Svētdienas un svētku Evaņģēlijs (2020)

M

 

Ja kādreiz gribētos vēl reiz nolasīt un pārdomāt svētdienas un svētku Evaņģēliju, kas bija 2020.gadā, un ja gribētos pārdomāt zīmējumus, kādus pie tiem piedāvāja Laura Feldberga MT izdevumā, tad te ir iespēja, sākot ar maija mēnesi.

Lai Dievs jūs visus svētī: +

Pāvils, priesteris


 

Maijs 2020

Jūnijs 2020 

Jūlijs 2020

Augusts 2020

Septembris 2020

Oktobris 2020

Novembris 2020

Decembris 2020

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, maijs 2020)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Maijs 2020 – dienu saraksts

• 3_05_2020 (LIELDIENU IV SVĒTDIENA)

• 10_05_2020 (LIELDIENU V SVĒTDIENA)

• 17_05_2020 (LIELDIENU VI SVĒTDIENA)

• 21_05_2020 (KUNGA DEBESKĀPŠANA)

• 24_05_2020 (LIELDIENU VII SVĒTDIENA) 

• 31_05_2020 (SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

LIELDIENU IV SVĒTDIENA

(LABĀ GANA SVĒTDIENA)

(3. V 2020.)

  1. Patiesi, patiesi es jums saku: kas neieiet avju kūtī pa durvīm, bet iekāpj pa citurieni, tas ir zaglis un laupītājs. 2. Bet kas ieiet pa durvīm, tas ir avju gans. 3. Viņam durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsi, un viņš sauc savas avis vārdā un izved tās. 4. Un viņš, izlaidis savas avis, iet tām pa priekšu; un avis seko viņam, jo pazīst tā balsi. 5. Svešam tās neseko, bet bēg no tā, tāpēc ka nepazīst svešinieka balsi. 6. Šo līdzību Jēzus tiem sacīja, bet viņi nesaprata, ko Viņš tiem runāja. 7. Tad Jēzus atkal viņiem sacīja: Patiesi, patiesi es jums saku: Es esmu durvis avīm. 8. Visi, kas bija nākuši, bija zagļi un laupītāji; un avis viņus neklausīja. 9. Es esmu durvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks pestīts; un viņš ieies un izies, un atradīs ganības. 10. Zaglis nāk, lai zagtu, slepkavotu un iznīcinātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un lai tā būtu pārpilnībā.   

(J 10,1-10)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• J 10,1: Mih 2,12.
• J 10,3: Ps 95,7; 100,3; Sak 27,23.; Is 43,1; 3 J 15; Mk 13,34-36; Lk 12,35-38.
• J 10,4: J 10,27.
• J 10,6: J 16,25.29; 2 P 2,22.
• J 10,7: Ps 118,20; J 14,6; Mk 12,10 par.; Mk 11,9 par.; Apd 4,11; 1 P 2,4.7.
• J 10,8: Jer 23,1-2.
• J 10,9: Sk 27,17; At 28,6; 1 Sam 29,6; 2 Sam 3,25 u.t.t.; 1 Hr 4,40; Ez 34,14.

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 3.05.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

LIELDIENU V SVĒTDIENA

(10. V 2020.)

  1 Lai jūsu sirdis nebīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! 2 Mana Tēva namā daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, Es jums pateiktu. Es eju jums sataisīt vietu. 3 Un, kad es aiziešu un jums vietu sataisīšu, es atkal atnākšu un paņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs tur būtu, kur es esmu. 4 Un, kur es eju, jūs zināt,un ceļu zināt. 5 Toms sacīja Viņam : Kungs mēs nezinām, kurp Tu ej, un kā mēs varam ceļu zināt? 6 Jēzus viņam sacīja: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens nenāk pie Tēva, kā vien caur Mani. 7 Ja jūs Mani pazītu, jūs pazītu arī manu Tēvu. Bet no šī brīža jūs Viņu pazīsiet un esat Viņu redzējuši. 8 Filips sacīja Viņam: Kungs, rādi mums Tēvu un mums pietiek. 9 Jēzus sacīja viņam: Es esmu tik ilgi pie jums, bet jūs neesat mani pazinuši? Filip, kas mani redz, redz arī Tēvu! Kā tu saki: rādi mums Tēvu? 10 Vai jūs neticat, ka es Tēvā, un Tēvs manī? Vārdus, kurus es jums runāju, es nerunāju no sevis, bet Tēvs, kas manī atrodas, Viņš dara darbus. 11 Vai jūs neticiet, ka es Tēvā un Tēvs manī? 12 Ja nē, tad ticiet pašu darbu dēļ! Patiesi, patiesi es jums saku: kas uz mani tic, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es aizeju pie Tēva. 

(J 14,1-12)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• J 14,1: J 14,27; 11,23.3; 12,27; 13,21; Rom 4,18; 2 Hr 20,17.20; Ps 55,5; Is 8,12.
• J 14,2: Mk 5,36, J 14.23; 12,26; Ebr 12,22; Atkl 21,9-22,5; 2 Kor 5,1.
• J 14,3: Atkl 12,6; 1 Hr 15,1; Mk 13,24-27; J 21,22-23; 1 J 2,28; J 12,26; 17,24; 1 Tes 4,17.
• J 14,5: J 13,36.
• J 14,6: J 3,16; 11,25.
• J 14,7: Mt 11,27; J 8,19; 15,21; 16,3.
• J 14,8: Izc 33,18-23; J 1,18;
• J 14,9: Mt 17,17; Mk 9,19; Lk: 9,41; J 12,45.
• J 14,10: J 14,20; 17,21; 10,30.38; Ebr 1,1.
• J 14,12: J 5,20.43; 10,25.37-38; 15,16; 16,23; 14,26, Kol 3,17; Ef 5,20.

 

Pārdomām 

• Vai “tēva māja” kā Debess Tēvijas ikona mani uzrunā un iepriecina, vai tomēr vairāk asociējas ar nepatīkamām atmiņām (un gaida iekšējo dziedināšanu)?

•  Kura no Jēzus sludinātajām patiesībām manai sirdij ir tik skaidra, ka es varu uz to norādīt pārējiem cilvēkiem kā uz Patiesību, un esmu spējīgs apstiprināt to ar savas dzīves piemēriem, tādējādi pierādot, ka tā ir kļuvusi par manu personīgo Ceļu uz Dzīvi (Dievā)?

•  Cik reizes dzīvē mani ir pārņēmušas stipras ilgas pēc sastapšanas ar Dievu Viņa mājās Debesīs? Kādos apstākļos esmu to piedzīvojis?

•  Vai es varu apliecināt, ka kādam cilvēkam esmu kļuvis par “ceļu”? Vai tas ir kāds no ticīgajiem vai neticīgajiem?

•  Ko es mēdzu teikt/komentēt cilvēkiem, kuri saka, ka pie Dieva ved daudz ceļu?

• Dažādu reliģiju un konfesiju kontekstā ko es varētu komentēt / skaidrot cilvēkiem, kuri saka, ka Dievs ir viens?

• Kuru no lūgšanām, dziesmām un svētgleznām es lietoju visbiežāk kā savu mīļāko “ceļamaizi” svētceļojumā uz Debesu Tēviju?

• Cik bieži es sastopos ar savu biktstēvu (palīgu ceļā uz Debesīm), lai ar viņa palīdzību dziļāk izprastu savas dzīves ceļu un punktu, kurā es aktuāli atrodos?

 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 10.05.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

LIELDIENU VI SVĒTDIENA

(17. V 2020.)

  15 Ja jūs mani mīlat, izpildiet Manus baušļus! 16 Un es lūgšu Tēvu, un Viņš dos jums citu Iepriecinātāju, lai Tas paliktu pie jums mūžīgi, 17 Patiesības Garu, ko pasaule nevar saņemt, tāpēc ka tā neredz Viņu un nepazīst Viņu; bet jūs Viņu pazīstiet, jo Viņš paliks pie jums un jūsos mājos. 18 Es neatstāšu jūs bāreņos, es nākšu pie jums. 19 Vēl neilgi, un pasaule mani vairs neredzēs. Bet jūs redzēsiet mani, jo Es dzīvoju, un jūs dzīvosiet. 20 Tanī dienā jūs atzīsiet, ka es savā Tēvā un jūs manī, un es jūsos. 21 Kam ir mani baušļi un viņš tos pilda, tas mani mīl. Bet, kas mani mīl, to mīlēs mans Tēvs; un es mīlēšu viņu un sevi atklāšu tam. 

(J 14,15-21)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• J 14,15: J 15,10; 8,31-32.51; 12,47-49; 17,6; 1 J 5,1-; Gudr 6,18.
• J 14,16: J 7,39; 1 J 2,1.27; 5,6.
• J 14,19: Is 26,20; Hab 2,3-4; Ebr 10,27-28; J 7,33; 12,35; 13,33; 16,16-.
• J 14,20: J 16,23.26; 14,10; 17,21-, 6,56.
• J 14,21: J 3,16; 16,27.

 

Pārdomām 

• Kura no Dieva baušļiem pildīšanu es uzskatu (savā dzīvē) par visgrūtāko? Bet attiecībā uz Baznīcas baušļiem – kuru?
• Ko no tā, ko es zinu par Svēto Garu, es varētu mācīt citiem (prāta līmenis), bet ko es varu liecināt par Viņa klātbūtni un tās izpausmēm manā dzīvē (sirds līmenis)?
• No kurienes līdz šim es visvairāk uzzināju par Svēto Garu – no Apustuļu darbu grāmatas, no Evaņģēlijiem, no katehisma vai kādām konkrētām grāmatām? Bet kas no manas pieredzes visvairāk palīdzēja ar Viņu sastapties?
• Vai es pazīstu no galvas himnu “Nāc, Svētais Gars”, ar kuru Baznīca piesauc otro (pēc Jēzus Kristus) Iepriecinātāju un Atdzīvinātāju?

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 17.05.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

KUNGA DEBESKĀPŠANA

(21. V 2020.)

  16 Bet vienpadsmit mācekļi aizgāja Galilejā, uz to kalnu, kur Jēzus bija viņiem pavēlējis. 17 Un tie, Viņu ieraudzījuši, pielūdza Viņu, bet daži šaubījās. 18 Un Jēzus piegāja un runāja viņiem, sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. 19 Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, 20 Mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis, un, lūk, Es esmu ar jums līdz pasaules galam. 

(Mt  28,16-20)

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 21.05.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

LIELDIENU VII SVĒTDIENA 

(24. V 2020.)

  11. Tā runāja Jēzus un, acis pret debesīm pacēlis, sacīja: Tēvs, stunda ir pienākusi, pagodini savu Dēlu, lai Dēls pagodina Tevi! 2. Tā kā Tu esi devis Viņam varu pār ikkatru miesu, lai visiem, ko Tu Viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. 3. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, lai viņi atzīst Tevi, vienīgo un patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko Tu esi sūtījis. 4. Es Tevi pagodināju virs zemes, pabeidzu darbu, ko Tu man uzdevi darīt. 5. Bet tagad Tu, Tēvs, pagodini mani pie sevis paša ar to godu, kāds man bija pie Tevis, pirms pasaule kļuva. 6. Es Tavu vārdu atklāju cilvēkiem, ko Tu man no pasaules devi. Viņi bija Tavi, un Tu devi tos man, un viņi turēja Tavus vārdus. 7. Tagad viņi atzina, ka viss, ko Tu man devi, no Tevis ir, 8. Jo vārdus, ko Tu man devi, es devu viņiem; un viņi tos pieņēma un patiesi atzina, ka es esmu izgājis no Tevis, un ticēja, ka Tu mani esi sūtījis. 9. Es lūdzu par viņiem. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko Tu man devi, jo viņi ir Tavi. 10. Un viss mans ir Tavs, un Tavs ir mans, un es pagodinājos viņos. 11. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es eju pie Tevis.  

(J 17, 1-11a)

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 24.05.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA

(VASARSVĒTKI)

(31. V 2020.)

