Paziņojumi – 5. IV. 2020.

 


 

 

 

BAZNĪCAS LITURĢIJA, LŪGŠANA… 

 

 

__________________________________________________________________________________________

+M

Slavēts Jēzus Kristus!

Pēc arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča lūguma nosūtu “Tieslietu ministra skaidrojumu par ierobežojumiem baznīcās” 30.03.2020:
tm.gov.lv/lv/aktualitates/tm-informacija-presei/tieslietu-ministra-skaidrojums-par-ierobezojumiem-baznicas.

Ar cieņu, pr. Aivars Līcis – sekretārs

__________________________________________________________________________________________

 

18.03.2020. mūsu arhibīskaps atsūtīja vēstuli:

Dārgie Kristum ticīgie!

2020. gada 17. martā, Tieslietu ministrijā notika sanāksme ar reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvjiem, ar mērķi pārrunāt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar to ieviestos ierobežojumus. Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka arī krīzes laikā iedzīvotājiem ir nepieciešama garīgā aprūpe, ko sniedz reliģiskās organizācijas, tomēr tika uzsvērti arī nepieciešamie ierobežojošie un piesardzības pasākumi, ņemot vērā COVID-19 straujo izplatīšanos. Sanāksmē tika panākta vienota izpratne par nepieciešamību ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, vienojoties par šādu rīcību Ministru kabineta š.g. 12.marta rīkojuma Nr.103 izpildē:

  • 1. Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību pulcējoties minētā rīkojuma 4.5.punkta izpratnē.
  • 2. Dievnami netiek slēgti individuāliem apmeklētājiem, tomēr reliģisko norišu vietās ir atļauts atrasties tikai tādam cilvēku skaitam, kas ļauj stingri ievērot sociālo distancēšanos, turklāt nepārkāpjot maksimāli noteikto cilvēku skaitu, kas ir 50 cilvēki vienlaikus. Ja dievnama platība nenodrošina atbilstošas distances ievērošanu 50 cilvēkiem, tad cilvēku skaits tiek attiecīgi samazināts.
  • 3. Reliģiskās organizācijas publiski aicinās ticīgos “palikt mājās”, pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, baznīcas apmeklējuma, reliģiskās darbības veikšanai izmantojot attālinātos dalības veidus. Jo īpaši tas ir attiecināms uz personām, kas atrodas riska grupā (uzsvaru liekot uz vecākā gada gājuma [65+] un slimiem cilvēkiem).
  • 4. Tieslietu ministrija nodrošinās nepieciešamo atbalstu, lai reliģiskās organizācijas varētu veikt savu darbību, vienlaikus respektējot noteiktos ierobežojumus.

Gan ministrijas, gan reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvji pauda vienotu nostāju par nepieciešamību vairot sociālo atbildīgumu, aicinot ļoti piesardzīgi vērtēt veselības riskus katru reizi, kad notiek saskarsme ar citiem cilvēkiem, un aicināja izmantot šo sociālās distancēšanās laiku, pievēršoties savai garīgajai izaugsmei. Latvijas bīskapi ir aicinājuši prāvestus ierobežojumu laikā turēt dievnamus pēc iespējas atvērtus, lai jums būtu iespēja lūgties Vissvētākā Sakramenta klātbūtnē, pieiet pie grēksūdzes un saņemt garīgu stiprinājumu. Lūdzam neslēgt baznīcas ciet arī uz dievkalpojuma laiku, bet nodrošināt, lai dievkalpojuma laikā baznīcā nebūtu vairāk par 50 cilvēkiem un distance starp tiem būtu ne mazāka par 2 metriem.

Attiecībā uz bērēm arī ir jāievēro jau augstāk minētie ierobežojumi. Kristības un laulības iespēju robežās ir vēlams pārcelt. 

Latvijas diecēžu bīskapi informē, ka katoļticīgie uz ārkārtas stāvokļa laiku tiek atbrīvoti no pienākuma piedalīties svētdienas un obligāti svinamo svētku Svētajā Misē, tāpēc šai ziņā viņi var justies brīvi savā sirdsapziņā. Ierobežojums apmeklēt publiskus dievkalpojumu izriet nevis no ārēja spiediena, bet ir dabiskā likuma prasība. Nevar izslēgt, ka mums būs jābūt gataviem pielāgoties arī citām, iespējams, pastiprinātām prasībām, reaģējot uz situācijas attīstību mūsu valstī. 

