Novenna pirms sv. Jāzepa svētkiem

M

 

NOVENNA

PIRMS SV. JĀZEPA SVĒTKIEM

• Avots: Tēvu Mariāņu izdota grāmatiņa ar šo pašu nosaukumu •


Saturs: 

• IEVADS •

• PAR SV. JĀZEPU •

• NOVENNAS KĀRTĪBA •

• DIENU APCERES UN LŪGŠANAS •

 


Ievads

 

Tuvojas svētā Jāzepa, lielā Baznīcas aizbildņa un Jēzus Kristus audžutēva, svētki. Mēs, ticīgie, vēlamies labi sagatavoties šiem skaistajiem svētkiem, lai bagātīgi saņemtu Dieva žēlastības sev un visiem mūsu sirdij tuviem un dārgiem cilvēkiem. Svētā Jāzepa godam Latvijā ir celtas vairākas katoļu (Liepājas diecēzē – Liepājas sv. Jāzepa katedrāle un Silaiņu, Rīgas arhidiecēzē – Rīgas sv. Jāzepa un Smiltenes, Jelgavas diecēzē – Dunavas un Līvbērzes, Rēzeknes – Aglonas diecēzē Kombuļu un Tilžas) baznīcas. Gandrīz vai katrā baznīcā atrodas svētā Jāzepa skulptūra vai arī kāds no altāriem ir veltīts tieši šī svētā godam. Svētais Jāzeps vienlaicīgi ir daudzu kongregāciju un klosteru, arī Mariāņu Tēvu Kongregācijas un Mariāņu Palīgu Apvienības aizbildnis debesīs.

Kristīgā māksla tēlo svēto Jāzepu gan ar liliju kā sirdsšķīstības simbolu rokā, gan Vissvētākās Jaunavas Marijas un Bērna Jēzus sabiedrībā, strādājot savu galdnieka darbu, gan citādi.

Sv. Jāzepa diena ir obligāti svinama svētku diena, un Baznīca to sagaida ar novennas lūgšanām.

Novennas laikā (10. – 18. marta), kā arī sv. Jāzepa svētku dienā (19. martā) kopīgi lūgsim šo svēto, lai izlūdz mums iekšējās sakoptības dāvanu, kura nepieciešama, lai mēs varētu vienoties ar Dievu. Svētais Jāzeps māca mums klusu un auglīgu kalpošanu Dievam un tuvākiem. Viņš, patiesas Dieva mīlestības paraugs, lai mūs no debesīm atbalsta ar savu lūgšanu. Viņa dzīve bija klusa un apslēpta, tā māca mūs upurēties, lai arī mūsu ikdienas darbs, tik bieži kluss un citu nepamanīts, palīdzētu sasniegt Debesu Tēviju.

 

Paliekot vienots lūgšanās, tēvs Pāvels Zeiļa MIC,
Latvijas Mariāņu Tēvu provinciāls
Rēzeknē 2008. gada martā

 


Par svēto Jāzepu

 

Svētā Jāzepa, Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavaiņa, vieta Baznīcas liturģiskajā kalendārā ir īpaša, ja reiz viņa svētku diena tiek atzīmēta kā visaugstākās pakāpes svētki – festum. Pēdējā liturģiskā reforma (1969) nepārcēla šos svētkus uz citu dienu, kā to darīja ar daudzām citām svētku dienām Lielā Gavēņa liturģijas dēļ.

Drošu informāciju par svēto Jāzepu atrodam, lasot Evaņģēliju. Par svēto Jāzepu var lasīt arī daudzos apokrifos: Jēkaba protoevaņģēlijā (II gs), Toma evaņģēlijā (II gs), Galdnieka Jāzepa vēsturē (IV gs), Pseudo – Mateja evaņģēlijā (VI gs) un Marijas Dzimšanas evaņģēlijā (IX gs). Taču pārāk daudz tajos dažāda veida izdomājumu un fantāzijas, lai varētu tos uzskatīt par drošu avotu.

Ebreju vārds Jāzeps nozīmē “lai Dievs pieliek”. Šādu vārdu patriarha Jēkaba sieva Rahela deva savam dēlam, lai tādā veidā izlūgtu vēl vienu dēlu (Rad 30, 24).