  19. Kad tanī pat pirmajā nedēļas dienā, vakaram iestājoties, aiz bailēm no jūdiem durvis, kur mācekļi bija sapulcējušies, bija aizslēgtas, Jēzus atnāca un nostājās viņu vidū, un sacīja tiem: Miers jums! 20. Un Viņš, to pateicis, tiem rādīja rokas un sānus. Tad mācekļi, redzēdami Kungu, kļuva līksmi. 21. Tad Viņš atkal tiem sacīja: Miers jums! Kā mans Tēvs sūtījis mani, tā es jūs sūtu. 22. To pateicis, Viņš dvesa un sacīja tiem: Saņemiet Svēto Garu! 23. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam tos aizturēsiet, tiem tie būs aizturēti. 

(J 20,19-23) 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 31.05.2020.)

⇑  atpakaļ  ⇑

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, jūnijs 2020)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Jūnijs 2020 – dienu saraksts

• 1_06_2020 (V. J. Marijas – Baznīcas Mātes svētki)

• 4_06_2020 (MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, AUGSTĀ UN MŪŽĪGĀ PRIESTERA SVĒTKI)

• 7_06_2020 (V. TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI)

• 11_06_2020 (MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASIŅU LIELI SVĒTKI)

• 14_06_2020 (XI SVĒTDIENA)

• 19_06_2020 (JĒZUS SIRDS SVĒTKI)

• 21_06_2020 (XII SVĒTDIENA)

• 24_06_2020 (SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA PIEDZIMŠANAS SVĒTKI)

• 28_06_2020 (XIII SVĒTDIENA)

• 29_06_2020 (SV. APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA SVĒTKI)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

V. J. Marijas – Baznīcas Mātes svētki

(1. VI 2020.)

  25. Bet pie Jēzus krusta stāvēja Viņa māte un Viņa mātes māsa Marija, Kleofasa sieva, un Marija Magdalēna. 26. Tad Jēzus, redzēdams māti un mācekli, ko Viņš mīlēja, stāvam, sacīja savai mātei: Sieviet, lūk, tavs dēls! 27. Pēc tam Viņš sacīja māceklim: Lūk, tava māte! Un no tās stundas māceklis ņēma viņu pie sevis. 28. Pēc tam Jēzus, zinādams, ka viss padarīts, lai piepildītos Raksti, sacīja: Slāpstu! 29. Tur bija nolikts trauks, pilns etiķa. Tad kareivji etiķī piesūcināja sūkli, uzsprauda izapa stiebrā un pacēla pie Viņa mutes. 30. Kad Jēzus etiķi bija baudījs, Viņš sacīja: Ir izpildīts! Un Viņš, galvu noliecis, atdeva garu. 31. Bet tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabatā nepaliktu krustā, jo tā bija lielā sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbkauli tiktu salauzti un tos noņemtu. 32. Tad atnāca kareivji un pirmajam un otrajam, kas kopā ar Viņu bija piesisti krustā, salauza stilbkaulus. 33. Bet kad viņi nogāja pie Jēzus un redzēja, ka Viņš jau miris, tie nelauza Viņa stilbkaulus, 34. Bet viens no kareivjiem ar šķēpu atvēra Viņa sānus, un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens.

(J  19,25-34)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, AUGSTĀ UN MŪŽĪGĀ PRIESTERA SVĒTKI

(4. VI 2020.)

  Tad Jēzus kopā ar saviem mācekļiem nonāca vietā, ko sauca Getzemene, un sacīja: „Sēdieties tepat, kamēr es paiešu tālāk un pielūgšu Dievu.” Viņš ņēma līdzi Pēteri un abus Zebedeja dēlus. Tad viņš sāka bēdāties un baiļoties. Viņš tiem sacīja: „Mana dvēsele ir satriekta līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet ar mani nomodā!” Un, nedaudz tālāk pagājis, viņš krita uz sava vaiga un lūdza: „Mans Tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām! Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu.” Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un atrada tos guļam, un sacīja Pēterim: „Tā jūs nespējāt pat vienu stundu būt ar mani nomodā?” Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā! Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja.” Vēl otrreiz viņš aizgāja un lūdza: „Mans Tēvs! Ja šis biķeris man nevar iet garām, lai man tas nebūtu jādzer, tad lai notiek tavs prāts.”

(Mt 26, 36 – 42)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS LIELI SVĒTKI

(7. VI 2020.)

  16. Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību. 17. Jo Dievs nesūtīja savu Dēlu pasaulē, lai Viņš pasauli tiesātu, bet lai pasaule tiktu caur Viņu pestīta. 18. Kas uz Viņu tic, tas netiek tiesāts, bet, kas netic, tas tāpēc notiesāts, ka netic Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam. 

(J 3,16-18).

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• J  3,15-16: 2 Kor 5,21; Gal 3,13; Rom 5,8; 8,32; 1 J 4,9.
• J 3,17: J 8,15; 12,47; J 5,25; 8,16; Lk 19,10; Mk 16,16.
• J 3,18: J 5,24.

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 7.06.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASIŅU LIELI SVĒTKI

(11. VI 2020.)

  51. Es esmu dzīvā maize, kas no debesīm nākusi. 52. Ja kas ēdīs no.šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi; un maize, ko es jums došu, ir mana Miesa pasaulei par dzīvību. 53. Tad jūdi strīdējās savā starpā, sacīdami: kā Viņš mums var dot ēst savu miesu? 54. Bet Jēzus tiem sacīja: Patiesi, patiesi es jums saku: ja jūs Cilvēka Dēla Miesu neēdīsiet un Viņa Asinis nedzersiet, tad jūsos nebūs dzīvības. 55. Kas manu Miesu ēd un manas Asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība; un es viņu uzmodināšu pastarā dienā; 56. Jo mana Miesa ir patiess ēdiens, un manas Asinis ir patiess dzēriens. 57. Kas manu Miesu bauda un manas Asinis dzer, tas paliek manī un es viņā. 58. Kā mani sūtījis dzīvais Tēvs un es dzīvoju Tēva labad, tā tie, kas mani bauda, dzīvos manis labad.

(J 6,51-58)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

Skaties paralēlos tekstus: Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Lk 22,15-20; 1 Kor 11,23-26.
Piezīmes labākai teksta saprašanai var ņemt no sv. Marka Evaņģēlija.
• Mk 14,22 par.:
Mt 14,19; Lk 24,30; Mt 14,9; 15,36; 1 Kor 10,16; Izc 12,21.27.
Mk 14,23-24 par.: Izc 24,8; Zah 9,11; Jer 31,31nn; Is 53,12; Ebr 9,20; Lev 17,11; Ebr 9,15-22; 10,29.
Mk 14,25 par.: Sk 6,4; 30,2-17; Mk 15,23 par.; Is 32,12; Hab 3,17; Mt 8,11; 22,1nn; Lk 14,16nn; 22,29n; Atkl 19,9.

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 11.06.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XI SVĒTDIENA

(14. VI 2020.)

    9,36. Bet, redzot ļaudis, Viņam kļuva to žēl, jo viņi bija apspiesti kā avis, kam nav gana. 37. Tad Viņš sacīja saviem mācekļiem: Pļauja gan liela, bet strādnieku maz. 38. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā!

    10, 1. Un Viņš, pieaicinājis savus divpadsmit mācekļus, deva tiem varu izdzīt ļaunos garus un dziedināt katru slimību un katru vājību. 2. Bet divpadsmit apustuļu vārdi ir sekojoši: pirmais ir Sīmanis, saukts Pēteris, un viņa brālis Andrejs; 3. Jēkabs, Zebedeja dēls, un viņa brālis Jānis; Filips un Bērtulis, Toms un muitnieks Matejs. Jēkabs, Alfeja dēls, un Tadejs. 4. Sīmanis Kanānietis un Jūdass Iskariots, kas Viņu nodeva. 5. Jēzus sūtīja šos divpadsmit un pavēlēja viņiem, sacīdams: Ceļu uz pagāniem nestaigājiet un samariešu pilsētās neieejiet, 6. Bet drīzāk ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm! 7. Ejiet un sludiniet, sacīdami: Debesvalstība ir tuvu klāt. 8. Dziediniet slimos, uzmodiniet mirušos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus! Bez maksas esat saņēmuši, bez maksas dodiet! 

(Mt 9,36 – 10,8)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Mt 9,36 par.: Mt 15,32; Mk 8,2; 9,22; Mt 20,34; Mk 1,41; Lk 7,13; Mk 5,35; Lk 7,6; 8,49; Sk 27,17; Ez 34,5.23; 1 Ķēn 22,17; 1 Hr 18,16; Judt 11,13; Is 53,6; Jer 50,6; Zah 10,2; 13,7; Mt 10,6; 15,24; 18,12; 26,31; Mk 14,27; 1 P 2,25; Ebr 13,20; Mt 2,6; Mih 5,1; Ez 34,23; 37,24.
• Mt 9,37-38 par.: Mih 4,11-13; Is 63,1-6; Jer 25,30-31; Jl 3,13; Is 27,12-13; Mt 20,1; 13,39; Atkl 14,5; Lk 13,27; 2 Kor 11,13; Flp 3,2; 2 Tim 2,15; Jk 5,4; Apd 19,25.
• Mt 10,1 par.:
1 Ķēn 4,7; Sk 13,2-16; Mk 3,27; 6,7 u.t.t.; Apd 2,39; 13,2; 16,10; Mt 19,28; Lk 22,30; J 6,70 u.t.t.; Ga 2,8-9; Ap 21,14; Mt 10,5.16; Lk 10,1.3; Mt 4,23; 9,35; 17,19-20; Lk 10,17; Apd 19,15.
• Mt 10,2 par.: Mk 1,16-.29; 13,3; 5,37; 9,2; 14,33 par.; Mt 16,18 par.; Ga 1,18; 2,9.11.14; 1 Kor 1,12; 3,22; 9,5; 15,5; J 1,40.44; 6,8; 12,22; Mk 9,38; Lk 9,54.
• Mt 10,3 par.: J 1,43-; 6,5.7; 12,21-22; 14,8-9; Apd 8,5.13.26-40; 21,8; Mk 2,14?; Mt 9,9?; J 11,16; 14,5; 20,24-; 21,2; Mk 15,40?; 16,1? par.
• Mt 10,4 par.: J 14,22; Mt 26,14.25.47; 27,3; Mk 14,10.43; Lk 6,16; 22,3.47.48; J 6,71; 12,4; 13,2.26.29; 14,22; 18,2-3.5; Apd 1,16.25.
• Mt 10,5: 2 Ķēn 17,24; Sīr 50,27n; J 4,9; Lk 9,52.
• Mt 10,6: Mt 9,36; 1 Ķēn 22,7; Jer 50,6.
• Mt 10,7 par.: Mt 3,2; 4,17; Is 55,1.
• Mt 10,8 par.: Mk 16,17n; Apd 3,6; 5,16; 8,7; 9,34.40; 14,9n; 28,8n; Jk 5,16; 2 Ķēn 5,16; Apd 20,33; 2 Kor 11,7.

 

Pārdomām  

• Kā es saprotu: vai apustuļu misija un tās izpildīšana bija līdzīga Jēzus misijai, vai tomēr atšķīrās? Ko es teiktu par savu misiju – salīdzinājumā ar Jēzus un apustuļu misiju (it sevišķi sekojošā Dieva Vārda gaismā → Mk 16,15-18)?
• Vai man ir saprotams noteikums, kas skan piektajā pantā? Vai šīsdienas evaņģelizācijas misijai ir līdzīgi ierobežojumi? Vai mana sirds norāda uz kādām personām vai grupām, kurus es pats gribētu “laist garām”? Ja jā, tad kāda iemesla dēļ?
• Kuras no norādēm īstenošanās (panti 7.-8.) es biju jau liecinieks, bet kuras līdzdalībnieks? Ja līdz šim es nebiju tā liecinieks vai dalībnieks, vai es ceru to piedzīvot? Ja biju – vai es ceru to vēl piedzīvot ?
• Divi tūkstoši gadi atpakaļ bija teikts, ka “Debesvalstība ir tuvu klāt”. Vai tagad tā ir vēl tuvāk vai tomēr tālāk? Gribot atbildēt uz šo jautājumu: “Kam tuvāk vai tālāk no kā ir šodien Debesvalstība?”, es vairāk domātu par sevi pašu, manu ģimeni, vai drīzāk par citiem cilvēkiem, par manu pilsētu, novadu, Latviju vai vispār – par pasauli?
• Ar kādiem savas dzīves labumiem (materiālajiem, nemateriālajiem) es labprāt dalos bez maksas? Par kuriem mana sirds tomēr vēlas saņemt kādu atalgojumu? Kāda man ir pieredze ar nemateriālo atalgojumu?

