DZIESMAS SVĒTĀ GARA GODAM

M

 

DZIESMAS SVĒTĀ GARA GODAM

 

“Universālās Baznīcas muzikālā tradīcija radījusi nenovērtējamu dārgumu krātuvi, visaugstāko sasniegumu pārējo mākslu vidū, īpaši jau tādēļ, ka sakrālais dziedājums, būdams saistīts ar vārdiem, ir nepieciešama jeb neatņemama svinīgās liturģijas sastāvdaļa.”

Dieva iedvesmoto psalmu sacerēšana un dziedāšana, bieži vien – mūzikas instrumentu pavadījumā, bija cieši saistīta jau ar vecās derības liturģiskajām svinībām. Baznīca šo tradīciju turpina un attīsta: “Dziediet savā starpā psalmus, himnas un garīgas dziesmas; dziediet un skandiniet savās sirdīs Kungam.” (Ef 5, 19; sal. Kol 3, 16-17)

“Kas dzied, lūdzas divkārt.” 

KBK 1156

 

ALFABETISKAIS RĀDĪTĀJS

52. NĀC PIE MUMS, DIEVS SVĒTAIS GARS

51. NĀC, SVĒTAIS GARS, DIEVS RADĪTĀJS

 

PĒC KĀRTAS

51. NĀC, SVĒTAIS GARS, DIEVS RADĪTĀJS

52. NĀC PIE MUMS, DIEVS SVĒTAIS GARS


 

51. NĀC, SVĒTAIS GARS, DIEVS RADĪTĀJS


Nāc, Svētais Gars, Dievs Radītājs

Tu žēlastību dāvātājs.
Nāc, mājo mūsu dvēselēs,
lai Tavi bērni būtu mēs!

Par Aizstāvi Tu cildināts
un Dieva tautai dāvināts;
Tu dzīves ceļā gaismas stars,
dzīvs avots, mīlestības gars.

Ar septiņveida dāvanām,
vislabā Tēva sūtītām,
Tu savus ļaudis stiprini
un Dievu slavēt aicini.

No Tevis gaismu gribam lūgt
un Tavā mīlestībā būt.
Nāc, rādi ceļu cildeno
Uz dzīves mērķi augstāko!

Pret ļaunu cīņā stiprini
un savu mieru dāvini,
mūs vadi, lai Tev sekojam
un debess laimi mantojam.

Mēs ticam Tēvam mūžīgam
un Dieva Dēlam vienīgam,
un Garam visusvētajam,
šai Trīsvienībai dievišķai. Amen.

 

52. NĀC PIE MUMS, DIEVS SVĒTAIS GARS

Nāc pie mums, Dievs Svētais Gars
liec, lai Tavas gaismas stars
atmirdz mūsu dvēselēs.

Savus ļaudis apgaismo,
žēlastību atjauno,
mūsu sirdis iemājo.

Dieva Gars Vissvētākais,
prieka avots cēlākais,
dvēselei miers jaukākais.

Darbā, lūdzam, stiprini,
nogurumā spirdzini,
bēdu laikā mierini.

Dievs, ar savu spožumu
piepildi sirds dziļumus
tiem, kas tic un Tevi lūdz.

Kungs, bez Tavas svētības
nav nekādas cerības
mums no grēka pacelties.

Tikai Tu spēj cilvēkam,
smagā grēkā kritušam,
skaidru darīt dvēseli.

Ļaunums mūs lai neuzvar,
cilvēki lai brīvi
var pestīšanas ceļu iet.

Dāvā visiem ticīgiem,
labas gribas cilvēkiem
savas debess dāvanas.

Dod mums dzīvi svētīgu,
nāves stundu mierīgu,
svētlaimīgu mūžību.

 

 

Labi pateikties Kungam un dziedāt tavam vārdam, Visuaugstākais,
sacīt no rīta tavu žēlastību un Tavu uzticību naktīs
ar desmitstīgu kokli un arfu,
ar cītaras maigajām skaņām. 

Ps 92, 2-4