Paziņojumi – 26. I. 2020.

 


 

 

 

BAZNĪCAS LITURĢIJA, LŪGŠANA…

 

 

 • Svētki un piemiņas dienas Baznīcas liturģiskajā kalendārā
  • svētdienā – 2020-01-26 – Dieva Vārda svētdiena;
  • 2020-01-27 – pirmdienā: sv. Andželas Meriči, jaunavas piemiņas diena;
  • 2020-01-28 – otrdienā: sv. Toma no Akvīnas, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena;
  • 2020-01-31 – piektdienā: sv. Jāņa Bosko piemiņas diena;
  • 2020-02-01 – Mēneša I sestdiena;
  • 2020-02-02 – Mēneša I svētdiena;
   • šajā dienā mēs svinam KUNGA PREZENTĀCIJAS svētkus;
   • šī diena tiek atzīmēta kā konsekrēto personu diena.

 

 • No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadēja starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.  Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, ja piedalās lūgšanu nedēļā un tās noslēgumā (Enchiridion Indulgentiarum, 1999, 11. nod., 58. lpp.).

 

 • Svētdiena 26.01. tiek atzīmēta Dieva Vārda svētdiena. Tā ir veltīta “Dieva Vārda svinēšanai, pārdomāšanai un izplatīšanai”.  Svētais tēvs atgādina, ka Dieva Vārda svētdiena iekrīt laikā, kad Baznīca aicina ticīgos stiprināt saites ar ebrejiem un lūgties par kristiešu vienotību. Bez tam, viņš mudina izdzīvot šo svētdienu kā svētku dienu. Vairāk: vaticannews.va/lv. Mūsu draudzē tiek piedāvāta iespēja sastapties ar Dieva Vārdu caur “Bībeles stundu”. Vairāk – punktā zemāk.

 

 • 15.februārī Arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam ir dzimšanas diena! Paliek 65 gadi. Draudzes padomes tikšanās laikā izkanēja ierosinājums pasniegt arhibīskapam ne tikai fizisku, bet arī garīgu dāvanu, piemēram: lūgties novennu, pieņemt Svēto Komūniju un, ja kāds vēlas, iesaistīties gavēņa ķēdē uz deviņām dienām par arhibīskapu Zbigņevu. Garīgās dāvanas ir domāts dāvināt no 6.februāra līdz 14.februārim. Pieteikties pie Aivitas (28381064). Ja kāds vēlas iet vēl tālāk, tad ir piedāvāts dot solījumu mūžīgai lūgšanai “Margrietiņā” par arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču. Pieteikšanās pie Astras (27 484 427). Par draudzes gatavoto un paveikto arhibīskapam būs sūtīta maza vēstule.

 

 • Tika  izveidota mājaslapa, kas veltīta pr. Litaunieka beatifikācijas procesa veicināšanai. Kā raksta tās administratori: “Mājas lapa izveidota, lai apkopotu un izplatītu informāciju par priesteri, mocekli Vladislavu Litaunieku un Latvijas Romas katoļu draudzēm, un citām vietām, kurās notikušas vai notiks Svētās Mises, nodomā par priestera, mocekļa Vladislava Litaunieka beatifikācijas procesa veicināšanu un visām tajā iesaistītajām personām.” Adrese: https://www.oremus.lv/. 

 

 • Par Svēto Rožukroni.
  • Svētais pāvests Jānis Pāvils II vēstulē par Rožukroņa nozīmi un dziļumu 37.punktā rakstīja, ka daudzās pasaules vietās kā parasts iesākums tiek skaitīts “Credo” (“Es ticu”), “it kā padarot ticības apliecinājumu par uzsāktas kontemplācijas fundamentu.” Būtu labi, lai arī mūsu draudzē ticības apliecinājums atvērtu Rožukroņa lūgšanu, nevis būtu kā pielikums pašā noslēgumā.
  • Otrais. Viņš raksta, ka Rožukronis “noslēdzas ar lūgšanu Pāvesta intencijās, lai tādējādi virzītu lūdzēja skatienu uz Baznīcas vajadzību plašo hori­zontu. Un tieši ar domu, lai pamudinātu uz rožukroņa šādu ekleziālu vīziju, Baznīca ir to bagātinājusi ar svētajām atlaidām tiem, kuri to lūdzas attiecīgā dispozīcijā.” Tātad vajadzētu noslēgumā lūgties pāvesta nodomos (intencijās) un, esot žēlastības stāvokli, domāt par atlaidu iegūšanu sev pašam vai mirušajiem.
  • Trešais. Pāvests akcentē: “ir ieteicams pēc noslēpuma nosaukšanas un Vārda pasludināšanas, atbilstošu laiku apstāties un sakopoties uz pārdomājamo noslēpumu, pirms iesākam lūgšanu vārdos.”