Aicinām ikvienu, kurš atgriezies no slimības skartajām valstīm, tiešām godprātīgi ievērot paškarantīnu, tādējādi pārliecinoties, ka nenodod slimību tālāk. Dieva bauslis pavēl: Tev nebūs nokaut. 

Ikvienu, kas svētdienā, minēto iemeslu dēļ paliks mājas, aicinām uz kopīgu ģimenes lūgšanu, īpaši lūdzoties par visiem, kas slimo, par ārstiem un par epidēmijas izbeigšanos, kā arī pievienoties kopīgai sv. Mises lūgšanai ar Radio Marija un Latgales radio starpniecību, vai ar interneta starpniecību. 

Radio Marija Latvija nodrošinās svētdienu dievkalpojumu tiešraidi plkst. 8, 11, un 18:00, tāpat video tiešraidi plkst. 12:00 Facebook un YouTube kanālos nodrošinās Siguldas katoļu draudze. Papildus informācija sekos vēlāk. Lūdzam izmantot šo iespēju un ņemt dalību dievkalpojumos, paliekot mājās.

Romas katoļu Baznīcas Latvijā bīskapu konference

____________________________________________________________________

 

               

__________________________________________________________________________________________

 

 

 • Svētki un piemiņas dienas Baznīcas liturģiskajā kalendārā
  • PALMU JEB KUNGA CIEŠANU SVĒTDIENA
   • vienlaicīgi tā ir mēneša pirmā svētdiena
   • šajā dienā sākas Lielā Nedēļa, kas vedīs pie Trīs svētām dienām
  • Lielajā Ceturtdienā sākas Trīs Svētās Dienas;
  • Lielā Ceturtdiena – Kunga Pēdējo Vakariņu Piemiņas Diena
   • Hrizmas svētīšanas Mise Jēkaba katedrālē šoreiz notiks bez tautas līdzdalības
   • šajā dienā atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis nesaista;
   • var saņemt pilnas atlaidas par himnu “Visusvēto Sakramentu…”
  • Lielā Piektdiena – Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena
   • stingrs gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem!
   • var saņemt pilnas atlaidas – par Kristus Krusta adorāciju
  • Lielā Sestdiena – Lieldienu Vigilija
   • var saņemt pilnas atlaidas par kristībā doto solījumu atjaunošanu;
   • atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša;
   • var svētīt ēdienus
  • Lieldienu Svētdiena – MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU AUGŠĀMCELŠANĀS 
   • sākas Lieldienu Oktāva;
   • šajā dienā ziedojumi tiek vākti Rīgas arhidiecēzes kūrijas vajadzībām
   • var svētīt ēdienus

 

 • Lielais Gavēnis pieved pie Lielās Nedēļas un pie Triduum – Trim Svētajām Dienām, kad celebrējam cilvēces pestīšanas labā Jēzus Kristus paveikto mīlestības upuri. Var teikt, ka tā ir viena lielā Svētā Mise, kas sākas Lielajā Ceturtdienā un noslēdzas Lieldienu Svētdienā. To var pamanīt kaut pēc viena sevišķa elementa – visa celebrācija (svinēšana) sākas ar krusta zīmi Kunga Pēdējo Vakariņu dienā un noslēdzošā svētība ar krusta zīmi tiek dota ticīgajiem Lieldienu Vigīlijas svinēšanu noslēdzot. To vidū notiek “iedziļināšanās” Jēzus Upurī, tādēļ Lielajā Piektdienā pārdomājam Euharistijas svinēšanas būtību – Jēzus Krusta  Upuri. Tādēļ Liela Piektdiena ir vienīga diena visā liturģiskajā gadā, kad priesteri necelebrē nekādu citu Svēto Misi tai, kura jau notiek, “virsu”. Vizuāli var to mazliet paskaidrot ieliktās zemāk bildes (zīmēja Ivinga Sīmane). Uz tā pamata ir normāli, ka ticīgie Triduum svin kā veselu kopumu un piedalās visu šo dienu liturģijā. Vairāk – bukletā par Triduum. Šo saturu  gadiem atpakaļ bija sagatavojis tēvs Oskars Jabloņskis OP: buklets par Triduum. Avots: katedrale.lv. Tā ir PDF versija, kuru var izdrukāt kā bukletu A5  🙂
  • 30.03.2020. diecēzes kūrija atsūtīja Vatikānas dekrētu par Lieldienu svinībām COVID-19 pandēmijas laikā. Teksts pieejams te:  dekrets-par-lieldienu-svinibam.
  • Kopā ar to tika atsūtīts Vatikānas dekrēts par atlaidām COVID-19 pandēmijas laikā. Teksts pieejams te:  dekrets-par-atlaidam.

