DZIESMAS KUNGA JĒZUS GODAM

M

 

DZIESMAS KUNGA JĒZUS GODAM

 

“Universālās Baznīcas muzikālā tradīcija radījusi nenovērtējamu dārgumu krātuvi, visaugstāko sasniegumu pārējo mākslu vidū, īpaši jau tādēļ, ka sakrālais dziedājums, būdams saistīts ar vārdiem, ir nepieciešama jeb neatņemama svinīgās liturģijas sastāvdaļa.”

Dieva iedvesmoto psalmu sacerēšana un dziedāšana, bieži vien – mūzikas instrumentu pavadījumā, bija cieši saistīta jau ar vecās derības liturģiskajām svinībām. Baznīca šo tradīciju turpina un attīsta: “Dziediet savā starpā psalmus, himnas un garīgas dziesmas; dziediet un skandiniet savās sirdīs Kungam.” (Ef 5, 19; sal. Kol 3, 16-17)

“Kas dzied, lūdzas divkārt.” 

KBK 1156

 

ALFABETISKAIS RĀDĪTĀJS  

CIK MAIGS UN MĪĻŠ TU ESI, LABAIS JĒZU (85.) 
DIENAS GAISMA IZDZISUSI (89.) 
KUNGS JĒZU, LABAIS GANS (92.) 
KUNGS JĒZU, MŪSU PATVĒRUMS (91.) 
KUNGS JĒZU, TAVA PIEMIŅA (86.)
KUNGS JĒZU, TAVĀS ROKĀS VISS (96.)
LABAIS JĒZU, TEVI LŪDZU (93.)
MANĀ SIRDĪ, MANĀS ROKĀS (83.)
MĒS SĀKAM IK DIENU AR LĪKSMU SVEICIENU (87.) 
«MIERS JUMS!» (95.) 
RAUG, JAU DIENAS DARBI BEIDZAS (88.)
SKAISTAIS KUNGS JĒZU (84.)
TU MANA LĪKSMĪBA, AK JĒZU MANS (82.)
TU – MĪĻAIS, LABAIS PESTĪTĀJS (97.)
VISMĪĻAIS JĒZU (94.)
VISU JĒZUM, VISU JĒZUM (90.) 

 

PĒC KĀRTAS


82. TU MANA LĪKSMĪBA, AK JĒZU MANS 

 
Tu mana līksmība, ak Jēzu mans,
Tu mana cerība, ak Jēzu mans!

Tu mana līksmība, ak Jēzu mans,
Tu mana cerība, ak Jēzu mans!

Kāds ir tas labums, ko iegūt varu?
Jēzus man dāvā mūžību garu.

Tu mana līksmība, . . .

Nicinu visus šis zemes priekus,
piedāvā tie tik laicīgus niekus.

Tu mana līksmība, . . .

Ko man var līdzēt pasaule visa,
jo mani gaida tad Dieva tiesa.

Tu mana līksmība, . . .

Tevi vien, Jēzu, es gribu mīlēt,
augstāka mērķa nevaru zināt.

Tu mana līksmība, . . .

Ļauj Tevi redzēt debesu laimē,
priecāties mūžam tur svēto saimē.

Tu mana līksmība, . . .

83. MANĀ SIRDĪ, MANĀS ROKĀS 

 
Manā sirdī, manās rokās
savu žēlastību liec,
lai ne priekos, lai ne bēdās     |
naidnieks mani nesasniedz.   | x2

Kungs, es pielūdzu tik Tevi;
Jēzu mans, tik Tevi vien.
Tev es dodu visu sevi
līdz pat nāvei katru dien.

Dāvini man gara spēku,
lai es bēdās nelūztu;
lai, pat smagu krustu nesot,    |
dzīves prieks man nezustu.      | x2

Kungs, es pielūdzu . . .

Debess gaismu nedziestošu
dvēselē, Kungs, manā dedz:
lai sirds mana Tavu svēto –      |
patiesību skaidrāk redz.           | x2

Kungs, es pielūdzu . . .

Tevis doto žēlastību palīdz,
Kungs, man saglabāt,
jo pēc Tava prāta gribu        |
dzīves ceļu nostaigāt.           | x2

Kungs, es pielūdzu . . .