 

 • Jau kādu laiku no Latvijas ticīgo un priesteru puses tika aktualizēts jautājums par to, kā jārīkojas ticīgajiem dažos Svētās Mises brīžos. Tie dažādās draudzēs bija atšķirīgi un izraisīja zināmu nesaprašanos. Tā iemesla dēļ Latvijas Bīskapu konference izteicās par ticīgo dalību Svētajā Misē. Vairāk te: katedrale.lv 

 

 • Katru mēnesi ir vērts īpaši piedzīvot mēneša pirmo piektdienu un mēneša pirmo sestdienu. Ticīgie ir aicināti šajās dienās izmantot iespēju grēksūdzei, lai pieņemtu Svēto Komūniju kā kompensāciju Kunga Jēzus un V. J. Marijas Sirdīm par mūsu un pasaules grēkiem.

 

 • Pēc pāvesta Franciska norādes pēc katras Euharistijas ir jālūdzas ar lūgšanu erceņģelim Miķelim. Teksts: uz lapiņām kā arī dziesmu ekrānā un te:
  • Svētais Erceņģeli Miķeli, palīdzi mums cīņā, esi mūsu aizsargs pret velna ļaunumu un viltībām. Dievs lai viņam pavēl, tā mēs pazemīgi lūdzam, bet Tu, Debesu Karapulka Vadoni, ar dievišķo spēku iedzen ellē sātanu un visus ļaunos garus, kas klejo pa pasauli, lai samaitātu dvēseles. Āmen.

 

 • Pie Kunga altāra ir aicināti kalpot gan zēni gan pieaugušie vīrieši (vīri, tēvi). Es ierosinu jūs lūgties šajā nodomā, lai atbildētu Dieva aicinājumam kļūt par ministrantu un tādējādi mīlēt Viņu un Baznīcu. 

 

 • Viens no veidiem, kā ieiet sevišķajā mīlestības derībā ar V. J. Mariju ir Karmela Skapulāra pieņemšana. Tas notiek vienīgi caur priestera rokam un pieņemšanas ritu. Pienākas tam sagatavoties gan garīgi, gan intelektuāli un paziņot priesterim savu vēlmi. Pieņemšanas ritu, saskaņā ar kuru (tikai) priesteris var uzlikt Skapulāru, var apskatīt šeit.  Vairāk var uzzināt Karmela mājaslapā: karmel.lvĪpaša diena tam būs šajā nedēļa, kad ir sv. Lielās Terēzes dienai, Karmela Mātes piemiņas dienai.

 

 • Par grēksūdzi. Lai mēs varētu labi sagatavoties grēksūdzei, pie baznīcas ieejas ir pieejami bukleti sirdsapziņas izmeklēšanai. PDF versija ir pieejama te: Buklets sirdsapziņas izmeklēšanai.  Es cenšos būt pieejams biktskrēslā pirms katras Sv. Mises (izņemot nopietnu šķēršļu gadījumus). Tomēr konkrētu vajadzību dēļ var ar priesteri vienoties par konkrētu atsevišķu dienu un stundu (sarunai un) grēksūdzei. 

 

 • Es gribu atgādināt, ka pastāv iespēja lūgt priesteri, lai pasvētītu māju, saimniecību
 • .

 

DRAUDZES NOTIKUMI 

 

 

 