 

               

 

 • Lielais Gavēnis gatavos mūsu sirdis vislielākajiem kristiešu ticības svētkiem – Lieldienām. Šajā svētajā laikā mēs varam dziļāk sastapties ar Dieva Mīlestību, kura vispilnīgākā veidā tika izpausta Krustā, bet arī pārdomāt, ka Jēzum bija jācieš cilvēces grēku dēļ (tanī skaitā arī mana un Tava grēka dēļ). Tādējādi Lielais Gavēnis kļūst par atgriešanās un gandarīšanas laiku. Baznīca norāda uz lūgšanu, gavēnī un žēlsirdības darbiem kā īpašiem šī posma līdzekļiem, kuri palīdz izstenot atgriešanos un tuvošanos Dievam un līdzcilvēkiem.
  • Lielajā Gavēnī Baznīca dod dažādas iespējas gatavoties Lieldienu svētkiem:
   • Krustaceļš, kuru celebrēsim piektdienās vakarā. To vadīs dažādas draudzes grupas. Par Tā dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām varam saņemt pilnas atlaidas. Krustaceļa vadītāji konkrētām dienām (saraksts būs redzams arī uz paziņojumu dēļa):
    • NENOTIKS (ārkārtas situacijas dēļ) 10.04.2020., 12:00 – Lielās Piektdienas ekumēniskais Krustaceļš
   • Rūgtās Asaras ir gandarīšanas lūgšana, pateicībā un pielūgsmē pieminot Kunga Jēzus Kristus ciešanas cilvēku pestīšanas dēļ. Tās ir dziedātas svētdienās pirms Svētās Mises Vissvētākā Sakramenta priekšā;
   • Lielajā Gavēnī visās piektdienās par lūgšanu „Krusta sistā Pestītāja priekšā…” dievbijīgu noskaitīšanu pēc Sv. Komūnijās pieņemšanas (Krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā) varam saņemt pilnas atlaidas. Šīs lūgšanas teksts:  Redzi, labais un visumīļais Jēzu, Tava vaiga priekšā es krītu ceļos un ar vislielāko sirsnību neatlaidīgi Tevi lūdzu: iededz žēlīgi manā sirdī dzīvas ticības, cerības un mīlestības jūtas, kā arī patiesu grēku nožēlošanu un visstiprāko gribu laboties, jo ar lielu mīlestību un sāpēm savā sirdī es aplūkoju Tavas piecas rētas un prātā apdomāju, ko par Tevi, labais Jēzu, ir teicis jau pravietis Dāvids: „Viņi ir pārdūruši manas rokas un manas kājas; viņi ir izskaitījuši visus manus kaulus” (Ps. 21). 

 

 • Katru mēnesi ir vērts īpaši piedzīvot mēneša pirmo piektdienu un mēneša pirmo sestdienu. Ticīgie ir aicināti šajās dienās izmantot iespēju grēksūdzei, lai pieņemtu Svēto Komūniju kā kompensāciju Kunga Jēzus un V. J. Marijas Sirdīm par mūsu un pasaules grēkiem.

 

 • Viens no veidiem, kā ieiet sevišķajā mīlestības derībā ar V. J. Mariju ir Karmela Skapulāra pieņemšana. Tas notiek vienīgi caur priestera rokam un pieņemšanas ritu. Pienākas tam sagatavoties gan garīgi, gan intelektuāli un paziņot priesterim savu vēlmi. Pieņemšanas ritu, saskaņā ar kuru (tikai) priesteris var uzlikt Skapulāru, var apskatīt šeit.  Vairāk var uzzināt Karmela mājaslapā: karmel.lvĪpaša diena tam būs šajā nedēļa, kad ir sv. Lielās Terēzes dienai, Karmela Mātes piemiņas dienai.

