KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU DZIESMAS

M

 

KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU DZIESMAS

 

“Universālās Baznīcas muzikālā tradīcija radījusi nenovērtējamu dārgumu krātuvi, visaugstāko sasniegumu pārējo mākslu vidū, īpaši jau tādēļ, ka sakrālais dziedājums, būdams saistīts ar vārdiem, ir nepieciešama jeb neatņemama svinīgās liturģijas sastāvdaļa.”

Dieva iedvesmoto psalmu sacerēšana un dziedāšana, bieži vien – mūzikas instrumentu pavadījumā, bija cieši saistīta jau ar vecās derības liturģiskajām svinībām. Baznīca šo tradīciju turpina un attīsta: “Dziediet savā starpā psalmus, himnas un garīgas dziesmas; dziediet un skandiniet savās sirdīs Kungam.” (Ef 5, 19; sal. Kol 3, 16-17)

“Kas dzied, lūdzas divkārt.” 

KBK 1156

 

ALFABETISKAIS RĀDĪTĀJS

AUGSTAIS GODS MŪSU KUNGAM JĒZUM (9.) 
DZIĻĀ PUSNAKTS TUMSĀ GAISMA MIRDZĒJA (19.)
EŅĢEL’S GAIŠS PIE GANIEM GĀJA (12.)
EŅĢEL’S GANIEM SACĪJA (17.)
GAIDAS BEIDZAS, KAS LAI STEIDZAS (21.)
GAVILĒJA LIELĀ PRIEKĀ GANIŅI (11.)
GODINĀSIM BĒRNU JĒZU (13.)
GODS UN SLAVA! GODS UN SLAVA! (24.)
JĒZU, TU, KARALI, PĀR VISIEM VALDNIEKIEM (29.)
JĒZUS KRISTUS PIEDZIMIS (15.)
JŪS, TICĪGIE, NĀCIET – UN GAVILĒJIET PRIEKĀ (20.)
KLUSA NAKTS, SVĒTA NĀKTS (7.)
KUNGS DIEVS, TU, MŪSU RADĪTĀJS (30.)
MOSTIETIES GANI, CELIETIES GANI (27.)
PĀR BETLĒMI, KUR JĒZUS DUS (26.)
PIEDZIMIS IR JĒZUS KRISTUS, BŪSIM PRIECĪGI (16.)
PRIECĪGA MUMS ZIŅA (14.)
PUSNAKTS TUMSĀ GAISMA AUSA (28.)
SEN SLUDINĀTAIS, SEN SLUDINĀTAIS (18.)
SPOŽĀK ZVAIGZNES MIRDZĒT SĀKA (23.)
ŠODIEN KRISTUS DZIMIS (8.)
TEIKSIM DZIESMĀS JĒZU, ŠODIEN DZIMUŠU (10.)
TICĪGIE, JŪS REDZIET (22.)
UZ DIEVNAMU MĒS EJAM (25.)

 

PĒC KĀRTAS

7. KLUSA NAKTS, SVĒTA NĀKTS
8. ŠODIEN KRISTUS DZIMIS
9. AUGSTAIS GODS MŪSU KUNGAM JĒZUM
10. TEIKSIM DZIESMĀS JĒZU, ŠODIEN DZIMUŠU
11. GAVILĒJA LIELĀ PRIEKĀ GANIŅI
12. EŅĢEL’S GAIŠS PIE GANIEM GĀJA
13. GODINĀSIM BĒRNU JĒZU
14. PRIECĪGA MUMS ZIŅA
15. JĒZUS KRISTUS PIEDZIMIS
16. PIEDZIMIS IR JĒZUS KRISTUS, BŪSIM PRIECĪGI
17. EŅĢEL’S GANIEM SACĪJA
18. SEN SLUDINĀTAIS, SEN SLUDINĀTAIS
19. DZIĻĀ PUSNAKTS TUMSĀ GAISMA MIRDZĒJA
20. JŪS, TICĪGIE, NĀCIET – UN GAVILĒJIET PRIEKĀ
21. GAIDAS BEIDZAS, KAS LAI STEIDZAS
22. TICĪGIE, JŪS REDZIET
23. SPOŽĀK ZVAIGZNES MIRDZĒT SĀKA
24. GODS UN SLAVA! GODS UN SLAVA!
25. UZ DIEVNAMU MĒS EJAM
26. PĀR BETLĒMI, KUR JĒZUS DUS
27. MOSTIETIES GANI, CELIETIES GANI
28. PUSNAKTS TUMSĀ GAISMA AUSA
29. JĒZU, TU, KARALI, PĀR VISIEM VALDNIEKIEM
30. KUNGS DIEVS, TU, MŪSU RADĪTĀJS