 • Aiz mums ir bagāts un skaists aizvadīts gads, par kuru gribam pateikties Dievam un cilvēkiem, kas mums blakus.
  • Draudzes prāvests un draudzes padome izsaka pateicību visiem, kuri aktīvi piedalās draudzes dzīvē un baznīcas uzturēšanā. Pirmkārt klostermāsām un daudziem no Dieva tautas, kuri kalpo sekojošās jomās: kalpo pie altāra, kalpo ar mūziku, vada svētdiena skolu, tīra baznīcu, grezno to ar ziediem un ar dekorācijām, uzkopj prezbitēriju un sakristeju, darbojas pie baznīcas apkārtnes, strādā ar malku un palīdz kurināšanā, labo baznīcas elektrību un palīdz remontdarbos, rūpējas par draudzes traktoru, palīdz ar transportu (ved “Mieram tuvu” vai cilvēkus uz aprūpes centriem),  tīra sniegu, pļauj zāli un strādā pie puķudobēm, dalās ar pārtiku, pastāv lūgšanā un gavēnī par draudzi un tās kalpošanu (īpaši aprūpes centros), nes finansiālos ziedojumus dažādiem nolūkiem un vajadzībām, palīdz pie svētku galda klāšanas, organizē svētceļojumu un dažādus pasākumus, kā arī tiem, kas ņem atbildību par draudzes grupām, palīdz draudzes dokumentu (tai skaitā – sakramentu reģistru) kārtošanā un rēķinu apmaksāšanā. Lai mūsu pateicība un Dieva svētība sasniedz jūs un visus, par kuriem varbūt mēs pat nezinām. Lai Viņš atalgo jūsu mīlestību un sirds atvērtību. Lai palīdz mums visiem veidot Dieva Valstību mūsu vidū un mūsos pašos.

 

 • Pateicība Dievam par pirmo Madonas dekanāta draudžu avīzes numuru!!! Jau ir klāt. „«Kāpt kalnā»” izaudzis no Madonas katoļu draudzes avīzes «Kalnā» realitātes. Vienojoties ar dekanāta draudžu prāvestiem un lajiem, izdevumu šogad nolēmām paplašināt un veidot kopīgiem spēkiem. Tā vienlaikus atsedzot skatu apvāršņiem, uzzinot cits par citu vairāk un cerot, ka sadarbība starp draudzēm un cilvēkiem varētu augt arī jaunos virzienos.” – raksta Inese Elsiņa, galvena redaktore. Avīzi veido pārstāvi no sekojošām dekanāta draudzēm ar priesteru palīdzību, tai skaitā arī daži no mums: Madonas Kristus Karaļa draudze – prāvests priesteris Māris Ozoliņš, Alūksnes Svētā Bonifācija draudze – prāvests priesteris Ingars Stepkāns, Gulbenes Vissvētākā Sakramenta draudze – prāvests priesteris Pāvils Kamola, Lubānas un Cesvaines Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds draudze draudze – prāvests priesteris Māris Ozoliņš,– prāvests priesteris Māris Ozoliņš, Ērgļu Svētā Krusta un Jaunkalsnavas un Pļaviņu Kunga Debeskāpšanas draudze – prāvests priesteris Pēteris Alusiks. Avīze ir par ziedojumiem, sākot ar 40 santīmiem.

 

 • Pateicība klostermāsām par uzdāvināto skaisto ornātu ar V. J. Marijas attēlu. Tas tika uzdāvināts Filomenas dievkalpojuma laikā, 10.01.2020. Lai Dievs simtkārtīgi atalgo!

 

 • Ar draudzes padomi runājām par mēneša pirmās svētdienas kārtību: pirms pirmās Euharistijas būs Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana un kopīgais Rožukronis. Es tomēr ceru, ka ar laiku nobriedīsim arī pie tā, ka varēsim lūgties un adorēt Jēzu arī klusumā, iekšēji, tādējādi dodot citiem iespēju lūgties Jēzus priekšā sevis izvēlētā veidā.

 