84. SKAISTAIS KUNGS JĒZU 

 
Skaistais Kungs Jēzu, gribu tevi redzēt,
manu dzīves – ilgu tēls.
Tev gribu kalpot, Tevi vien mīlēt,      |
Tu esi patiess Dieva Dēls.                    |  x2

Skaisti ir lauka, skaistāk mežā jaukā,
ziedon’ vēsmām lidojot;
Jēzus ir skaistāks, Jēzus ir jaukāks,     |
Viņš mums skumjas remdēt prot.       | x2

Saule un mēness, sudrabotās zvaigznes
ir jau gaiši spīdekli.
Jēzus ir gaišāks, Jēzus ir skaistāks         |
nekā visi eņģeli.                                           | x2

Skaistākā rota, žēlastībā dotā,
ko no Jēzus mantoju.
Augstākā laime – būt debess saimē,      |
lai tur mūžam dzīvotu.                             | x2

85. CIK MAIGS UN MĪĻŠ TU ESI, LABAIS JĒZU 

 
Cik maigs un mīļš tu esi, Labais Jēzu,
kā gaismas pieskāriens Tu, labais Jēzu!
Tu ceļu rādi man un žēlastību sniedz,
ak labais Jēzu, mans labais Jēzu!

Cik augsti godājams Tu, labais Jēzu!
Kas Tavās pēdās seko, labais Jēzu,
tam spēkus stiprini, lai augšup priecīgs iet
ak labais Jēzu, mans labais Jēzu!

Tu mīlestība īstā, labais Jēzu,
Tu sirdij saules stars, ak labais Jēzu!
Kad sevi ziedoju, tad Tevi dzīvoju,
ak labais Jēzu, mans labais Jēzu!

Kad beigsies mana taka, labais Jēzu,
un mani soli klusēs, labais Jēzu,
tad Savu roku sniedz, pie Sevis mani ved,
ak labais Jēzu, mans labais Jēzu!

Cik cienījams Tu esi, labais Jēzu,
un vienmēr pielūdzams Tu, labais Jēzu,
Tu sirdi mierini un prātu stiprini,
ak labais Jēzu, mans labais Jēzu!

86. KUNGS JĒZU, TAVA PIEMIŅA 

 
Kungs Jēzu, tava piemiņa
ir sirdīm laime patiesa,
bet lielāka vēl dāvana
ir Tava maigā klātbūtne!

Vai agrs rīts, vai vakars vēls,
nekad nav teikts kaut kas tik cēls,
nav iedomāts vēl mīļāks tēls
kā Tu, mans Jēzu, Dieva Dēls!

Pie Sevis, Kungs, Tu aicini,
iet Tavās pēdās skubini;
kas seko Tev, tos mierini,
tiem algā Sevi dāvini.

Sirds slāpēs Jēzus – remdējums
un prātam gaismas starojums,
visaugstākais Tu ieguvums,
ko pasaule dot nespēj mums.

To cilvēks nespēj pasacīt,
ne rakstu zīmēs parādīt,
kāds labums Jēzu izvēlēt
un mūžam viņam piederēt.

Tev, Jēzu, sevi veltīsim
un vienmēr Tavi paliksim:
ved, lūdzam, mūs uz debesīm,
kur mūžam Tevi slavēsim.

87. MĒS SĀKAM IK DIENU AR LĪKSMU SVEICIENU 

 
Mēs sākam ik dienu ar līksmu sveicienu
Lai slavēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā!

Viņš uzticīgais Draugs. Sirds gaišā priekā sauc:
Lai slavēts . . .

Svēts Jēzus solījums Es esmu šeit ar jums;
Lai slavēts . . .

Kas viņa pēdās ies, tam nebūs , bēdāties.
Lai slavēts . . .

Vai darbs vai atpūta, Kungs prieku atsūta.
Lai slavēts . . .

Pat katrā grūtībā ir sava svētība.
Lai slavēts . . .

Ja Kungs tā nolicis – man krustu uzlicis:
Lai slavēts . . .

Kas Dievam uzticīgs, – būs mūžam atpestīts.
Lai slavēts . . .
88. RAUG, JAU DIENAS DARBI BEIDZAS 

 
Raug, jau dienas darbi beidzas
debess zvaigznes mirdzēt sāk.
Domās vēl pie Jēzus steidzos,
nevaru es savādāk.
«Labu nakti, mīļais Jēzu,»
saku es no visas sirds.

Nomāc mani dienas smagums,
rokas gurdi lejup slīd.
Tev kā gaišam prieka staram
manā sirdi jāatspīd.
«Labu nakti, mīļais Jēzu,»
saku es no visas sirds.

Kad būs dzīves rūpes galā,
nāve spārnus pāri klās.
Jēzu, Tevi mīli lūdzu:
mani vienu neatstāj!
«Labu nakti, mīļais Jēzu,»
atvados no visas sirds.  