 

 • Par grēksūdzi. Lai mēs varētu labi sagatavoties grēksūdzei, pie baznīcas ieejas ir pieejami bukleti sirdsapziņas izmeklēšanai. PDF versija ir pieejama te: Buklets sirdsapziņas izmeklēšanai.  Es cenšos būt pieejams biktskrēslā pirms katras Sv. Mises (izņemot nopietnu šķēršļu gadījumus). Tomēr konkrētu vajadzību dēļ var ar priesteri vienoties par konkrētu atsevišķu dienu un stundu (sarunai un) grēksūdzei. 

 

 • 25.03.2020. bija KUNGA PASLUDINĀŠANAS SVĒTKI. Tie, kuri nevarēja būt baznīcā un pieminētajos svētkos pieņemt nedzimušo bērnu garīgajā adopcijā, var to izdarīt jebkura citā dienā, pat privāti majās, lūgsanā Dievā priekšā. Ar jautājumiem var vērsties pie Diānas S. (29 242 570). Mazu paskaidrojumu var izlasīt arī te: buklets par garīgo adopciju.   

 

 • Es gribu atgādināt, ka pastāv iespēja lūgt priesteri, lai pasvētītu māju, saimniecību

 


 

DRAUDZES NOTIKUMI 

 

 

 

 • Ko darīt ticības kontekstā, kad ārkārtas situācijas izsludināšanas dēļ valdība ir nolēmusi būtiski ierobežot jebkādu pasākumu rīkošanu, t.sk. pulcēšanos reliģiskās darbības veikšanai? Mēs zinām, ka ticīgās tautas līdzdalība svētdienas un darbdienu dievkalpojumos būs iespējama neklātienē (tas ir paliekot mājās) caur Radio Marija Latvija, Latgales radio vai citiem saziņas līdzekļiem. Bet vai tas ir viss?!? Ņemot vērā, ka pēc bīskapu norādes dievnami būs atvērti individuālai lūgšanai, kā draudzes prāvest es aicinu jūs visus:
  • godināt mūsu Pestītāju, Jēzu Kristus Vissvētākajā Sakramentā (pastāv iespēja individuāli apmeklēt baznīcu) un pie tā meklēt iespēju pieņemt Svēto Komūniju, esot žēlastības stāvoklī;
  • pēc sirds vajadzības sarunāt laiku grēksūdzei (vai ja vajag arī kādai garīgajai sarunai);
  • veltīt vairāk laiku Svēto Rakstu lasīšanai un / vai klausīšanai, par ko ir pieminēts zemāk te – Bībele MP3 formātā  (pareiza garīga barība būtu svarīga kaut kā labs līdzsvars ziņām par epidēmju un visu, kas ar to saistās);
  • ja to ļauj pienākumi, klausīties labas garīgas konferences, ko piedāvā, piemēram RML (lieli krājumi atrodami te: http://arhivs.rml.lv/?dir=RML_arhivs; 
  • izstiept roku pēc labas grāmatas (šinī punktā ir vērts atcerēties gan par grāmatgaldu gan par draudzes mazo bibliotēku pagrabtelpā;
  • izmantot dažādus dievbijības izpaušanas veidus, kā litāniju skaitīšana, “Rūgto asaru” un garīgo dziesmu dziedāšana un klausīšanās;
  • piektdienās (kā arī pēc iespējas pārējas dienās) iet Krustaceļu esot mājās;
  • palikt uzticīgiem svētā  Rožukroņa skaitīšanai.
   • Pie pēdējā ļaujiet man atgādināt, ka mūsdienu sakaru līmenis (telefoni) ļauj veidot konferences savienojumu, tas ir  savienojumu vienlaikus ar vairākiem sarunas biedriem. LMT klientiem – līdz pat pieciem! (katrai Rožukroņa daļai ir pieci noslēpumi 🙂 ) . Tas dot iespēju sarunāties tā, it kā jūs atrastos vienā telpā! Man pašam šis veids nav jauns. Esmu tā lūdzies jau vairākās reizes. Tādējādi mēs varētu veidot vairākas lūgšanu “šūnas”, it kā dzīvo Rožukroni, kurš vienotu, piemēram piecas ģimenes. Ja vienā ģimenē pie telefona skaļruņa lūgtos kādi 3-5 cilvēki, kopā varētu lūgties (Rožukroni) līdz pat 30 personām!!! Vai tad nav vērts par to parūpēties? Ja kāds konstatē, ka viņam nav pieslēgts Konferences zvans, to var izdarīt griežoties pie sava operatora klientu apkalpošanas centra.

