajai lūgšanai var pievienoties, atvērot sekojošo saiti:

https://meet.google.com/yaj-xnhy-ztt

vai lietotnē “Google Meet” ierakstīt kodu:

yaj-xnhy-ztt

 

• Bībeles fragmenti

 

2021.02.25. → Rakstu vieta: Apd 1, 1-11

Vecais tulkojumsJaunais tulkojums

1. Es pirmajos nostāstos, Teofil, runāju par visu, ko Jēzus darīja un mācīja no sākuma 2. līdz tai dienai, kurā Viņš pacēlās debesīs, pavēlēdams caur Svēto Garu apustuļiem, kurus Viņš izredzēja. 3. Tiem Viņš arī pēc savām ciešanām, daudzos pierādījumos apliecināja, ka Viņš ir dzīvs, un, četrdesmit dienas parādīdamies, runāja par Dieva valstību. 4. Un Viņš ēda kopā ar tiem un pavēlēja viņiem neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs (tā Viņš sacīja) no manas mutes dzirdējāt. 5. Jo Jānis gan kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām tiksiet kristīti Svētajā Garā.

6. Tad tie, kas bija sapulcējušies, jautāja Viņam, sacīdami: «Kungs, vai Tu šinī laikā atjaunosi Izraēļa valsti?» 7. Bet Viņš tiem sacīja: «Nav jūsu daļa zināt laiku vai brīžus, ko Tēvs atstājis savā varā. 8. Bet kad nāks pār jums Svētais Gars, tad jūs saņemsiet Viņa spēku; un jūs būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Jūdejā, un Samarijā, un visā zemē.»

9. Un to sacījis, tiem redzot, Viņš tika pacelts, un padebess paņēma Viņu no to acīm. 10. Kad tie, Viņam debesīs uzejot, skatījās, lūk, divi vīri baltās drēbēs piestājās tiem 11. Un sacīja: «Galilejas vīri, ko jūs stāvat, skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas no jums tika paņemts debesīs, tāpat atnāks, kā jūs redzējāt Viņu debesīs aizejam.» 

1 Pirmajā grāmatā, Teofil, es aprakstīju visu, ko Jēzus darīja sākumā un mācīja 2 līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs un izraudzītajiem apustuļiem jau bija devis pavēles Svētajā Garā. 3 Pēc savām ciešanām viņš nostājās dzīvs viņu priekšā, un četrdesmit dienās viņš to daudzas reizes pierādīja, tiem parādīdamies un runādams par Dieva valstību. 4 Kopīgu mielastu ieturot, viņš tiem pavēlēja: “Neaizejiet no Jeruzālemes, bet sagaidiet Tēva apsolījumu, ko jau dzirdējāt no manis: 5 Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām kristīs Svētajā Garā.”

6 Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja: “Kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcelsi Israēlam ķēniņvalsti?” 7 Viņš tiem sacīja: “Nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko Tēvs ir nolicis savā varā, 8 bet jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam.”

9 Un, to pateicis, viņš, tiem redzot, tika pacelts, un mākonis uzņēma viņu prom no to acīm. 10 Viņam aizejot, tie cieši lūkojās debesīs, un, redzi, divi vīri baltās drānās pie tiem nostājās un 11 sacīja: “Galilejieši, ko stāvat, skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas uzņemts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizejam.”


Atsauces:

 • Apd 1,1a: Lk 1,1-4;
 • Apd 1,1b-2: Apd 1,21-22; Lk 24,49; Mt 28,19-20; Lk 24,51:
 • Apd 1,3: 1 Tim 3,16; Apd 10,40-41; Apd 13,30-31; Mt 28,10;
 • Apd 1,4: Lk 24,41-43; Lk 24,49; Apd 2,32-33; Gal 3,13-14; Ef 1,13;
 • Apd 1,5: Mt 3,11 (→ Mk 1,8; Lk 3,16); J 1, 33; Apd 11,16;
 • Apd 1,6: Dan 2,21; Mt 24,36; 1 Tes 5,1-2;
 • Apd 1,8: Is 32,12-15; Mt 28,19; Mk 16, 15.20; Lk 24,47-48;
 • Apd 1,9: Mk 16,19; Lk 24,50-51; J 3,13; J 20,17; Rom 10,6; Ef 4,7-10; 1 P 3,22;
 • Apd 1,10: Zah 14,4; 2 Ķēn 2,10-11; Lk 24,4; Apd 3,20-21;

Visi atsauču teksti

 

Pēc pantiem (jāatver)

