Mūsu draudzes svētie

M


“Mēs negodinām to, kas mājo debesīs, piemiņu tikai viņu parauga dēļ, bet gan tādējādi mēs cenšamies stiprināt visas Baznīcas vienību Garā, praktizējot tuvākmīlestību. Jo tāpat kā kopība (komūnija) ar kristiešiem virs zemes mūs tuvina Kristum, tā arī kopība ar svētajiem mūs vieno ar Kristu, no kura kā no viņu Galvas izplūst visa žēlastība un Dieva tautas dzīve”.

Vatikāna II koncils, Lumen gentium, 50 → KBK 957

Šī lapa ir domāta kā mazs garīgais kumoss, kas var palīdzēt vairāk iepazīties ar mūsu draudzē godinātiem Dieva svētajiem. Šeit var atrasta dažus Baznīcas mācības punktus attiecībā uz viņiem, kā arī dažas dievbijības formas, kas var palīdzēt caur viņu aizbildniecību slavēt Dievu un izlūgt vajadzīgas mums žēlastības.


SIEVIEŠU KĀRTA VĪRIEŠU KĀRTA
VISSVĒTĀKĀ JAUNAVA MARIJA
SVĒTĀ FILOMENA
SVĒTĀ KLĀRA
SVĒTAIS JĀNIS KRISTĪTĀJS
SVĒTAIS JĀZEPS
SVĒTAIS FRANCIS

 


Bet jūs esat tuvojušies Siona kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzalemei, un daudzu tūkstošu eņģeļu sapulcei, un debesīs pierakstīto pirmdzimušo draudzei, un Dievam, visu tiesātājam, un taisnīgajām, pilnību sasniegušajām dvēselēm, un Jaunās derības vidutājam Jēzum, un apslacīšanai asinīm, kas spēcīgāk runā nekā Ābela.Ebr 12, 22-24