 

 

 • Diecēzes kūrija atsūtīja ziņu: “Sakarā ar esošo situāciju Arhibīskaps Z.Stankevičs aicina sagatavot lapiņas ar draudzi un kontu un aicinājumu ziedot draudzes vajadzībām attālināti un iedot tiem, kas uz Svēto Misi atnāk ar lūgumu padalīt tās citiem.” Lapiņas pieejams uz soļiem, kā arī pie baznīcas ieejas. Paldies par jūsu dāsnumu!

 

 • Pateicība Dievam par trešo Madonas dekanāta draudžu avīzes numuru!!! „«Kāpt kalnā»” izaudzis no Madonas katoļu draudzes avīzes «Kalnā» realitātes.  Avīze ir pieejama par ziedojumiem, sākot ar 40 santīmiem. Iegādājieties šo garīgo kumosu sev pašiem, saviem tuviniekiem un kā eņģeļi, lūdzu,  aiznesiet to arī kaimiņiem un paziņām. Arhīva numurus var izlasīt te:

2020_01                                        2020_02

                     

 

 • Tika  izveidota mājaslapa, kas veltīta pr. Litaunieka beatifikācijas procesa veicināšanai. Kā raksta tās administratori: “Mājas lapa izveidota, lai apkopotu un izplatītu informāciju par priesteri, mocekli Vladislavu Litaunieku un Latvijas Romas katoļu draudzēm, un citām vietām, kurās notikušas vai notiks Svētās Mises, nodomā par priestera, mocekļa Vladislava Litaunieka beatifikācijas procesa veicināšanu un visām tajā iesaistītajām personām.” Adrese: https://www.oremus.lv/.  Par šo faktu var lasīt arī te:  katolis.lv
 • Ir pārizdota grāmata par priesteri, mocekli Vladislavu Litaunieku. Šoreiz cietajos vākos. Grāmatā apkopota informācija par priestera dzīvi, atmiņas par viņu, novenna viņa godam, liecības par saņemto palīdzību caur viņa aizbildniecību. Paldies izdevniecībai “Mieram Tuvu” par grāmatas pārizdošanu! Aicinam iegādāties te: mieramtuvu.lv.
 • Latvijas bīskapi aicina garīdzniekus un draudžu locekļus aktīvi piedalīties Viņa beatifikācijas procesa veicināšanā, lūdzoties un gavējot šajā nodomā. Kā īpašs piedāvājums viņi norādīja uz Sv. Misi par beatifikāciju.
 • Var teikt, ka arī mūsu draudze sperta nākamo solis pr. Litaunieka beatifikācijas procesa veikšanas virzienā – tika izdrukāta un ierāmēta pr. Vladislava Litaunieka foto-bilde lielā  formātā. Tā kalpos mūsu draudzē, lai atgādinātu par viņa dzīvi un mudinātu lūgties par viņa izsludināšanu par svēto mocekli. Pagaidām bilde nevarēs būt novietota baznīcā. Par to tika jautāts mūsu bīskapam. Paskaidrojums ir šāds: “Vadoties pēc svēto kogregacijas dokumentiem izriet, ka nevar veltīt publisku kultu kādam, kurš nav oficiāli apstiprināts kā svētīgais vai svētais. Cita starpā par publiskā kulta aktu tiek uzskatīta arī konkrētās personas attēla novietošana baznīcās vai citās publ. kulta vietās. Būtībā tas attiecas uz visu sakrālo telpu, kas paredzēta kultam (atšķirībā no mirstīgajām atliekām, kuras bīskapa gadījumā var tikt apglabātas baznīcā, bet ne zem altara). Tātad teiktu, ka ja burtiski sekojam norādījumiem, tad nevarētu šādu bildi likt arī pie durvīm. Pēc būtības – visi šie ierobežojumi domāti tikai tam, lai cilvēkos neraisītu pārsteidzīgu pārliecību par oficiālo baznīcas spriedumu, pirms tas ir veikts.”  Pateicība klostermāsām par iesaistīšanos.