Svētais Jāzeps bija no Dāvida, izvēlētās tautas ķēniņa, dzimtas. Par to mums sludina svētais Matejs, savu rakstīto Evaņģēliju sākot tieši ar svētā Jāzepa priekšteču geneoloģiju (Mt 1, 1-17).

Svētais Jāzeps nebija Jēzus Kristus tēvs, viņš tāds skaitījās tikai Izraēla likuma dēļ kā Jaunavas Marijas līgavainis. Kaut arī Jaunava Marija Jēzu dzemdināja jaunavīgi, apkārtējie svēto Jāzepu uzskatīja par Jēzus tēvu. Par to varam lasīt Lūkasa Evaņģēlijā (2, 33-48, 4, 22).

Svētais Jāzeps, visticamāk, dzīvoja Nazaretē. Evaņģēlisti mums vēsta, ka Jāzeps paņēma pie sevis Mariju (Mt 1, 19-20). No tiem pašiem Evaņģēlija fragmentiem zinām, ka arī Marija dzīvoja Nazaretē. Daudzi no baznīcas rakstniekiem uzskata, ka Marija un Jāzeps salika šķīstības solījumu līdz nāvei. Dzīvoja Marija un Jāzeps kā brālis un māsa un viņiem citu bērnu nebija. Marijai Jēzus Kristus bija vienīgais dēls.

Evaņģēlijā tiek pieminēti arī Jēzus “brāļi un māsas”. Tā vēl līdz mūsdienām vairākās austrumu valstīs mēdz saukt tuvus radiniekus. Tie, visticamāk, bija svētā Jāzepa brāļu un māsu dēli un meitas.

Par Marijas jaunavīgo ieņemšanu jau liecina pravietis Isaja: “Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu” (Is 7,14), kā arī Evaņģēlija teksti: “Nebaidies, Marija, esi atradusi žēlastību pie Dieva. Lūk, ieņemsi un dzemdēsi Dēlu, kuru nosauksi vārdā Jēzus (..)” Uz to Marija atbildēja eņģelim: “Kā tas notiks, jo es taču vīra nepazīstu?” Eņģelis Viņai atbildēja: “Svētais Gars nāks pār Tevi un tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kurš piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu” (Lk 1, 30-32). Par Kunga Jēzus piedzimšanu no Jaunavas lasām arī svētā Mateja Evaņģēlijā: “Ar Jēzus Kristus dzimšanu bija tā: viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu; pirms viņi sanāca kopā, izrādījās, ka viņa savās miesās bija ieņēmusi bērnu no Svētā Gara (sal. Mt 1, 18-23).

Saskaņā ar Mateja Evaņģēliju, Jāzeps bija galdnieks. “Vai tad viņš (Jēzus) nav namdara dēls?” (13, 55). Būdams galdnieks, viņš rūpējās par ģimenes uzturēšanu gan bēgļu gaitās Ēģiptē, gan Nazaretē, kur Jēzus uzauga. No audžutēva arī Jēzus apguva namdara amatu un pats tika saukts par galdnieku, kā par to liecina Marka Evaņģēlijs: “Vai tad viņš nav galdnieks, Marijas dēls?” (6, 3).

Evaņģēlijā pirmo reizi par svēto Jāzepu lasām sakarā ar viņa saderināšanos ar Jaunavu Mariju (Mt 1, 18-25; Lk 1, 27. 34). Pēc ebreju likuma, tas piepildījās, pateicoties laulības līguma parakstīšanai un līgavas svinīgai ievadīšanai līgavaiņa mājās.

Svētais Jāzeps tiek vairākas reizes pieminēts Evaņģēlijos: pie Jēzus Kristus ieņemšanas, tautas skaitīšanas ķeizara Augusta laikā, Kunga Jēzus Kristus dzimšanas, upurēšanas svētnīcā, brīdī, kad Austrumu Gudrie atnāca, lai pielūgtu Jēzus Bērniņu, bēgšanā uz Ēģipti un atgriešanās Nazaretē.

Jēzus publiskās darbības laikā svētais Jāzeps jau bija miris. Viņš piedzīvoja visskaistāko nāvi, jo nāves stundā kopā ar viņu bija Jēzus Kristus un Jaunava Marija. Tieši tāpēc arī svēto Jāzepu uzskata par laimīgas nāves aizbildni. Arī Latvijā daudzi ik dienas lūdz svētā Jāzepa palīdzību ne tikai garīgo grūtību brīžos un laicīgās vajadzībās, bet arī izlūdzot laimīgas nāves žēlastību sev un citiem sirdij tuviem un mīļiem cilvēkiem.