 • Dieva spēkā 14.01. mēs esam iesākuši “Bībeles stundas” jauno ciklu. Šī tikšanās kā padziļinātu lūgšanu ar Dieva Vārdu ir domāta visiem, kuri mīl Dieva Vārdu un grib padziļināt savu ticību caur Svēto Rakstu lasīšanu un lūgšanu ar tiem, kā arī caur dalīšanos ticīgo lokā. Šajā ciklā Dieva Vārdu mēs ņemsim no Evaņģēlijā, ko uzrakstījis sv. Marks (visvienkāršākais Evaņģēlijs). Šīs piedāvājums iet pretī pāvesta Franciska norādei, lai trešā parastā svētdiena (šogad – 26.01.) tik atzīmēta kā Dieva Vārda svētdienaTikšanās plāns ir sekojošs:
  • Vesperes (liturģiskā lūgšana ar Psalmiem), kuras mēs dziedam (dažreiz ar kokles palīdzību) 
  • lūgšana ar Dieva Vārdu 
   • teksta lasīšana
   • izskaidrojumi, komentāri
   • individuālā lūgšana klusumā (30 min)
   • kopīga dalīšanās vai / un kopīgā lūgšana.
  • Otrdienā 28.01. būs dekanāta avīzes redakcijas sapulce. Tā iemesla dēļ kā izņēmums “Bībeles stunda” būs pārnesta uz citu dienu un notiks ceturtdienā – 30.01.  “Bībeles stunda” – padziļināta lūgšana ar Dieva Vārdu.
  • Teksts, ar kuru lūgsimies 30.01. – Mk 1,16-20:
   • Mk 1,16. Un Viņš, iedams gar Galilejas jūru, redzēja Sīmani un tā brāli Andreju, tīklus jūrā metam, jo tie bija zvejnieki. 17. Un Jēzus viņiem sacīja: Sekojiet man, un es padarīšu, ka jūs būsiet cilvēku zvejnieki. 18. Un tūdaļ tie atstāja tīklus un sekoja Viņam. 19. Un pagājis nedaudz tālāk, Viņš redzēja Jēkabu, Zebedeja dēlu, un tā brāli Jāni, kas laivā lāpīja tīklus. 20. Un tūdaļ Viņš tos aicināja. Un tie, atstājuši savu tēvu Zebedeju ar algādžiem laivā, sekoja Viņam.
  • Papildinājums dziļākai meditācijai
   • paralēlās vietas: Mt 4,18-22; Lk 5,1-11 (J 1,35-42)
   • Atsauces: • Mk 1,16: Mt 16,17-18; Mk 7,31; J 21,15-; J 1,42. • Mk 1,17: Jer 16,16; Ez 47,10; Sak 6,2 (?!?); Mt 13,47-48; Mk 2,14 u.t.t. • Mk 1,18: Mt 4,21 par.; 19,27; 1 Ķēn 19,19-21. • Mk 1,19: Mt 20,20-28; Mk 10,35-45; Lk 5,10; Apd 12,1-4; Ga 2,9; Mk 5,37; 9,2; 13,3; 14,33 (par.). • Mk 1,20: sal. Mt 4,20 par.
  • Te ir pieejams mazs buklets ar visām piezīmēm pie teksta, kura būs lasītas un ar kuru palīdzību mēs lūgsimies: buklets ar tekstu un ar piezīmēm.

 

 • Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Visi ir aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu viņiem Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas jau piedalījās ar šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!  
  • Šajā tēmā parādījies svarīgs jautājums: Kas varētu kalpot ar savu transportu trešdienās vienu reizi mēnesī, mēneša otrajā trešdienā, 13:00 – 16:00, kad braucam uz Jaungulbeni, jo ar priestera mašīnu nepietiek?
  • Šajā trešdienā…
 • Trešdienas vakarā: Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 

 • 2.02. svinam Kunga Prezentācijas svētkus, kuros tiek svētītas sveces – paša Kristus simbols. Aicinām gan bērnus, gan vecākus piedalīties nodarbībā – sveču darbnīca, kad izgreznosim sveces. Ar tām – pašizrotātām svecēm – varēsim piedalīties Kunga Prezentācijas svētkos. Darbnīca notiks nākošajā sestdienā (1.02.2020g.) pl.12.00 mūsu baznīcas pagrabstāvā. Mūsu bērni kopā ar vecākiem var parādīt savas idejas un talantus.

 

 • Bērni, jaunieši un pieaugušie kopā ar draudzes prāvestu un māsām aicina uz svētku uzvedumu: „ ES, GAISMA… ” Kurš notiks 2.februārī mūsu baznīcā pl. 17.00. Visi tiek aicināti un gaidīti!

 

 • Daži no draudzes locekļiem jautā par iespēju veidot kādu svētceļojumu uz svētvietām (Polijā vai citur) . Esmu par to. Es labprāt brauktu ar jums un palīdzētu tur atrasties. Jautājums ir par jūsu vēlmēm – uz kurieni, kurā mēnesī, kā arī par tiem, kuri var iesaistīties tā organizēšanā?