1. Es pirmajos nostāstos, Teofil...
 • Lk 1,1-4: 1. Jau daudzi mēģinājuši uzrakstīt nostāstus par notikumiem, kas risinājušies mūsu vidū. 2. Kā tos mums notēlojuši tie, kas sākumā paši redzējuši un bijuši vārda kalpi, 3. Tā iedomājos, visu no sākuma pamatīgi izpētot, tev, viscienīgākais Teofil, pēc kārtas uzrakstīt, 4. Lai tu pārliecinātos tās mācības patiesībā, kurā tu esi mācīts.
1. …runāju par visu, ko Jēzus darīja un mācīja no sākuma 2. līdz tai dienai, kurā Viņš pacēlās debesīs, pavēlēdams caur Svēto Garu apustuļiem, kurus Viņš izredzēja.
 • Apd 1,21-22: 21. Tāpēc vienam no tiem vīriem, kas ar mums bija vienoti visu laiku, kad Kungs Jēzus pie mums nāca un gāja, 22. Sākot ar Jāņa kristību, līdz tai dienai, kad Viņš no mums tika uzņemts debesīs, jākļūst līdz ar mums par Viņa augšāmcelšanās liecinieku.
 • Lk 24,49: Un es jums sūtu sava Tēva apsolīto, bet jūs palieciet pilsētā, kamēr tiksiet tērpti spēkā no augšienes!
 • Mt 28,19-20: 19 Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, 20 Mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis, un, lūk, Es esmu ar jums līdz pasaules galam.
 • Lk 24,51:Un notika, ka Viņš, svētījot tos, attālinājās no tiem un pacēlās debesīs.
3. Tiem Viņš arī pēc savām ciešanām, daudzos pierādījumos apliecināja, ka Viņš ir dzīvs, un, četrdesmit dienas parādīdamies, runāja par Dieva valstību.
 • 1 Tim 3,16:Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums. Tas ir parādījies miesīgi, apliecināts garā, eņģeļi to skatījuši, tautām tas sludināts, pasaulē ticēts, godībā uzņemts.
 • Apd 10,40-41: 40. Dievs Viņu uzmodināja trešajā dienā un atļāva Viņam parādīties. 41. Ne visai tautai, bet Dieva izredzētajiem lieciniekiem, mums, kas kopā ar Viņu ēdām un dzērām pēc augšāmcelšanās no miroņiem.
 • Apd 13,30-31: 30. Bet trešajā dienā Dievs uzmodināja Viņu no miroņiem, un Viņš daudzās dienās parādījās tiem, 31. Kas kopā ar Viņu no Galilejas atnāca Jeruzalemē. Tie līdz šim ir Viņa liecinieki tautā.
 • Mt 28,10: Tad Jēzus sacīja viņām: Nebīstieties, ejiet un paziņojiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju! Tur viņi mani redzēs.
4. Un Viņš ēda kopā ar tiem un pavēlēja viņiem neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs (tā Viņš sacīja) no manas mutes dzirdējāt. 5. Jo Jānis gan kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām tiksiet kristīti Svētajā Garā.
 • Lk 24,41-43: 41. Bet kad viņi priekā vēl neticēja un brīnījās, Viņš tiem sacīja: Vai jums ir šeit kas ēdams? 42. Un tie Viņam atnesa gabalu ceptas zivs un kāri medus. 43. Un kad Viņš to klātbūtnē bija ēdis, paņēmis atlikušo, viņš deva tiem.
 • Lk 24,49: Un es jums sūtu sava Tēva apsolīto, bet jūs palieciet pilsētā, kamēr tiksiet tērpti spēkā no augšienes!
 • Apd 2,32-33: 32. Šo Jēzu Dievs cēla augšām, tam mēs visi esam liecinieki. 33. Dieva labās rokas paaugstināts un no Tēva saņēmis Svētā Gara apsolījumu, Viņš izlēja to, ko jūs redzat un dzirdat.
 • Gal 3,13-14: 13. Kristus mūs atpirka no likuma lāsta, pats mūsu dēļ palikdams par lāstu, jo rakstīts: Lai nolādēts katrs, kas pakārts pie koka, 14. Lai Ābrahama svētība, nāktu pār tautām Kristū Jēzū, tā ka ticībā mēs saņemam Gara apsolījumu.
 • Ef 1,13: Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs Kristū svētījis visādā garīgā svētībā debesīs.
5. Jo Jānis gan kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām tiksiet kristīti Svētajā Garā.
 • Mt 3,11 (→ Mk 1,8; Lk 3,16):  11. [Jānis Kristītājs teica] …es kristīju jūs ar ūdeni grēku nožēlošanai, bet kas pēc manis nāks, ir varenāks par mani. Es neesmu cienīgs Viņam kurpes nest; Viņš jūs kristīs Svētajā Garā un ar uguni.
 • J 1, 32-33: 32. Un Jānis liecināja, sacīdams: «Es redzēju Garu kā balodi nolaižamies no debesīm un paliekam uz Viņa. 33. Un es Viņu nepazinu, bet, kas mani sūtīja kristīt ar ūdeni, tas man sacīja: Uz kā tu redzēsi Garu nonākam un uz Viņa paliekam, tas ir, kas krista Svētajā Garā.»
 • Apd 11,15-16: 15. Bet kad es sāku runāt, Svētais Gars nāca pār viņiem tāpat kā sākumā pār mums. 16. Tad es atminējos Kunga vārdu, ko Viņš sacījis: «Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti Svētajā Garā.»
 • Apd 19,1-7:  1. Bet notika, kamēr Apolls bija Korintā, ka Pāvils, pārstaigājis augstienes apgabalus, nonāca Efezā. Atradis dažus mācekļus, Viņš tiem sacīja: Vai jūs saņēmāt Svēto Garu, kad kļuvāt ticīgi? Bet tie viņam sacīja: Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir. 3. Tad viņš tiem sacīja: Kā tad jūs esat kristīti? Tie sacīja: Jāņa kristībā. 4. Bet Pāvils sacīja: Jānis kristīja tautu grēku nožēlošanas kristībā, sacīdams, lai tie tic uz To, kas pēc viņa nāks, t.i., uz Jēzu. 5. To dzirdējuši, viņi tika kristīti Kunga Jēzus vārdā. 6. Un kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais Gars nāca uz viņiem, un tie runāja valodās un pravietoja. 7. Bet viņu bija pavisam ap divpadsmit vīru.
