KBK par V. J. Mariju

M

 

Par 

Vissvētāko Jaunavu Mariju 

katoliskās baznīcas katehismā

 

Šī lapa ir domāta tam, lai mums palīdzētu vēl labāk iepazīt un mīlēt mūsu (Baznīcas) un Kunga Jēzus Kristus Māti – Vissvētāko Jaunavu Mariju no Nācaretes. Lai tam palīdz katoliskās baznīcas katehismā atrodamā mācība. Ir vērts to pētīt, pārdomāt un ņemt kā pamudinājumu personīgai lūgšanai.  “Patiesi, Jaunava Marija ir atzīta un godināta kā Dieva un Pestītāja īstā Māte. Viņa ir arī patiesa [Kristus] locekļu Māte, jo ar savu mīlestību Viņa ir līdzdalīga ticīgo, kas ir šīs Galvas locekļi, piedzimšanā Baznīcā.” [Vatikāna II koncils, Dogm. konst. Lumen gentium, 53] KBK 963

 

Dieva Māte (Theotokos)

 

 • Marija – Kristus Māte, kas ieņēmusi no Svētā Gara:

 

KBK 437 Jēzus dzimšanu eņģelis ganiem pasludināja kā Izraēlim apsolītā Mesijas atnākšanu: “Šodien Dāvida pilsētā jums ir piedzimis Pestītājs, kas ir Kristus Kungs.” (Lk 2, 11) Kopš iesākuma Viņš ir Tas, “kuru Tēvs svētīja un sūtīja pasaulē” (J 10, 36), kas ieņemts kā “svētais” Jaunavas Marijas klēpī. [sal. Lk 1, 35] Jāzepu Dievs aicināja pieņemt savu sievu Mariju, kurā “dzimis Tas, [kas ] [..] no Svētā Gara” (Mt 1, 20), lai Jēzus, “kas tiek saukts Kristus”, piedzimtu Jāzepa sievai kā Dāvida mesiāniskais pēctecis (Mt 1, 16). [sal.: Rom 1, 3; 2 Tim 2, 8; Apd 22, 16]

KBK 456 Ar Nīkajas-Konstantinopoles simbola vārdiem, apliecinot savu ticību, mēs atbildam: “Mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā [Viņš] ir nācis no debesīm, iemiesojies caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks.” [Ds 150].

KBK 484 Līdz ar Marijai nestās eņģeļa vēsts pasludināšanu sākas laika piepildījums (sal. Gal 4, 4), tas ir, sāk piepildīties apsolījumi un tas, kam gatavojās. Marija tiek aicināta ieņemt To, kurā iemājos “miesā ietvertā dievišķības pilnība” (Kol 2, 9). Uz Marijas jautājumu: “Kā tas notiks, jo es taču vīra nepazīstu?” (Lk 1, 34) Dievs atbild ar Gara spēku: “Svētais Gars nāks pār tevi.” (Lk 1, 35)

KBK 485 Svētā Gara misija vienmēr ir saistīta ar Dēla misiju un ir tai pakārtota. [sal. J 16, 14-15] Svētais Gars tiek sūtīts, lai svētītu Jaunavas Marijas klēpi un dievišķā veidā to darītu auglīgu, Viņš, “Kungs un Dzīvinātājs”, dara, lai Marija ieņemtu Tēva mūžīgo Dēlu, kurš pieņems cilvēcisko dabu.

KBK 486 Tēva vienīgais Dēls, kurš Jaunavas Marijas klēpī tiek ieņemts kā cilvēks, jau kopš pirmā savas cilvēciskās eksistences brīža ir ” Kristus”, tas ir, Svētā Gara svaidītais [sal.: Mt 1, 20; Lk 1, 35], kaut arī Viņš atklāj sevi tikai pakāpeniski: ganiem [sal. Lk 2, 8-20], Austrumzemju gudrajiem [sal. Mt 2, 1-12], Jānim Kristītājam [sal. J 1, 31-34], mācekļiem [sal. J 2, 11]. Tādējādi visa Jēzus Kristus dzīve paudīs to, kā “Dievs [Viņu] svaidīja Svētajā Garā un spēkā” (Apd 10, 38).