 

 • Katru mēnesi 10.datumā tiek celebrēta dvēseles un miesas atbrīvošanas un dziedināšanas liturģija caur sv. Filomenas aizbildniecību.   Programma ir sekojoša: 
  • 15:00 – Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības kronītis, individuāli aizlūgumi; stāsts par Sv. Filomenas dzīvi; Sv. Filomenas kronītis; Litānija Sv. Filomenas godam,
  • 16:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana.
  • 16:10 – Rožukronis, slavēšana,
  • 17:45 – Svētība ar Vissvētāko Sakramentu,
  • 18.00 – SV. MISE par dvēseles un miesas veselību, brīvību un dziedināšanu caur Sv. Filomenas aizbildniecību,
  • pēc Sv. Mises (~19:00) – svētība ar relikvijām un svaidīšana ar Sv. Filomenas eļļām un liecības par saņemtajām žēlastībām.

 

 • Mēs esam Vissvētākā Sakramenta draudze. Tā iemesla dēļ īpaša diena mums ir ceturtdienā. Šajā dienā ir Vissvētākā Sakramenta adorācija. Bukletu stabiņā ir pieejas mazs buklets par adorāciju.

 

 • Svētdienās pulksten 17:00 satiekas bērnu un jauniešu ansamblītis “Gaismas stariņi”. Aicinām visus dziedāt gribētājus. Kontaktpersona – Dita C.Pateicība

 

 • Dievam par Viņa svētību un žēlastību, kurā mēs varējām kopā veidot skaisto draudzes “Eglīti”. Tās laikā mēs varējām piedzīvot daudz skaistā. Lai Dievs atalgo visiem, kuri pie tās veidošanas pielika savu sirdi, darbu, lūgšanu. Šādi pasākumi veido draudzi, kura – ja cenšas dzīvo kā kopienu – māk satikties gan pie Kunga altāra gan pie kopīga galda, priekos un bēdās. Tajā vakarā mēs to varējām baudīt dažādos līmeņos…
  • “Eglītes” laikā tika apbalvoti bērni, kuri cītīgi lasīja konkursa “puķītes”. Viņu sasniegumus var redzēt baznīcas uz palodzēm. Lai Dievs svētī mūsu bērnus: +
  • “Eglītes”laikā notika arī īpašs uzdevums – maziņas Bērniņa Jēzus figūras meklēšana. Par atrāšanu bija paredzēta balva – konfekšu paka un (no priestera puses) Svētā Mise tā nodomā, kurš to atradis. Bērniņa Jēzus figūriņu atradis…  pr. Pāvils. Tātad Sv. Mise par mani (bet es izlēmu, ka arī par visiem, kuri šajā dienā piedalījušies draudzes “Eglītē”) būs celebrētā 25.02.2020.
  • Dažas bildes no piedzīvotā:

       

            

 

 •  Mūsu draudzē jubilejas gadā tapa “Draudzes garīgo dāvanu grāmata”. Kas tas ir? Tā ir albuma veida grāmata ar tukšām lapām,kuras saturu veidojam mēs paši. Tajā mēs visu laiku varam  ierakstīt savus vai savas ģimenes apsolījumus, labos darbus un garīgas lietas, kuras gribam dāvināt Dievam. Padomājiet katrs savas sirds dziļumos lūgšanas laikā, ko jūs gribētu dot Dievam. Varbūt tā būs atteikšanās no kaut kādām atkarībām vai regulāra lūgšana kāda nodomā. Ģimene var. piemēram: apsolīt katru dienu kopīgi lūgties Rožukroni vai citas lūgšanas; visa gada garumā vienu dienu nedēļā atteikties no interneta un televizora skatīšanās un izmantot šo laiku, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Cik ir cilvēku, tik daudz var būt dāvanu ideju. Aicinām iesaistīties katra vecuma cilvēkus, tai skaitā arī bērnus un jauniešus.

 

 • Visi, kuri gribētu gatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, lai kontaktējas ar Astru: tel. 27484427.

 

 • .

 


 

SAIMNIECISKĀS LIETAS

 

 

 • Kurš gribētu (palīdzēt) kārtot puķes baznīcā?
 • Draudzes padoma sāka kustināt jautājumu par BONI-Busu no Vācijas labdarības organizācijas. Jau tik izpildīts latviski iesniegums, kurš gaida tulkojumu un tad bīskapa zīmogu.