7. KLUSA NAKTS, SVĒTA NĀKTS

 
Klusa nakts, svēta nākts
Visur miers, klusums liegs.
Tikai Betlēmes pilsētā,
tur, kur Jāzeps un Marija,
valda debesu prieks,
valda debesu prieks!

Klusa nakts, svēta nakts.
Zvaigzne mirdz brīnišķai.
Ganus eņģeļi modina,
vēsti priecīgu sludina:
dzimis Pestītājs jums,
dzimis Pestītājs jums.

Klusa nakts, svēta nakts.
Gani iet, līksmi dzied.
Steidzas viņi uz Betlēmi
godāt debesu Bērniņu
Viņš ir patiesais Dievs,
Viņš ir patiesais Dievs!

Klusa nakts, svēta nakts.
Kristus miers sirdis mīt.
Sveicam dievišķo Bērniņu,
dziedot eņģeļu dziesmiņu
Dievam augstumos gods!
Dievam augstumos gods!

 

8. ŠODIEN KRISTUS DZIMIS 

 
Šodien Kristus dzimis
un pie mums ir nācis.
Stallīt’s gaismā grimis,
zvaigznēs mirdzēt sācis.

Debess gari turpu steidza,
Bērnu Jēzu dziesmām sveica:
«Gods ir, gods ir, gods ir,
gods ir Dievam augstumos.»

Eņģel’s prieka vēsti
ganiem sludināja;
iet pie Jēzus Bērna
viņus aicināja:

«Nebīstieties, droši ejiet,
Dieva Bērna godam dziediet:
Gods ir, gods ir, gods ir,
gods ir Dievam augstumos.»

Ganiem debess gari
vietu norādīja,
kurā Dieva Bērnu
viņi ieraudzīja.

Stallit’s gaiši atmirdzēja,
gani priekā gavilēja:
«Gods ir, gods ir, gods ir,
gods ir Dievam augstumos.»

 

9. AUGSTAIS GODS MŪSU KUNGAM JĒZUM 

 

Augstais gods mūsu Kungam Jēzum,
Betlēmes brīnišķajam Bērnam!
Atnāca viņš sengaidīts, savu ļaužu nepazīts,
Kungs un Dievs, Kungs un Dievs, Kungs un Dievs.

Betlēmes gani uzzināja,
priecīgi Bērnu redzēt gāja.
Kas vien labus ceļus ies,
viņus vienmēr vadīs Dievs,
– Pestītājs, Pestītājs, Pestītājs.

Piedzima Bērns no Mātes svētas,
Viņam vien Dieva izredzētas.
Spožā zvaigzne mirdzēja,
uz Betlēmi vadīja
Ķēniņus, Ķēniņus, Ķēniņus.

Kopīgi lūgsim Pestītāju,
dievišķo mūsu Mācītāju:
dāvāt mieru pasaulei,
piedošanu – cilvēcei
devīgi, devīgi, devīgi.

 

10. TEIKSIM DZIESMĀS JĒZU, ŠODIEN DZIMUŠU 

 
Teiksim dziesmās Jēzu, šodien dzimušu,
sveiksim visi mazo Dieva Bērniņu!

Sveicināts un slavēts esi,
kas mums pestīšanu nesi!
Lai Tev gods un slava visā mūžībā!

Savas sirdis, Jēzu, mēs Tev atdodam,
savu mīlestību mēs Tev dāvājam.

Sveicināts un . . .

