Paziņojumi – 23. II. 2020.

 


 

 

 

BAZNĪCAS LITURĢIJA, LŪGŠANA…

 

 

 • Svētki un piemiņas dienas Baznīcas liturģiskajā kalendārā
  • Otrdienā pēc Kompletorija noslēdzas parastais liturģiskais laikposms un ar Pelnu Trešdienu sākas Lielai Gavēnis.
  • Pelnu trešdienā mums ir jāievēro stingrs gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem.
   • Euharistijas laikā tiks svētīti pelni un kaisīti uz ticīgo galvām.

 

 • Lielais Gavēnis gatavos mūsu sirdis vislielākajiem kristiešu ticības svētkiem – Lieldienām. Šajā svētajā laikā mēs varam dziļāk sastapties ar Dieva Mīlestību, kura vispilnīgākā veidā tika izpausta Krustā, bet arī pārdomāt, ka Jēzum bija jācieš cilvēces grēku dēļ (tanī skaitā arī mana un Tava grēka dēļ). Tādējādi Lielais Gavēnis kļūst par atgriešanās un gandarīšanas laiku. Baznīca norāda uz lūgšanu, gavēnī un žēlsirdības darbiem kā īpašiem šī posma līdzekļiem, kuri palīdz izstenot atgriešanos un tuvošanos Dievam un līdzcilvēkiem.
  • Lielajā Gavēnī Baznīca dod dažādas iespējas gatavoties Lieldienu svētkiem:
   • A) Krustaceļš, kuru celebrēsim piektdienās vakarā. To vadīs dažādas draudzes grupas. Par Tā dievbijīgu nostaigāšanu un meditācijām varam saņemt pilnas atlaidas. Krustaceļa vadītāji konkrētām dienām (saraksts būs redzams arī uz paziņojumu dēļa):
    • 28.02.2020., 17:00 – vadīs “Dzīvais Rožukronis”, pirmā Roze
    • 06.03.2020., 17:00 – vadīs “Dzīvais Rožukronis”, otrā Roze
    • 13.03.2020., 17:00 – vadīs “Dzīvais Rožukronis”, trešā Roze
    • 20.03.2020., 17:00 – vadīs garīgās atjaunošanās lūgšanu grupa
    • 27.03.2020., 17:00 – vadīs bērni (atb. Palmīra)
    • 03.04.2020., 17:00 – “NEDZIMUŠĀ BĒRNA KRUSTAČEĻŠ” – vadīs ģimenes (atb. Valentīna)
    • 10.04.2020., 17:00 – Lielās Piektdienas ekumēniskais Krustaceļš
   • B) Rūgtās Asaras ir gandarīšanas lūgšana, pateicībā un pielūgsmē pieminot Kunga Jēzus Kristus ciešanas cilvēku pestīšanas dēļ. Mēs tās dziedāsim svētdienās pirms Svētās Mises Vissvētākā Sakramenta priekšā;
   • C) Lielajā Gavēnī visās piektdienās par lūgšanu „Krusta sistā Pestītāja priekšā…” dievbijīgu noskaitīšanu pēc Sv. Komūnijās pieņemšanas (Krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā) varam saņemt pilnas atlaidas. Šīs lūgšanas teksts:  Redzi, labais un visumīļais Jēzu, Tava vaiga priekšā es krītu ceļos un ar vislielāko sirsnību neatlaidīgi Tevi lūdzu: iededz žēlīgi manā sirdī dzīvas ticības, cerības un mīlestības jūtas, kā arī patiesu grēku nožēlošanu un visstiprāko gribu laboties, jo ar lielu mīlestību un sāpēm savā sirdī es aplūkoju Tavas piecas rētas un prātā apdomāju, ko par Tevi, labais Jēzu, ir teicis jau pravietis Dāvids: „Viņi ir pārdūruši manas rokas un manas kājas; viņi ir izskaitījuši visus manus kaulus” (Ps. 21). 
   • D) Mudinu katru no mums izvēlēt kaut kādu garīgo praksi, kura palīdzēs sirdij no jauna atgriezties pie Dieva Mīlestības. Tomēr ņemsim vērā šo Vārdu no Pravieša Joēla grāmatas (Jl 2,12-13): “…griezieties atpakaļ pie Manis, saka Tas Kungs, no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām! Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds…”