 

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES

 

 

 • No 18. līdz 25. janvārim notiek ikgadēja starptautiskā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tās ietvaros visā pasaulē un arī Latvijā norisinās dažādi ekumeniski dievkalpojumi un lūgšanu brīži, kuros piedaloties iespējams konkrēti atbildēt uz Kristus aicinājumu „lai visi būtu viens”. Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību pirmsākumi meklējami jau 1740. gadā, kad Skotijā aizsākās Vasarsvētku kustība, kas aicināja lūgties par un kopā ar visām Baznīcām. 1908. gadā datumus Baznīcas vienotības oktāvai no 18. līdz 25. janvārim pirmo reizi izvēlējās anglikāņu mācītājs Pols Vatsons. Izvēlētie datumi saistās ar diviem lieliem Baznīcas apustuļiem – sv. Pēteri un sv. Pāvilu. 18. janvārī sv. Pēteris kļuva par pirmo Romas bīskapu, tas ir, pāvestu, no kura arī pēc tam ir nākusi tagadējo pāvestu pēctecība. Savukārt, 25. janvārī ir sv. Pāvila atgriešanās svētki, kad viņš no kristiešu vajātāja kļuva par dedzīgu Kristus piekritēju un draugu. Lūgšanu nedēļu par kristiešu vienotību pasaules mērogā organizē Pasaules Baznīcu padome, kas apvieno 349 Baznīcas, kas tiecas uz vienotību, vēlas kopīgi liecināt un kalpot. Katoliskā Baznīca piedalās šajā ekumeniskajā iniciatīvā, kaut gan nav iestājusies Pasaules Baznīcu padomē. Materiālus pārdomām lūgšanu nedēļā Pasaules Baznīcu padome un Pontifikālā kristiešu vienotības veicināšanas padome kopīgi izstrādā kopš 1968. gada. 
  • Pilnas atlaidas, ja piedalās lūgšanu nedēļā un tās noslēgumā (Enchiridion Indulgentiarum, 1999, 11. nod., 58. lpp.).

 

 • No 31.janvāra līdz 2. februārim Latvijā viesosies V.E. Paul Richard Gallagher- Svētā Krēsla Sekretārs attiecībām ar valstīm (“ārlietu ministrs”). Viņš svinēs Misi Rīgas Jēkaba Katedrālē sestdien 1.februārī 18:00 (kopā ar konsekrētajiem), kā arī svētdien 2. februārī 11:00. Ikviens ir ielūgts uz šīm Misēm! Vairāk – lasī te: katolis.lv

 

 • RARZI piedāvā piedalīties seminārā un diskusijā “Seksualitāte  laulībā un celibātā”. Pasākums notiks Rīgā 20.februārī stundās 18:00 – 21:00. Vairāk uz plakātā.

 

 • Kūrija atsūtīja informāciju par piedāvājums garīdzniekiem, skolotajiem, ģimenēm, jauniešiem – seminārs par saskarsmi un mācību procesu. Datums: 22.02.2020. Laiks: 10:00 – 17:00. Vairāk – uz plakāta.  

 

 • Mēs varam slavēt Dievu un  pateikties Viņam par to, ka mūsu diecēzē tika iesvētīts otrs precētais diakons – Gatis no Siguldas draudzes. Kā precēts vīrietis, vīrs un bērnu tēvs viņš tapa daudziem par vēl vienu piemēru, kā ticīgs kristietis un kopa ar viņu visa ģimene var lieliski kalpot Dieva godam un cilvēku pestīšanai. Lai Dievs dod, ka pateicoties viņa piemēram, vairāki cilvēki domās par konsekrāciju laulībā, kā arī par jaunavu un atraitņu konsekrāciju!  Vairāk par notikušo: katolis.lv

         

 

 • Kustība “Laulāto tikšanās piedāvā:
  • Mīļi aicinām uz pirmā līmeņa nedēļas nogali laulātajiem pāriem. Tajās var piedalīties jebkurš laulāts pāris ar jebkuru laulības stāžu, gan tie kas pārdzīvo krīzi, gan tie, kas dzīvo savstarpējā saskaņā un vēlas labi pavadīt nedēļas nogali un no jauna izbaudīt medusmēnesi. Nedēļas nogale notiks no 13.-15 martam Bruknas muižā. 

