ADVENTA DZIESMAS

M

 

ADVENTA DZIESMAS

 

“Universālās Baznīcas muzikālā tradīcija radījusi nenovērtējamu dārgumu krātuvi, visaugstāko sasniegumu pārējo mākslu vidū, īpaši jau tādēļ, ka sakrālais dziedājums, būdams saistīts ar vārdiem, ir nepieciešama jeb neatņemama svinīgās liturģijas sastāvdaļa.”

Dieva iedvesmoto psalmu sacerēšana un dziedāšana, bieži vien – mūzikas instrumentu pavadījumā, bija cieši saistīta jau ar vecās derības liturģiskajām svinībām. Baznīca šo tradīciju turpina un attīsta: “Dziediet savā starpā psalmus, himnas un garīgas dziesmas; dziediet un skandiniet savās sirdīs Kungam.” (Ef 5, 19; sal. Kol 3, 16-17)

“Kas dzied, lūdzas divkārt.” 

KBK 1156

 

ALFABETISKAIS RĀDĪTĀJS

AK, GAISMAS DIEVS, KAS RADĪJI (4.)
DIEVS, DEBESS, ZEMES RADĪTĀJ (3.)
MIRGO SUDRABOTS SNIEGS (6.)
NĀC, JĒZU KRISTU, MESIJA (1.)
RAUG, ATKAL KRISTUS TICĪGAJIEM (5.)
SLĒDZ DEBESS VĀRTUS VAĻĀ, KUNGS (2.)

 

PĒC KĀRTAS

1. NĀC, JĒZU KRISTU, MESIJA
2. SLĒDZ DEBESS VĀRTUS VAĻĀ, KUNGS

3. DIEVS, DEBESS, ZEMES RADĪTĀJ
4. AK, GAISMAS DIEVS, KAS RADĪJI
5. RAUG, ATKAL KRISTUS TICĪGAJIEM
6. MIRGO SUDRABOTS SNIEGS

1.  NĀC, JĒZU KRISTU, MESIJA

 
Nāc, Jēzu Kristu, Mesija,
ko cilvēcei Dievs solīja:
mēs Tevi ļoti Lūdzam: nāc,
Lai grēka posts mūs nenomāc!

Ar ilgām Tevi gaidām mēs:
nāc, mājo mūsu dvēselēs.
Dzēs mūsu vainas, Dieva Jērs,
lai pilns ir žēlastības mērs.

Kam grūti Dieva ceļu iet,
kam dzīves nasta smaga šķiet,
to žēlo, lai tas nesalūst
un labos darbos nepiekūst!

Kungs, dod mums stipru ticību,
ļauj izprast Tavu laipnību:
Tu mūs tik ļoti milzēji,
ka mums par brāli paliki.

Mēs būsim Tava Betlēme,
mēs – Tava tauta, ģimene;
liec, Kungs, ka Tevi pielūdzam,
Līdz Golgātai Tev sekojam.

Nāc, Jēzu Kristu, Mesija,
ko cilvēcei Dievs solīja!
Mēs Tevi vienmēr gaidīsim,
pēc Tevis ilgās dzīvosim.

 

2. SLĒDZ DEBESS VĀRTUS VAĻĀ, KUNGS 
 
Slēdz Debess vārtus vaļā, Kungs
mēs lūdzam Tevi: nāc pie mums.
Nāc, mūsu Kungs Visspēcīgais,
Tu ļaužu Glābējs žēlīgais.

Liec debess rasai līt uz mums, 
kad mūsu sirdis ilgās skumst. 
Jūs, debess vārti, veraties,
lai Pestītājs var ierasties.

Kādēļ Tu, Kungs, vēl kavējies?
Vai mīlēt mūs Tu mitējies?
Nāc apžēlo un stiprini,
kā Tēvs mūs visus mierini.