 

 • 15.februārī Arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam bija dzimšanas diena! Palika 65 gadi. Pateicība Dievam par draudzes siržu atvērtību, jo daudzi atsaucās piedāvājumam no 6.februāra līdz 14.februārim veidot arhibīskapam garīgo dāvanu caur Rožukroņa novennu, Svētās Komūnijas pieņemšanu un iesaistīšanos gavēņa ķēdē. Septiņas personas ir gatavas dot solījumu mūžīgai lūgšanai “Margrietiņā” par arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču. Par draudzes sagatavoto un paveikto arhibīskapam tika sūtīta maza vēstule. Lai Dievs atalgo Aivitai un Astrai par palīdzību pie garīgās dāvanas veidošanas, kā arī klostermāsām par pievienotu skaistu biķera veļu!

                    

 

 • Katru mēnesi ir vērts īpaši piedzīvot mēneša pirmo piektdienu un mēneša pirmo sestdienu. Ticīgie ir aicināti šajās dienās izmantot iespēju grēksūdzei, lai pieņemtu Svēto Komūniju kā kompensāciju Kunga Jēzus un V. J. Marijas Sirdīm par mūsu un pasaules grēkiem.

 

 • Viens no veidiem, kā ieiet sevišķajā mīlestības derībā ar V. J. Mariju ir Karmela Skapulāra pieņemšana. Tas notiek vienīgi caur priestera rokam un pieņemšanas ritu. Pienākas tam sagatavoties gan garīgi, gan intelektuāli un paziņot priesterim savu vēlmi. Pieņemšanas ritu, saskaņā ar kuru (tikai) priesteris var uzlikt Skapulāru, var apskatīt šeit.  Vairāk var uzzināt Karmela mājaslapā: karmel.lvĪpaša diena tam būs šajā nedēļa, kad ir sv. Lielās Terēzes dienai, Karmela Mātes piemiņas dienai.

 

 • Par grēksūdzi. Lai mēs varētu labi sagatavoties grēksūdzei, pie baznīcas ieejas ir pieejami bukleti sirdsapziņas izmeklēšanai. PDF versija ir pieejama te: Buklets sirdsapziņas izmeklēšanai.  Es cenšos būt pieejams biktskrēslā pirms katras Sv. Mises (izņemot nopietnu šķēršļu gadījumus). Tomēr konkrētu vajadzību dēļ var ar priesteri vienoties par konkrētu atsevišķu dienu un stundu (sarunai un) grēksūdzei. 

 

 • Es gribu atgādināt, ka pastāv iespēja lūgt priesteri, lai pasvētītu māju, saimniecību
 • .

 

DRAUDZES NOTIKUMI 

 

 

 

 • Pateicība Dievam par pirmo Madonas dekanāta draudžu avīzes numuru!!! „«Kāpt kalnā»” izaudzis no Madonas katoļu draudzes avīzes «Kalnā» realitātes. Vienojoties ar dekanāta draudžu prāvestiem un lajiem, izdevumu šogad nolēmām paplašināt un veidot kopīgiem spēkiem. Tā vienlaikus atsedzot skatu apvāršņiem, uzzinot cits par citu vairāk un cerot, ka sadarbība starp draudzēm un cilvēkiem varētu augt arī jaunos virzienos.” – raksta Inese Elsiņa, galvena redaktore. Avīze ir pieejama par ziedojumiem, sākot ar 40 santīmiem.