Dodi labu prātu visiem cilvēkiem,
debess žēlastību – saviem ticīgiem!

Sveicināts un . . .

Pateicamies, Jēzu, ka Tu žēlo mūs!
Tas, kurš mīlēs Tevi, mūžam laimīgs būs.

Sveicināts un . . .

 

11. GAVILĒJA LIELĀ PRIEKĀ GANIŅI 

 

Gavilēja lielā priekā ganiņi,
dzirdēdami, ko tiem vēsta eņģeļi.

Gods Dievam augstumos!
Gods Dievam augstumos!
Pestītājs piedzimis!

«Steigsimies pie jaundzimušā Bērniņa,»
tā viens otram gani tūdaļ sacīja.

Gods Dievam . . .

Atrada tie Bērnu, silē guldītu,
nabadzībā Dieva Dēlu dzimušu.

Gods Dievam . . .

Godināja gani Dieva Bērniņu,
dziļā cieņā sveica Māti Mariju.

Gods Dievam . . .

Jēzus Bērns, mēs lūdzam Tevi sirsnīgi,
piedod vainas saviem ļaudīm žēlīgi!

Gods Dievam . . .

 

12. EŅĢEL’S GAIŠS PIE GANIEM GĀJA 

 
Eņģel’s gaišs pie ganiem gāja,
prieka vēsti sludināja:
«Pie jums Dieva Dēls ir nācis,
Pestītāja gaitas sācis – jūdu Betlēmē.»

«Gani, jūs kā pirmie steidziet, ‘
Dieva Bērnu mīļi sveiciet,
pienācīgu godu dodiet,
savās sirdīs prieku rodiet – Viņam kalpojot

Betlēmē, kur Jēzus dzima,
stallīt’s debess gaismā grima . . .
Vienmēr atmirdz mums šī gaisma,
Dieva žēlastību liesma, — Kristus Baznīcā.

Dievnamā un visās mājās
Kungam godu atdot klājas.
Svētku dziesmās gavilēsim,
Dievu pielūgt aicināsim – visus ticīgos.

Gods un slava Dievam Tēvam,
dzimušajam Dieva Dēlam,
tāpat Dieva Garam Svētam
slava visos mūžu mūžos – Dievam vienīgam!

 

13. GODINĀSIM BĒRNU JĒZU 

 
Godināsim Bērnu Jēzu,
mūsu Kungu, Pestītāju.

Mūsu dēļ Viņš cilvēks kļuvis,
no Vissvētās Mātes dzimis.

Mūsu dēļ Viņš . . .

Godināsim Māti cēlo:
Viņa aizstāv mūs pie Dēla.

Mariju un Jēzu sveicam,
kad mēs dienu sākam – beidzam.

Mariju un Jēzu . . .

 

14. PRIECĪGA MUMS ZIŅA 

 
Priecīga mums ziņa, ko Dievs sūtījis,
Pestītājs un Glābējs ir šodien dzimis.

Priecīga šī ziņa,
Kristu sludina viņa.
Gods, lai augstumos Dievam,
miers cilvēkiem!

Jaunavai Dievs deva debess Bērniņu;
silītē uz siena tā lika Viņu.

Priecīga šī ziņa, . . .

Spožākā no zvaigznēm starus sūtīja,
rādija tā vietu, kur Jēzus bija.

Priecīga šī ziņa, . . .

Dievišķajam Bērnam sirdis atdosim,
Lūgšanās un dziesmās to godināsim.

Priecīga šī ziņa, . . .

Sveicināts Tu esi, Jēzu Pestītāj,
svētību un prieku nes mūsu mājās!

Priecīga šī ziņa, . . .

 

15. JĒZUS KRISTUS PIEDZIMIS 

 
Jēzus Kristus piedzimis,
Atpestītājs atnācis.

Mēs, šo dienu pieminot,
Kungu Jēzu godinot,
priecīgi pie Viņa ejam,
dziesmās Viņu slavējam.

Debesspulki gavilē,
Pestītāju sludinot.

Mēs, šo dienu pieminot, . . .