89. DIENAS GAISMA IZDZISUSI 

 
Dienas gaisma izdzisusi,
satumst vakars, nakts jau klāt.
Savus darbus pabeiguši,
iesim Jēzu sveicināt.

Jēzu, altāri Tu miti,
mūsu dzīvi vadīdams,
un par mums ikkatru rītu
pacel rokas svētīdams.

Paldies Tev, ka dienas ceļos
žēlīgi Tu biji klāt;
lūdzams, sūti sargeņģeļus
mūsu miegu apsargāt.

Nogurušiem sūti dusu,
noskumušos mierini,
dāvini mums nakti klusu
un no ļauna pasargi.
90. VISU JĒZUM, VISU JĒZUM 

 
Visu Jēzum, visu Jēzum,
visu Viņam atdodu:
savas domas, vārdus, darbus,
katru kluso nopūtu.

Visu Jēzum, visu Jēzum,
Viņa mīlestības dēļ;
tikai Jēzum, Viņam vienam
mana dvēsele lai kvēl.

Visu Jēzum, visu Jēzum:
dzīves dienas saulainās,
rožu vijas, ērkšķu takas,
bēdu naktis dziļākās.

Visu Jēzum, . . .

Rokas strādās Viņa darbus,
kājas Viņa pēdās ies,
acis lūkosies uz Viņu,
sirds pēc Viņa ilgosies.

Visu Jēzum, . . .

Kad es Jēzum Pestītājam
esmu visu atdevis,
esmu Viņam tuvāk ticis:
Jēzus ir mans svētums viss.

Visu Jēzum, . . .

Ak, kāds prieks un svēta dusa,
viss kad Viņam piederu;
svētnīca man sirdi klusa,
kur Viņš ņēmis mājvietu.

Visu Jēzum, . . .

91. KUNGS JĒZU, MŪSU PATVĒRUMS 

 
Kungs Jēzu, mūsu patvērums
Tu gaisma patiesīgā mums.
Kur Tava žēlastība mirdz,
tur miers un laime sirdi ir.

Kad rītos acis atveru,
es Jēzum sevi atdodu,
un visā dienas gājumā
ir Jēzus manā tuvumā.

Kad dažreiz dzīves nasta māc
un grūtās šaubās pagurst prāts,
tad Jēzus Vārdu piesaucu,
tik Viņam sevi uzticu.

Nav Jēzus mūžam atstājis
to, kas uz Viņu cerējis.
Viņš dzird pat klusu nopūtu,
redz katru slēptu asaru.

Kungs Jēzu, Tavā vadībā
es gaišā bērna ticībā
caur zemes dzīvi ceļoju
uz skaisto, svēto Mūžību.  

92. KUNGS JĒZU, LABAIS GANS 

 
Kungs Jēzu, Labais Gans
kas mani droši sargā,
Tu – Glābējs esi mans,
kad plosās auka barga.

Uz zaļiem pakalniem,
pie skaidriem avotiem
Gans aizved savas avis;
kad jēriņš paguris,
viens ceļā palicis –
nes to uz rokām savām.

Cik labi dvēselei
pie Jēzus kājām dusēt!
Te, skalā pasaulē,
viss dzīves ļaunums klusē.

Tik maigi vārdi skan:
bērns, uzticies tik man –
Es tevi neatstāšu!
No visa ļaunuma –
pat nāves tumsībā
Es tevi pasargāšu.

Kad ceļa galu redz,
lien mani eļļām svaidīt
un dzīvo Maizi sniedz,
lai priecīgs varu aiziet.

Cik dzīvē skaistuma,
cik laimes, gaišuma –
Tu, Jēzu, visu devis.
Mans karstais ilgojums
ir – lielais ieguvums:
būt mūžībā – pie Tevis!
93. LABAIS JĒZU, TEVI LŪDZU 

 
Labais Jēzu, Tevi lūdzu,
Savā sirdi vietu dod;
Tev es savas bēdas sūdzu,   |
dvēsele lai mieru rod.            | x2

Labais Jēzu, dzirksti svētu
arī manā sirdi met,
Tevi vienu lai es spētu |
pāri visam iemīlēt.        | x2

Labais Jēzu, gudru prātu,
skaidru sirdi dāvini.
Pasaule kad maldinātu, |
ticībā tad stiprini.            | x2

Labais Jēzu, izslāpušam
dod man Tavu veldzi dzert,
grūtā ceļā pagurušam    |
Tavu stipro roku tvert.   | x2

Labais Jēzus kad pie manis,
ļaunuma es nebaidos,
zinu – sava Labā Gana    |
sargāšanā atrodos.        | x2  

94. VISMĪĻAIS JĒZU 

 
Vismīļais Jēzu, nākam mēs pie Tevis,
mums esi žēlīgs, neatstum no sevis!
Tu – labais Tēvs, Tu vienmēr visus dzirdi,
kas Tevi lūdz ar skaidru bērna sirdi.