 

 • Pamazām mēs tuvojāmies Lielajam Gavēnim.  Sakarā ar to ir piedāvājums draudzes bērniem: konkurss “Mans Krusts”. Uzdevums ir: uzzīmējiet savu KRUSTU un sevi KRUSTA tuvumā! Zīmējumam jābūt krāsainam vai melnbaltam, A4 izmērā, veidots jebkurā tehnikā (nedrīkst izmantot dato-ru). Zīmējuma otrajā pusē ir jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, un kontaktinformācija. Darbus sūtīt uz priestera Pāvila e-pastu: pskca-molla@gmail.com vai personīgi atnest uz baznīcu līdz SVĒTDIENAI, 29.03.2020. Visskaistākie mākslas darbi būs apbalvoti un publicēti avīzē „Kāpt kalnā”.

 

 • Katru otrdienu notiek “Bībeles stunda”.  Tā ir padziļinātu lūgšanu ar Svētajiem Rakstiem. Tikšanās ir domāta visiem, kuri mīl Dieva Vārdu un grib padziļināt savu ticību caur to lasīšanu un lūgšanu, kā arī caur dalīšanos ticīgo lokā.  Tikšanās plāns ir sekojošs:
  • Vesperes (liturģiskā lūgšana ar Psalmiem), kuras mēs dziedam (dažreiz ar kokles palīdzību) 
  • lūgšana ar Dieva Vārdu 
   • teksta lasīšana
   • izskaidrojumi, komentāri (izņemot reizi, kad lūgšana ir Vissvētākā Sakramenta priekšā) 
   • individuālā lūgšana klusumā (30 min)
   • kopīga dalīšanās vai / un kopīgā lūgšana.  
  • Teksts, ar kuru lūgsimies 25.02. – Mk 2, 1-12 (veids: klusā lūgšana + dalīšanās)
   •  Mk 2, 1. Un pēc dažām dienām Viņš atkal gāja uz Kafarnaumu; 2. Un, kad kļuva zināms, ka Viņš ir namā, daudzi sapulcējās tā, ka tiem pat durvju priekšā nebija vietas; un Viņš tiem sludināja vārdu. 3. Un pie Viņa nāca ar triekas piemeklēto, ko četri nesa. 4. Un kad tie nevarēja aiznest to pie Viņa ļaužu pulku dēļ, tie atsedza jumtu tur, kur Viņš bija, un, atvēruši to, viņi nolaida gultu, kurā gulēja triekas skartais. 5. Bet Jēzus, redzēdams viņu ticību, sacīja triekas skartajam: Dēls, tavi grēki tev tiek piedoti! 6. Bet tur bija daži no rakstu mācītājiem, kas sēdēja un domāja savās sirdīs: 7. Ko Viņš tā runā? Viņš zaimo Dievu. Kas cits var grēkus piedot, kā vienīgi Dievs? 8. Jēzus savā garā tūdaļ nomanīja, ka tie sevī tā domāja, un sacīja viņiem: Kāpēc jūs tā domājat savās sirdīs? 9. Ko vieglāk pateikt triekas slimajam: tavi grēki tev tiek piedoti, vai teikt: celies, ņem savu gultu un staigā? 10. Bet lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, – Viņš sacīja triekas slimajam: 11. Es tev saku: celies, ņem savu gultu un ej savās mājās! 12. Un tas tūlīt uzcēlās un, gultu paņēmis, aizgāja, visiem redzot, tā ka visi brīnījās un godināja Dievu, sacīdami: To mēs vēl nekad neesam redzējuši.
  • Papildinājums dziļākai meditācijai:
   • Rakstu vieta Rakstu vieta: Mk 2, 1-12
   • Paralēlās vietas: Mt 9, 1-8; Lk 5, 17-26; sal. J 5, 1-9a
   • Atsauces: • Mk 2,1 par.: Mk 2,13 u.t.t.; Mt 4,13. • Mk 2,2: Mk 2,15; 3,20; 6,31; Lk 19,3; Mk 1,33; 4,14-20; 11,4; Apd 6,4; Gal 6,6; Kol 4,3. • Mk 2,3 par.: Mt 8,5-6; 4,24; Mk 6,55; 7,30; J 5,8-; Apd 5,15; 9,33. • Mk 2,5 par.: Mk 3,28 u.t.t.; 4,40; 5,34; 6,5-6; 10,52; 11,22 par.; Lk 7,48. • Mk 2,6 par.: Mk 1,22; Mt 26,65; J 10,33; Lk 7,49; Apd 7,57-58; 1 Ķēn 21,13. • Mk 2,7 par.: Izc 34,6-7; Is 43,25; 44,22; 55,7; Ps 103,3; 130,4; Izc 6,4. • Mk 2,8 par.: 1 Sam 16,7; 1 Hr 8,39; Ps 7,9; Jer 11,20; Sīr 42,18-20; Apd 1,24; 15,8; Lk 16,15; Mt 12,25; 16,8; 22,18; Lk 6,8; 9,47; 11,17; J 2,24-25; 6,61; Mk 12,15. • Mk 2,10 par.: Mk 2,28; J 17,2. • Mk 2,12 par.: Apd 3,7-8; 1 Sam 10,26; 23,18; 2 Sam 12,15; 17,23; Lk 7,16; 13,13; 17,15; 18,43; 23,47; Mt 15,31; 9,33.