 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 14.06.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS LIELI SVĒTKI

(19. VI 2020.)

  25. Tanī laikā Jēzus atbildēdams sacīja: Es godinu Tevi, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka Tu noslēpi to mācītiem un gudriem, bet atklāji to mazajiem. 26. Jā, Tēvs, jo tas Tev tā labpatika. 27. Mans Tēvs man visu atdevis. Un neviens nepazīst Dēlu kā tikai Tēvs; un neviens nepazīst Tēvu kā tikai Dēls, un kam Dēls grib to atklāt. 28. Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu. 29. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi; un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. 30. Jo mans jūgs ir tīkams, un mana nasta viegla.

(Mt 11,25-30)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Mt 11,25 par.: Sīr 51,1; Tob 8,7; Ps 9,2; 135,26; Is 42,5; Tob 7,18; Apd 17,24; Is 29,14; Lk 9,45; 18,34; 19,42; 1 Kor 1,19.26-; 2,6-; Ps 8,3; Sīr 3,19-; Gudr 10,21; Mt 5,3; 21,16; 1 Kor 1,21.
• Mt 11,26 par.: Lk 2,14; Rom 10,1; Ef 1,5.9; Flp 1,15; 2,13; 2 Tes 1,11.
• Mt 11,27 par.: Dan 7,14; Mt 24,36 par; 28,18; Mk 2,10 par.; 1 Kor 15,27; Ef 1,20-; Atkl 12,10; Mt 16,17; Gal 1,15-16; J 10,14-15; Mt 11,19; Sīr 1,6-9; Gudr 8,4; 9,9-11.17-18.
• Mt 11,28: Izc 33,14; Jer 31,25; Sīr 6,23-31; 24,19; 24,19; 40,1; 51,23-; Sak 8,1-21.32-36; 9,4-6; Mt 23,4; Lk 11,46; Lk 6,35; Apd 15,10.
• Mt 11,29: 1 Ķēn 12,4; Ps 2,3; Jer 5,5; 26,6; Sof 3,2; Sīr 51,26; 2 Kor 6,14; Gal 5,1; Kol 1,7; Sk 12,3; Mt 5,5; 21,5; 2 Kor 10,1; Jk 3,13; Jer 6,16; Is 28,12; Sīr 6,28; 51,27; Apd 15,10; Ebr 4,3-10; Atkl 14,13.
• Mt 11,30: Sīr 24,20; Lk 6,35; Apd 15,10; 1 P 2,3; 1 J 5,3.

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 19.06.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XII SVĒTDIENA

(21. VI 2020.)

  26. Tomēr nebīstieties no viņiem, jo nekas nav noslēpts, kas neatklāsies, un nekas nav slepens, kas nekļūs zināms. 27. Ko es jums saku tumsā, par to jūs runājiet gaismā; un ko jūs dzirdat ausī, to sludiniet no jumtiem! 28. Nebīstieties no tā, kas nokauj miesu, bet dvēseli nespēj nonāvēt! Bet vairāk bīstieties no tā, kas spēj dvēseli un miesu pazudināt ellē! 29. Vai divus zvirbuļus nepērk par vienu grasi? Bet neviens no tiem nekrīt bez jūsu Tēva (ziņas). 30. Pat mati uz jūsu galvas visi saskaitīti. 31. Nebīstieties, jo jūs esat labāki nekā daudzi zvirbuļi! 32. Katru, kas mani atzīst cilvēku priekšā, es atzīšu sava Tēva priekšā, kas ir debesīs. 33. Bet kas mani noliegs cilvēku priekšā, to es noliegšu sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.

(Mt 10,26-33)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

Paralēlās vietas: Lk 12,02-09
Līdzīga tēma: Lk 12,23-24; Mk 4,22; Lk 8,17; Mk 8,38; Lk 9,26; Mt 6,26
Atsauces
• Mt 10,26
par.: Jer 1,8; Mk 4,22; Lk 12,3.5; J 18,20; Rom 2,16; 1 Kor 4,5.
• Mt 10,27 par.: 2 Ķēn 6,12. • Mt 10,28 par.: Is 8,12; Ez 3,9; 1 P 3,14; Atkl 2,10; J 15,15; Izc 33,11; Lk 6,47; Apd 9,16; 20,35; At 32,39; 1 Ķēn 2,6; Gudr 16,13; 2 Mak 6,30; Ebr 10,31; Jk 4,12; Atkl 14,7; Mt 5,29-30, 18,9 par.
• Mt 10,29 par.: Am 3,5; Mt 6,26.
• Mt 10,30 par.: 1 Sam 14,45; 2 Sam 14,11; 1 Ķēn 1,52; Lk 21,18; Apd 27,34.
• Mt 10,31 par.: Mt 12,12.
• Mt 10,32 par.: Rad 12,3; 1 Sam 2,30; 1 J 4,2-3.15.
• Mt 10,33 par.: 1 J 2,23. 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 21.06.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA PIEDZIMŠANAS SVĒTKI

(24. VI 2020.)

 

    57. Bet Elizabetei pienāca laiks dzemdēt; un viņa dzemdēja dēlu, 58. Un viņas kaimiņi un radi, izdzirduši, ka Kungs viņai parādījis savu žēlastību, priecājās līdz ar viņu. 59. Un notika, ka astotajā dienā tie sanāca bērniņu apgraizīt un sauca to viņa tēva vārdā: Zaharijs. 60. Un viņa māte atbildēja un sacīja: Nekādā ziņā, bet viņš sauksies Jānis. 61. Un tie sacīja viņai: Taču nav neviena tavos rados, kas sauktos šinī vārdā. 62. Bet tie māja viņa tēvam, kā tas vēlētos viņu saukt. 63. Un viņš pieprasīja galdiņu un rakstīja: Viņa vārds ir Jānis. Un visi brīnījās. 64. Un te atdarījās viņa mute un mēle; un viņš runāja, godinādams Dievu. 65. Un bailes pārņēma visus viņu kaimiņus; un visas šīs ziņas izpaudās visā Jūdejas kalnājā. 66. Un visi, kas to dzirdēja, paturēja to savā sirdī, sacīdami: Kā jums šķiet, kas būs šis bērns, jo Dieva roka ir ar viņu? 80. Un bērns auga, un stiprinājās garā, un palika tuksnesī līdz tai dienai, kad viņam bija jāstājās Izraēļa priekšā. 

(Lk 1, 57-66.80)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Lk 1,57: Ps 102,14; Os 10,12; Māc 3,2; Lk 2,6n; Rad 25,24.
• Lk 1,58:
1 Sam 12,24; Rad 19,19; 21,6; Ps 126,2n; Lk 1,14; 15,6.9.
• Lk 1,59:
Lk 2,21; Lev 12,3; Rad 17,10.12; 21,3n; Gal 5,3; Ezr 2,61; Neh 7,63; Flp 3,5.
• Lk 1,60:
Lk 1,13.
• Lk 1,64:
Dan 10,16.
• Lk 1,65:
Lk 1,12.29; 5,26; 7,16; 8,37; Apd 2,43; 5,5; 19,7; Lk 6,11; Rad 24,66.
• Lk 1,66:
Lk 2,19.21; Apd 5,32; 1 Sam 21,12; Lk 9,44; 21,14; Is 31,3; 66,14; 41,20; 1 Hr 4,10; Apd 11,21; 13,11.
• Lk 1,80:
Ties 13,24n; 1 Sam 2,26;3,19n; Rad 21,8.20; Lk 2,40.52.

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 24.06.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIII SVĒTDIENA

(28. VI 2020.)

    37. Kas mīl tēvu vai māti vairāk nekā mani, nav manis cienīgs; un kas mīl dēlu vai meitu vairāk nekā mani, nav manis cienīgs. 38. Kas neņem savu krustu un neseko man, nav manis cienīgs. 39. Kas savu dzīvību iegūst, pazaudē to; bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, atradīs to. 40. Kas jūs uzņem, tas uzņem mani; un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtījis. 41. Kas uzņem pravieti pravieša vārdā, saņems pravieša algu; un kas uzņem taisnīgo taisnīgā vārdā, saņems taisnīgā algu. 42. Un kas dos dzert vienam no šiem mazajiem kaut glāzi auksta ūdens mācekļa vārdā, patiesi es jums saku: viņš savu algu nezaudēs.

(Mt 10,37-42)

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

Svēto Rakstu vieta: Mt 10,37-39
Paralēlās vietas: Lk 14,25-27
Līdzīga tēma: Mt 19,29; Mk 10,29-30; Łk 18,29-30 Mt 16,24-25; Mk 8,34-35; Łk 9,23-24
Atsauces:
• Mt 10,37 par.: At 33,9-10; 32,29; 1 Kor 7,29.
• Mt 10,38 par.: Ps 22,17; Mt 16,21-; Gal 6,14; 1 P 2,21; J 19,17.
• Mt 10,39 par.: Apd 7,19; 1 Tim 6,13.
      •
Svēto Rakstu vieta: Mt 10,40-42
Paralēlās vietas: Mk 9,41 – Łk 10,16 – J 13,20
Līdzīga tēma: Mt 18,5; Mk 9,37; Łk 9,48a
Atsauces:
• Mt 10,40 par.: 2 Kor 2,10; Gal 4,14; 3 J 8; Mt 18,5; J 12,44.48; 15,23; 1 Tes 4,8; 1 J 2,23.
• Mt 10,41 par.: Mt 23,29.34; Rad 30,30; 1 Ķēn 17,9-24; 18,4; 2 Ķēn 4,8-37.
• Mt 10,42 par.: Is 58,7-8; Mt 18,6.10.14; 25,35-40; Jk 1,27; 2,15-16; Atkl 3,15-16; Rom 8,9; 1 Kor 1,12; 3,23; 2 Kor 10,7; Rom 8,9; Mt 5,12; 6,1-2; 1 Kor 3,8- u.t.t. 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 28.06.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

SV. APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA SVĒTKI

(29. VI 2020.)

    13. Bet Jēzus nonāca Filipa Cesarijas robežās un jautāja saviem mācekļiem, sacīdams: Par ko ļaudis uzskata Cilvēka Dēlu? 14. Bet viņi atbildēja: Vieni par Jāni Kristītāju, citi par Eliju, bet citi par Jeremiju vai vienu no praviešiem. 15. Jēzus viņiem sacīja: Bet par ko jūs mani uzskatāt? 16. Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja Viņam: Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls. 17. Bet Jēzus atbildēja un sacīja viņam: Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans Tēvs, kas debesīs. 18. Un es tev saku: Tu esi Pēteris, un uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzvarēs. 19. Un es tev došu debesvalstības atslēgas. Un ko tu saistīsi virs zemes, tas būs saistīts arī debesīs; un ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. 

(Mt 16, 13-19)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Paralēlās vietas: Mt 16,13 -20; Lk 9,18-21; J 6,67-71;
• Atsauces:
• Mt 16,13 par.: Lk 6,12; Mt 10,23; 13,41; 14,13.
• Mt 16,14 par.: Mal 3,1; 4,5n; 2 Mak 15,13-16; Mt 11,14; Mk 6,15; Mt 17,10; 14,2; 21,11.46; Lk 7,16.39; 24,19; J 1,25.
• Mt 16,16a par.: Mk 10,28; 11,20n; Mt 4,8; 10,2.
• Mt 16,16b par.: 1 Sam 7,4-16; Ps 2,6-8.12; At 5,26; Ps 42,2; 84,2; Mt 14,33; 1,1; 9,27; 12,23; 15,22; J 4,29; 7,26nn.41; 9,22; Mt 26,63; J 6,57; 11,27; 20,31; Apd 14,15; Rom 9,26 (Os 2,1); 1 Tim 3,15; 4,10 utt.:2 Mak 1,33; 15,4.
• Mt 16,17: Gal 1,16; Ef 6,12.
• Mt 16,18 par.: 2 Ķēn 6,19; Is 51,1n; 1 Kor 3,9.22; 9,5; 15.5; Gal 1,18; 2,9.11.14; Mt 4,18; 10,2; Mk 3,16; Lk 6,14; Apd 10,5; 1 P 2,4-8; Ef 2,20; 1 Kor 3,11; Gal 2,9; Īj 38,17; Is 38,10; Gudr 16,13; Ps 9,14; 107,16; 118, 19-26; Jer 1,19.
• Mt 16,19 par.: Is 22,22: Īj 12,14; Atkl 1,18; 3,7; Mt 18,18; J 20,23.