Pārsteidzoši ir tas, ka notikumos, kuri saistīti ar Jēzus Kristus bērnību, tieši svētajam Jāzepam ir uzticēta galvenā loma: viņam eņģelis izskaidro Kunga Jēzus iemiesošanās noslēpumu, viņam uztic bēgšanu kopā ar Svēto Ģimeni uz Ēģipti un atgriešanos uz Nazareti pēc ķēniņa Heroda nāves. Pēc ebreju likuma, Jāzeps bija Svētās Ģimenes galva un Kunga Jēzus tēvs, kā arī Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis.

Ikonogrāfijā svēto Jāzepu visbiežāk attēlo kā sirmu vīru, tādā veidā parādot dogmatisko patiesību par Kunga Jēzus jaunavīgo ieņemšanu, kā arī to, ka Jaunava Marija un svētais Jāzeps dzīvoja laulībā kā brālis un māsa. Patiesībā Jāzeps bija jauns, skaists un spēka pilns.

Baznīcas rakstnieki gadsimtu gaitā ir daudz rakstījuši par svēto Jāzepu, ierādot viņam vietu visu svēto priekšgalā, bet Baznīca, neskatoties uz lielā gavēņa laiku, nepārceļ Jāzepa svētkus, tādā veidā apstiprinot šo patiesību par īpašo vietu, kādu visu svēto vidū ieņem svētais Jāzeps. Par svēto Jāzepu daudz ir rakstījuši tādi baznīcas rakstnieki kā sv. Heronīms (+420), bet pirmais teoloģiski askētisko traktātu par svēto uzrakstīja slavenais zinātnieks un teologs Jānis Garsons (+1429). Izidors no Izolanas uzrakstīja par svēto Jāzepu pirmo Summu (ap 1528). Svētais Bernards no Sjenas izteica pārliecību, ka svētais Jāzeps, līdzīgi kā Vissvētākā Jaunava Marija, piedzīvoja debesīs uzņemšanas godu.

Svēto Jāzepu ļoti godināja svētā Terēze no Avilas (+1582), kura bieži atkārtoja, ka visu, ko lūgusi no Dieva caur svētā Jāzepa aizbildniecību, saņēmusi. Viņa svēto Jāzepu izvēlējās par reformētā Karmela ordeņa aizbildni. Līdzīgi to darīja arī sv. Francisks Salēzietis (+1622), sv. Vincents no PauIo (+1660), sv. Jānis Bosko (+ 1888), sv. Leonards Murialdo (+1900). Pāvests Jānis XXIII, kuram Kristības sakramentā svētais Jāzeps bija izvēlēts par aizbildni, I Euharistiskajā lūgšanā pievienoja svēto Jāzepu. Pāvests izdeva arī speciālu vēstuli, aicinādams ticīgos visā pasaulē izvēlēties svēto Jāzepu par savu īpašo dzīves aizbildni. Daudzi pāvesti ir rakstījuši par svēto Jāzepu. Pāvests Jānis Pāvils II 1989. gada 15. augustā izdeva apustulisko adhortāciju Redemptoris custos par svēto Jāzepu un viņa sūtību Kristus un Baznīcas dzīvē. Tieši šīs adhortācijas fragmentus arī izmantosim novennas laikā, kopā ar pāvestu Jāni Pāvilu II meditējot par svēto Jāzepu.

Ja runājam par svētku liturģiju, tad jāpiemin, ka jau IV gadsimtā svētā Jāzepa svētki tika svinēti Sabas klosterī, netālu no Jeruzalemes. Rietumos svētkus sāka svinēt no VIII gadu simta. Pāvests Siksts IV 1479. g. pievienoja šos svētkus Misālei un breviāra lūgšanām, bet pāvests Gregors XV (1621-1623) to izplatīja pa visu pasauli. Pāvests Benedikts XV 1919. gadā Misālei pievienoja speciālu sv. Jāzepa godam veltītu prefāciju, pāvests Leons XIII 1889. g. 15. augustā izdeva Baznīcas vēsturē pirmo encikliku par svēto Jāzepu Quamquam pluries.