 

 • Latvijas Bībeles biedrība piedāvā draudzēm izmantot Bībeli – Jauno Derību MP3 formāta. Faili pieejami Google diskā. Tos var lejuplādēt savā telefonā, planšetdatorā, datorā vai klausīties online. Tīkla saite te: drive.google.com.

 

 • Katru trešdienu notiek Sv. Mises mūsu novada aprūpes centros un pansionātos. Visi ir aicināti iesaistīties šajā kalpojumā, braukt līdzi, lai apmeklētu tuviniekus, draugus vai satiktos un parunātos ar aprūpes centrā mītošajiem cilvēkiem un nestu viņiem Dieva mīlestību. Ļoti pateicos visiem, kas jau piedalījās ar šajās Sv. Misēs un kalpoja cilvēkiem!  
  • Šajā tēmā parādījies svarīgs jautājums: Kas varētu kalpot ar savu transportu trešdienās vienu reizi mēnesī, mēneša otrajā trešdienā, 13:00 – 16:00, kad braucam uz Jaungulbeni, jo ar priestera mašīnu nepietiek?
  • Trešdienā (26.02.2020.) mēs apmeklēsim Līgo aprūpes centru.
 • Ceturtdienā (27.02.2020.) vakarā: Garīgās atjaunošanās lūgšanu grupas tikšanās

 

 • Uz 28.02. tika ieplānota dekanāta lūgšanu nakts Aglonā. Šis lūgšanu veids daudziem jau ir pazīstams. Tā dažādība padara, ka laiks 21:00-5:00 daudziem paiet ļoti ātri :-). Pieteikšanās pie Velgas (tel.: 26 395 051). Atkarīgi no tā, cik būs gribētāju, domāsim par transportlīdzekļiem. Programmā ir paredzēts laiks uzkodai, tādēļ būtu vērts paņemt kādu mazu groziņu.  Krustaceļa lūgšanai, lai mēs varētu skaļi lasīt mazas apceres, der paņemt lūgšanu grāmatas un mazus lukturus vai izmantot programmu “Convocatis” telefonā (gaiteņos nav pietiekošas apgaismošanas). Breviārus un Bībeles parasti sagādā Madonas draudze, bet var paņemt arī savējo. Plāns, ka parasti tiek pavadīts laiks, ir sekojošs:
  • 21:00 – 22:00 → Vesperes, lūgšana klusumā (iespēja grēksūdzei)
  • 22:00 – 22:30 → Bībeles skaļa lasīšana
  • 22:30 – 23:30 → slavēšana ar dziesmām
  • 23:30 – 00:30 → lūgšana klusumā / uzkoda
  • 00:30 – 01:00 → “Stundiņas” V. J. Marijas godam
  • 01:00 – 02:00 → Rožukronis ar dziesmām
  • 02:00 – 03:00 → uzkoda / lūgšana klusumā
  • 03:00 – 04:15 → Žēlsirdības kronītis, Krustaceļš
  • 04:15 – 04:30 → Litānija V. J. Marijas godam
  • 04:30 – 05:15 → Dieva žēlsirdības slavēšana / slavēšana ar dziesmām
  • 05:15 – 05:30 → Laudes.