6. Tad tie, kas bija sapulcējušies, jautāja Viņam, sacīdami: Kungs, vai Tu šinī laikā atjaunosi Izraēļa valsti? 7. Bet Viņš tiem sacīja: Nav jūsu daļa zināt laiku vai brīžus, ko Tēvs atstājis savā varā.
 • Dan 2,21: 20. un [Daniēls] sacīja: “Slavēts lai ir Dieva Vārds no mūžības uz mūžību, jo Viņam pieder gudrība un vara! 21 Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, Viņš atceļ un ieceļ ķēniņus, Viņš dod gudriem gudrību un sapratīgiem saprašanu;
 • Mt 24,36: Bet to dienu un stundu neviens nezina, pat ne debesu eņģeļi, kā vienīgi Tēvs.
 • 1 Tes 5,1-2: 1. Bet par laiku un stundu, brāļi, mums nevajag jums rakstīt, 2. Jo jūs paši labi zināt, ka Kunga diena nāks tāpat kā zaglis naktī.
8. Bet kad nāks pār jums Svētais Gars, tad jūs saņemsiet Viņa spēku; un jūs būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Jūdejā, un Samarijā, un visā zemē.
 • Is 32,12-15: 12 Vaimanādamas sitiet pa savām krūtīm skaisto druvu un auglīgo vīnakoku dēļ, 13 manas tautas druvu dēļ, ko nomāc ērkšķi un dadži, ak, un grezno namu un priekiem bagātās pilsētas dēļ, 14 jo pilis ir atstātas, pilsētas troksnis apklusis, pils pakalni un izlūktorņi kļuvuši par paslēptuvēm, par mitekli meža ēzeļiem un par ganībām ganāmiem pulkiem, 15 līdz kamēr pār mums taps izliets Gars no augšienes. Tad tuksnesis kļūs par augļu dārzu, un dārzs būs kā mežs.
 • Mt 28,18-19: 18 Un Jēzus piegāja un runāja viņiem, sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. 19 Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, 20 Mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis, un, lūk, Es esmu ar jums līdz pasaules galam.
 • Mk 16, 15.20: 15. Un Viņš tiem sacīja: Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai! (…) 20. Bet viņi gāja un sludināja visur; un Kungs viņiem palīdzēja un mācību apstiprināja ar līdzejošajām zīmēm.
 • Lk 24,47-48: 46. Un Viņš tiem sacīja: Jo tā rakstīts un tā Kristum vajadzēja ciest un trešajā dienā no miroņiem augšāmcelties. 47. Un Viņa vārdā jāsludina grēku gandarīšana un grēku piedošana visām tautām, sākot ar Jeruzalemi. 48. Bet jūs esat liecinieki par šo visu.
9. Un to sacījis, tiem redzot, Viņš tika pacelts, un padebess paņēma Viņu no to acīm.
 • Mk 16,19: Un Kungs Jēzus pēc tam, kad ar viņiem bija runājis, tika uzņemts debesīs un sēd pie Dieva labās rokas.
 • Lk 24,50-51: 50. Un Viņš tos izveda ārā līdz Betānijai, un savas rokas pacēlis, svētīja tos. 51. Un notika, ka Viņš, svētījot tos, attālinājās no tiem un pacēlās debesīs.
 • J 3,13: Un neviens neuziet debesīs, kā vienīgi Cilvēka Dēls, kas nācis no debesīm un kas ir debesīs.
 • J 20,17: Jēzus sacīja viņai: Nepieskaries man, jo es vēl neesmu aizgājis pie sava Tēva, bet ej pie maniem brāļiem un saki viņiem: es aizeju pie sava Tēva un jūsu Tēva, pie sava Dieva un jūsu Dieva.
 • Rom 10,6-7: 6. Bet taisnība, kas nāk no ticības, saka tā: Nesaki savā sirdī: kas uzkāps debesīs, tas ir, lai novestu Kristu, 7. Vai arī: kas nokāps bezdibenī, tas ir, lai atsauktu Kristu no miroņiem!
 • Ef 4,7-10: 7. Bet katram no mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus mums to dāvinājis. 8. Tāpēc Viņš saka: Uziedams augšā un gūstā paņemdams gūstniecību, Viņš cilvēkiem izdalīja dāvanas. 9. Bet uzgāja, vai tas nenozīmē to, ka Viņš pirmāk nonācis pasaules zemajās vietās? 10. Bet Viņš, kas nonāca, ir tas pats, kas uzgāja pār visām debesīm, lai visu piepildītu.
 • 1 P 3,22:Lai mēs kļūtu mūžīgās dzīves mantinieki, Viņš [Jēzus Kristus], nāvi uzvarējis, uzgāja debesīs un sēž pie Dieva labās rokas, kur Viņam pakļauti eņģeļi, varas un spēki.
10. Kad tie, Viņam debesīs uzejot, skatījās, lūk, divi vīri baltās drēbēs piestājās tiem 11. Un sacīja: Galilejas vīri, ko jūs stāvat, skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas no jums tika paņemts debesīs, tāpat atnāks, kā jūs redzējāt Viņu debesīs aizejam.
 • Zah 14,4: 4 Un Viņš nostāsies tai dienā ar Savām kājām uz Eļļas kalna, kas Jeruzālemei priekšā austrumu virzienā. Un Eļļas kalns tad pāršķelsies vidū pušu divās daļās virzienā no saules lēkta uz saules rietu; starp abām kalna pusēm radīsies plata grava, tā ka viena kalna puse pavirzīsies uz ziemeļiem, bet otra uz dienvidiem.
 • 2 Ķēn 2,10-11: 10 Un Elija atbildēja: “Tu esi lūdzis grūti izpildāmu lietu; ja tu mani redzēsi, kad es no tevis tikšu aizrauts, tad lai tev tā notiek, bet, ja ne, tad tas nenotiks.” 11 Un, kamēr viņi iedami tā sarunājās, redzi, piepeši nāca ugunīgi rati un ugunīgi zirgi, kas tos abus vienu no otra atšķīra; tā Elija vētrā aizbrauca uz debesīm.
 • Lk 24,4:Un notika, kamēr viņas bija savā prātā satriektas par to, lūk, divi vīri spožās drānās piebiedrojās viņām.
 • Apd 3,20-21: 20. Un lai Kungs dotu atspirgšanas laikus, lai sūtītu To, ko Viņš jums priekšsludinājis, Jēzu Kristu. 21. Ko debesīm vajag uzņemt līdz tam laikam, kad viss būs piepildīts, ko Dievs runājis no mūžības ar savu svēto praviešu muti.
Viss pēc kārtas