Visbeidzot pāvests svētais Pijs X apstiprināja svētā Jāzepa godam litāniju. Viss marta mēnesis ir veltīts īpašai svētā Jāzepa aizbildniecībai, taču arī katru trešdienu ticīgie jau gadsimtiem ilgi lūdz tieši šo svēto.

Daudzas pasaules valstis izvēlējās svēto Jāzepu par savu aizbildni. Tā, piemēram, izdarīja Kanāda (1624), Čehija (1655), Austrija (1689), Spānija (1679), Portugāle (1744) un citas. Līdzīgi darīja daudzas diecēzes un pilsētas, Tikai Meksikā vien ir 281 apdzīvotavieta, kuras nosaukums cēlies no sv. Jāzepa vārda.

Pasaulē ir daudz svētā Jāzepa godam veltītu svētvietu. Vislielākā no tām atrodas Kanādā, Monreālā. Tā tika dibināta 1904. gadā. Mūsdienās svētceļnieku, kuri apmeklē šo svētvietu, skaits sasniedz 1,5 milj. gadā. Sv. Jāzepa bazilikā var ietilpt 12000 ticīgo, bazilikai ir 61 zvans. Svētā Jāzepa brīnumdarītāja figūra tika kronēta ar pāvesta kroņiem 1955. gadā.

Ja arī jūs vēlaties apmeklēt kādu sv. Jāzepam veltītu svētvietu, tad iesaku doties uz PoIiju, kur Kališas pilsētā no 1670. gada atrodas žēlastībām bagāts Svētās Ģimenes attēls, kurā īpašā veidā godina svēto Jāzepu. Tur no 1673. gada joprojām notiek daudzas un dažādas brīnumainas dziedināšanas. Arī Latvijas svētceļniekiem šī vieta ir pazīstama un mīļa, jo to apmeklējam, esot Polijā, Ļiheņā. 

 

 


Novennas kārtība

 

  • Dziesma svētā Jāzepa godam (pēc izvēles) → dziesmas
  • Apceres par svēto Jāzepu + lūgšanas apceres
  • Litānija svētā Jāzepa godamlitānija
  • Tēvs mūsu…
  • Esi sveicināta, Marija…
  • Gods lai ir…

 


Novennas apceres un lūgšanas

 

10.III.11.III.12.III.13.III.14.III.15.III.16.III.17.III.18.III.

Pirmā novennas diena

• 10. marta •

 

Dziesma svētā Jāzepa godam (pēc izvēles)dziesmas

 

Apceres: 

Pasludināšanas brīdī Marija bija “saderināta ar vīru vārdā Jāzepu no Dāvida cilts”. Kaut arī jau bija “saderināta” ar Jāzepu, palika jaunava, jo Bērns, kuru nēsāja zem sirds no eņģeļa pasludināšanas brīža, tika ieņemts no Svētā Gara. 

“Viņas vīrs Jāzeps, būdams taisns un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja no tās šķirties” (Mt 1, 19). Jāzeps nezināja, kā uzvesties attiecībā uz Marijas “brīnumaino” mātišķību. Meklējot atbildi uz viņu mokošo jautājumu, pirmkārt, meklēja izeju no šīs grūtās situācijas. Bet, “kad viņš par to domāja, redzi, Kunga eņģelis viņam parādījās sapnī un sacīja: “Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu; tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tu nosauksi viņu vārdā Jēzus, jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem” (Mt. 1, 20-21). 

“Jāzeps, uzmodies no miega, darīja tā, kā Kunga eņģelis viņam bija pavēlējis” (Mt 1,24). Tādā veidā parādīja savu gatavību, līdzīgi kā Marija, izpildīt to, ko Dievs pieprasīja caur savu sūtni. 

Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 2 un 3

 

Lūgsimies. Svētais Jāzep, esi mums piemērs, kā izpildīt un paklausīt Dieva pavēlēm! Tev Dievs caur eņģeli atklāja Dieva Dēla iemiesošanās noslēpumu. Aizbildini par mums, lai Svētais Gars apgaismotu mūs ar savu žēlastību un mācītu mūs uzticīgi ar viņu līdzdarboties ceļā uz atpestīšanu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

 

Litānija svētā Jāzepa godam litānija

 

Tēvs mūsu…

Esi sveicināta, Marija…

Gods lai ir…

Otrā novennas diena

• 11. marta •

 

Dziesma svētā Jāzepa godam (pēc izvēles) → dziesmas

 

Apceres: 

Jāzepam tika atklāts noslēpums, kurš pirms mūžīgiem laikiem bija apslēpts Dievā, un tas piepildījās viņa acu priekšā. Viņš bija kopā ar Mariju Betlēmes naktī, vienlaicīgi bija liecinieks, kā pasaulē nāca Dieva Dēls. Bija aculiecinieks arī tam, kā gani un Austrumu Gudrie atdeva Jēzum godu. 

Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 10

 

Lūgsimies. Svētais Jāzep, tu, uzticoties Dieva Apredzībai, klusējot cieti, nevarēdams Betlēmē atrast pienācīgu vietu, kur piedzimt ilgi gaidītajam Pestītājam. Iemāci mūs klusi un mierīgi paciest visa veida ciešanas un sāpes. 

Tu, kurš priecājies par to, kā vienkāršie gani atdeva Jēzum godu, kā arī par Gudro, kuri salika Viņam karaliskās dāvanas, pazemīgo ticību, stiprini arī mūsu sirdis ar dzīvu ticību Pestītājam, lai mēs to apliecinātu ne tikai ar savām lūpām, bet ar visu savu dzīvi. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. 

 

Litānija svētā Jāzepa godamlitānija

 

Tēvs mūsu…

Esi sveicināta, Marija…

Gods lai ir…

Trešā novennas diena

• 12. marta •

 

Dziesma svētā Jāzepa godam (pēc izvēles) → dziesmas

 

Apceres: 

“Celies, ņem bērnu un viņa māti un bēdz uz Ēģipti” (Mt 2,13). Tādus vārdus Jāzeps izdzirdēja sapnī. Eņģelis brīdināja viņu, lai bēg ar Bērnu, jo draud viņam nāves briesmas. Jāzeps, kurš pasargāja Jēzu no Heroda, no tā brīža kļūst mums par lielu aizbildni pār cilvēka dzīvi no ieņemšanas brīža līdz pat dabīgai nāvei.

Vēlamies šodien atkal no jauna uzticēt Dieva Apredzībai un svētajam Jāzepam cilvēku, sevišķi vēl nedzimušo bērnu, dzīvi mūsu Tēvijā un visā pasaulē. Dzīvība ir visskaistākā Dieva dāvana (..) Tauta, kura nogalina savus bērnus, ir tauta bez nākotnes.

Jānis Pāvils II, mācība sv. Jāzepa svētvietā Kališā 1997. gadā.

 

Lūgsimies.  Svētais Jāzep, stiprini mūs ar savu piemēru un palīdzi, lai mēs vienmēr būtu gatavi liecināt, upurēties un veltīt savu dzīvi kalpošanai citiem. Lai mēs sargātu un rūpētos par katra bērna, katra cilvēka, īpaši jau veca, slima un nespējīga, dzīvību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

 

Litānija svētā Jāzepa godamlitānija

 

Tēvs mūsu…

Esi sveicināta, Marija…

Gods lai ir…

Ceturtā novennas diena

• 13. marta •

 

Dziesma svētā Jāzepa godam (pēc izvēles) → dziesmas

 

Apceres: 

Dievs paaicināja svēto Jāzepu, lai viņš kalpotu Jēzus personai un misijai. Tieši šādā veidā Jāzeps ņem līdzdalību atpestīšanas vēsturē un ir patiess “atpestīšanas kalps” Piešķirot Jāzepam tēva varu pār Jēzu, Dievs piepildīja viņu ar tēvišķo mīlestību, ar to mīlestību, kuras sākums meklējams Debesu Tēvā, no kura savu nosaukumu ņem katra tēvišķība debesīs un virs zemes”.

Jēzus pieaugšana “gudrībā, gados un žēlastībā” notika Svētajā Ģimenē, Jāzepa acu priekšā. Uz Jāzepa pleciem balstījās uzdevums “skolot”, tātad barot un apģērbt, mācīt Likumu un amatu.

Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 8 un 16.