 

 • Varbūt būtu vērts piedāvāt draudzes locekļiem kultūras malku? Laba iespēja būs “rokas stiepiena attāluma”, proti koncerts “Latvian Voices. Vox Femme. Akustiski.” Vieta: Gulbenes Kultūras Centrs – Gulbene, O.Kalpaka iela 60. Datums: Sestdiena, 2020. gada 7. marts – 17:00. Vairāk par pasākumu + biļešu rezervācija – bilesuparadize.lv.

 

 • Katru mēnesi 10.datumā (šajā pirmdienā) tiek celebrēta dvēseles un miesas atbrīvošanas un dziedināšanas liturģija caur sv. Filomenas aizbildniecību. Programma ir sekojoša: 
  • 15:00 – Žēlsirdības stunda, Žēlsirdības kronītis, individuāli aizlūgumi; Sv. Filomenas kronītis; Litānija Sv. Filomenas godam,
  • 16:00 – Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana.
  • 16:05 – Rožukronis, slavēšana,
  • 17:45 – Svētība ar Vissvētāko Sakramentu,
  • 18.00 – SV. MISE par dvēseles un miesas veselību, brīvību un dziedināšanu caur Sv. Filomenas aizbildniecību,
  • pēc Sv. Mises (~19:00) – svētība ar relikvijām un svaidīšana ar Sv. Filomenas eļļām un liecības par saņemtajām žēlastībām.

 

 • Mūsu draudzē jubilejas gadā tapa “Draudzes garīgo dāvanu grāmata”. Kas tas ir? Tā ir albuma veida grāmata ar tukšām lapām,kuras saturu veidojam mēs paši. Tajā mēs visu laiku varam  ierakstīt savus vai savas ģimenes apsolījumus, labos darbus un garīgas lietas, kuras gribam dāvināt Dievam. Padomājiet katrs savas sirds dziļumos lūgšanas laikā, ko jūs gribētu dot Dievam. Varbūt tā būs atteikšanās no kaut kādām atkarībām vai regulāra lūgšana kāda nodomā. Ģimene var. piemēram: apsolīt katru dienu kopīgi lūgties Rožukroni vai citas lūgšanas; visa gada garumā vienu dienu nedēļā atteikties no interneta un televizora skatīšanās un izmantot šo laiku, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Cik ir cilvēku, tik daudz var būt dāvanu ideju. Aicinām iesaistīties katra vecuma cilvēkus, tai skaitā arī bērnus un jauniešus.

 

 • Visi, kuri gribētu gatavoties kādiem sakramentiem – kristībām, pirmajai komūnijai, iestiprināšanai un laulībām, lai kontaktējas ar Astru: tel. 27484427. 

 

 


 

SAIMNIECISKĀS LIETAS

 

 

 • Lai Dievs atalgo draudzes vīriešiem par paveikto darbu ar malkas krāmēšanu!

 

INFORMĀCIJAS NO DIECĒZES

 

 

 

 • Pirmdien, 27. janvārī Latvijas Starpdiecēžu augstākajā garīgajā seminārā tika atzīmēti semināra galvenā aizbildņa svētā Akvīnas Toma svētki. Tajos tika pieminēts, ka šī gada rudenī Latvijas Starpdiecēžu augstākais garīgais seminārs atzīmēs simts gadu jubileju.  Tā iemesla dēļ ir vērts pārdomāt, kādā veida katrs no ticīgās tautas var šogad atbalstīt semināra audzēkņus, kā arī formatorus. Daži no veidiem, par kuriem var padomāt: kāda konkrētā privātā lūgšana, pasūtītas Svētās Mises viņu nodomā, pieņemtas Svētās Komūnijas  viņu nodomā, upurēti par viņiem gavēni vai euharistiskās adorācijas… Pielikumā bilde no semināra svētkiem (smilšu kino izrādi prezentēja Guna Miķelsone).