     

 

 • Mūsu draudzē katru otrdienu notiek “Bībeles stunda”. Tā ir padziļinātu lūgšanu ar Svētajiem Rakstiem. Tikšanās ir domāta visiem, kuri mīl Dieva Vārdu un grib stiprināt savu ticību caur Dieva Vārda lasīšanu un lūgšanu ar to, kā arī caur dalīšanos ticīgo lokā.  Tikšanās plāns ir sekojošs:
  • Vesperes (liturģiskā lūgšana ar Psalmiem), kuras mēs dziedam (dažreiz ar kokles palīdzību) 
  • lūgšana ar Dieva Vārdu 
   • teksta lasīšana
   • izskaidrojumi, komentāri (izņemot reizi, kad lūgšana ir Vissvētākā Sakramenta priekšā) 
   • individuālā lūgšana klusumā (30 min)
   • kopīga dalīšanās vai / un kopīgā lūgšana.  
  • Ārkārtas situācijas izsludināšanas dēļ lūgšana nenotiks baznīcā. Esam aicināti  lūgties ar Bībeli mājās.
  • Teksts, ar kuru lūgsimies 31.03.2020. ir  Mk 3, 7-12: 
   • 7. Bet Jēzus ar saviem mācekļiem aizgāja pie jūras; un daudz ļaužu no Galilejas un Jūdejas sekoja Viņam. 8. Un liels daudzums no Jeruzalemes un no Idumejas, un Aizjordānijas, un no Tiras apkārtnes, un Sidonas, dzirdēdami, ko Viņš dara, nāca pie Viņa. 9. Un Viņš sacīja saviem mācekļiem, lai tie sagatavo Viņam laivu ļaužu dēļ, lai tie Viņu nenospiestu. 10. Jo Viņš daudzus izdziedināja, tā ka tie, kam bija kādas kaites, metās pie Viņa, lai Viņam pieskartos. 11. Un nešķīstie gari, redzot Viņu, metās Viņa priekšā zemē un kliedza, sacīdami: 12. Tu esi Dieva Dēls! Un Viņš tos stingri norāja, lai tie Viņu neatklāj.
  • Papildinājums dziļākai meditācijai:
   • Paralēlās vietas: Mt 4,24-25; Lk 6, 17-19
   • Līdzīga tēma: Mt 12, 15-16
   • Atsauces: • Mk 3,7-: Mk 1,27-28.33-34; 4,1.24-25; 5,24.27.31; 7,24-30; 2 Ķēn 13,21; 1 Ķēn 17,21; 2 Ķēn 4,34. • Mk 3,8 par.: Mk 1,5; Lk 5,17; Mk 7,24.31; Mt 15,21 par. • Mk 3,9: Mk 4,1 par.; J 6,22. • Mk 3,10 par.: Mk 1,34; Mt 8,16; 15,30; 19,2; Lk 4,41; Mk 6,55-56; Mt 14,35-36; Mk 5,29.34; Lk 7,21. • Mk 3,11 par.: Lk 4,33- (īpaši 41.); 9,42; Mt 9,30; 17,18; Mk 1,43; 7,36; 8,30; 9,25. • Mk 3,12: Lk 4,41; Mk 1,43-44; 5,43; 7,36; 8,26; Mt 8,4; 9,30; Lk 5,14; 8,56.

 

 • Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Visi ir aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu viņiem Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas jau piedalījās ar šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!  
  • Šajā periodā ārkārtas situācijas izsludināšanas dēļ NENOTIKS aprūpes centru apmeklēšana.

 

 • Ārkārtas situācijas izsludināšanas dēļ trešdienas vakarā nenotiks garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas “Adoremus Deum” tikšanās.

 

 • Pagājušajā nedēļā tika saskaņot, ka arhibīskapa vizitācija mūsu draudzē notiks 6.septembrī.

 

 • Visi, kuri gribētu gatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, lai kontaktējas ar Astru: tel. 27484427. 

 

 


 

SAIMNIECISKĀS LIETAS

 

 

 • Lai Dievs atalgo draudzes vīriešiem par paveikto darbu pie malkas krāmēšanas.

 

 • 4.03.2020. uz mūsu diecēzei kūriju tika aizsūtīt iesniegums par BONI-busa piešķiršanu Gulbenes draudzei. Tam ir vajadzīgs arhibīskapa parakstam un tad tālāk būs sūtīts uz “Bonifatius werk” Vācijā”. Lai Dievs palīdz caur saviem svētajiem, kuru dienā lieta tika kustināta – sv. Jāzeps (trešdiena ir Viņam veltīta diena) un sv. Kazimirs (4.marts ir Viņa piemiņas diena). Pieminiet šo lietu savās lūgšanās!