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 29.06.2020.)

⇑  atpakaļ  ⇑

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, jūnijs 2020)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, jūlijs 2020)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Jūlijs 2020 – dienu saraksts

• 5_07_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIV SVĒTDIENA)

• 12_07_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XV SVĒTDIENA)

• 19_07_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XVI SVĒTDIENA)

• 26_07_2020 (RĪGAS METROPOLIJAS DIEVNAMU IESVĒTĪŠANAS GADADIENA)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XIV SVĒTDIENA

(5. VII 2020.)

    25. Tanī laikā Jēzus atbildēdams sacīja: Es godinu Tevi, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka Tu noslēpi to mācītiem un gudriem, bet atklāji to mazajiem. 26. Jā, Tēvs, jo tas Tev tā labpatika. 27. Mans Tēvs man visu atdevis. Un neviens nepazīst Dēlu kā tikai Tēvs; un neviens nepazīst Tēvu kā tikai Dēls, un kam Dēls grib to atklāt. 28. Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu. 29. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi; un jūs atradīsiet mieru savām dvēselēm. 30. Jo mans jūgs ir tīkams, un mana nasta viegla.

(Mt 11,25-30)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Atsauces:
• Mt 11,25 par.: Sīr 51,1; Tob 8,7; Ps 9,2; 135,26; Is 42,5; Tob 7,18; Apd 17,24; Is 29,14; Lk 9,45; 18,34; 19,42; 1 Kor 1,19.26-; 2,6-; Ps 8,3; Sīr 3,19-; Gudr 10,21; Mt 5,3; 21,16; 1 Kor 1,21.
• Mt 11,26 par.: Lk 2,14; Rom 10,1; Ef 1,5.9; Flp 1,15; 2,13; 2 Tes 1,11.
• Mt 11,27 par.: Dan 7,14; Mt 24,36 par; 28,18; Mk 2,10 par.; 1 Kor 15,27; Ef 1,20-; Atkl 12,10; Mt 16,17; Gal 1,15-16; J 10,14-15; Mt 11,19; Sīr 1,6-9; Gudr 8,4; 9,9-11.17-18.
• Mt 11,28: Izc 33,14; Jer 31,25; Sīr 6,23-31; 24,19; 24,19; 40,1; 51,23-; Sak 8,1-21.32-36; 9,4-6; Mt 23,4; Lk 11,46; Lk 6,35; Apd 15,10.
• Mt 11,29: 1 Ķēn 12,4; Ps 2,3; Jer 5,5; 26,6; Sof 3,2; Sīr 51,26; 2 Kor 6,14; Gal 5,1; Kol 1,7; Sk 12,3; Mt 5,5; 21,5; 2 Kor 10,1; Jk 3,13; Jer 6,16; Is 28,12; Sīr 6,28; 51,27; Apd 15,10; Ebr 4,3-10; Atkl 14,13.
• Mt 11,30: Sīr 24,20; Lk 6,35; Apd 15,10; 1 P 2,3; 1 J 5,3.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 5.07.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XV SVĒTDIENA

(12. VII 2020.)

    1. Tanī dienā Jēzus izgāja no mājas un apsēdās jūrmalā. 2. Un daudz ļaužu sapulcējās ap Viņu. Tāpēc Viņš iekāpa laivā un apsēdās. Visi ļaudis stāvēja krastā. 3. Un Viņš daudz runāja tiem līdzībās, sacīdams: Lūk, sējējs izgāja sēt. 4. Viņam sējot, cita nokrita ceļmalā, un debess putni nāca un to apēda. 5. Cita krita akmenājā, kur nebija daudz zemes, un tūliņ uzdīga, jo tā nebija dziļi zemē. 6. Kad uzlēca saule, tā novīta un nokalta, jo tai nebija saknes. 7. Bet cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga un to nomāca. 8. Bet cita krita labā zemē un nesa augļus: cita simtkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus, cita trīsdesmitkārtīgus. 9. Kam ausis dzirdēšanai, lai dzird! 10. Un Viņa mācekļi piegājuši sacīja Viņam: Kāpēc Tu tiem runā līdzībās? 11. Viņš atbildēja un sacīja tiem: Jums dots saprast debesvalstības noslēpumus, bet viņiem nav dots. 12. Jo kam ir, tam tiks dots, lai būtu pārpilnībā, bet kam nav, no tā tiks atņemts arī tas, kas viņam ir. 13. Tāpēc es runāju viņiem līdzībās, jo tie redzēdami neredz, dzirdēdami nedzird un arī nesaprot. 14. Un izpildīsies viņos Isaja pravietojums, kas saka: ar dzirdi jūs dzirdēsiet, bet nesapratīsiet; skatīdamies redzēsiet, bet nesaredzēsiet. 15. Jo šīs tautas sirds ir nocietināta, un ar ausīm viņi grūti dzird, un savas acis viņi aizver, lai acīm neredzētu un ar ausīm nedzirdētu, un sirdī nesaprastu un neatgrieztos, lai es viņus izdziedinātu.
16. Svētīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un jūsu ausis, jo tās dzird. 17. Patiesi es jums saku: daudzi pravieši un taisnīgie vēlējās redzēt, ko jūs redzat, bet nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nedzirdēja. 18. Tad nu klausieties līdzību par sējēju! 19. Pie ikviena, kas vārdu par valstību dzird, bet to nesaprot, nāk ļaunais un izrauj to, kas bija iesēts viņa sirdī. Šis ir tas, kas ceļmalā bija iesēts. 20. Bet iesētais akmenājā ir tas, kas vārdu dzird un tūliņ to priekā pieņem. 21. Bet tanī nav saknes, tas nav pastāvīgs. Tiklīdz sākas bēdas un vajāšanas vārda dēļ, viņš tūdaļ ieļaunojas. 22. Bet starp ērkšķiem sētais ir tas, kas vārdu dzird, bet šīs pasaules rūpes un bagātības viltība nomāc vārdu; un viņš nenes augļus. 23. Bet labā zemē sētais ir tas, kas vārdu dzird un to saprot, un nes augļus: cits simtkārtīgus, cits sešdesmitkārtīgus, bet cits trīsdesmitkārtīgus.  

(Mt 13,1-23)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)  

• Svēto Rakstu vieta: Mt 13, 1-9
• Paralēlās vietas: Mk 4, 1-9; (Mk 2,13); Lk 8, 4-8
• Līdzīga tēma
• Atsauces:
• Mt 13,1 par.: Mt 5,1; 15,29; 24,3; Mk 2,13.
• Mt 13,2 par.: Mt 13,36; Mk 1,14-15; 4,10 u.t.t..; 3,9; 6,34; J 6,22.
• Mt 13,3 par.: Ties 9,7; Is 28,23; Ez 20,47; Mk 1,38; 2,13.17; 1 Ķēn 5,12; Sak 1,1; Sīr 47,17; Māc 12,9; Mt 13,34- par.; Ebr 9,9; 11,19.
• Mt 13,5 par.: Mt 13,20 par.
• Mt 13,6: Jon 4,7.10; Jk 1,11; 1 P 1,24-25; J 15,6; Ps 1,3; Jer 17,8.
• Mt 13,7 par.: Rad 3,18; Īj 31,40; Is 32,13; Os 10,8; Ebr 6,8.
• Mt 13,8 par.: Rad 26,12; Is 5,10.
• Mt 13,9 par.: Jer 5,21; Ez 12,2; Is 6,9; Mt 11,15; 13,43; 25,29; Mk 4,23; 7,16; Lk 12,21; 13,9; 14,35; 21,4; Atkl 2,7.11.17 u.t.t.
     •
• Svēto Rakstu vieta:
Mt 13, 10-17
• Paralēlās vietas:
Mk 4,10-12; Lk 8, 9-10; J 12,37-40
• Līdzīga tēma: –
• Atsauces:
• Mt 13,10
par.: Mt 13,34 par.; Mk 4,34 u.t.t.; Lk 8,11.
• Mt 13,11 par.: Mt 11,25 par.; 16,1; 1 Kor 2,10; Dan 2,25-.47; Gudr 2,22; 1 Kor 5,12-13; Kol 4,5; 1 Tes 4,12; 1 Tim 3,7; Apd 5,13; 1 Tes 4,13; 5,6; Ez 17,2; Hab 2,6; Ps 49,5; Sak 1,6; Sīr 41,11.
• Mt 13,12 par.: Mt 25,29; Lk 19,26.
• Mt 13,13 par.: = Mt 13,14.
• Mt 13,14-15 par.: Is 6,9n; At 29,3; Jer 5,21; Ez 12,2; Mt 11,4 par.; 11,25 par.; Lk 19,42; J 6,36.40; 8,43; 9,40; 15,24; Apd 13,40n (Hab 1,5); Apd 28,26n; 1 Kor 14,21-22 (Is 28,11).
• Mt 13,16 par.: Mt 11,25 par.; Sak 20,12; Is 52,10; Mt 5,3-11; 11,6; 16,17; Lk 2,30; 1 J 1,1-.
• Mt 13,17 par.: Is 52,15; Mt 13,17; J 8,56; Ebr 11,13; 1 P 1,10-; 1 J 1,1-
     •
• Svēto Rakstu vieta:
Mt 13, 18-23
• Paralēlās vietas:
Mk 4,13-20; Lk 8, 11-15 
• Līdzīga tēma: –
• Atsauces:
• Mt  13,18
par.: Mt 13,3-9 par.; 1 Kor 9,11 u.t.t.
• Mt 13,19 par.: Mt 13,14 par.; Rom 1,16; 1 Kor 1,21 u.t.t.; 1 Tes 2,18; 3,5; 2 Kor 11,3.
• Mt 13,20 par.: Mt 13,5 par.; Apd 8,14; 11,1; 17,11; 1 Tes 1,6; 2,13; 2 Kor 11,4; 2 Tim 1,8-9; Jk 1,21.
• Mt 13,21 par.: 1 Tim 4,1; 2 Tim 4,3; Rom 8,35; 2 Kor 4,8n; Ebr 11,25; 1 Tes 3,7; 2 Tes 1,4.
• Mt 13,22 par.: Mt 6,19-34; 19,23 par.; Lk 12,22-33; Lk 14,18-20; 21,34; 1 Tim 6,9; Tit 3,14; 2 P 1,8; 2,13; 2 Tes 2,10; Ebr 3,13; Tit 3,3; Jk 4,1.3; 2 P 2,13.
• Mt 13,23 par.: Mt 3,8 par.; 12,33 par.; Lk 13,9; J 15,2.4-5.8.16; Rom 7,4-5; Kol 1,6.10.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 12.07.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XVI SVĒTDIENA

(19. VII 2020.)