Debess pilna līksmības,
zeme – gaišas cerības.

Mēs, šo dienu pieminot, . . .

Slava Dievam mūžīgam,
no Jaunavas dzimušam.

Mēs, šo dienu pieminot, . . .

Jēzu, Tevi lūdzam mēs:
žēlastību visiem nes!

Mēs, šo dienu pieminot, . . .

 

16. PIEDZIMIS IR JĒZUS KRISTUS, BŪSIM PRIECĪGI 

 
Piedzimis ir Jēzus Kristus, būsim priecīgi,
godināsim savās dziesmās Kungu skanīgi!

Slavējam, slavējam Trīsvienīgo Dievu! (2 reizes)

Līksmu vēsti ganiem nesa debess eņģeļi,
priecīgi pie Jēzus Bērna steidzās ganiņi.

Slavējam, slavējam . . .

Zvaigznei mirdzot, Ķēniņi pie Jēzus atnāca,
Dieva priekšā savas galvas zemu nolieca.

Slavējam, slavējam . . .

Steigsimies pie Dieva Bērna, Viņu slavēsim,
savas sirdis, savus darbus Jēzum ziedosim.

Slavējam, slavējam …

 

17. EŅĢEL’S GANIEM SACĪJA 

 
Eņģel’s ganiem sacīja,
prieka ziņu vēstīja:
«Mazajā Jūdu zemē, Betlēmē,
Dāvida cilts dzimtenē –
šodien dzimis Kristus.»

Gani, vēsti saņemot,
steidzās Kungam godu dot.
Sveica tie Dieva Bērnu Betlēmē,
noguldītu silītē,
debess Pavēlnieku.

Brīnišķīga dzimšana,
ticībā vien zināma:
Marija, ieņēmusi šķīstībā,
Dieva Dēlu dzemdējot,
paliek jaunavīga.

Dievs no debess mājokļiem
atnāca pie cilvēkiem.
Ticīgie, dodiet goda vietu Tam,
jau tik ilgi gaidītam
ļaužu Pestītājam.

Dievu godā paturiet,
Viņa vārdus pieminiet:
«Šis ir mans vienīgs Dēls vismīļākais,
jūsu Kungs visvarenais,
Viņu visi klausiet”

Kungam Dievam augstumos
gods un slava mūžīga.
Tēvu un Viņa Dēlu godiniet,
Svēto Garu pielūdziet,
sveiciet Trīsvienību»

 

18. SEN SLUDINĀTAIS, SEN SLUDINĀTAIS 

 
Sen sludinātais, sen sludinātais
Kristus Kungs ir nācis.
Viņš Dieva sūtīts, Viņš Dieva sūtīts,
savas gaitas sācis.

Ir Kristus dzimis, Viņš grēkus piedos
un žēlastību mums, ļaudīm, iedos,
lai mēs skaidrām sirdīm Dievu iemīlētu,
Viņu vienmēr godinātu.

Teic Dieva sūtni, teic Dieva sūtni:
„Bērnu pielūgt nāciet!
Un Māti svēto, un Māti svēto
Viņam līdzi teiciet!”

Ir Kristus dzimis, . . .

Steidz gani skatīt, steidz gani skatīt
debess Bērnu mazo.
Iet ļaudis slavēt, iet ļaudis slavēt
Dievu Kungu augsto.

Ir Kristus dzimis, . . .

Nāk Ķēniņi trīs, nāk Ķēniņi trīs
Dieva Dēlu godāt.
Tam vienīgajam, tam vienīgajam
savas sirdis dāvāt.

Ir Kristus dzimis, . . .

Mēs savu dzīvi, mēs savu dzīvi
visu Jēzum veltām,
un žēlastību, un žēlastību
mēs no Kunga lūdzam.

Ir Kristus dzimis, . . .

 

19. DZIĻĀ PUSNAKTS TUMSĀ GAISMA MIRDZĒJA 

 
Dziļā pusnakts tumsā gaisma mirdzēja,
debessgaru dziesmas līksmi skanēja:
Gods un slava Kungam Dievam!
Miers ir labas gribas ļaudīm visā pasaulē!»

