KRISTUM – PRIESTERIM UN UPURIM

M

 

LITĀNIJA

KRISTUM – PRIESTERIM UN UPURIM

 

 

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Jēzu, Tu mūžīgais Priesteris, apžēlojies par mums!
Jēzu, Tu Dieva Priesteris pēc Melhizedeka kārtas,
Jēzu, Tu Priesteris, kuru Dievs apveltījis ar Svēto Garu un spēku,
Jēzu, Tu augstais Priesteris,
Jēzu, Tu ieceltais Priesteris cilvēkiem,
Jēzu, Tu mūsu ticības Priesteris,
Jēzu, par Mozu lielāka goda Priesteris,
Jēzu, Tu patiesā tempļa Priesteris,
Jēzu, Tu nākošo labumu Priesteris,
Jēzu, Tu Svētais, nevainīgais un šķīstais Priesteris,
Jēzu, Tu uzticamais Priesteris,
Jēzu, Tu žēlsirdīgais Priesteris,
Jēzu, Tu labu darošais Priesteris,
Jēzu, Tu cilvēku dedzīgais aizstāvis,
Jēzu, Tu mūžam diženais Priesteris,
Jēzu, Tu Priesteris, kas uzkāpi debesīs,
Jēzu, Tu Priesteris, kas sēdi Dieva Majestātei pie labās rokas,
Jēzu, Tu Priesteris, kas mūs aizstāvi Dieva vaiga priekšā,
Jēzu, Tu Priesteris, kas mums pavēri ceļu uz jaunu dzīvi,
Jēzu, Tu Priesteris, kas mūs iemīlēji un ar Savām Asinīm nomazgāji no grēkiem,
Jēzu, Tu Priesteris, kas ziedojis Sevi kā upuri un hostiju Dievam,
Jēzu, Tu Dieva un cilvēku Upuris,
Jēzu, Tu Svētais Upuris,
Jēzu, Tu nevainīgais Upuris,
Jēzu, Tu Dieva pieņemtais Upuris,
Jēzu, Tu piedošanas Upuris,
Jēzu, Tu slavas Upuris,
Jēzu, Tu miera Upuris,
Jēzu, Tu aizlūgšanas Upuris,
Jēzu, Tu pestīšanas Upuris,
Jēzu, Tu Upuris, kuram uzticamies un caur kuru droši ejam pie Dieva,
Jēzu, Tu Upuris, kas ziedots kopš pasaules sākuma,
Jēzu, Tu visos mūžos dzīvais Upuris.

Apžēlojies par mums, piedod mums, Jēzu.
Apžēlojies par mums, uzklausi mūs, Jēzu.

No visa ļaunā, atpestī mūs, Jēzu.
No necienīgas kalpošanas Baznīcai,
No zaimošanas grēka,
No dumpības gara,
No dzīšanās pēc naudas,
No jebkuras alkatības,
No Baznīcas naudas izšķērdēšanas,
No pasaules un tās lepnības,
No necienīgas Tavu svēto Noslēpumu svinēšanas,
Caur Tavu mūžīgo Priesterību,
Caur svēto Dievišķību, ar kuras spēku Dievs Tēvs Tevi padarījis par Priesteri,
Caur Tavu Priesterības garu,
Caur Tavu kalpošanu, ar kuru Tu uz zemes slavēji Tavu Tēvu,
Caur asiņaino Upuri, ar kuru Tu sevi ziedoji krustā,
Caur Tavu ik dienas atjaunoto Upuri uz altāra,
Caur Dievišķo varu, kuru kā vienīgais un neredzamais Priesteris Tu īsteno caur saviem priesteriem,

Lai visus Baznīcas kalpus svētā dievbijībā uzturētu, Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs.
Lai viņus piepilda Tavas priesterības gars,
Lai priesteru mute sargā zinības,
Lai Tu sūtītu uz savu pļauju nelokāmus strādniekus,
Lai Tu savus kalpus pārvērstu kā degošas lāpas,
Lai Tu savus ganus pēc savas Sirds veidotu,
Lai visi priesteri būtu šķīsti un nevainojami,
Lai visi, kuri sastaps altāra kalpus, godinātu Kungu,
Lai viņi Tev nestu taisnīgus upurus,
Lai viņi vairotu Vissvētākā Sakramenta godu,
Jēzu, Tu Priesteris un Upuris,

 

Lūgsimies:

Dievs, Tu Savas Baznīcas Svētītājs un Sargātājs, radi tajā ar Savu Garu cienīgus un uzticīgus svēto Noslēpumu pārvaldniekus, lai ar viņu kalpošanu un piemēru un ar Tavu palīdzību kristīgā tauta nonāktu uz pestīšanas ceļa.

Dievs, Tu liki mācekļiem, kuri lūdzās un gavēja, nošķirt Pāvilu un Barnabu darbam, ko Tu biji viņiem paredzējis, uzklausi savas Baznīcas lūgšanas un norādi tos, kurus savai kalpošanai esi izredzējis. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.


Jēzum Kristum ir neiznīcīga priesterība, tāpēc ka Viņš paliek mūžīgi.sal. Ebr 7, 24