    24. Citu līdzību Viņš teica tiem, sacīdams: Debesvalstība pielīdzināma cilvēkam, kas labu sēklu iesēja savā tīrumā. 25. Bet kamēr ļaudis gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli starp kviešiem, un aizgāja. 26. Bet kad labība uzauga un deva augļus, tad parādījās arī nezāle. 27. Tad pienāca nama tēva kalpi un sacīja viņam: Kungs, vai tu neiesēji labu sēklu savā tīrumā? No kurienes tad radās nezāle? 28. Viņš tiem sacīja: Cilvēks, ienaidnieks, to padarīja. Bet kalpi sacīja viņam: Ja vēlies, mēs iesim un to izravēsim. 29. Bet viņš sacīja: Nē, lai jūs, ravējot nezāli, kopā ar to neizrautu arī kviešus. 30. Ļaujiet abiem augt līdz pļaujas laikam! Un pļaujas laikā es teikšu pļāvējiem: savāciet vispirms nezāli un sasieniet to kūlīšos sadedzināšanai, bet kviešus sakraujiet manā šķūnī. 31. Vēl citu līdzību Viņš tiem stāstīja, sacīdams: Debesvalstība pielīdzināma sinepju graudam, ko cilvēks paņēma un iesēja savā tīrumā. 32. Šī gan ir mazākā no visām sēklām, bet kad tā izaug, tā lielāka par visiem dārza stādiem un kļūst koks, tā ka debess putni nāk un dzīvo tā zaros. 33. Citu līdzību Viņš tiem sacīja: Debesvalstība pielīdzināma raugam, ko sieviete ņem un iejauc trijos mēros miltu, iekams viss sarūgst. 34. Šo visu Jēzus runāja ļaudīm līdzībās; un bez līdzībām Viņš tiem nerunāja nekā, 35. Lai piepildītos, ko pravietis priekšsludinājis, sacīdams: Es atdarīšu savu muti līdzībās, atklāšu to, kas no pasaules radīšanas bija apslēpts. 36. Tad Viņš, atlaidis ļaudis, iegāja namā, un Viņa mācekļi piegāja pie Viņa un sacīja: Izskaidro mums līdzību par nezāli tīrumā! 37. Viņš atbildēja un sacīja tiem: Cilvēka Dēls ir tas, kas sēj labo sēklu. 38. Bet tīrums ir pasaule, un labā sēkla – valstības bērni, bet nezāle ir ļaunā bērni. 39. Bet ienaidnieks, kas to sējis, ir sātans. Pļauja ir pasaules gals, bet pļāvēji ir eņģeļi. 40. Kā nezāles savāc un ugunī sadedzina, tā tas notiks arī pasaules beigās. 41. Cilvēka Dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs Viņa valstībā visus apgrēcības un netaisnības darītājus 42. Un iemetīs tos uguns krāsnī. Tur būs raudāšana un zobu griešana. 43. Tad taisnīgie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā. Kam ausis dzirdēšanai, lai dzird!

(Mt 13,24-43)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)  

• Svēto Rakstu vieta: Mt 13,24-30
• Paralēlās vietas:
• Līdzīga tēma: Mt 13,36-43
• Atsauces:
• Mt 13,24: Izc 19,7; 21,1; At 4,44.; Mk 13,31.33; Mt 13,3-.; 22,2 u.t.t. .; Mk 4,26-.
• Mt 13,25: Mk 4,27.
• Mt 13,27-28: Est 7,6; Lev 21,9; Ties 6,8; Mt 10,25; 24,43; 13,45.52; 18,23; 20,1 u.tt.
• Mt 13,29: Mt 15,13; J 15,2; Apd 5,38; Judt 12.
• Mt 13,30: Mk 4,29; J 4,35; Atkl 14,15; Mt 6,30; Lk 12,18; Mt 3,12 par.; 6,26.
     •
Svēto Rakstu vieta: Mt 13, 31-32
Paralēlās vietas: Mk 4, 30-32; Lk 13, 18-19
Līdzīga tēma:­
Atsauces:
• Mt 13,31 par.: Mt 13,24; Is 40,18; Lk 7,31; Mt 17,20; Lk 17,6; J18,1.26; 19,41.
• Mt 13,32 par.: Mk 5.7; Ps 104,12; Dan 4,9.18; Ez 17,23; 31,6.
     •
•  Svēto Rakstu vieta: Mt 13,33
•  Paralēlās vietas: Lk 13,20-21
•  Līdzīga tēma:­-
•  Atsauces:
• Mt 13,33 par.: Mt 13,24.31; Izc 12,15.19-20; Lev 23,17; Mt 5,13-14; 16,6 par.; 16,11-12; Lk 12,1; 1 Kor 5,6-; Gal 5,9; Rad 18,6.
     •
Svēto Rakstu vieta: Mt 13,34-35
Paralēlās vietas: Mk 4,33-34
Līdzīga tēma: ­-
Atsauces:
• Mt 13,34 par.: Mt 13,10-.; Mk 2,2; J 6,60; 16,12; 1 Kor 3,1; Mt 13,18-.; 13,36-; Lk 12,41; 2 P 1,20.
• Mt 13,35 par.: 2 Hr 29,30; Ps 78,2; Mt 11,25; Lk 10,21; Rom 9,23; 11,33; 1 Kor 2,7; Kol 1,26; Mt 25,34; Lk 11,50; J 17,24.
     •
Svēto Rakstu vieta: Mt 13,36-43
Paralēlās vietas: –
Līdzīga tēma:­ Mt 13,24-30
Atsauces:
• Mt 13,36: Mt 9,28; 13,1; 18,31.
• Mt 13,37: 1 J 3,9.
• Mt 13,38: 1 Kor 3,9; Mt 8,12; 18,17; J 8,41.44; Apd 13,10; 1 J 3,8.10; J 17,12 u.t.t.
• Mt 13,39: Mt 13,49; 24,3.14; 28,19-20; Ebr 9,26; Dan 12,13.
• Mt 13,40: Mt 3,10 par.; 7,19; J 15,6.
• Mt 13,41: Mt 16,27-28; 24,31; Sīr 27,23; Sof 1,2-; Mt 7,23; 16,23; 25,31-46; 1 Kor 6,9-10; Mt 7,23 u.t.t.; 1 J 3,4; Mt 16,28; 20,21.
• Mt 13,42: Dan 3,6; Mt 5,22; 18,8-9; 13,50; 8,12; 22,13; 24,51; 25,30; Lk 13,28; Ps 112,10.
Mt 13,43: Ties 5,31; 2 Sam 23,3-4; Dan 12,3; Sīr 50,7; Mt 17,2 par.; 11,15; 13,9 par.; 25,29; Mk 4,23; 7,16; Lk 12,21; 13,9; 14,35; 21,4; 1 Kor 15,24; Atkl 2,7.11.17 u.t.t.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 19.07.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

RĪGAS METROPOLIJAS DIEVNAMU IESVĒTĪŠANAS GADADIENA – svētki

(26. VII 2020.)

    1. Un Viņš, iegājis Jērikā, gāja tai cauri. 2. Un, lūk, kāds cilvēks, vārdā Zahejs, kas bija muitnieku priekšnieks un bagāts, 3. Meklēja Jēzu redzēt, kas Viņš ir, un nevarēja ļaužu dēļ, jo bija mazs augumā. 4. Un tas, paskrējis uz priekšu, uzkāpa vīģes kokā, lai Viņu redzētu, jo tur Viņam bija jāiet garām. 5. Un kad Jēzus atnāca tai vietā, Viņš, uz augšu paskatījies, ieraudzīja to un sacīja viņam: Zahej, kāp steigšus zemē, jo šodien man jāpaliek tavā namā! 6. Un tas steigšus nokāpa un uzņēma Viņu ar prieku. 7. To redzot, visi kurnēja, sacīdami, ka Viņš apmeties pie grēcīga cilvēka. 8. Bet Zahejs piecēlies sacīja Kungam: Lūk, Kungs, pusi no savas mantas es atdodu nabagiem; un es atdošu četrkārtīgi, ja es kādam to būtu nokrāpis. 9. Jēzus sacīja viņam: Šodien šim namam notikusi pestīšana, jo arī šis ir Ābrahama dēls. 10. Jo Cilvēka Dēls nācis meklēt un pestīt to, kas bija zudis.  

(Lk 19, 1 – 10; lekcionārijs VI, nr. 23, 311.lpp.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 26.07.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, jūlijs 2020)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, augusts 2020)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Augusts 2020 – dienu saraksts

• 2_08_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XVIII SVĒTDIENA)

• 9_08_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XIX SVĒTDIENA

• 14_08_2020 (Svētā Meinarda – Latvijas aizbildņa lieli svētki)

• 15_08_2020 (Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana Debesīs lieli svētki)

• 16_08_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XX SVĒTDIENA)

• 23_08_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXI SVĒTDIENA)

• 30_08_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXII SVĒTDIENA)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XVIII SVĒTDIENA

(2. VIII 2020.)

    13. Kad Jēzus to dzirdēja, Viņš no turienes laivā aizbrauca uz atsevišķu tuksnešainu vietu; bet ļaudis, to dzirdēdami, no pilsētām sekoja Viņam kājām. 14. Un Viņš izkāpis redzēja daudz ļaužu; un Viņš par tiem iežēlojās; un Viņš dziedināja viņu slimos. 15. Vakaram iestājoties, Viņa mācekļi piegāja pie Viņa un sacīja: Vieta tuksnešaina, un stunda jau vēla; atlaid ļaudis, lai tie iet miestos iepirkt sev barību! 16. Bet Jēzus viņiem sacīja: Nevajag viņiem aiziet, dodiet jūs viņiem ēst! 17. Tie atbildēja Viņam: Mums šeit nekā nav, bet ir tikai piecas maizes un divas zivis. 18. Un Viņš sacīja tiem: Atnesiet man tās šurp! 19. Un Viņš, pavēlējis ļaudīm apmesties zālē, paņēma piecas maizes un divas zivis; un Viņš, pacēlis acis pret debesīm, svētīja un lauza, un pasniedza maizes mācekļiem, bet mācekļi – ļaudīm. 20. Un visi ēda un paēda. Un savāca atlieku druskas pilnus divpadsmit grozus. 21. Bet to, kas ēduši, skaitā bija pieci tūkstoši vīriešu, neieskaitot sievietes un bērnus.

(Mt 14,13-21)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

Mt 14,13a par.: Lk 10,13; Mt 11,21; J 6,23.
• Mt 14,13b par.: Mk 6,54-55; Mt 5,1; 15,29.
• Mt 14,14 par.: Mk 6,34 par.: Izc 16,4; 1 Ķēn 17,8-16; 2 Ķēn 4,42-44; Sk 27,17; Ez 34,5.23; 1 Ķēn 22,17; Mt 9.36.
• Mt 14,16: Mk 6,37: J 4,8.
• Mt 14,17 par.: J 21,9.13; 2 Ķēn 4.42-43.
• Mt 14,18: Izc 18,25; Sk 31,14; Mk 6,7; Mt 13,30; 2 Ķēn 3,16; 17,29.
• Mt 14,19 par.: Mk 7,34; J 11,41; 17,1; Mt 26,26-; Mk 14,22-; Lk 22,19; 1 Kor 11,24; Lk 24,30; Apd 27,35.
• Mt 14,20 par.: 2 Ķēn 4,43-44.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2.08.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XIX SVĒTDIENA

(9. VIII 2020.)

    22. Un tūliņ Jēzus pamudināja mācekļus kāpt laivā un pirms Viņa pārcelties otrā krastā, iekams Viņš atlaidīs ļaudis. 23. Un Viņš, ļaudis atlaidis, viens pats uzkāpa kalnā lūgt Dievu. Vakaram iestājoties, Viņš bija tur viens pats. 24. Bet viļņi jūras vidū svaidīja laivu, jo bija pretvējš. 25. Bet Viņš ceturtās nakts sardzes laikā, iedams pa jūru, nāca pie tiem. 26. Un tie, redzot Viņu staigājam pa jūru, iztrūkās un sacīja: Tā ir parādība. Un bailēs tie kliedza. 27. Un Jēzus tūliņ viņus uzrunāja, sacīdams: Esiet droši! Es esmu, nebīstieties! 28. Bet Pēteris atbildēja un sacīja: Kungs, ja Tu tas esi, pavēli man iet pie Tevis pa ūdens virsu! 29. Un Viņš sacīja: Nāc! Un Pēteris, izkāpis no laivas, gāja pa ūdens virsu, lai ietu pie Jēzus. 30. Bet viņš, redzēdams stipro vēju, izbijās un, kad sāka grimt, sauca, sacīdams: Kungs, glāb mani! 31. Un Jēzus, roku izstiepis, satvēra viņu un sacīja: Mazticīgais, kāpēc tu šaubījies? 32. Un kad viņi iekāpa laivā, vētra apklusa. 33. Bet tie, kas bija laivā, nāca un pielūdza Viņu, sacīdami: Patiesi, Tu esi Dieva Dēls!