1. Es pirmajos nostāstos, Teofil,

 • Lk 1,1-4: 1. Jau daudzi mēģinājuši uzrakstīt nostāstus par notikumiem, kas risinājušies mūsu vidū. 2. Kā tos mums notēlojuši tie, kas sākumā paši redzējuši un bijuši vārda kalpi, 3. Tā iedomājos, visu no sākuma pamatīgi izpētot, tev, viscienīgākais Teofil, pēc kārtas uzrakstīt, 4. Lai tu pārliecinātos tās mācības patiesībā, kurā tu esi mācīts.

1. …runāju par visu, ko Jēzus darīja un mācīja no sākuma 2. līdz tai dienai, kurā Viņš pacēlās debesīs, pavēlēdams caur Svēto Garu apustuļiem, kurus Viņš izredzēja.

 • Apd 1,21-22: 21. Tāpēc vienam no tiem vīriem, kas ar mums bija vienoti visu laiku, kad Kungs Jēzus pie mums nāca un gāja, 22. Sākot ar Jāņa kristību, līdz tai dienai, kad Viņš no mums tika uzņemts debesīs, jākļūst līdz ar mums par Viņa augšāmcelšanās liecinieku.
 • Lk 24,49: Un es jums sūtu sava Tēva apsolīto, bet jūs palieciet pilsētā, kamēr tiksiet tērpti spēkā no augšienes!
 • Mt 28,19-20: 19 Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, 20 Mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis, un, lūk, Es esmu ar jums līdz pasaules galam.
 • Lk 24,51:Un notika, ka Viņš, svētījot tos, attālinājās no tiem un pacēlās debesīs.