Redzot spožo gaismu, gani brīnījās,
debessgaru dziesmas dzirdot, priecājās.
Lūgšanā tie ceļos krita,
brīnums pārāk liels tiem šķita – Dievu piesauca.

Kunga eņģel’s nāca, gaiši mirdzēdams,
ganus uzrunāja, līksmi sacīdams:
«Prieka vēsti sengaidītu,
visiem ļaudīm apsolītu, – es jums sludinu.

Šodien Kristus dzimis jūdu Betlēmē,
ļaužu Glābējs nācis šinī pasaulē
Ganus eņģel’s aicināja
steigties drīz pie Pestītāja, – Viņu godināt.

Debessgari līksmi, Dievu slavējot,
nozuda no skata, dziesmu skandinot:
„Gods un slava Kungam Dievam!
Miers ir labas gribas ļaudīm visā pasaulē”.

 

20. JŪS, TICĪGIE, NĀCIET  

 
Jūs, ticīgie, nāciet – un gavilējiet priekā,
un pielūdziet Dievu Visvareno!
Sveiciet to Bērnu, jūsu dēļ kas dzimis!

Mēs godināsim Viņu, mēs godināsim Viņu!
Mēs godināsim Dievu Visvareno!

Redz Betlēmes laukos jau Dieva sūtņus jaukus,
kas vēsti, ka Kristus ir piedzimis.
Līksmojiet visi, labas gribas ļaudis!

Mēs godināsim . . .

Viņš debesu Ķēniņš, kas dzimis ir kā Bērniņš,
nu silītē atdusas Betlēmē.
Pielūgsim Dievu, kas ir kļuvis cilvēks!

Mēs godināsim . . .

Kungs pazemīgs nācis un kļuvis mūsu Glābējs,
nu paliek pie mums šinī pasaulē.
Slavēsim Kunga mīlestību mūkam!

Mēs godināsim . . .

 

21. GAIDAS BEIDZAS, KAS LAI STEIDZAS 

 
Gaidas beidzas, kas lai steidzas,
Bērnu Jēzu godināt?
Dieva sūtīts, Viņš ir nācis
pestīšanu sludināt.
Gani, pirmie Viņu sveiciet,
Dieva Dēlam godu dodiet,
Jēzus Bērnam mazajam!

Zvaigznei mirdzot, Ķēniņi trīs
Jēzus Bērnu sveicina.
Atnes balvas, noliec galvas,
pielūdz Tevi, Pestītāj.
Dāvanas Tu nenoraidi,
tīras sirdis vairāk gaidi –
gribi sev tās iemantot.

Līksmi sirdi, dziesmām skanot,
mēs pie Jēzus steidzamies.
Pazemīgi, paļāvīgi
mūsu Kungā raugāmies.
Kungs, kas valda varenībā,
šodien bērna pievilcībā
savas Mātes rokās dus.

Sveicinām un godinām mēs
Pestītāju gaidīto.
Mūsu dēļ Tu debess māju
atstāji, Kungs, mūžīgo,
Visus ļaudis gribi svētīt,
piedošanu viņiem vēstīt,
paradīzi atdarīt.

 

22. TICĪGIE, JŪS REDZIET 

 
Ticīgie, jūs redziet ar,
ko vien Dievs Kungs darīt var.
Bērniņš mazs ir atnācis,
Dievs tam piedzimt nolicis.
Stalli dus viņš nabadzīgs,
sejā jaukums brīnišķīgs
Bērniņam mazajam.
Kas ir Viņš? – Dievs ir Viņš!
Dievs un Cilvēks reizē Viņš!

Debess gani, steidzieties,
mazo Bērnu skatīties.
Atnāciet un sakiet mums,
ko Dievs sūtījis pie mums.
Vai Viņš vienkāršs mirstīgais?
Varbūt Ķēniņš mūžīgais?
Troņa nav, kroņa nav.
Kas ir Viņš? – Dievs ir Viņš!
Dievs un Cilvēks reizē Viņš!