Jūs, ļaudis, Kungu godiniet
un mūžu mūžos pieminiet,
jo Dievs jūs pats ir klausījis,
kā Pestītājs ir atnācis.

 

3.  DIEVS, DEBESS, ZEMES RADĪTĀJ 
 
Dievs, Debess, zemes radītāj,
Kungs Jēzu, mūsu Pestītāj,
mēs savas sirdis paceļam
uz Tevi, Dievs, ar lūgšanām.

Tu mīlestībā atnāci
no posta izglābt cilvēci,
kas dziļā tumsā maldījās
un Tevi sen jau gaidīja.

No Jaunavas Tu piedzimi,
kā cilvēks pie mums dzīvoji.
Pat krusta nāvē gāji Tu,
lai mūs no nāves izglābtu.

Kad viņā dienā pastarā
Tu nāksi lielā godībā,
tad trīcēs zeme, debesis
un Tavā priekšā zemosies.

Kungs, Tevi mūsu cerība,
mūs netiesā pēc nopelna,
bet raugies uz mums žēlīgi,
ļauj būt pie Tevis mūžīgi!

Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars,
šis zemes bērnu-gaismas stars!
Tev brīnišķā Trīsvienība,
lai slava šeit un mūžībā!

 

4. AK, GAISMAS DIEVS, KAS RADĪJI 
 
Ak, gaismas Dievs, kas radīji
šīs debess zvaigznes brīnišķi,
mums savu ceļu rādīji,
kad Pestītāju sūtīji.

Viņš – debess gaisma dota mums,
kas pirmsākumā solīta.
To Radītājs mums sūtīja,
lai visus ļaudis pestītu.

Lai slavēta ir sūtība,
ko Dieva Dēls ir paveicis:
Viņš krusta nāvi izcieta,
mums žēlastību dāvāja.

Ak, valdi pār mums, Kungs un Dievs,
Tu, žēlsirdīgais Pestītāj,
mums grēku piedošanu nes
un svētlaimīgu mūžību.

Lai slava Tēvam mūžīgam,
un Dieva Dēlam dzimušam,
ar Svēto Garu vienībā
uz mūžiem debess valstībā.

 

5. RAUG, ATKAL KRISTUS TICĪGAJIEM 
 
Raug, atkal Kristus ticīgajiem
jau Adventa laiks atnācis:
tās mūsu sirdīs, mūsu dzīvē
ir jaunu ritmu ienesis.

Pie altāriem dzied Rorātmises,
un rīta krēslā sveces mirdz:
te lielie, mazie Dieva Māti
nāk sveicināt no bērna sirds.

No savam mūžīgajām mājām
iet Pestītājs pie cilvēkiem.
Viņš atpestīt grib mūs no grēka
un celt par debess mantiniekiem.

Kungs, mūsu Radītājs un Glābējs,
mēs lūdzam Tevi, nāc pie mums,
dod visiem savas žēlastības,
kam vien pēc Tevis sirdis skumst.

Kungs, pieņem to, ko Tavam godam
nes savās sirdīs ticīgie:
tā mīlas pilna pateicība
no mūsu dzīves laicīgās.

 

6. MIRGO SUDRABOTS SNIEGS 

 
Mirgo sudrabots sniegs,
sirdi klusums un miers.
Dvēseli piepilda prieks:
Debesis glābēju sniegs.

Svētā nakts drīz jau nāks,
sirdis gavilēt sāks.
Dievnami mirdzoši kļūs,
Pestītājs piedzimis būs.

Sirdsbalss aicina mūs
Dievu palīgā lūgt,
garīgi pilnīgiem kļūt,
mūžīgo dzīvību gūt. 

 

 

 

Labi pateikties Kungam un dziedāt tavam vārdam, Visuaugstākais,
sacīt no rīta tavu žēlastību un Tavu uzticību naktīs
ar desmitstīgu kokli un arfu,
ar cītaras maigajām skaņām. 

Ps 92, 2-4