3. Tiem Viņš arī pēc savām ciešanām, daudzos pierādījumos apliecināja, ka Viņš ir dzīvs, un, četrdesmit dienas parādīdamies, runāja par Dieva valstību.

 • 1 Tim 3,16:Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums. Tas ir parādījies miesīgi, apliecināts garā, eņģeļi to skatījuši, tautām tas sludināts, pasaulē ticēts, godībā uzņemts.
 • Apd 10,40-41: 40. Dievs Viņu uzmodināja trešajā dienā un atļāva Viņam parādīties. 41. Ne visai tautai, bet Dieva izredzētajiem lieciniekiem, mums, kas kopā ar Viņu ēdām un dzērām pēc augšāmcelšanās no miroņiem.
 • Apd 13,30-31: 30. Bet trešajā dienā Dievs uzmodināja Viņu no miroņiem, un Viņš daudzās dienās parādījās tiem, 31. Kas kopā ar Viņu no Galilejas atnāca Jeruzalemē. Tie līdz šim ir Viņa liecinieki tautā.
 • Mt 28,10: Tad Jēzus sacīja viņām: Nebīstieties, ejiet un paziņojiet maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju! Tur viņi mani redzēs.

4. Un Viņš ēda kopā ar tiem un pavēlēja viņiem neaiziet no Jeruzalemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs (tā Viņš sacīja) no manas mutes dzirdējāt. 5. Jo Jānis gan kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām tiksiet kristīti Svētajā Garā.

 • Lk 24,41-43: 41. Bet kad viņi priekā vēl neticēja un brīnījās, Viņš tiem sacīja: Vai jums ir šeit kas ēdams? 42. Un tie Viņam atnesa gabalu ceptas zivs un kāri medus. 43. Un kad Viņš to klātbūtnē bija ēdis, paņēmis atlikušo, viņš deva tiem.
 • Lk 24,49: Un es jums sūtu sava Tēva apsolīto, bet jūs palieciet pilsētā, kamēr tiksiet tērpti spēkā no augšienes!
 • Apd 2,32-33: 32. Šo Jēzu Dievs cēla augšām, tam mēs visi esam liecinieki. 33. Dieva labās rokas paaugstināts un no Tēva saņēmis Svētā Gara apsolījumu, Viņš izlēja to, ko jūs redzat un dzirdat.
 • Gal 3,13-14: 13. Kristus mūs atpirka no likuma lāsta, pats mūsu dēļ palikdams par lāstu, jo rakstīts: Lai nolādēts katrs, kas pakārts pie koka, 14. Lai Ābrahama svētība, nāktu pār tautām Kristū Jēzū, tā ka ticībā mēs saņemam Gara apsolījumu.
 • Ef 1,13: Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs Kristū svētījis visādā garīgā svētībā debesīs.

5. Jo Jānis gan kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām tiksiet kristīti Svētajā Garā.

 • Mt 3,11 (→ Mk 1,8; Lk 3,16):  11. [Jānis Kristītājs teica] …es kristīju jūs ar ūdeni grēku nožēlošanai, bet kas pēc manis nāks, ir varenāks par mani. Es neesmu cienīgs Viņam kurpes nest; Viņš jūs kristīs Svētajā Garā un ar uguni.
 • J 1, 32-33: 32. Un Jānis liecināja, sacīdams: «Es redzēju Garu kā balodi nolaižamies no debesīm un paliekam uz Viņa. 33. Un es Viņu nepazinu, bet, kas mani sūtīja kristīt ar ūdeni, tas man sacīja: Uz kā tu redzēsi Garu nonākam un uz Viņa paliekam, tas ir, kas krista Svētajā Garā. »
 • Apd 11,15-16: 15. Bet kad es sāku runāt, Svētais Gars nāca pār viņiem tāpat kā sākumā pār mums. 16. Tad es atminējos Kunga vārdu, ko Viņš sacījis: «Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti Svētajā Garā.»
 • Apd 19,1-7:  1. Bet notika, kamēr Apolls bija Korintā, ka Pāvils, pārstaigājis augstienes apgabalus, nonāca Efezā. Atradis dažus mācekļus, Viņš tiem sacīja: Vai jūs saņēmāt Svēto Garu, kad kļuvāt ticīgi? Bet tie viņam sacīja: Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir. 3. Tad viņš tiem sacīja: Kā tad jūs esat kristīti? Tie sacīja: Jāņa kristībā. 4. Bet Pāvils sacīja: Jānis kristīja tautu grēku nožēlošanas kristībā, sacīdams, lai tie tic uz To, kas pēc viņa nāks, t.i., uz Jēzu. 5. To dzirdējuši, viņi tika kristīti Kunga Jēzus vārdā. 6. Un kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais Gars nāca uz viņiem, un tie runāja valodās un pravietoja. 7. Bet viņu bija pavisam ap divpadsmit vīru.