KBK 723 Marijā Svētais Gars īsteno Tēva labvēlīgo lēmumu. Svētajā Garā Jaunava ieņem un dzemdē Dieva Dēlu. Viņas jaunavība iegūst ne ar ko nesalīdzināmu auglīgumu caur Svētā Gara un ticības spēku. [sal.: Lk 1, 26-38; Rom 4, 18-21; Gal 4, 26-28.]

KBK 724 Marijā Svētais Gars atklāj Tēva Dēlu, kurš ir kļuvis par Jaunavas Dēlu. Viņa ir pēdējās un galējās teofānijas (Dieva atklāšanās) degošais Krūms: Svētā Gara piepildīta, viņa parāda Vārdu, kas atklājies miesas pazemībā, un ļauj Viņu iepazīt nabagajiem [sal. Lk 2, 15-19] un pirmajiem no tautām [sal. Mt 2, 11].

KBK 725 Visbeidzot, caur Mariju Svētais Gars sāk vienot ar Kristu cilvēkus, kuros izpaužas Dieva žēlsirdīgā mīlestība [sal. Lk 2, 14], un pazemīgie vienmēr Viņu uzņem pirmie: gani, Austrumu gudrie, Simeons un Anna, laulātie draugi Kānā un pirmie Jēzus mācekļi.

KBK 726 Šīs Gara sūtības noslēgumā Marija kļūst par “Sievieti”, jauno Ievu, “visu dzīvo Māti”, “pilnīgā Kristus” Māti. [sal. J 19, 25-27] Kā tāda viņa kopā ar divpadsmit apustuļiem “vienprātīgi palika lūgšanā” (Apd 1, 14), uzaustot “pēdējiem laikiem”, kurus Svētais Gars ievadīs Vasarsvētku rītā, atklājot Baznīcu.

 

Baznīca un Marija

 

 • Baznīca savu pilnību sasniedz Marijā

KBK 829 “Baznīca Vissvētākās Jaunavas Marijas personā jau sasniedz pilnību, kas ir bez traipa un grumbas. Taču Kristum ticīgie vēl joprojām tiecas uz svētumu, uzvarot grēku; tāpēc viņi paceļ savas acis uz Mariju” [Vatikāna II koncils, Dogm. konst. Lumen gentium, 65]: viņā Baznīca jau ir pilnīgi svēta.


 • Marija – Baznīcas priekšzīmīgais īstenojums un pirmtēls

KBK 967 Tādēļ, ka viņa pilnīgi piekrita Tēva gribai, sava Dēla pestīšanas darbam, ikvienai Svētā Gara iedvesmai, Jaunava Marija Baznīcai ir ticības un mīlestības paraugs. Tādējādi viņa ir “izcilākā un unikālākā no Baznīcas locekļiem” [Vatikāna II koncils, Dogm. konst. Lumen gentium, 53], viņa ir Baznīcas “priekšzīmīgais īstenojums”, pirmtēls (lat. typus ) [Sal. Vatikāna II koncils, Dogm. konst. Lumen gentium, 63].


 • Marijas garīgā mātišķība

KBK 501 Jēzus ir Marijas vienīgais Dēls. Taču Marijas garīgā mātišķība [sal.: J 19, 26-27; Atkl 12, 17] aizsniedz visus cilvēkus, kurus Viņš ir nācis izglābt: “Viņa dzemdēja savu Dēlu, kuru Dievs darījis par “pirmdzimt[o] starp daudziem brāļiem” (Rom 8, 29), tas ir, ticīgajiem, kuru dzimšanā un audzināšanā viņa ar savu mātes mīlestību līdzdarbojas.” [sal. Vatikāna II koncils, Dogm. konst. Lumen gentium, 63]


 • Marijas vieta Baznīcas noslēpumā

KBK 773 Xyz

KBK 963 Xyz

KBK 964 Xyz

KBK 965 Xyz

KBK 966 Xyz

KBK 967 Xyz

KBK 968 Xyz

KBK 969 Xyz

KBK 970 Xyz

KBK 971 Xyz

KBK 972 Xyz

 

 

Marija kā piemērs

 

 • Marija – lūgšanas paraugs (ar savu “Fiat” un “Magnificat”)

 

KBK 2617 xyz

KBK 2619 xyz


 • Marija – cerības piemērs

 

KBK 64 yxyz xyz


 • Marija kā ticības paklausības piemērs

 

