Lūgšanas svētā Jāzepa godam 

M

 

Lūgšanas svētā Jāzepa godam

 


Saturs: 

• NO “PATRIS CORDE” (A) •

• NO “PATRIS CORDE” (B) •

• LEONA XIII. LŪGŠANA •

• PIECAS NOPŪTAS •

• MAZ PAZĪSTAMĀ •

• PIE AIZBILDŅA •

• TELEGRAMMA •

• LITĀNIJA •


Lūgšana A no vēstules “Patris corde”

 

Ikdienas, vairāk kā četrdesmit gadus, pēc laudēm, lūdzos lūgšanu sv. Jāzepam, kas aizgūta no XIX gs. Jēzus un Marijas kongregācijas māsu franču lūgšanu grāmatiņas, kurā parādās dievbijība, uzticēšanās un pilnīga provokācija sv. Jāzepam. 

 

“Godājamais Patriarh, sv. Jāzep, kura varā ir darīt iespējamu to, kas neiespējams, steidzies man palīgā nemiera un grūtību brīžos. Ņem savā aizsardzība visas grūtās un nopietnās situācijas, kuras uzticu Tev, lai tās laimīgi atrisinātos. Mans mīļais Tēvs, Tev es pilnībā uzticos. Lai neviens nesaka, ka esmu piesaucis Tevi veltīgi, jo kopā ar Jēzu un Mariju vari paveikt visu, rādi man, ka Tava labvēlība ir tikpat liela, cik Tavs spēks. Amen”.

 

Avots:  sakarā ar 2021. gada pasludināšanu par svētajam Jāzepam veltītu jubilejas gadu
pāvesta Franciska izdota apustuliskā vēstule “Patris corde – Ar Tēva sirdi”
(šī lūgšana atrodas piezīmē nr. 10.)


Lūgšana B no vēstules “Patris corde”

Esiet sveicināts, Atpestītāja aizbildni
un Jaunavas Marijas Līgavaini.
Tev Dievs ir uzticējis savu Dēlu;
Tev uzticējās Marija;
ar tevi Kristus kļuva par cilvēku.
Ak svētais Jāzep, esi tēvs arī mums
un ved mūs pa dzīves ceļu.
Izlūdz mums žēlastību, žēlsirdību un drosmi,
un pasargā mūs no visa ļauna. Āmen.

 

Avots:  sakarā ar 2021. gada pasludināšanu par svētajam Jāzepam veltītu jubilejas gadu
pāvesta Franciska izdota apustuliskā vēstule “Patris corde – Ar Tēva sirdi”
(noslēguma lūgšana)


Pāvesta Leona XIII. lūgšana

 

Pie tevis, svētais Jāzep, mēs steidzamies savās bēdās un, tavas Vissvētās Līgavas palīdzību piesaukuši, paļāvīgi lūdzam arī tavu aizbildniecību. Tās mīlestības dēļ, kas tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu, Dieva Dzemdētāju, un tās tēvišķās gudrības dēļ, ar kuru tu rūpējies par Bērniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam: uzlūko žēlīgi Jēzus Kristus asinīm atpirkto mantojumu un palīdzi mums ar savu spēcīgo pārstāvību mūsu vajadzībās.

Sargi, Dieva aizgādības dotais Svētās ģimenes sargs, izredzētos Jēzus Kristus bērnus, izglāb mūs, visumīļais tēvs, no krišanas kārdinājumos un no maldiem, ar Debesu spēku stiprini mūs, spēcīgais palīg, cīņā ar tumsības spēkiem.

Un, kā tu izglābi Bērniņu Jēzu no draudošām nāves briesmām, tā tagad aizstāvi svēto Dieva Baznīcu pret ienaidnieku uzbrukumiem un ikvienu nelaimi.

Uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvērumā, lai mēs, pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības spēcināti, varētu dievbijīgi dzīvot, svētīgi nomirt un iemantot mūžīgu līksmību Debesīs. Amen.

 


Piecas nopūtas pie sv. Jāzepa

 

(1) Svētais Jāzep, Jēzus un Marijas Mīlētāj, izlūdz man šo žēlastību, lai es arvien karstāk, no visas sirds, mīlētu tavu audžudēlu Jēzu un Viņa jaunavīgo Māti.

(2) Svētais Jāzep, izlūdz man šo žēlastību, lai es tāpat kā tu, mācētu apvienot savus darbus ar dziļas lūgšanas dzīvi.

(3) Svētais Jāzep, laimīgais Jēzus un Bezvainīgās Marijas gādnieks, tavas šķīstības dēļ, sargā manu šķīstību.

(4) Svētais Jāzep, aizbildni tiem, kuri šaubās savā izvēlē, glābj tos, kuri stāv uz ļaunuma bezdibeņa malas un apgaismo tos, kuri ir aicināti kalpošanai Kristum.

(5) Svētais Jāzep, tu, kas mierīgi nomiri uz Jēzus un Marijas rokām, izlūdz man laimīgās nāves žēlastību. Lai Jēzus un Marija pavada mani manas miršanas stundā, bet par maniem pēdējiem vārdiem, lai ir vismīļākie vārdi: Jēzus, Marija, Jāzeps! Āmen.

 


Kāda maz pazīstamā lūgšana

vairāk kā 1900 gadus veca…

 

Svētais Jāzep, kura aizbildniecība ir tik liela, tik stipra, tik ātra Dieva priekšā, es lieku Tevī visas savas vajadzības un vēlēšanās.

Svētais Jāzep, palīdzi man ar savu spēcīgo pārstāvniecību un izlūdz priekš manis no sava Dievišķā Dēla visādas gara žēlastības un svētības caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Tā, lai būdams Tavas debesīgās varas ietekmē, es varētu izrādīt mīlošajam Tēvam savu pateicību un cieņas apliecinājumu.