6. Tad tie, kas bija sapulcējušies, jautāja Viņam, sacīdami: Kungs, vai Tu šinī laikā atjaunosi Izraēļa valsti? 7. Bet Viņš tiem sacīja: Nav jūsu daļa zināt laiku vai brīžus, ko Tēvs atstājis savā varā.

 • Dan 2,21: 20. un [Daniēls] sacīja: “Slavēts lai ir Dieva Vārds no mūžības uz mūžību, jo Viņam pieder gudrība un vara! 21 Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, Viņš atceļ un ieceļ ķēniņus, Viņš dod gudriem gudrību un sapratīgiem saprašanu;
 • Mt 24,36: Bet to dienu un stundu neviens nezina, pat ne debesu eņģeļi, kā vienīgi Tēvs.
 • 1 Tes 5,1-2: 1. Bet par laiku un stundu, brāļi, mums nevajag jums rakstīt, 2. Jo jūs paši labi zināt, ka Kunga diena nāks tāpat kā zaglis naktī.

8. Bet kad nāks pār jums Svētais Gars, tad jūs saņemsiet Viņa spēku; un jūs būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Jūdejā, un Samarijā, un visā zemē.

 • Is 32,12-15: 12 Vaimanādamas sitiet pa savām krūtīm skaisto druvu un auglīgo vīnakoku dēļ, 13 manas tautas druvu dēļ, ko nomāc ērkšķi un dadži, ak, un grezno namu un priekiem bagātās pilsētas dēļ, 14 jo pilis ir atstātas, pilsētas troksnis apklusis, pils pakalni un izlūktorņi kļuvuši par paslēptuvēm, par mitekli meža ēzeļiem un par ganībām ganāmiem pulkiem, 15 līdz kamēr pār mums taps izliets Gars no augšienes. Tad tuksnesis kļūs par augļu dārzu, un dārzs būs kā mežs.
 • Mt 28,18-19: 18 Un Jēzus piegāja un runāja viņiem, sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. 19 Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, 20 Mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis, un, lūk, Es esmu ar jums līdz pasaules galam.
 • Mk 16, 15.20: 15. Un Viņš tiem sacīja: Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai! (…) 20. Bet viņi gāja un sludināja visur; un Kungs viņiem palīdzēja un mācību apstiprināja ar līdzejošajām zīmēm.
 • Lk 24,47-48: 46. Un Viņš tiem sacīja: Jo tā rakstīts un tā Kristum vajadzēja ciest un trešajā dienā no miroņiem augšāmcelties. 47. Un Viņa vārdā jāsludina grēku gandarīšana un grēku piedošana visām tautām, sākot ar Jeruzalemi. 48. Bet jūs esat liecinieki par šo visu.

9. Un to sacījis, tiem redzot, Viņš tika pacelts, un padebess paņēma Viņu no to acīm.

 • Mk 16,19: Un Kungs Jēzus pēc tam, kad ar viņiem bija runājis, tika uzņemts debesīs un sēd pie Dieva labās rokas.
 • Lk 24,50-51: 50. Un Viņš tos izveda ārā līdz Betānijai, un savas rokas pacēlis, svētīja tos. 51. Un notika, ka Viņš, svētījot tos, attālinājās no tiem un pacēlās debesīs.
 • J 3,13: Un neviens neuziet debesīs, kā vienīgi Cilvēka Dēls, kas nācis no debesīm un kas ir debesīs.
 • J 20,17: Jēzus sacīja viņai: Nepieskaries man, jo es vēl neesmu aizgājis pie sava Tēva, bet ej pie maniem brāļiem un saki viņiem: es aizeju pie sava Tēva un jūsu Tēva, pie sava Dieva un jūsu Dieva.
 • Rom 10,6-7: 6. Bet taisnība, kas nāk no ticības, saka tā: Nesaki savā sirdī: kas uzkāps debesīs, tas ir, lai novestu Kristu, 7. Vai arī: kas nokāps bezdibenī, tas ir, lai atsauktu Kristu no miroņiem!
 • Ef 4,7-10: 7. Bet katram no mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus mums to dāvinājis. 8. Tāpēc Viņš saka: Uziedams augšā un gūstā paņemdams gūstniecību, Viņš cilvēkiem izdalīja dāvanas. 9. Bet uzgāja, vai tas nenozīmē to, ka Viņš pirmāk nonācis pasaules zemajās vietās? 10. Bet Viņš, kas nonāca, ir tas pats, kas uzgāja pār visām debesīm, lai visu piepildītu.
 • 1 P 3,22:Lai mēs kļūtu mūžīgās dzīves mantinieki, Viņš [Jēzus Kristus], nāvi uzvarējis, uzgāja debesīs un sēž pie Dieva labās rokas, kur Viņam pakļauti eņģeļi, varas un spēki.