 

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES

 

 

 

 • 2.04.2020. Pr. Pēteris Skudra, RML direktors atsūtīja vēstuli – lūgumu no Radio Marija Latvija “Uzdāvini Lieldienas sev un citiem!” Teksts pieejams te: Vēstule no Radio Marija Latvija.

 

 • “Caritas” Latvijā piedāvā gavēnim akciju “Žēlsirdības aploksnes”. Lai „Caritas“ varētu sniegt palīdzību trūkumcietējiem un dažādās citās sarežģītās situācijās nonākušajiem, organizācija aicina gavēņa laikā atteikties no mazām lietām un ietaupīt. Ietaupītos līdzekļus Lielā gavēņa izskaņā var ielikt ziedojumu aploksnē, aiznest uz baznīcu un atdot savas draudzes prāvestam, kas tos tālāk nodos „Caritas“. Ziedojumu var nenest uz baznīcu, bet gavēņa beigās arī pārskatīt uz „Caritas Latvija“ bankas kontu: LV46HABA0551008657797 ar norādi „Ziedojums“. Vairāk par akciju te: katolis.lv.

 

 • “Mieram tuvu” lūdz atbalstu. Ir taisnība vārdiem, ka šajā sarežģītajā laikā vairāk cilvēku bankrotēs nekā nomirs. Tas attiecas uz visiem mazajiem rūpaliem, un tāds ir arī “Mieram tuvu”. Dīkstāves laiks diemžēl var būt liktenīgs daudziem mazajiem… Kopīgiem spēkiem nosargāsim “Mieram tuvu”! Kā? – lasi te: vestule-no-mieram-tuvu.

 

 • Pirmdien, 27. janvārī Latvijas Starpdiecēžu augstākajā garīgajā seminārā tika atzīmēti semināra galvenā aizbildņa svētā Akvīnas Toma svētki. Tajos tika pieminēts, ka šī gada rudenī Latvijas Starpdiecēžu augstākais garīgais seminārs atzīmēs simts gadu jubileju.  Tā iemesla dēļ ir vērts pārdomāt, kādā veida katrs no ticīgās tautas var šogad atbalstīt semināra audzēkņus, kā arī formatorus. Daži no veidiem, par kuriem var padomāt: kāda konkrētā privātā lūgšana, pasūtītas Svētās Mises viņu nodomā, pieņemtas Svētās Komūnijas  viņu nodomā, upurēti par viņiem gavēni vai euharistiskās adorācijas… Pielikumā bilde no semināra svētkiem (smilšu kino izrādi prezentēja Guna Miķelsone).

 

 • Lai savlaicīgi plānotu, labāk informētu un precīzāk koordinētu Latvijas katoļu baznīcas pastorālās aktivitātes, Latvijas Bīskapu konference aicina izmantot visiem pieejamo katoļu baznīcas pastorālās dzīves kalendāru. Adrese: KBkalendars.lv

 

 • Diecēzes kūrija atsūtīja informāciju par Jeruzalemes Svētā Kapa bruņinieku ordeņa organizēto svētceļojumu.  Datums: 10.-20.05.2020. Programmā  ir paredzēta Aglonas Dievmātes mozaīkas pasvētīšana Nācaretē. Atbildīgais: Jānis Smelters – Jeruzalemes Svētā Kapa bruņinieku ordeņa Latvijas nodaļas vadītājs. Kontakts: tālr. +371 29452989. E-pasts: janis.smelters@apollo.lv. Vairāk: svetcelojums.lv.

 