 

Lūgsimies.  Svētais Jāzep, Dievs tev uzticēja Jēzu – neaprakstāmu dārgumu debesīs un virs zemes. Tu pēc Jaunavas Marijas starp visiem svētajiem esi mūsu mīlestības un cieņas cienīgs, jo tiki izvēlēts par Dieva Dēla audzinātāju. Aizbildini pie Dieva par visiem tēviem, īpaši partiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nepilda savus tēva pienākumus. Izlūdz viņiem žēlastību atgriezties pie savām ģimenēm un bērniem, izlūdz arī žēlastību kalpot savai ģimenei, upurējoties, mīlot un godīgi izpildot savus pienākumus. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

 

Litānija svētā Jāzepa godamlitānija

 

Tēvs mūsu…

Esi sveicināta, Marija…

Gods lai ir…

Piektā novennas diena

• 14. marta •

 

Dziesma svētā Jāzepa godam (pēc izvēles) → dziesmas

 

Apceres: 

Ikdienas mīlestības izpausme Nazaretes ģimenē bija darbs. Evaņģēlijā lasām par galdnieka darbu, pateicoties kuram, Jāzeps spēja uzturēt savu ģimeni. Vārds “darbs” parāda visus Nazaretes pilsētā nodzīvotos gadus. Baznīca īpašā veidā to uzsver, 1. maijā svinot sv. Jāzepa – strādnieka svētkus. 

Nazaretes ģimene ir svētuma paraugs un piemērs visām ģimenēm, līdzīgi arī Jēzus darbs kopā ar svēto Jāzepu piemērs visiem strādājošajiem. Varam teikt, ka darbs (Nazaretē) īpašā veidā “tika atpestīts”.

Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 22

 

Lūgsimies. Svētais Jāzep, aizbildini par mums pie Dieva, lai mēs saprastu un pilnā mērā izdzīvotu sava darba jēgu, lai mēs caur to tuvotos Dievam, Radītājam un Atpestītājam. Iededz mūsos degsmi godīgi izpildīt mūsu ikdienas pienākumus un darbus. Lūdzam arī par visiem tiem, kuri ir bez darba un nespēj pienācīgi uzturēt savas ģimenes un bērnus. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

 

Litānija svētā Jāzepa godamlitānija

 

Tēvs mūsu…

Esi sveicināta, Marija…

Gods lai ir…

Sestā novennas diena

• 15. marta •

 

Dziesma svētā Jāzepa godam (pēc izvēles) → dziesmas

 

Apceres: 

Cik gan bagāta mācība plūst no Svētās Ģimenes mūsdienu ģimenēm! Ģimenes būtība un uzdevums ir apzīmēts, pateicoties mīlestībai, ģimene saņem sargāšanas, atklāšanas un mīlestības nodošanas misiju, kas ir dzīvs Dieva mīlestības atspulgs un attēls, kā arī Kristus mīlestība uz Baznīcu, viņa Līgavu. Katrai kristīgai ģimenei vajadzētu līdzināties Svētajai Ģimenei, tai pirmatnējai “mājas Baznīcai”.

Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 7

 

Lūgsimies. Svētais Jāzep, Dieva Dzemdētājas Līgavaini un Pestītāja sargātāj, izlūdz visām ģimenēm tādu mīlestību, lai laulātie, pateicoties sakramentālai Kristus klātbūtnei un brīvprātīgi saliktam solījumam, kļūtu par upurgatavu dāvanu citiem. Pateicoties tai mīlestībai, lai ģimenes dzimst, veidojas, nobriest un ir miera, vienotības un laimes avots bērniem un vecākiem. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

 

Litānija svētā Jāzepa godamlitānija

 

Tēvs mūsu…

Esi sveicināta, Marija…

Gods lai ir…

Septitā novennas diena

• 16. marta •

 

Dziesma svētā Jāzepa godam (pēc izvēles) → dziesmas

 

Apceres: 

Jāzeps savu dzīvi pārveidoja par kalpošanu, salika to iemiesošanās noslēpuma upurī un ar to vienotā atpestīšanas misijā; izmantoja pienākošos varu Svētajā Ģimenē, lai saliktu pilnīgu dāvanu no sevis, no savas dzīves, no sava darba; pārveidoja savu cilvēcisko ģimenes mīlestības paaicinājumu uz pārdabisko upuri no sevis, no savas sirds mīlestībā, kas atdota kalpošanai Mesijam, kurš uzauga viņa mājās. (…) 

Izskaidrojumu šādai rīcībai atrodam garīgās dzīves dziļumos, kura vadīja viņa dzīves izvēles.