  • Aicinām Jūs uz laulāto nedēļas nogales rekolekcijām, kas notiks 24.–26. aprīlī Mālpilī, Pils ielā 10,
   • Rekolekcijas rīko un vada trīs laulātie pāri un katoļu garīdznieks.
  • Aicinām Jūs uz laulāto nedēļas nogales rekolekcijām, kas notiks 15.–17. maijā Liepājā, Jelgavas ielā 17.
   • Rekolekcijas rīko un vada trīs laulātie pāri un katoļu garīdznieks.
   • Pasākuma specifika pieprasa abu laulāto klātbūtni no sākuma (piektdienas vakara) līdz beigām (svētdienas pēcpusdienai).
   • Pieteikties rekolekcijām varat elektroniski: www.laulatiem.lv vai
    • Bruknas rek.: pie Ziedoņa un Diānas –> 29428252(Z); 26478224(D);
    • Mālpils rek.: pie Andra un Ludmilas –> 20076760(A);28449891(L);
    • Liepājas rek.: pie Ilvara un Ludmilas –> 29922453(I); 27187567(L).
 • Saderināto un iemīlējušos vakari 2020. gadā Rīgā un citur Latvijā:

 

 

 • “Baznīcu Nakts” iniciatīvas grupa tuvojoties 2020.gada Baznīcu naktij 30.maijā, lai varētu veikt visus organizatoriskos un sagatavošanās darbus, aicina pievienoties brīvprātīgos palīgus. Ja Tevi uzrunā Baznīcu nakts ideja, un sirdī jūti, ka vēlies palīdzēt pasākumam labi izdoties, ja Tev ir pieredze pasākumu organizēšanā draudzē vai ārpus tās, tad esi aicināts pievienoties! “Baznīcu nakts” komanda meklē:
  • NOVADU KOORDINATORUS
  • MŪZIKAS MENEDŽERI
  • SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTU
 • Lai pieteiktos, raksti: baznicu.nakts@gmail.com

 

 • Baznīcas ieeja ir bukleti ar informāciju par rekolekcijām jezuītu stilā klusumā. Vairāk: jezuiti.lv , kā arī  facebook.

 

 

 

 • Aicinām visus viedtālruņu lietotājus izmēģināt mobilo aplikāciju CONVOCATIS, kas ir piemērota tieši dažādām lūgšanām un garīgajām dziesmām. Datu masīvā ietilpst simtiem garīgo tekstu: lūgšanas, litānijas, novennas, dziesmas utt. Šī aplikācija būs jūsu ceļvedis garīgajā pasaulē, jo tajā var:
  • uzlikt atgādinājumu par lūgšanu;
  • ierakstīt jebkuru savu tekstu un vajadzības gadījumā kopīgot to ar citiem;
  • tā ir īpaši piemērot Rožukroņa lūgšanai un stundu liturģijai;
  • tekstus var ievadīt jebkurā valodā un dialektā.
 • Aicinām šo programmu ieteikt un izplatīt saviem draugiem, draudzēm un kopienām. Ja ir kādi ieteikumi par uzlabojumiem vai problēmām, lūdzam rakstīt epastu uz info@convocatis.net. Sīkāka informācija vietnē Convocatis.net. Aplikāciju var lejupielādēt šeit: GooglePlay.

 

 • Ir vērts pievērts jūsu uzmanību izcilam mērķim: ziedot savas asinis, kas palīdz cilvēku glābšanai, ārstēšanai. Tādējādi tā ir ļoti laba tuvākmīlestības izpausme. Plakāts blakus atgādina, ka viena noziedota asins deva var palīdzēt pat 3 cilvēkiem. Atcerēsimies pie tā Jēzus mācību: “Nav lielākas mīlestības kā atdot savu dzīvi par draugiem!”.
  • Tuvākajā laikā var ziedot asinis sekojošās vietās:
   • 28.01.2020. – Gulbene (Gulbenes kultūras centrs
    Kalpaka 60, Gulbene); laiks: 9:00 — 13:00,  
   • 05.02.2020. – Madona (Madonas sporta centrs – Gaujas 13, Madona); laiks: 9:00 — 13:00,
   • 13.02.2020. – Lubāna (Oskara Kalpaka 12, Lubāna); laiks: 9:00 — 12:00.
  • Vairāk par donora lomu: Valsts asinsdonoru centra mājas lapā

 

 

 

•●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●•

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.

JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ!

•●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●•

 

Lai Dievs svētī jūs visus caur sava vismīļā Dēla Sirdi †

 

+ Dievs, svētī manas avis! +

 

pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)