Lūgšana kara laikam

M

 

LŪGŠANA KARA LAIKAM

 

Krievijas uzbrukumā uz Ukrainu (2022. gada) kontekstā Madonas dekanāta dekāns, pr. Ingars,  padalpar lūgšanu ar mieru, no 1943.gada lūgšanu grāmatas! Šo lūgšanu neatradīsiet nevienā mūsdienās izdotajā lūgšanu grāmatā. …jo neviens pat neiedomājās, ka tā kādreiz atkal varētu kļūt aktuāla. Varbūt arī mums noder izmantot šo lūgšanu.
Kungs, apžēlojies!

Tēvs mūsu, kas esi debesīs, Dievs, mūsu patvērums, vērs savas acis uz Kristu, savu Dēlu! Uzlūko viņa brūču asiņainās rētas, kuras Viņš ieguvis aiz mīlestības uz mums un aiz paklausības uz Tevi un kuru dēļ Viņš kļuvis mūsu aizstāvis un aizbildinātājs visās bēdās! Jēzu, mūsu Pestītājs, aizbildini mūs sava Tēva priekšā, aizlūdz par mums, par savu Baznīcu, par visiem cilvēkiem, kurus Tu esi atpestījis savām asinīm!

Miera dāvātājs karalis, miera valdnieks, Tev ir dzīvības un nāves atslēga: dod mieru un mūžīgo atdusu visu ticīgo dvēselēm, ko kara virpulis ierāvis nāvē, pazīstamo un nepazīstamo, apraudāto un neapraudāto; visiem, kas aprakti zem izpostīto pilsētu un ciemu drupām, kas miruši asiņu piesātinātos laukos, saārdītos kalnos, ieleju aizās vai jūras dziļumos. Savām šķīstītājām asinīm aprasini viņu gandarīšanu, lai viņu drānas kļūst tīras un viņi paši būtu cienīgi starojošā skaistumā skatīt Tavu godību.

Mīlestības pilnais nelaimīgo mierinātājs, Tu raudāji ar māsām Martu un Mariju, kad tās sēroja pēc sava mirušā brāļa. Dāvini sava mierinājuma, padevības un uzmundrinājuma prieku visiem, kam kara briesmas atnesušas bēdas un ciešanas: bez dzimtenes apkārtklīstošiem, gūstekņiem, ievainotiem, visiem, kas paļaujas uz Tevi. Nožāvē asaras tik daudzām līgavām, tik daudzām mātēm, tik daudziem bāreņiem, tik daudzām ģimenēm, tik daudziem pamestajiem; nožāvē slepenās, klusās asaras, kas nabadzīgās būdiņās līst uz sāpju maizi, uz maizi, ko bērni dala savā starpā, bērni, kas tik bieži pulcējušies kādā mazā baznīciņā ap Tavu altāri, lai lūgtos par tēvu, par vecāko brāli, kas varbūt ir jau miris, varbūt ievainots vai pazudis bez vēsts.

Iepriecini visus ar savām debesu dāvanām un ar to cildeno auglīgās mīlestības palīdzību, kuru Tu proti iedvest augstsirdīgām dvēselēm, kas bēdās un postā nomāktajos pazīst savus brāļus un Tavu attēlu. Dāvini arī cīnītājiem varonību pildīt līdz pat pēdējam upurim savu pienākumu tēvijas aizstāvēšanā, dod viņiem to cēlo cilvēcīgas godbijības garu, kas nevienā gadījumā nedara citiem to, ko tas negribētu, lai to dara viņa tautai.

Kungs, lai Tava dievišķā gara mīlestība valda un uzvar šo pasauli, lai tautu un valstu starpā atgriežas saticības un taisnības miers. Dod, lai mūsu lūgšanas būtu tīkamas Tavai lēnprātīgajai un pazemīgajai Sirdij. Esi mums žēlīgs neskaitāmo dievbijīgo un svēto upuru dēļ, kurus dziļā pazemībā, ar Tavu pašu starpniecību, Tu mūžīgais priesteris un upuris, upurē Tavam dievišķajam Tēvam Tava Līgava, visa Baznīca. Runā Tu uz cilvēku sirdīm! Tev ir vārdi, kas satricina sirdi, apgaismo garu, nomierina dusmas, noslāpē naidu un atriebības kāri. Saki vārdu, kas apklusina vētras, kas dziedina slimos, kas dod akliem gaismu, kurliem dzirdi, mirušiem dzīvību!

Miers cilvēku starpā, kuru Tu vēlies, ir miris. Uzmodini to, Tu dievišķais nāves uzvarētājs! Liec, lai beidzot nomierinās zeme un jūra, lai nozūd no debesīm negaisa mākoņi, kas, gan saules staros, gan nakts tumsā slēpušies, met šausmas, uguni un iznīcību uz neaizsargātiem cilvēkiem. Dod, lai taisnība un kristīgā mīlestība uzvar pasaules jukas.

Un kad būs visas netaisnības nolīdzinātas, taisnības vara atkal nodrošināta, ienaids un nesaskaņas no dvēselēm izdeldēti, tad lai apsolījumu pilnā izredzē uz jaunu vispārīgu labklājību paceļas jaunai dzīvei patiess, nokārtots un ilgstošs miers. Lai šis miers zem Tava dievišķā skata padara par brāļiem visas tautas viņu ceļā uz mūžību un viņu vienprātīgajās ilgās pēc tā, kas ir augšā. Amen.

(“Rožukronis: Katoļu lūgšanu un dziesmu grāmata”,
izd. pr. A.Piebalgs, 3.izd., Cēsis, 1943.g., 257.-260.lpp.)


Vispirms es uzaicinu tevi lūgt Dievu, pielūgt Viņu, aizlūgt un pateikties Viņam par visiem cilvēkiem, par ķēniņiem un visiem varas nesējiem, lai mēs varētu dzīvot klusu un mierīgu dzīvi visā dievbijībā un šķīstībā. Jo tas ir labi un patīkami Dievam, mūsu Pestītājam, kas grib, lai visi cilvēki tiktu izpestīti un atzītu patiesību.1 Tim 2, 1-4