KBK 144 yxyz xyz

KBK 148 yxyz xyz

KBK 149 yxyz xyz

KBK 494 yxyz xyz

 


 • Marija kā ticības piemērs un lieciniece

 

KBK 165 xyz

KBK 273 xyz


 • Marija kā vienotības ar Dēlu piemērs

 

KBK 964 xyz


 • Marija – svētuma piemērs

 

KBK 2030 xyz

 

 

Marija pestīšanas vēsturē

 

 • Bezvainīgā Ieņemšana

 

KBK 490 xyz

KBK 491 xyz

KBK 492 xyz

KBK 493 xyz


 • Ieņemšana no Svētā Gara

 

KBK 437 xyz

KBK 456 xyz

KBK 484 xyz

KBK 485 xyz

KBK 486 xyz

KBK 495 xyz

KBK 723 xyz


 • Marija apmeklē Elizabeti – Dievs apmeklē savu tautu

 

KBK 717 xyz


 • Marija – pasargāta no grēka

 

KBK 411 xyz


 • Marija – žēlastības vidutāja

 

KBK 969 xyz


 • Marijas izredzētība

 

KBK 488 xyz

KBK 489 xyz

KBK 508  xyz


 • Marijas jaunavība

 

KBK 496 xyz

KBK 497 xyz

KBK 498 xyz

KBK 502 xyz

KBK 503 xyz

KBK 504 xyz

KBK 505 xyz

KBK 506 xyz

KBK 507 xyz


 • Marijas piekrišana

 

KBK 148 xyz

KBK 490 xyz

KBK 494 xyz


 • Marijas uzņemšana debesīs

 

KBK 966 xyz


 • Pasludināšana

 

KBK 484 xyz

KBK 490 xyz


 • Svētā Gara darbs

 

KBK 721 xyz

KBK 722 xyz

KBK 723 xyz

KBK 724 xyz

KBK 725 xyz

KBK 726 xyz

 

 

Marijas apzīmējumi

 

 • Aizstāve, Aizbildinātāja, Palīgs un Vidutāja

 

KBK 969 xyz


 • Baznīcas eshatoloģiskā ikona

 

KBK 967 xyz

KBK 972 xyz


 • Baznīcas Māte

 

KBK 963 xyz

KBK 964 xyz

KBK 965 xyz

KBK 966 xyz

KBK 967 xyz

KBK 968 xyz

KBK 969 xyz

KBK 970 xyz


 • Bezvainīgā

 

KBK 491 xyz

KBK 492xyz


 • Dieva Māte

 

KBK 466 xyz

KBK 495 xyz

KBK 509 xyz


 • Dzīvo Māte

 

KBK 494 xyz

KBK 511 xyz


 • Gudrības sēdeklis

 

KBK 721 xyz


 • Hodēgētria ceļa Rādītāja

 

KBK 2674 xyz


 • Jaunā Ieva

 

KBK 411 xyz


 • Kristus Māte

 

KBK 411 xyz


 • Kunga kalpone

 

KBK 510 xyz


 • Mūžam Jaunava

 

KBK 499 xyz

KBK 500 xyz

KBK 501 xyz


 • Panagia Vissvētā

 

KBK 493 xyz


 • Uzņemta debesīs

 

KBK 966 xyz


 • Žēlastības pilnā

 

KBK 722 xyz

KBK 2676 xyz

 

 

Marijas kults

 

 • Cieņa pret Marijas vārdu

 

KBK 2146 xyz


 • Godināšana, nevis pielūgsme

 

KBK 971 xyz


 • Lūgšana Marijai

 

KBK 2675 xyz

KBK 2676 xyz

KBK 2677 xyz

KBK 2678 xyz

KBK 2679 xyz


 • Marijas kults liturģiskajā gadā

 

KBK 1172 xyz

KBK 1370 xyz


 • Marijas liturģiskie svētki

 

KBK 2043 xyz

KBK 2177 xyz


 • Ticība saistībā ar Mariju – pamatota uz ticību saistībā ar Kristu

 

KBK 487 xyz

 

 

Marijas dziedājums (canticum Mariæ)

 

 • Marijas dziedājums

 

KBK 722 xyz

KBK 2629 xyz

 

 


Lūk, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,
jo Varenais lielas lietas manī darījis;
un svēts ir Viņa vārds!
Lk 1, 48b-49