 • Kustība “Laulāto tikšanās piedāvā:
  • Aicinām Jūs uz laulāto nedēļas nogales rekolekcijām, kas notiks 24.–26. aprīlī Mālpilī, Pils ielā 10,
   • Rekolekcijas rīko un vada trīs laulātie pāri un katoļu garīdznieks.
   • Kontakts: pie Andra un Ludmilas –> 20076760(A);28449891(L);
  • Aicinām Jūs uz laulāto nedēļas nogales rekolekcijām, kas notiks 15.–17. maijā Liepājā, Jelgavas ielā 17.
   • Rekolekcijas rīko un vada trīs laulātie pāri un katoļu garīdznieks.
   • Pasākuma specifika pieprasa abu laulāto klātbūtni no sākuma (piektdienas vakara) līdz beigām (svētdienas pēcpusdienai).
   • Pieteikties rekolekcijām varat elektroniski: www.laulatiem.lv
   • Kontakts: pie Ilvara un Ludmilas –> 29922453(I); 27187567(L).
  • Informējam Jūs par brīnišķīgu meistarklasi, kas norisināsies no 15.- 17. maijam Viļņā, Lietuvā. Šī meistarklase būs veltīta tēmai “Kā sagatavot animāciju?”. Tajā ir aicināti piedalīties gan animatori ar pieredzi, gan arī animatoru kandidāti. Meistarklase būs krievu valodā! Animatori no Lietuvas mūs ir informējuši, ka dalības maksa ir 100 eiro no pāra! No Latvijas meistarklasē var piedalīties PIECI pāri! Ja kāds vēlas un ir iespēja apmeklēt šo meistarklasi, lūdzu informēt mūs (rakstot uz epastu vai piezvanot) līdz šī gada 10. martam!, lai mēs varam nosūtīt dalībnieku sarakstu meistarklases organizētājiem.
 • Saderināto un iemīlējušos vakari 2020. gadā Rīgā un citur Latvijā: 
 • Vairāk informācijas un pieteikšanās caur mājaslapu: laulatiem.lv; facebook.com

 

 • Baznīcas ieeja ir bukleti ar informāciju par rekolekcijām jezuītu stilā klusumā. Vairāk: jezuiti.lv , kā arī  facebook.

 

 

 • Aicinām visus viedtālruņu lietotājus izmēģināt mobilo aplikāciju CONVOCATIS, kas ir piemērota tieši dažādām lūgšanām un garīgajām dziesmām. Datu masīvā ietilpst simtiem garīgo tekstu: lūgšanas, litānijas, novennas, dziesmas utt. Šī aplikācija būs jūsu ceļvedis garīgajā pasaulē, jo tajā var:
  • uzlikt atgādinājumu par lūgšanu;
  • ierakstīt jebkuru savu tekstu un vajadzības gadījumā kopīgot to ar citiem;
  • tā ir īpaši piemērot Rožukroņa lūgšanai un stundu liturģijai;
  • tekstus var ievadīt jebkurā valodā un dialektā.
 • Aicinām šo programmu ieteikt un izplatīt saviem draugiem, draudzēm un kopienām. Ja ir kādi ieteikumi par uzlabojumiem vai problēmām, lūdzam rakstīt epastu uz info@convocatis.net. Sīkāka informācija vietnē Convocatis.net. Aplikāciju var lejupielādēt šeit: GooglePlay.

 

 • Latvijas Bībeles biedrība piedāvā draudzēm izmantot Bībeli – Jauno Derību MP3 formāta. Faili pieejami Google diskā. Tos var lejuplādēt savā telefonā, planšetdatorā, datorā vai klausīties online. Tīkla saite te: drive.google.com.  

 

 • Bībele ar jauno tulkojumu un deiterokanoniskajām grāmatām ir pieejama arī e-formātā. Lai varētu lasīt iegādāto digitālo Bībeles jaunā tulkojuma tekstu, nepieciešama programmatūra, kas bez maksas lejuplādējama no olivetree.com. Par pašu e-Bībeli jaunajā tulkojumā ir jāmaksā. Vairāk – skaties te:  bibelesbiedriba.lv

 

 • Ir vērts pievērts jūsu uzmanību izcilam mērķim: ziedot savas asinis, kas palīdz cilvēku glābšanai, ārstēšanai. Tādējādi tā ir ļoti laba tuvākmīlestības izpausme. Plakāts blakus atgādina, ka viena noziedota asins deva var palīdzēt pat 3 cilvēkiem. Atcerēsimies pie tā Jēzus mācību: “Nav lielākas mīlestības kā atdot savu dzīvi par draugiem!”.
  • Tuvākajā laikā var ziedot asinis sekojošās vietās: 
   • 30.03.2020. – Alūksnes novada pašvaldība (Dārzu iela 11, Alūksne); laiks: 9:00 — 14:00.  
  • Vairāk par donora lomu: Valsts asinsdonoru centra mājas lapā

 

 

 

•●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●•

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.

JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ!

•●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●•

 

Lai Dievs svētī jūs visus caur sava vismīļā Dēla Sirdi †

 

+ Dievs, svētī manas avis! +

 

pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)