 

 • Līdz marta vidum Pēterbaznīcā skatāma Laines Kainaizes personālizstāde “Pacel acis”. Kā var lasīt portālā “katolis.lv”: “izstāde aicina raudzīties gan uz ārpasauli, gan uz cilvēka dvēseli.  (…) Pati māksliniece norāda, ka izstādi velta Dieva un Latvijas godam.” Vairāk par izstādi: katolis.lv.

 

 • Diecēzes kūrija atsūtīja informāciju par Jeruzalemes Svētā Kapa bruņinieku ordeņa organizēto svētceļojumu.  Datums: 10.-20.05.2020. Programmā  ir paredzēta Aglonas Dievmātes mozaīkas pasvētīšana Nācaretē. Atbildīgais: Jānis Smelters – Jeruzalemes Svētā Kapa bruņinieku ordeņa Latvijas nodaļas vadītājs. Kontakts: tālr. +371 29452989. E-pasts: janis.smelters@apollo.lv. Vairāk: svetcelojums.lv.

 

 • Kustība “Laulāto tikšanās piedāvā:
  • Aicinām Jūs uz laulāto nedēļas nogales rekolekcijām, kas notiks 24.–26. aprīlī Mālpilī, Pils ielā 10,
   • Rekolekcijas rīko un vada trīs laulātie pāri un katoļu garīdznieks.
  • Aicinām Jūs uz laulāto nedēļas nogales rekolekcijām, kas notiks 15.–17. maijā Liepājā, Jelgavas ielā 17.
   • Rekolekcijas rīko un vada trīs laulātie pāri un katoļu garīdznieks.
   • Pasākuma specifika pieprasa abu laulāto klātbūtni no sākuma (piektdienas vakara) līdz beigām (svētdienas pēcpusdienai).
   • Pieteikties rekolekcijām varat elektroniski: www.laulatiem.lv vai
    • Bruknas rek.: pie Ziedoņa un Diānas –> 29428252(Z); 26478224(D);
    • Mālpils rek.: pie Andra un Ludmilas –> 20076760(A);28449891(L);
    • Liepājas rek.: pie Ilvara un Ludmilas –> 29922453(I); 27187567(L).
  • Informējam Jūs par brīnišķīgu meistarklasi, kas norisināsies no 15.- 17. maijam Viļņā, Lietuvā. Šī meistarklase būs veltīta tēmai “Kā sagatavot animāciju?”. Tajā ir aicināti piedalīties gan animatori ar pieredzi, gan arī animatoru kandidāti. Meistarklase būs krievu valodā! Animatori no Lietuvas mūs ir informējuši, ka dalības maksa ir 100 eiro no pāra! No Latvijas meistarklasē var piedalīties PIECI pāri! Ja kāds vēlas un ir iespēja apmeklēt šo meistarklasi, lūdzu informēt mūs (rakstot uz epastu vai piezvanot) līdz šī gada 10. martam!, lai mēs varam nosūtīt dalībnieku sarakstu meistarklases organizētājiem.
 • Saderināto un iemīlējušos vakari 2020. gadā Rīgā un citur Latvijā:

 

 • Tika  izveidota mājaslapa, kas veltīta pr. Litaunieka beatifikācijas procesa veicināšanai. Kā raksta tās administratori: “Mājas lapa izveidota, lai apkopotu un izplatītu informāciju par priesteri, mocekli Vladislavu Litaunieku un Latvijas Romas katoļu draudzēm, un citām vietām, kurās notikušas vai notiks Svētās Mises, nodomā par priestera, mocekļa Vladislava Litaunieka beatifikācijas procesa veicināšanu un visām tajā iesaistītajām personām.” Adrese: https://www.oremus.lv/.  Par šo faktu var lasīt arī te:  katolis.lv

 

 • Mēs varam slavēt Dievu un  pateikties Viņam par to, ka mūsu diecēzē tika iesvētīts otrs precētais diakons – Gatis no Siguldas draudzes. Kā precēts vīrietis, vīrs un bērnu tēvs viņš tapa daudziem par vēl vienu piemēru, kā ticīgs kristietis un kopa ar viņu visa ģimene var lieliski kalpot Dieva godam un cilvēku pestīšanai. Lai Dievs dod, ka pateicoties viņa piemēram, vairāki cilvēki domās par konsekrāciju laulībā, kā arī par jaunavu un atraitņu konsekrāciju!  Vairāk par notikušo: katolis.lv