Jāzepa personīgais ceļš – viņa svētceļojums ticībā – beigsies ātrāk, pirms nekā Marija stāvēs krusta pakājē Golgātā.

Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 6, 8 un 26

 

Lūgsimies. Svētai Jāzep, kurš savu dzīvi noslēdzi Jaunavas Marijas un Jēzus Kristus klātienē, izlūdz mums žēlastību izturēt Dieva žēlastībā līdz galam un kopā ar Jēzu un Mariju atnāc pie mums pēdējā mūsu dzīves brīdī, lai mēs varētu laimīgi ieiet Gaismas valstībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

 

Litānija svētā Jāzepa godamlitānija

 

Tēvs mūsu…

Esi sveicināta, Marija…

Gods lai ir…

Astotā novennas diena

• 17. marta •

 

Dziesma svētā Jāzepa godam (pēc izvēles) → dziesmas

 

Apceres: 

Jāzeps, Jaunavas Marijas līgavainis un Viņas Dēla pieņemtais tēvs, nebija priesteris, bet viņam bija līdzdalība vispārējā priesterībā. Kā Jēzus sargātājs un apgādnieks viņš turēja Viņu un nēsāja uz savām rokām. Tāpēc arī priesteri vēršas pie svētā Jāzepa ar kvēlu lūgumu, lai ar tādu pašu cieņu un mīlestību varētu celebrēt Euharistisko Upuri.

Tās rokas, kuras skar Kristus euharistisko Miesu, vēlas izlūgt no svētā Jāzepa tādu šķīstību un cieņu, kādu svētais Nazaretes galdnieks izrādīja savam audžudēlam.

Jānis Pāvils II, mācība sv. Jāzepa svētvietā Kališā 1997. gadā.

 

Lūgsimies. Svētais Jāzep, tu saņēmi žēlastību pieskarties un ar cieņu savās rokās nēsāt no Jaunavas Marijas Vienpiedzimušo Dieva Dēlu, lūdz par visiem priesteriem, lai viņi, tāpat kā tu, žēlastībā kalpotu pie Dieva altāra sirds šķīstībā un nevainībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

 

Litānija svētā Jāzepa godamlitānija

 

Tēvs mūsu…

Esi sveicināta, Marija…

Gods lai ir…

Devitā novennas diena

• 18. marta •

 

Dziesma svētā Jāzepa godam (pēc izvēles) → dziesmas

 

Apceres: 

Kad Baznīcu piemeklēja grūti laiki, pāvests Pijs IX, vēlēdamies uzticēt to sevišķai svētā Patriarha gādībai, izsludināja Jāzepu par “Katoļu Baznīcas aizbildni”. (…) Ir nepieciešams nepārtraukti lūgties par šo aizbildniecību; tā Baznīcai ir ne tikai sargs, bet arī kā stiprinājums pret tām grūtībām, kuras rodas, uzņemoties pasaules un jaunās Evaņģelizācijas uzdevumu, kas apņem valstis un tautas, kurās kādreiz reliģija un kristīgā dzīve plauka, bet šodien tiek pakļautas smagam pārbaudījumam. Lai svētais Jāzeps izlūdz Baznīcai un pasaulei, katram no mums Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara svētību.

Jānis Pāvils II, Redemptoris custos, 28

 

Lūgsimies. Svētais Jāzep, tavs uzdevums bija rūpēties, sargāt, būt nomodā un uzturēt Jēzu un Mariju. Šodien šāda veida rūpes vajadzīgas Kristus Baznīcai. Lūdzam tavu aizbildniecību, lai mēs varētu darboties pasaulē. Tavs uzdevums ir mūsu uzdevums: mums ir jāsargā Kristus, jāļauj Viņam augt mūsos un mums apkārt Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

 

Litānija svētā Jāzepa godamlitānija

 

Tēvs mūsu…

Esi sveicināta, Marija…

Gods lai ir…

Materiālu publicēšanai sagatavoja tēvs Benedikts MIC;

Izdots ar klostera vadības atļauju. Tēvu Mariāņu klosteris

Kultūras laukums 6a Viļāni, Rēzeknes raj.


 
Dievs Viņu iecēla par Sava nama kungu un par visa Sava īpašuma valdniekulitānija sv. Jāzepa godam