Lk 24, 25-35

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Lūgšanai (Ekumeniskajā “Bībeles stundai) var pievienoties


 

VAJADZĪGIE ŠAI DIENAI MATERIĀLI

• Lūgšana Svētajam Garam: 

Svētais Gars, atrodamies Tavā priekšā, sapulcējušies Tavā Vārdā. Lūdzam, lai vienīgi Tu mūs vadi! Iemājo mūsu sirdīs! Māci ejamo ceļu
un mūsu kopīgās gaitas. Esam vāji un grēcīgi, neļauj veicināt apjukumu. Neļauj neziņai novirzīt mūs nepareizā virzienā, lai mūsu darbību neiespaido šķelšanās tieksmes. Tevī lai esam vienoti! Lai kopīgi dodamies uz mūžīgo dzīvi! Lai nenomaldāmies no patiesības ceļa un pareizā virziena! To visu lūdzam no Tevis, kas darbojies visur un vienmēr kopībā ar Tēvu un Dēlu mūžu mūžos. Āmen.

• Ieklausīšanās RakstosLk 24, 25-35

25. Tad Viņš tiem sacīja: Jūs, neprašas un sirdskūtrie, lai ticētu visam tam, ko pravieši runājuši! 26. Vai Kristum tā nebija jācieš un jāieiet savā godībā? 27. Un, iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, Viņš tiem izskaidroja visus Rakstus, kas par Viņu bija uzrakstīti. 28. Un viņi tuvojās miestam, kurp tie gāja, bet Viņš izlikās tālāk ejot. 29. Bet tie Viņu ļoti lūdza, sacīdami: Paliec ar mums, jo vakars jau metas un diena tuvojas beigām! Un Viņš iegāja pie tiem. 30. Un notika, ka Viņš, būdams ar tiem pie galda, paņēma maizi un svētīja, un lauza, un pasniedza to viņiem. 31. Tad viņu acis atvērās; un tie pazina Viņu, bet Viņš nozuda no to acīm. 32. Un viņi teica viens otram: Vai mūsu sirds nedega mūsos, kad Viņš ceļā runāja mums, atklādams mums Rakstus? 33. Un tai pašā stundā viņi cēlās, atgriezās Jeruzalemē un atrada sanākušus tos vienpadsmit un arī tos, kas ar viņiem bija; 34. Tie sacīja: Kungs patiesi augšāmcēlies un parādījās Sīmanim. 35. Un viņi stāstīja, kas notika ceļā, un kā tie, kad Viņš lauza maizi, to pazina.


Jaunais tulkojums: 

25 Un viņš tiem sacīja: “Ak, jūs nesaprātīgie un sirdī kūtrie ticēt visam, ko runājuši pravieši! 26 Vai Kristum tā nevajadzēja ciest un ieiet savā godībā?” 27 Un, iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos Rakstos sacīts par viņu. 28 Viņi jau bija nonākuši pie tā ciema, kurp devās, un Jēzus izlikās, it kā ietu tālāk. 29 Bet tie sāka viņu pierunāt: “Paliec pie mums, jo tuvojas vakars un diena jau galā.” Un viņš iegāja, lai paliktu kopā ar tiem. 30 Kad viņš apsēdās ar tiem pie galda, viņš ņēma maizi, to svētīja un pārlauzis deva tiem. 31 Tad viņu acis atvērās un tie viņu pazina; bet viņš tiem kļuva neredzams. 32 Un viņi sacīja viens otram: “Vai mūsu sirds nedega, kad viņš ar mums runāja, Rakstus izskaidrodams?” 33 Tajā pašā stundā viņi piecēlušies griezās atpakaļ uz Jeruzālemi un atrada tur sapulcējušos tos vienpadsmit un citus kopā ar tiem, 34 un viņi sacīja: “Kungs patiesi ir augšāmcēlies un parādījies Sīmanim.” 35 Un viņi izstāstīja, kas notika ceļā un kā tie viņu pazina, kad viņš lauza maizi.


Paralēlās vietas: – 

Līdzīga tēma:

 • Mk 16, 12-13
 • Apd 10, 40-41
 • Apd 13, 31 

Atsauces:

 • Lk 25,25: Mk 16,14; Lk 9,45; 18,34; J 20,9 utt.; Lk 18,31 utt.
 • Lk 25,26: Lk 9,31n; 24,45n; J 20,17.
 • Lk 25,27: At 18,15; Ps 22; Is 53; Apd 8,30nn.
 • Lk 25,28: Rad 18,3; 19,2.
 • Lk 25,29: Ties 19,9.
 • Lk 25,30: J 21,13; Lk 9,15n; 22,19 par; Apd 8,39.
 • Lk 25,32: 2 Mak 3,34; Ps 39,4; Apd 17,1n.
 • Lk 25,33: Mk 16,14; Lk 24,9; Mt 28,16; Apd 1,26; 2,14.
 • Lk 25,34: 1 Kor 15,4n.
 • Lk 25,35: Apd 2,46; 20,7.11.

Klusa lūgšana un pārdomas par šādiem palīdzības jautājumiem:

Klusums šajā laikā katram jāpārdomā, ko Svētais Gars vēlas mums teikt gan ar šo Evaņģēlija fragmentu, gan ar sekojošiem jautājumiem:

 1. Līdzatbildība misijā:
  1. Kāda ir draudzes līdzdalība Tavās cilvēciskās un garīgās vajadzības?
  2. Kādas iespējas un šķēršļi Tavai līdzdalībai draudzes dzīvē, kalpošanā un misijā?
  3. Kāds kalpojums pietrūkst Tavā draudzē?
  4. Kādas saiknes veidojamas starp Baznīcu, kultūras pasauli, zinātni, politiku … utt.?
 2. Dialogi Baznīcā un sabiedrībā:
  1. Ko Tu sagaidi no draudzes?
  2. Vai iesaisties dialogā ar priesteri, un draudzes darbiniekiem?
  3. Kādā veidā risināti dažādi konflikti un grūtības?
  4. Vai esi atvērts kaut ko apgūt no trūcīgo un atstumto ļaužu pieredzes?
 3. Dialogs ar pārējām kristīgām konfesijām
  1. Kāda ir Tava pieredze un dialogs ar citu konfesiju locekļiem?
  2. Kā veicināt lielāku dialogu un vienotību kristiešu vidū?
  3. Kāda bijusi ekumēniskā Krustaceļa un citu ekumēnisku pasākumu pieredze?

• Dalīšanās (kopīgi)

• Lūgšana noslēgumā → “Tēvs Mūsu”

• Priestera svētība


                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16