Nāciet, ļaudis, pielūdziet,
Dievam godu atdodiet:
mazais zemes iemītnieks –
vispasaules Valdnieks viņš.
Pestītājs ir dāvāts jums,
debess, zemes rotājums.
– Bērniņš klus, klēpi dus.
Kas ir Viņš? – Dievs ir Viņš!
Dievs un Cilvēks reizē Viņš!

 

23. SPOŽĀK ZVAIGZNES MIRDZĒT SĀKA 

 
Spožāk zvaigznes mirdzēt sāka
Dieva Dēls pie mums kad nāca.
Debess dziesmas nenorima
Nakti, kurā Jēzus dzima.

Sveicināsim, godināsim,
Dieva Bērnu augsti teiksim,
jo Viņš pasaulē ir nācis,
pestīšanas darbu sācis.

Eņģeļi pie ganiem gāja,
prieka vēsti sludināja,
lai uz Betlēmi tie steigtu,
piedzimušo Jēzu sveiktu.

Sveicināsim, godināsim, . . .

Gani, Dievu slavēdami,
savās sirdīs līksmodami,
steidzās pielūgt Dieva Dēlu,
visu mūsu Pestītāju.

Sveicināsim, godināsim, . . .

 

24. GODS UN SLAVA! 

 
Gods un slava! Gods un slava!
Dieva Dēls ir piedzimis!
Viņš kā maziņš Bērniņš klusi
pie mums, ļaudīm, atnācis!
Viņš kā . . .

Esi svēta mūžos stunda,
kurā Dieva eņģelis
Ganiem teica prieka ziņu:
«Pestītājs ir piedzimis
Ganiem teica . . .

Visi svētie debess pulki
Jēzus Bērnu godāja,
Dziedāja Tam slavas dziesmu:
„Gods, lai Dievam augstībā!”
Dziedāja Tam . . .

Ari ļaudis Dievu godā
līdzi debess eņģeļiem.
Viņi sevi Dievam velti,
Kristus pēdās sekojot.
Viņi sevi . . .

 

25. UZ DIEVNAMU MĒS EJAM 

 
Uz Dievnamu mēs ejam
ar sirdīm priecīgām,
un Ziemassvētku vēsti
tur visi saņemam.

Mēs pateicamies Dievam
par viņa labumu
un, ceļos krītot, lūdzam:
„Kungs Augstais, vadi mūs!
Kungs Augstais, vadi mūs!”

Jūs, bērni, nāciet visi
pie tā ar sirdsdegsmi,
jo atnācis tas bridis,
kad veras debesis.

Sev Dieva gaismu lūdziet,
jo Viņam tuvi jūs,
un pazemībā sakiet:
«Kungs Augstais, svētī mūs!
Kungs Augstais, svētī mūs!»

Jūs, lielie, visi dariet
tāpat ar ticību,
un Kungu Jēzu sveiciet
ar bērna sirsnību.

Pie Dieva bieži ejiet,
un viss jums piedots būs;
sirds dziļumos tik lūdziet:
«Kungs Augstais, žēlo mūs!
Kungs Augstais, žēlo mūs!»

 

26. PĀR BETLĒMI, KUR JĒZUS DUS 

 
Pār Betlēmi, kur Jēzus dus
un apkārt Dieva miers ir kluss,
spīd spoži zvaigzne brīnišķa –
par Pestītāju vēstījot.

Lai gods un slava mūžīga
Tev, mūsu Dievs Visvarenais!

Lai gods un slava . . .

Šī spožā zvaigzne vada mūs.
Pār Betlēmi tās gaisma plūst.
Mēs ejam Jēzu godināt,
ar dziesmām Viņu sveicināt.

Lai gods un slava . . .

Tu mūsu dēļ šeit atnāci,
kā bērniņš dzīvi iesāki.
Pie sevis visus aicini
un žēlastību dāvini.

Lai gods un slava . . .

Ņem savā patvērumā mūs,
pie Tevis miers un laime būs!
Kas Tavu gribu izpildīs,
tas svētlaimi sev iemantos!

Lai gods un slava . . .