Mēs lūdzam, Jēzu, piedod mūsu grēkus
un labos darbos stiprini mums spēkus!
Dod uzticību stipru līdz pat nāvei,
kas visam ļaunam liek mums pretī stāvēt.

Pēc sava prāta vadi mūsu gribu,
 mums stāvi klāt ar savu žēlastību.
Tavs Gars lai visas mūsu gaitas vada,
no ļauna sargā, gaišu ceļu rāda!

Lai mēs kā brāļi vienprātīgi esam,
viens otra nastu dzīves laikā nesam.
Kad dzīves ceļos nogurs mūsu kājas,
ak Pestītāj, tad atver Savas mājas!

Mums esi žēlīgs! Bargi nenotiesā
par visu to, kas grēkots tika miesā.
Liec laimē skatīt Tavu vaigu svēto
un Tevi slavēt pulkā izredzēto.  

95. «MIERS JUMS!» 

 
«Miers jums!» skan Kristus balss mums, cilvēkiem.
Kad mīlestība irst starp tuvākiem,
lai atspīd apziņā kā zvaigzne mirdzoša ,
gaišs Kristus vēlējums: «Mans miers ar jums!»

Kaut apkārt liesmotu naids pasaulē,
Dievs mieru iekšējo dod dvēselē.
«Pie manis nāciet jūs, un sirds jums mieru gūs,»
skan Kristus solījums, «Esmu ar jums!»

Kristus ir solījis mūs neatstāt.
Viņš savā Baznīcā ir vienmēr klāt.
Kaut pievil pasaule, vēl atskan dvēselē
šis Kristus solījums: «Esmu ar jums!»

Tik ļoti Jēzus ir mīlējis mūs,
ka Viņš, Visaugstais Dievs, Hostija kļūst.
Viņš mūs no altāra pie sevis aicina
ar mīļu sveicienu: «Mans miers ar jums!»
96. KUNGS JĒZU, TAVĀS ROKĀS VISS 

 
Kungs Jēzu, Tavās rokās viss,
kur esi Tu, tur debesis;
kur Tava Vārda gaisma spīd,
tur miers un laime sirdī mīt.

Kad rītos acis atveru,
es Jēzum sevi novēlu.
Un visā dienas gājumā
ir Jēzus manā tuvumā.

Kad dažreiz dzīves nasta māc
un grūtās šaubās pagurst prāts,
tad Jēzus vārdu piesaucu,
es Viņam sevi uzticu.

Nav Jēzus mūžam atstājis
to, kas uz Viņu ticējis;
Viņš dzird pat klusu nopūtu,
redz katru slēptu asaru.

Kungs Jēzu, Tava vadībā
es gaišā bērna ticībā
caur zemes dzīvi ceļoju
uz skaisto, svēto Mūžību.  

97. TU – MĪĻAIS, LABAIS PESTĪTĀJS 

 
Tu – Mīļais, Labais Pestītājs
Tu – visu ļaužu žēlotājs!
Tu esi visiem labais Gans
un augstais debess Kungs Tu mans!

Tu ļaudis izglābt atnāci
un mūsu dabu pieņēmi.
Mēs mūžos Tevi slavēsim
un savās sirdis ieslēgsim.

Mēs Tevi lūdzam: «Stāvi klāt!»,
jo gribam jaunu dzīvi sākt.
No grēka važām atbrīvo,
lai sirdis mieru iemanto.

Pie sevis Tu mūs aicini
un žēlastību dāvini.
Tu maizi dienišķo mums dod,
lai Tevi visi spēku rod.

Mēs sevi Dievam veltīsim
un Viņa gribu pildīsim.
Tad Tavi palikt varēsim
un debess dzīvi mantosim.

Lai gods un slava brīnišķa
Tev, augstais Dievs, ir mūžīga!
Un visa Tava radība
lai vienmēr Tevi godina!

 

 

 

Labi pateikties Kungam un dziedāt tavam vārdam, Visuaugstākais,
sacīt no rīta tavu žēlastību un Tavu uzticību naktīs
ar desmitstīgu kokli un arfu,
ar cītaras maigajām skaņām. 

Ps 92, 2-4