(Mt 14,22-33)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Mt 14,22 par.: Mt 15,39; Mk 8,10; Mt 26,36; Mk 8,22; J 1,44; 6,23; 12,21.
• Mt 14,23 par.: At 33,2; Hab 3,3; Mk 1,35; Lk 6,12; 9,18.
• Mt 14,24 par.: Izc 14,24; Mt 8,24; Mk 4,37; Lk 8,23.
• Mt 14,25 par.: Mk 13,35; Lk 12,38; J 21,1; Ps 77,16-20; Is 43,16; Īj 9,8.
• Mt 14,26 par.: Īj 20,8; Gudr 17,14; Lk 24,37; Īj 4,15; Gudr 17,4; Apd 12,15; Izc 33,19-23; 34,6; 1 Hr 19,11.
• Mt 14,27 par.: Lk 24,39.
• Mt 14,29-30: Mt 8,25.32.
• Mt 14,31: Mt 6,30; 8,26 par.; 16,8; 17,20; 28,17; Lk 12,28.
• Mt 14,32 par.: Mk 4,39 par.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 9.08.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

Svētā Meinarda – Latvijas aizbildņa lieli svētki

(14. VIII 2020.)

  Pēc Jēzus augšāmcelšanās vienpadsmit mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un, Viņu ieraudzījuši, tie Viņam atdeva godu. Bet daži šaubījās. Tad Jēzus, piegājis klāt, viņus uzrunāja, sacīdams: “Man ir dota visa vara Debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā un mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un, lūk, Es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām.”

(Mt 28, 16-20)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Mt 28,16: 1 Kor 15,5-6; Lk 24,9.33; Apd 1,26; 2,14; Mk 16,14; Mt 26,32; 28,7.10; 5,1; 17,1.
• Mt 28,17: Mt 28,9; Mk 16,11.13; Lk 24,37.41; J 20,25.
• Mt 28,18: Mt 9,6; 11,27; Lk 5,24; 10,22; J 3,35; 13,3; 17,2; 3,27; 2 Sam 7,13; Dan 7,14; Lk 24,51; Apd 1,9; Flp 2,9-11.
• Mt 28,19: Mt 24,14; 26,13; Mk 14,9; 13,10; 16,15; Apd 1,8; Kol 1,23; Mt 25,32; 10,5-6; 8,11-12; 21,43.; Kol 1,23; Apd 2,38; 14,21; 16,31.33.; Rom 1,16; 10,18; 1 Kor 9,20.
• Mt 28,20: Rad 28,15; Izc 3,12; Joz 1,5.9; Is 41,10; Ties 6,12; Mt 1,23; Ag 1,13; Mt 5,19; 18,20; Apd 18,10.; Mt 13,39-40.49; 24,3-.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 14.08.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana Debesīs lieli svētki
(Māras zemes Karalienes svētki)

(15. VIII 2020.)

  Tajās dienās Marija cēlās un steigšus devās kalnos uz kādu pilsētu Jūdas novadā. Iegājusi Zaharija namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika tā, ka, Elizabetei dzirdot Marijas sveicienu, priecīgi sakustējās bērniņš viņas miesās. Un Elizabeti piepildīja Svētais Gars, un viņa skaļā balsī iesaucās un sacīja: “Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis! Un no kurienes man tas, ka mana Kunga Māte nāk pie manis? Jo, lūk, tiklīdz tava sveiciena balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās. Un svētīga tā, kas ticēja, ka piepildīsies tas, ko Kungs viņai ir sacījis.”
Tad Marija sacīja: “Augsti slavē Kungu mana dvēsele, un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā; jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo lielas lietas man ir darījis Varenais un svēts ir Viņa vārds. Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm tiem, kas Viņa bīstas.
Varenus darbus Viņš ir darījis ar savu roku, izkaisījis tos, kas augstprātīgi garā. Varenos Viņš nogrūda no troņa un paaugstināja pazemīgos. Izsalkušos Viņš pildīja labumiem, bet bagātos atstāja tukšā. Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli, atcerēdamies savu žēlsirdību, kā Viņš bija solījis mūsu tēviem, Ābrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.”

(Lk 1, 39-56)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Lk 1,39: Apd 8,27; Rad 22,3; 2 Sam 2,1.
• Lk 1,41: 2 Sam 6,16; Rad 25,22 (LXX); MaI 3,20; “Maria” Lk 2,19; Rad 25,22; Lk 1,15.67.
• Lk 1,42: At 28,3n; Ties 5,24; Judt 13,18; Rad 14,19n utt.; Lk 11,27.
• Lk 1,43: Apd 2,30; Ps 132,11; por. 2 Sam 6,9; 24,21; Ps 110,1; Sīr 51,10. • Lk 1,45: Lk 1,48; Apd 27,25; Ebr 11,11.
• Lk 1,46-55: 1 Sam 1,1-10.
• Lk 1,46: Ps 40,16; 77,2n; Lk 1,58; Apd 5,13; 10,46; 19,17.
• Lk 1,47: Hab 3,18 (Is 61,10); 1 Sam 2,1; Ps 34,9; 24,5; 25,5; Sīr 51,1; 1 Tim 1,1; 2,3; 4,10; Tit 1,3; 2,10; 3,4.
• Lk 1,48: 1 Sam 1,11 (Ps 113;5n); At 26,7; Ps 30,7; Judt 6,19; Rad 29,32; 1 Sam 9,16; 2 Sam 16,12; 2 Ķēn 14,26; Ps 9,14; 25,18; Lk 1,38.53; Lk 5,10; Apd 18,6; Lk 1,45; 11,27; MaI 3,12; Rad 30,13.
• Lk 1,49: Apd 2,11; At 10,21; Ps 70,19; 126,2-3; 121,4; Sof 3,17 utt.; Ps 111,9.
• Lk 1,50: Ps 102,13.17; 89,2; Lk 1,58.72.78.
• Lk 1,51: Ps 89,11 (2 Sam 22,28); 118,15; 18,28; Jer 32,17; Rad 11,4.8.
• Lk 1,52: Ez 21,31 (Ps 147,6; Īj 12,19; 5,11; 1 Sam 2,7); Sīr 10,14; Lk 1,48; por. Jk 4,6; 1 P 5,5 (Sak 3,34).
• Lk 1,53: Ps 106,9 (Ps 21,26; 103,28; 1 Sam 2,5); Rad 31,42; Īj 22,9; Jer 5,27.
• Lk 1,54: Is 41,8n; 42,1-4 utt.; Ps 98,3.
• Lk 1,55: Izc 2,24; 32,13; At 9,27; Ps 104,8-11.42; Mih 7,20; 2 Sam 22,51 (Rad 17,7; 18,18; 22,17).

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 15.08.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XX SVĒTDIENA

(16. VIII 2020.)

    21. Un Jēzus, turieni atstājis, aizgāja Tiras un Sidonas robežās. 22. Un, lūk, kanāniešu sieviete, no tās puses atnākusi, sauca, sacīdama Viņam: Kungs, Dāvida Dēls, apžēlojies par mani! Manu meitu šausmīgi moka ļaunais gars. 23. Bet Viņš tai neatbildēja ne vārda. Un Viņa mācekļi pienāca, lūdza Viņu un sacīja: Atlaid viņu, jo tā sauc pēc mums. 24. Bet Viņš atbildēja un sacīja: Es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēļa nama pazudušajām avīm. 25. Bet tā atnāca un pielūdza Viņu, sacīdama: Kungs, palīdzi man!
26. Viņš atbildēja un sacīja: Nav labi atņemt maizi bērniem un mest suņiem. 27. Bet Viņa atbildēja: Tiešām, Kungs, tomēr arī sunīši ēd druskas, kas nokrīt no viņu kunga galda. 28. Tad Jēzus atbildēja un sacīja viņai: Ak, sieviet, liela ir tava ticība. Lai notiek, kā esi vēlējusies! Un no tā brīža viņas meita kļuva vesela.

(Mt 15,21-28)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Mt 15,21 par.: Is 23,4n; Ez 27,8; Mk 3,8; 6,31; Lk 4,26.
• Mt 15,22 par.: Mt 9,27; 17,15; 20,30n par.; Lk 17,13.
• Mt 15,23 par.: Mt 22,46; 1 Ķēn 18,21; 2 Ķēn 18,36; Apd 16,17.
• Mt 15,24 par.: Mt 9,36; 10,5n; 18,12; Lk 15,4; Jer 50,6; Zah 12,7.
• Mk 5,25: Rom 1,16; 2,9n u.t.t.
• Mt 15,26 par.: Is 1,2; Rom 9,4.
• Mt 15,27 par.: Mk 6,42; 8,8; Lk 16,21.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 16.08.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XXI SVĒTDIENA

(23. VIII 2020.)

    13. Bet Jēzus nonāca Filipa Cesarijas robežās un jautāja saviem mācekļiem, sacīdams: Par ko ļaudis uzskata Cilvēka Dēlu? 14. Bet viņi atbildēja: Vieni par Jāni Kristītāju, citi par Eliju, bet citi par Jeremiju vai vienu no praviešiem. 15. Jēzus viņiem sacīja: Bet par ko jūs mani uzskatāt? 16. Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja Viņam: Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls. 17. Bet Jēzus atbildēja un sacīja viņam: Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans Tēvs, kas debesīs. 18. Un es tev saku: Tu esi Pēteris, un uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzvarēs. 19. Un es tev došu debesvalstības atslēgas. Un ko tu saistīsi virs zemes, tas būs saistīts arī debesīs; un ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. 20. Tad Viņš saviem mācekļiem pavēlēja, lai nevienam nesaka, ka Viņš ir Jēzus Kristus.

(Mt 16,13-20)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Paralēlās vietas: Mt 16,13 -20; Lk 9,18-21; J 6,67-71;
• Atsauces:
• Mt 16,13 par.: Lk 6,12; Mt 10,23; 13,41; 14,13.
• Mt 16,14 par.: Mal 3,1; 4,5n; 2 Mak 15,13-16; Mt 11,14; Mk 6,15; Mt 17,10; 14,2; 21,11.46; Lk 7,16.39; 24,19; J 1,25.
• Mt 16,16a par.: Mk 10,28; 11,20n; Mt 4,8; 10,2.
• Mt 16,16b par.: 1 Sam 7,4-16; Ps 2,6-8.12; At 5,26; Ps 42,2; 84,2; Mt 14,33; 1,1; 9,27; 12,23; 15,22; J 4,29; 7,26nn.41; 9,22; Mt 26,63; J 6,57; 11,27; 20,31; Apd 14,15; Rom 9,26 (Os 2,1); 1 Tim 3,15; 4,10 utt.:2 Mak 1,33; 15,4.
• Mt 16,17: Gal 1,16; Ef 6,12.
• Mt 16,18 par.: 2 Ķēn 6,19; Is 51,1n; 1 Kor 3,9.22; 9,5; 15.5; Gal 1,18; 2,9.11.14; Mt 4,18; 10,2; Mk 3,16; Lk 6,14; Apd 10,5; 1 P 2,4-8; Ef 2,20; 1 Kor 3,11; Gal 2,9; Īj 38,17; Is 38,10; Gudr 16,13; Ps 9,14; 107,16; 118, 19-26; Jer 1,19.
• Mt 16,19 par.: Is 22,22: Īj 12,14; Atkl 1,18; 3,7; Mt 18,18; J 20,23.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 23.08.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XXII SVĒTDIENA

(30. VIII 2020.)

    21. No tā laika Jēzus sāka skaidrot saviem mācekļiem, ka Viņam vajag iet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecākajiem un rakstu mācītājiem, un augstajiem priesteriem, un tikt nonāvētam, un trešajā dienā augšāmcelties. 22. Un Pēteris, ņēmis Viņu savrup, sāka Viņam aizrādīt, sacīdams: Nost to no Tevis, Kungs! Lai tas ar Tevi nenotiek! 23. Viņš pagriezās un sacīja Pēterim: Atkāpies no manis, sātan! Tu esi man par apgrēcību, jo tu nedomā to, kas ir Dieva, bet kas cilvēcīgs. 24. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Ja kas grib man sekot, lai aizliedz sevi, uzņemas savu krustu un seko man! 25. Jo kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs; bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs. 26. Jo ko tas līdz cilvēkam, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Vai kādu izpirkumu cilvēks dos par savu dvēseli? 27. Jo Cilvēka Dēls nāks ar saviem eņģeļiem sava Tēva godībā, un tad Viņš atdos ikvienam pēc tā darbiem.