 

27. MOSTIETIES GANI, CELIETIES GANI 

 

Mostieties gani, celieties gani,
gaidu laiks beidzies – Pestītājs dzimis!

Gods Dievam augstībā, gods Dievam augstībā
tagad un vienmēr, un mūžīgi!

Spožākā zvaigzne ceļu jums radīs,
eņģeļu pulki pie Jēzus vadīs!

Gods Dievam . . .

Mēs līdz ar ganiem pie Viņa steidzam,
dievišķo Bērniņu ar dziesmām sveicam

Gods Dievam . . .

Tu esi dzimis, ļaudis, lai glābtu,
pēc Tevis sirdis mūžam, lai slāptu.

Gods Dievam . . .

 

28. PUSNAKTS TUMSĀ GAISMA AUSA 

 

Pusnakts tumsā gaisma ausa,
nāca Dieva vēstnesis.
Ganus laipni uzrunāja
spoži mirdzošs eņģelis
«Nebīstieties, mīļie gani,
sludinu jums prieka vēsti:
Šodien dzimis Pestītājs!»

Pravieši ko sludināja,
ticīgie ko gaidīja,
debess Tēvs to atsūtīja
šinī dzīves ielejā:
«Ejiet, sveiciniet nu Viņu,
piedzimušo Dieva Bērnu
Jūdu miestā – Betlēmē»

Atrada tie Dieva Bērnu,
eņģelis kā vēstīja.
Svētā Māte maigām rokām
mazo Bērnu auklēja.
Ceļos krītot godbijīgi,
gani sveica pazemīgi
Pestītāju gaidīto.

Debesspulku slavas dziesmas
skanēja no augstumiem:
«Dievam gods un miers virs zemes
laba prāta cilvēkiem!”
Visi lūgsim Pestītāju,
Dieva doto Vidutāju:
«Savu mieru dāvā mums!”

 

29. JĒZU, TU, KARALI, PĀR VISIEM VALDNIEKIEM 

 

Jēzu, Tu, Karali, pār visiem valdniekiem,
nāci no debesīm palīgā cilvēkiem:
No grēka varas mūs atbrīvoji
un žēlastību mums dāvināji:
Varenais Dievs, mūsu Kungs visžēlīgais.

Tev, Jēzu, ticīgie lūgšanas sūta,
uz Tevi paļaujas, dzīve kad grūta;
Tu visus ļaudis pie sevis vadi
un labvēlību, Kungs, savu rādi:
Varenais Dievs, mūsu Kungs visžēlīgais.

Jēzu, Tu, Valdītājs, kam visa vara,
pasargi pasauli no jauna kara,
dod labu prātu un visiem spēku,
stipru, lai būvētu miera ēku:
Varenais Dievs, mūsu Kungs visžēlīgais.

Steidzamies, Jēzu, Tev pateikties visi.
Žēlodams mūs, ļaužu grēkus Tu nesi.
Mēs Tavi esam un Tevi lūdzam,
atļauj ar Tevi kopā būt mūžam:
Varenais Dievs, mūsu Kungs visžēlīgais

 

30. KUNGS DIEVS, TU, MŪSU RADĪTĀJS 

 
Kungs Dievs, Tu, mūsu Radītājs
un visu ļaužu Pestītājs,
mēs mūžam Tevi slavēsim
un savās sirdīs pielūgsim.

Mēs Tevi lūdzam stāvēt klāt,
jo gribam jaunu dzīvi sākt.
No grēka važām atbrīvo,
lai sirdis mieru iemanto.

Pie sevis Tu mūs aicini
un žēlastību dāvini:
Tu maizi dienišķo mums dod,
lai Tevi visi spēku rod.

Lai gods un slava brīnišķa
Tev, augstais Dievs, ir mūžīga!
Un visa Tava radība,
lai vienmēr Tevi godina!


 

 

 

Labi pateikties Kungam un dziedāt tavam vārdam, Visuaugstākais,
sacīt no rīta tavu žēlastību un Tavu uzticību naktīs
ar desmitstīgu kokli un arfu,
ar cītaras maigajām skaņām. 

Ps 92, 2-4