10. Kad tie, Viņam debesīs uzejot, skatījās, lūk, divi vīri baltās drēbēs piestājās tiem 11. Un sacīja: Galilejas vīri, ko jūs stāvat, skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas no jums tika paņemts debesīs, tāpat atnāks, kā jūs redzējāt Viņu debesīs aizejam.

 • Zah 14,4: 4 Un Viņš nostāsies tai dienā ar Savām kājām uz Eļļas kalna, kas Jeruzālemei priekšā austrumu virzienā. Un Eļļas kalns tad pāršķelsies vidū pušu divās daļās virzienā no saules lēkta uz saules rietu; starp abām kalna pusēm radīsies plata grava, tā ka viena kalna puse pavirzīsies uz ziemeļiem, bet otra uz dienvidiem.
 • 2 Ķēn 2,10-11: 10 Un Elija atbildēja: “Tu esi lūdzis grūti izpildāmu lietu; ja tu mani redzēsi, kad es no tevis tikšu aizrauts, tad lai tev tā notiek, bet, ja ne, tad tas nenotiks.” 11 Un, kamēr viņi iedami tā sarunājās, redzi, piepeši nāca ugunīgi rati un ugunīgi zirgi, kas tos abus vienu no otra atšķīra; tā Elija vētrā aizbrauca uz debesīm.
 • Lk 24,4:Un notika, kamēr viņas bija savā prātā satriektas par to, lūk, divi vīri spožās drānās piebiedrojās viņām.
 • Apd 3,20-21: 20. Un lai Kungs dotu atspirgšanas laikus, lai sūtītu To, ko Viņš jums priekšsludinājis, Jēzu Kristu. 21. Ko debesīm vajag uzņemt līdz tam laikam, kad viss būs piepildīts, ko Dievs runājis no mūžības ar savu svēto praviešu muti.

 

2021.03.25.Rakstu vieta: Apd 1, 12-14

Vecais tulkojumsJaunais tulkojums

12. Tad viņi atgriezās atpakaļ Jeruzalemē no kalna, ko sauc par Olīvkalnu, kas ir tuvu Jeruzalemei, sabata gājiena attālumā. 13. Un viņi atnākuši uzgāja Vakariņu telpā, kur uzturējās Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Fīlips un Toms, Bērtulis un Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls, un Sīmanis Centīgais, un Jūda, Jēkaba brālis. 14. Viņi visi vienprātīgi palika lūgšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus Māti, un Viņa brāļiem.

12 Tad viņi atgriezās Jeruzālemē no tā sauktā Olīvkalna, kas no Jeruzālemes ir sabata gājiena attālumā. 13 Pārnākuši viņi uzkāpa augšistabā, kur bija apmetušies Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls, un Sīmanis Zēlots un Jūda, Jēkaba dēls. 14 Viņi bija vienprātīgi neatlaidīgā Dieva lūgšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti, un viņa brāļiem.


Atsauces:

 • Apd 1, 
 • Apd 1, 

 

2021.xy.xy. → Rakstu vieta: Apd 1, 15-26

Vecais tulkojumsJaunais tulkojums

15. Tanīs dienās Pēteris, nostājies brāļu vidū, (bet tie bija kopā ap simts divdesmit cilvēku) sacīja: 16. Brāļi, vajag izpildīt Rakstus, ko Svētais Gars pasludināja ar Dāvida muti par Jūdasu, kas bija vadonis tiem, kas apcietināja Jēzu. 17. Tas bija pieskaitīts mums, un viņš piedalījās šinī kalpošanā. 18. Tas ieguva tīrumu par netaisnības algu un, pakāries, vidū pārsprāga, un visas viņa iekšas izgāzās. 19. Tas kļuva zināms visiem Jeruzalemes iedzīvotājiem, tā ka tas tīrums viņu valodā tika nosaukts Hakeldama, tas ir, asins tīrums. 20. Jo psalmu grāmatā rakstīts: “Lai viņu mājvieta paliek tukša un lai neviens tanī nedzīvo; un viņa bīskapa pilnvaras lai saņem cits.” 21. Tāpēc vienam no tiem vīriem, kas ar mums bija vienoti visu laiku, kad Kungs Jēzus pie mums nāca un gāja, 22. Sākot ar Jāņa kristību, līdz tai dienai, kad Viņš no mums tika uzņemts debesīs, jākļūst līdz ar mums par Viņa augšāmcelšanās liecinieku.