(Mt 16,21-27)

 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Rakstu vieta: Mt 16,21-23
Paralēlās vietas: Mk 8,31-33; Lk 9,22
 Atsauces:
• Mt 16,21
par.: Mk 2,10.28; 8,38; 9,9.12; 10,45; 13,26; 14,21.41.62 par.; Mt 8,20 par.; 11,19 par.; 12,32 par.; 12,40 par.; 24,27.37.39.44 par.; 10,23; 13,37.41; 25,31; 26,2; 16,13.28; 18,11; 19,28; Lk 17,22; 18,8; 19,10; 21,36; 22,48; 6,22; 9,56; 12,8; J1,51; 3,13n; 5,27; 6,27.53.62; 8,28; 9,35; 12,23.34; 13,31; Apd 7,56; Ps 118,22; Mk 12,10; Mt 21,42; Mt 9,15; Mk 2,20; Mt 12,40; 17,12; Mk 9,12; Mt 20,22; Mk 10,38; Mt 26,2.24; Mk 14,27n; Lk 22,22; Mt 26,45.54; Lk 12,50; 13,32n; 18,32n; 22,15.37; 23,11; 24,26; J 3,14; 11,51; 12,32n; 16,16nn; Mk 11,27; 14,43.53; 15,1; Mt 27,41; Mk 11,18; 14,1; 15,31; Mt 26,57; Apd 6,12; Lk 20,19 utt.; Mt 27,63; Lk 24,7.46; J 2,19.21; 2,23n; 3,15; 4,10; 12,40; Apd 10,40; 1 Kor 15,4; Mt 12,40; Os 6,2; 2 Ķēn 20,5.8.
• Mt 16,22 par.: 1 Kor 1,23; 2 Ķēn 20,20; 23,17; 1 Hr 11,19; 2 Mak 2,21.
• Mt 16,23 par.: Is 8,14; Kol 3,2; Gal 3,13; Ps 9,4; J 6,66; 18,6; 20,14; 1 Ķēn 11,14.
___________________
Rakstu vieta: Mt 16,24-28
 Paralēlās vietas: Mk 8, 34 – 9,1; Lk 9,23-27; J 12,25
 Līdzīga tēma: Mt 10,38-39; Mt 10,33; Lk 14,27; Lk 17,33; Lk 12,9; J 21,20-23; J 8,51-52; 2 Tim 2,12
• Atsauces:
•  Mt 16,24 par.: Mt 10,24n; 1 P 2,21.
• Mt 16,25
par.: Lk 12,33; J 12,25; Atkl 12,11.
• Mt 16,26
par.: Sīr 10,28n; Flp 3,8; Jk 4,13; Ps 49,8n; Sīr 26,14.
• Mt 16,27
par.: Dan 7,13; Mk 13,26n; Mt 24,30n; 13,41; 1 Tes 1,7; Ps 62,13; Sak 24,12; Sīr 35,24 (32,22); J 5,29; Rom 2,6; 6,4; 2 Kor 11,15; 1 Kor 3,13; 2 Tim 4,14; 1 P 1,17; Atkl 2,23 utt.
Mt 16,28 par.: Mt 10,23; 24,29n; Mk 13,30; Lk 21,32; Mt 26,73; J 3,29; Apd 22,25.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 30.08.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, septembris 2020)

 

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Septembris 2020 – dienu saraksts

• 6_09_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIII SVĒTDIENA)

• 13_09_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIV SVĒTDIENA)

• 20_09_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXV SVĒTDIENA)

• 27_09_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVI SVĒTDIENA)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XXIII SVĒTDIENA

(6. IX 2020.)

    15 Bet ja tavs brālis sagrēko pret tevi, ej un aizrādi viņam savā un viņa klātbūtnē vien! Ja viņš tevi paklausīs, būsi savu brāli ieguvis. 16 Bet ja viņš tevi neklausīs, ņem līdzi sev vēl vienu vai divus, lai katru vārdu apstiprinātu divu vai triju liecinieku mutes. 17 Bet ja viņš tiem neklausīs, saki Baznīcai! Bet ja viņš Baznīcai neklausīs, tad lai viņš tev būtu kā pagāns un muitnieks. 18 Patiesi es jums saku: ko jūs virs zemes saistīsiet, tas būs saistīts arī debesīs; un ko jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. 19 Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, to viņiem dos mans Tēvs, kas ir debesīs. 20 Jo kur divi vai trīs sapulcējušies manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.  

(Mt 18,15-20)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 6.09.2020.)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XXIV SVĒTDIENA

(13. IX 2020.)

    21 Tad Pēteris piegāja pie Viņa un sacīja: Kungs, cikkārt man jāpiedod savam brālim, ja viņš pret mani grēko? Vai līdz septiņkārt? 22 Jēzus sacīja viņam: Es nesaku tev līdz septiņkārt, bet septiņdesmitkārt septiņi. 23 Tāpēc debesvalstība pielīdznāma cilvēkam, ķēniņam, kas gribēja norēķināties ar saviem kalpiem. 24 Un, kad viņš iesāka norēķinu, tika pie viņa atvests viens, kas tam bija parādā desmit tūkstošu talentu. 25 Bet kad tam nebija ko atdot, tā kungs pavēlēja pārdot viņu un tā sievu, un bērnus, un visu, kas tam bija, un samaksāt. 26 Bet kalps, nokritis ceļos, lūdza viņu sacīdams: Esi ar mani pacietīgs, un es tev visu atdošu. 27 Tad kungs apžēlojās par šo kalpu; viņš to atbrīvoja un atlaida viņam parādu. 28 Bet šis kalps, izgājis ārā, atrada vienu savu līdzgaitnieku, kas tam bija simts denāriju parādā; un viņš, sarābis to, žņaudza, sacīdams: Atdod, ko esi parādā! 29 Un viņa līdzgaitnieks, nokritis pie kājām, lūdza to, sacīdams: Esi pacietīgs ar mani, un es tev visu atdošu. 30 Bet viņš negribēja gāja, un meta to cietumā, iekams neatdos parādu. 31 Bet viņa līdzgaitnieki, redzēdami notikušo, ļoti noskuma un aizgāja, un pastāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. 32 Tad viņa kungs to pasauca un sacīja: Tu nekrietnais kalps! Es visu parādu tev atlaidu, jo tu mani lūdzi. 33 Vai tad tev nevajadzēja apžēloties par savu līdzgaitnieku, kā es apžēlojos par tevi? 34 Un viņa kungs, kļuvis dusmīgs, nodeva to mocītājiem, kamēr tas neatdos visu parādu. 35 Tā arī mans Debestēvs jums darīs, ja jūs ikviens no sirds nepiedosiet savam brālim. 

(Mt 18,21-35)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 13.09.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XXV SVĒTDIENA

(20. IX 2020.)

    1. Debesvalstība pielīdzināma nama tēvam, kas rīta agrumā izgāja derēt strādniekus savam vīna dārzam. 2. Un viņš, vienojies ar strādniekiem par dēnāriju dienā, sūtīja tos savā vīna dārzā. 3. Un viņš, izgājis ap trešo stundu, redzēja citus tirgū bez darba stāvam. 4. Un viņš sacīja tiem: Ejiet arī jūs manā vīna dārzā, un es jums došu, kas pienākas. 5. Un viņi aizgāja. Atkal viņš izgāja ap sesto un devīto stundu un darīja tāpat. 6. Bet viņš, ap vienpadsmito stundu izgājis, atrada vēl citus stāvam un sacīja tiem: Ko jūs šeit stāvat visu dienu bezdarbā? 7. Viņi atbildēja: Neviens nav mūs derējis. Viņš sacīja tiem: Ejiet arī jūs manā vīna dārzā! 8. Kad iestājās vakars, vīna dārza kungs sacīja savam saimniecības pārzinim: Pasauc strādniekus un, sākot ar pēdējiem un beidzot ar pirmajiem, izmaksā viņiem algu! 9. Tad atnāca tie, kas darbā iestājās ap vienpadsmito stundu, un saņēma katrs pa dēnārijam. 10. Un kad atnāca pirmie, viņi cerēja vairāk saņemt, bet arī tie dabūja katrs pa dēnārijam. 11. Un saņēmuši viņi kurnēja pret nama tēvu. 12. Un sacīja: Šie pēdējie strādāja vienu stundu; un tu viņus pielīdzināji mums, kas izcietām dienas nastu un karstumu. 13. Un viņš atbildēja vienam no tiem, sacīdams: Draugs, es nedaru tev netaisnību. Vai tu ar mani nesaderēji par vienu dēnāriju? 14. Saņem, kas tavs, un ej! Šim pēdējam es gribu dot tik, cik tev.
15. Vai man nav tiesību darīt to, ko es gribu? Vai tava acs skaudīga, ka es esmu labs? 16. Tā pēdējie būs pirmie un pirmie būs pēdējie…

(Mt 20,1-16a)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 20.09.2020.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XXVI SVĒTDIENA

(27. IX 2020.)

    28. Bet kā jums šķiet? Kādam cilvēkam bija divi dēli; un viņš gāja pie pirmā un sacīja: Dēls, ej un strādā šodien manā vīna dārzā! 29. Bet tas atbildēja un sacīja: Es negribu! Bet vēlāk viņam kļuva žēl, un viņš aizgāja. 30. Bet viņš, aizgājis pie otra, teica tāpat. Tas atbildēja un sacīja: Es eju, kungs, bet negāja. 31. Kurš no šiem diviem izpildīja tēva prātu? Viņi saka: Pirmais. Jēzus viņiem sacīja: Patiesi es jums saku, ka muitnieki un netikles pirms jums ieies debesvalstībā. 32. Jo Jānis nāca pie jums pa taisnības ceļu, bet jūs viņam neticējāt; bet muitnieki un netikles ticēja viņam. Jūs to redzējāt, bet arī vēlāk jūs neatgriezāties un neticējāt viņam.

(Mt 21,28-32)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 27.09.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 30.08.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

⇑  atpakaļ  ⇑

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, oktobris 2020)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Oktobris 2020 – dienu saraksts

• 4_10_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVII SVĒTDIENA)

• 11_10_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVIII SVĒTDIENA)

• 18_10_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXIX SVĒTDIENA)

• 25_10_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXX SVĒTDIENA)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XXVII SVĒTDIENA

(4. X 2020.)

    33. Klausieties citu līdzību! Bija cilvēks, nama tēvs, kas iestādīja vīna dārzu un iežogoja to, un izraka tanī vīna spiedi, un uzcēla torni, un iznomāja to strādniekiem, bet pats aizceļoja tālumā. 34. Kad augļu laiks tuvojās, viņš sūtīja savus kalpus pie strādniekiem, lai saņemtu savus augļus. 35. Bet strādnieki, sagrābuši viņa kalpus, vienu šaustīja, citu nogalināja, citu nomētāja akmeņiem. 36. Atkal viņš sūtīja citus kalpus, vairāk nekā pirmo reizi; un tie darīja ar viņiem tāpat. 37. Bet beidzot viņš sūtīja pie tiem savu dēlu un sacīja: No mana dēla viņi kaunēsies. 38. Bet strādnieki, ieraudzījuši dēlu, sacīja viens otram: Šis ir mantinieks; iesim, nogalināsim viņu un paturēsim viņa mantojumu! 39. Un tie sagrāba viņu, izmeta no vīna dārza ārā un nogalināja. 40. Bet kad vīna dārza kungs atnāks, ko viņš darīs ar strādniekiem? 41. Tie sacīja Viņam: Viņš šos ļaundarus bez žēlastības nogalinās un savu vīna dārzu iznomās citiem vīnkopjiem, kas atdos viņam augļus īstajā laikā. 42. Jēzus sacīja viņiem: Vai jūs nekad neesat lasījuši Rakstos: Akmens, kuru cēlāji atmeta, ir kļuvis stūrakmens? To Kungs darījis, un tas ir brīnums mūsu acīs. 43. Tāpēc es jums saku, ka Dieva valstība tiks jums atņemta un dota tautai, kas nes tās augļus.