         

 

 • “Baznīcu Nakts” iniciatīvas grupa tuvojoties 2020.gada Baznīcu naktij 30.maijā, lai varētu veikt visus organizatoriskos un sagatavošanās darbus, aicina pievienoties brīvprātīgos palīgus. Ja Tevi uzrunā Baznīcu nakts ideja, un sirdī jūti, ka vēlies palīdzēt pasākumam labi izdoties, ja Tev ir pieredze pasākumu organizēšanā draudzē vai ārpus tās, tad esi aicināts pievienoties! “Baznīcu nakts” komanda meklē:
  • NOVADU KOORDINATORUS
  • MŪZIKAS MENEDŽERI
  • SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTU
 • Lai pieteiktos, raksti: baznicu.nakts@gmail.com

 

 • Baznīcas ieeja ir bukleti ar informāciju par rekolekcijām jezuītu stilā klusumā. Vairāk: jezuiti.lv , kā arī  facebook.

 

 

 

 • Aicinām visus viedtālruņu lietotājus izmēģināt mobilo aplikāciju CONVOCATIS, kas ir piemērota tieši dažādām lūgšanām un garīgajām dziesmām. Datu masīvā ietilpst simtiem garīgo tekstu: lūgšanas, litānijas, novennas, dziesmas utt. Šī aplikācija būs jūsu ceļvedis garīgajā pasaulē, jo tajā var:
  • uzlikt atgādinājumu par lūgšanu;
  • ierakstīt jebkuru savu tekstu un vajadzības gadījumā kopīgot to ar citiem;
  • tā ir īpaši piemērot Rožukroņa lūgšanai un stundu liturģijai;
  • tekstus var ievadīt jebkurā valodā un dialektā.
 • Aicinām šo programmu ieteikt un izplatīt saviem draugiem, draudzēm un kopienām. Ja ir kādi ieteikumi par uzlabojumiem vai problēmām, lūdzam rakstīt epastu uz info@convocatis.net. Sīkāka informācija vietnē Convocatis.net. Aplikāciju var lejupielādēt šeit: GooglePlay.

 

 • Ir vērts pievērts jūsu uzmanību izcilam mērķim: ziedot savas asinis, kas palīdz cilvēku glābšanai, ārstēšanai. Tādējādi tā ir ļoti laba tuvākmīlestības izpausme. Plakāts blakus atgādina, ka viena noziedota asins deva var palīdzēt pat 3 cilvēkiem. Atcerēsimies pie tā Jēzus mācību: “Nav lielākas mīlestības kā atdot savu dzīvi par draugiem!”.
  • Tuvākajā laikā var ziedot asinis sekojošās vietās: 
   • 20.02.2020. – Smiltenes kultūras un sporta centrs (Gaujas iela 1, Smiltene); laiks: 10:00 — 13:00;
   • 24.02.2020. – Kalsnava (Vesetas 8 , Kalsnavas pag., Madonas nov.) Laiks: 9:00 — 12:00.
  • Vairāk par donora lomu: Valsts asinsdonoru centra mājas lapā

 

 

 

•●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●•

ES PATEICOS PAR KATRU JŪSU LŪGŠANU PAR VISU MŪSU DRAUDZI
UN TĀS PRĀVESTU, PAR DAŽĀDU VEIDU PALĪDZĪBU UN DALĪŠANOS PĀRTIKĀ.

JOPROJĀM ES LŪDZU: LŪDZIETIES PAR DRAUDZI UN PRIESTERI,
LAI DIEVS MŪS ATJAUNO SAVĀ GARĀ!

•●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●•

 

Lai Dievs svētī jūs visus caur sava vismīļā Dēla Sirdi †

 

+ Dievs, svētī manas avis! +

 

pr. Pāvils S. Kamola
(tel.: 274-64-820)