Svētais Jāzep, es nekad nepaguršu vērot Tevi un Jēzu, dusošu Tavās rokās. Es neuzdrīkstos tuvoties, kamēr Viņš atpūšas pie Tavas sirds. Apkamp Viņu no manis un noskūpsti Viņa apbrīnojamo Galvu no manis un palūdz, lai Viņš, savukārt, noskūpsta mani, kad es ievilkšu savu pēdējo elpu.

Svētais Jāzep, mirstošo aizbildnis, lūdz Dievu par mums. Amen.

Lūgšanu tulkotāja Marta Jance šai lappusītē ievietoto lūgšanu sv. Jāzepam ir saņēmusi kā dāvanu kāda svētceļojuma lai­kā. Izmantosim arī mēs šo seno lūgšanu, kura atrasta 50 gadus pēc Kristus. 1500. g. pāvests to nosūtījis imperatoram Kārlim, kurš šo lūgšanu esot bieži skaitījis un ņē­mis līdzi arī karagājienos. Šo lūg­šanu aprobējis Trentonas bīskaps Georgs V. Ahrs.
Šo lūgšanu var skaitīt kā novennu – 9 dienas pēc kārtas – par jebkuru vajadzību. Tā reti kad paliek neuzklausīta. Atkārto lūgšanas atkal un atkal no jauna, kamēr tiks uzklausīta.
Valda uzskats, ka tas, kurš skaitīs un turēs sev klāt šo lūgšanu, nemirs pēkšņā nāvē, būs paglābts no noslīkšanas un noindēšanas, nekritīs ie­naidnieka gūstā, nedegs ugunī, un būs pa­sargāts no bojāejas kaujas laukā.


Lūgšana sv. Jāzepam par aizbildniecību

Sv. Jāzep, pieminot šo maigo mīles­tību, kas Tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu, Dieva Māti, un to tēvišķo mī­lestību, kāda Tev bija pret Jēzu, es vēršos pie Tevis, lai Tu uzklausi manu dedzīgo lūgšanu.

Ak, gudrais Svētās ģimenes Sargs, palīdzi man būt ar tīru un atsaucīgu sirdi. Palīdzi man cīņās, kuras man jāizcīna pret kārdinātāju. Tāpat kā Tu reiz paglābi Bērnu Jēzu no nāves, pa­sargā mani šodien no briesmām, kas apdraud manu dzīvību šeit, virs zemes, un manu pestīšanu mūžīgajai dzīvei. Jā, dāvā man savu spēcīgo aizsardzību tā, lai es spētu pēc Tava parauga un ar Tavu palīdzību dzīvot svētu dzīvi.

Labais sv. Jāzep, izlūdz man laimī­gas nāves žēlastību, lai es varētu no­mirt Tavā sabiedrībā, būt kopā ar Tavu Līgavu un Tavu dievišķo Dēlu. Amen.

(No grāmatiņas «Prayers for Urgent Occasions»)


Telegramma svētajam Jāzepam
Tā ir interesanta un pat pārsteidzoša lūgšana, kuru praktizē vienā no Polijas svētvietām, kas veltīta svētā Jāzepa godam, – Kališas pilsētā. Šo lūgšanu sauc “Telegramma svētajam Jāzepam”. To “sūta” sevišķos gadījumos. Šo lūgšanu var lūgt trīs reizes dienā: no rīta, pusdienlaikā un vakarā. Ja ir kaut kas ļoti steidzams, piemēram, gribas lūgt par kāda slimnieka atgriešanos, tad lūdz biežāk – trīs reizes trijās stundās.

 

Svētais Jāzep, es tev upurēju Jēzus un Marijas mīlestību, kas viņos deg pret tevi. Tāpat es tev upurēju pagodināšanu, pateicības un upurus, ko tev ticīgie ir veltījusi cauri gadsimtiem līdz pat šai stundai. Sevi un visus tos, kas ir dārgi manai sirdij, es uz mūžiem uzticu tavai svētajai gādībai.

Dieva un Vissvētākās Jaunavas Marijas, tavas dzīvesbiedres, mīlestības dēļ esi žēlīgs un izlūdz mums pestīšanas žēlastību un visas mums nepieciešamās žēlastības. Izlūdz it sevišķi šo lielo žēlastību … (nosaukt savu vajadzību). Steidzies man palīgā, svētais Patriarh, un mierini mani manās skumjās. Svētais Jāzep, Jēzus Sirds izcilais Draugs, uzklausi mani.

Tēvs mūsu…, Esi sveicinātā…, Gods lai ir…

Mūžīgais Tēvs, izlūdzot pestīšanas žēlastību un mums nepieciešamās žēlastības, kā arī šo īpašo žēlastību ………………. (nosauc to), es upurēju Tev Tava Viendzimušā Dēla Asinis, Sirdi un Vaigu, Vissvētākās Jaunavas Marijas un visus viņas šķīstā dzīvesdrauga svētā Jāzepa tikumus un nopelnus, kā arī svētās Baznīcas dārgumus.

Svētais Jāzep, glāb mūs visā mūsu dzīvē, nāvē un vienmēr!


Litānija svētā Jāzepa godam

 

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!
Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls pasaules Pestītājs…
Dievs Svētais Gars…
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs…

 

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep, lūdz par mums!
Slavas pilnais Dāvida cilts bērns,
Patriarhu gaisma,
Dievamātes līgavainis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

 

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums! 

 

P.: Viņš to iecēla par sava nama kungu.
T.: Un par visa sava īpašuma valdnieku. 

 

P.: Lūgsimies. Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

 

⇑⇑⇑


 
Dievs Viņu iecēla par Sava nama kungu un par visa Sava īpašuma valdniekulitānija sv. Jāzepa godam