23. Un viņi izraudzīja divus: Jāzepu, ko sauca par Barsabu, kas iesaukts Taisnīgais, un Matiju. 24. Un viņi, Dievu pielūgdami, sacīja: Tu, Kungs, pazīsti visu sirdis, parādi, kuru no šiem diviem Tu esi izvēlējies, 25. Lai tas saņemtu kalpošanas un apustuļa pienākumus, ko Jūdass atstāja, lai aizietu savā vietā. 26. Un tie deva viņiem lozes, un loze krita Matijam, un viņš tika pieskaitīts vienpadsmit apustuļiem.

15 Un tajās dienās Pēteris, piecēlies brāļu vidū – tur bija sapulcējušies vienkopus ap simts divdesmit cilvēku –, sacīja: 16 “Mani brāļi, Rakstiem bija jāpiepildās, kā ar Dāvida muti Svētais Gars jau pavēstījis par Jūdu, kas parādīja ceļu Jēzus sagūstītājiem. 17 Viņš bija mūsu vidū un bija izraudzīts šai kalpošanai. 18 Par netaisnības algu viņš iemantoja zemes gabalu, nokrita zemē, pārsprāga, un visas viņa iekšas izgāzās ārā, 19 un tas kļuva zināms visiem Jeruzālemes iedzīvotājiem, un tā zemes gabals nosaukts viņu valodā Hakeldama, tas ir, Asins lauks. 20 Jo psalmu grāmatā ir rakstīts: “Viņa miteklis lai ir tukšs, lai tajā neviens nedzīvo, un lai viņa amatu dabū cits.” 21 Tad nu kādam no vīriem, kas visu šo laiku bijuši kopā ar mums, kopš atnāca un aizgāja no mums Kungs Jēzus – 22 no Jāņa kristības līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs prom no mums –, vienam no viņiem ir jābūt kopā ar mums par viņa augšāmcelšanās liecinieku.”

23 Un tie izvirzīja divus – Jāzepu, sauktu Barsaba, ar pievārdu Jūsts, un Matiju. 24 Dievu lūgdami, viņi sacīja: “Tu Kungs, kas pazīsti ikvienu sirdi, parādi, kuru no šiem diviem tu izraugies, 25 lai tas tagad saņemtu to kalpošanas un apustuļa vietu, no kuras aizgāja Jūda, noiedams savā vietā.” 26 Viņiem deva lozes, un loze krita Matijam, un viņu pieskaitīja pie vienpadsmit apustuļiem.


Atsauces:

 • Apd 1, 
 • Apd 1, 

 

 

• Dziesmas •

 

Slavēts ir Tā Kunga Vārds

1. Slavēts ir Tā Kunga Vārds pāri visiem vārdiem,

slavēts Dievs, mans Pestītājs, savā augstībā.

Pielūdz Tevi mana sirds, slavē manas lūpas,

zeme, debess Tevi teic, viss dzied Tavam godam.

2. Arī mani, augstais Dievs, nosauci Tu vārdā,

ne kā zāli nīcīgu, bet kā savu bērnu.

Lielais mīlestības Dievs, tu mans Tēvs un glābējs,

visu piedevi tu man Kristū, savā Dēlā.

3. Pielūdz Tevi mana sirds, slavē visa būtne,

dzīvība ir dota man Tavā svētā Vārdā.

Kristū visai radībai cerība ir dota

reiz ar Dieva bērniem nākt Tavā valstībā.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [33.21 KB]


Jaunu spēku Kungs tev dāvā

Jaunu spēku Kungs tev dāvā,  • Dievs tevi neatraida,

Pretī steidzas tev un apkampj cieši. • Dievs tev pretī steidzas.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [188.05 KB]


Mana cerība, mana dziesma

Mana cerība mana dziesma (TAIZE)

Mana cerība,  mana  dziesma, mana  gaisma, mans spēks.

Kristus mūsu varenais Dievs, Viņš ceļš un dzīvība mūžīgā,

Viņš ceļš un dzīvība mūžīgā.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Lejuplādēt [157.82 KB]

 


Lai visi būtu vienoti, kā Tu, Tēvs, manī un es Tevī; un lai viņi būtu mūsos vienoti; lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis. Un godību, ko Tu man devi, es devu viņiem, lai viņi būtu vienoti, kā arī mēs esam viens. Es viņos, un Tu manī; lai viņi būtu pilnīgi vienībā…  J 17, 21-23a