(Mt 21,33-43)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 4.10.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XXVIII SVĒTDIENA

(11. X 2020.)

    1. Un Jēzus atbildēja un atkal runāja viņiem līdzībās, sacīdams: 2. Debesvalstība pielīdzināma cilvēkam, ķēniņam, kas savam dēlam sarīkoja kāzas. 3. Un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt ielūgtos kāzās, bet tie negribēja nākt. 4. Viņš atkal sūtīja citus kalpus un teica: Sakiet ielūgtajiem: lūk, es esmu savu mielastu sagatavojis, mani vērši un barotie lopi ir nokauti, un viss sagatavots, nāciet kāzās! 5. Bet viņi, neievērodami to, aizgāja cits uz savu saimniecību, bet cits – savā tirdzniecībā. 6. Bet pārējie satvēra viņa kalpus, nonicināja tos un nonāvēja. 7. Bet, kad ķēniņš to dzirdēja, viņš sadusmojās, un nosūtījis savu karaspēku, nonāvēja šos slepkavas un nodedzināja viņu pilsētu. 8. Tad viņš sacīja saviem kalpiem: Kāzas gan sarīkotas, bet tie, kas bija aicināti, nebija cienīgi. 9. Tāpēc izejiet krustceļos un aiciniet kāzās, ko vien atradīsiet! 10. Un viņa kalpi izgāja uz lielceļiem un saaicināja visus, kādus atrada: ļaunus un labus; un kāzu nams pildījās viesiem. 11. Bet ķēniņš ienāca aplūkot viesus un ieraudzīja cilvēku, kas nebija tērpies kāzu drānās. 12. Un viņš sacīja tam: Draugs, kā tu šeit ienāci, nebūdams kāzu drānās? Bet tas cieta klusu. 13. Tad ķēniņš sacīja kalpiem: Sasieniet viņam rokas un kājas, metiet viņu ārējā tumsā! Tur būs raudāšana un zobu griešana. 14. Jo aicināto ir daudz, bet maz izredzēto.

(Mt 22,1-14)

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 11.10.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XXIX SVĒTDIENA

(18. X 2020.)

    15. Tad farizeji aizgāja un apspriedās, kā notvert Viņu vārdos. 16. Un tie sūtīja savus mācekļus ar herodiešiem pie Viņa, sacīdami: Mācītāj, mēs zinām, ka Tu esi patiess, ka Tu Dieva ceļu patiesībā māci un ka Tu neraugies ne uz ko, jo Tu neskaties uz cilvēka personu. 17. Tāpēc saki mums: kā Tev šķiet? Vai atļauts ķeizaram maksāt nodokļus, vai nē? 18. Bet Jēzus, pazīdams viņu viltību, sacīja: Kāpēc jūs, liekuļi, mani kārdināt? 19. Parādiet man nodevu naudu! Un tie atnesa Viņam dēnāriju. 20. Un Jēzus sacīja viņiem: Kā šis attēls un uzraksts? 21. Viņi sacīja: Ķeizara! Tad Viņš tiem sacīja: Tad atdodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder!

(Mt 22,15-21)

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 18.10.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA
XXX SVĒTDIENA

(25. X 2020.)

    34. Bet kad farizeji izdzirda, ka Viņš saducejiem muti aizdarījis, tie sapulcējās kopā. 35. Un viens no tiem, bauslības mācītājs, kārdinādams Viņu, jautāja: 36. Mācītāj, kurš lielākais bauslis likumā? 37. Jēzus sacīja viņam: Mīli Dievu savu Kungu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava prāta! 38. Šis ir lielākais un pirmais bauslis! 39. Bet otrs tam līdzīgs: mīli savu tuvāko kā sevi pašu! 40. Šajos divos baušļos ietverta visa bauslība un pravieši.

(Mt 22,34-40)

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 25.10.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, oktobris 2020)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, novembris 2020)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Novembris 2020 – dienu saraksts

• 1_11_2020 (VISU SVĒTO LIELI SVĒTKI) 

• 2_11_2020 (Visu ticīgo mirušo piemiņas diena) 

• 8_11_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXXII SVĒTDIENA

• 15_11_2020 (PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXXIII SVĒTDIENA

• 22_11_2020 (MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARAĻA lieli svētki)

• 29_11_2020 (ADVENTA PIRMĀ SVĒTDIENA)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

VISU SVĒTO LIELI SVĒTKI

(1. XI 2020.)

    1. Kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, Viņš uzkāpa kalnā; un, kad Viņš bija atsēdies, mācekļi piegāja pie Viņa. 2. Un Viņš, atdarījis savu muti, mācīja tos, sacīdams: 3. Svētīgi ir garā nabadzīgie, jo viņu ir debesvalstība. 4. Svētīgi ir lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi. 5. Svētīgi ir tie, kas raud, jo viņi tiks iepriecināti. 6. Svētīgi ir tie, kas alkst un slāpst taisnības, jo viņi tiks piepildīti. 7. Svētīgi ir žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. 8. Svētīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi skatīs Dievu. 9. Svētīgi ir miermīlīgie, jo viņi sauksies Dieva bērni. 10. Svētīgi ir tie, kas cieš vajāšanu taisnības dēļ, jo viņu ir debesvalstība. 11. Svētīgi esat jūs, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un visu ļaunu netaisni par jums runās. 12. Priecājieties un līksmojieties, jo jūsu alga ir liela debesīs!  

(Mt 5,1-12a)

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 1.11.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

Visu ticīgo mirušo piemiņas diena

(2. XI 2020.)

    44. Bet bija ap sesto stundu, un tumsa iestājās līdz pat devītajai stundai. 45. Un saule aptumšojās, un priekškars svētnīcā pārplīsa vidū pušu. 46. Un Jēzus sauca skaļā balsī, sacīdams: Tēvs, Tavās rokās es nododu savu garu! Un Viņš, to teikdams, izdvesa garu.  (…)  50. Un, lūk, viens vīrs, Jāzeps vārdā, būdams labs un taisnīgs cilvēks, kas bija pilsētas pārvaldes loceklis (…)  52. Šis aizgāja pie Pilāta un lūdza Jēzus miesas. 53. Un viņš tās noņēma un ietina audeklā, un ielika izcirstā kapā, kur vēl neviens nebija glabāts. 

     (…)  1. Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri viņas atnāca pie kapa, nesdamas smaržas, ko tās bija sagatavojušas. 2. Un tās atrada akmeni no kapa noveltu, 3. Un viņas gāja iekšā, bet Kunga Jēzus miesas neatrada. 4. Un notika, kamēr viņas bija savā prātā satriektas par to, lūk, divi vīri spožās drānās piebiedrojās viņām. 5. Un kad tās pārbijušās vērsa savu seju pret zemi, viņi tām sacīja: Ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? 6. Viņa šeit nav, bet Viņš ir augšāmcēlies.  

(Lk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a)

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2.11.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXXII SVĒTDIENA

(8. XI 2020.)

    1. Tad debesvalstība būs pielīdzināma desmit jaunavām, kas, paņēmušas savas lampiņas, izgāja pretim līgavainim un līgavai. 2. Bet piecas no tām bija vieglprātīgas un piecas gudras. 3. Jo piecas vieglprātīgās paņēma sev līdz lampiņas, bet nepaņēma eļļu. 4. Bet gudrās līdz ar lampiņām paņēma arī eļļu savos traukos. 5. Kad līgavainis kavējās, visas iemiga un gulēja. 6. Bet nakts vidū atskanēja sauciens: Lūk, līgavainis nāk, izejiet viņam pretim! 7. Tad visas šīs jaunavas uzcēlās un iededzināja savas lampiņas. 8. Bet vieglprātīgās sacīja gudrajām: Dodiet mums no jūsu eļļas, jo mūsu lampiņas izdziest. 9. Gudrās atbildēja, sacīdamas: Lai nepietrūktu mums un jums, labāk ejiet pie pārdevējiem un nopērciet sev! 10. Bet kamēr viņas gāja pirkt, atnāca līgavainis; un kas bija sagatavojušās, tās kopā ar viņu iegāja kāzās un durvis aizslēdza. 11. Bet pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja: Kungs, kungs, atver mums! 12. Bet viņš atbildēja un sacīja: Patiesi es jums saku: es jūs nepazīstu. 13. Tāpēc esiet modri, jo nezināt ne dienu, ne stundu!

(Mt 25,1-13)

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 8.11.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXXIII SVĒTDIENA

(15. XI 2020.)

    14. Tas tāpat kā ar cilvēku, kas pirms aizceļošanas sasauca savus kalpus un uzticēja viņiem savu mantu. 15. Un vienam viņš deva piecus talentus, citam divus, bet citam vienu, katram pēc tā spējām; un pats tūdaļ aizceļoja. 16. Bet tas, kas piecus talentus bija saņēmis, aizgāja un laida tos darbā, un ieguva citus piecus. 17. Tāpat tas, kas divus bija saņēmis, ieguva citus divus. 18. Bet tas, kas bija saņēmis vienu, aizgāja un ieraka to zemē, un tā paslēpa sava kunga naudu. 19. Bet pēc ilga laika pārnāca šo kalpu kungs un sāka norēķināties ar viņiem. 20. Tad atnāca tas, kas bija saņēmis piecus talentus. Viņš atnesa vēl piecus talentus un sacīja: Kungs, tu man iedevi piecus talentus, lūk, es ieguvu vēl citus piecus! 21. Tad viņa kungs sacīja tam: Pareizi, tu labais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs mazumā, es tevi iecelšu daudzumā. Ieej sava kunga priekā! 22. Atnāca arī tas, kas divus talentus bija saņēmis, un sacīja: Kungs, tu man iedevi divus talentus; lūk, es ieguvu vēl citus divus! 23. Viņa kungs sacīja tam: Labi, labais un uzticīgais kalps. Tu biji uzticīgs mazumā, es tevi iecelšu daudzumā. Ieej sava kunga priekā! 24. Bet atnāca arī tas, kas vienu talentu bija saņēmis, un sacīja: Kungs, es zinu, ka tu esi bargs cilvēks: tu pļauj tur, kur tu neesi sējis, un savāc, kur neesi izkaisījis. 25. Es baidījos, aizgāju un paslēpu tavu talentu zemē. Lūk, te saņem, kas tavs! 26. Bet viņa kungs atbildēja un tam sacīja: ļaunais un kūtrais kalps! Tu zināji, ka es pļauju tur, kur neesmu sējis, un savācu, kur neesmu kaisījis. 27. Taču tev vajadzēja dot manu naudu naudas mainītājiem, lai es pārnācis saņemtu savu mantu ar augļiem. 28. Tāpēc atņemiet viņam talentu un dodiet tam, kam desmit talentu! 29. Jo katram, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnībā; bet no tā, kam nav, tiks atņemts arī tas, kas viņam šķietami ir. 30. Bet nelietīgo kalpu izmetiet ārējās tumsībās; tur būs raudāšana un zobu griešana.

(Mt 25,14-30)

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 15.11.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARAĻA lieli svētki

(22. XI 2020.)

    31. Bet kad Cilvēka Dēls nāks savā majestātē un visi eņģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs savā godības tronī. 32. Un visas tautas tiks sapulcinātas Viņa priekšā; un Viņš tās atdalīs vienu no otras, kā gans atšķir avis no āžiem. 33. Un Viņš novietos avis savā labajā, bet āžus kreisajā pusē. 34. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas būs Viņa labajā pusē: Nāciet jūs, mana Tēva svētītie, un iemantojiet valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas! 35. Jo es biju izsalcis, un jūs mani paēdinājāt; es biju izslāpis, un jūs man devāt dzert; es biju svešinieks un jūs mani pieņēmāt. 36. Es biju kails un jūs mani apģērbāt; es biju slims un jūs mani apmeklējāt; es biju cietumā un jūs atnācāt pie manis. 37. Tad taisnīgie atbildēs Viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam redzējuši Tevi izsalkušu un Tevi paēdinājuši, izslāpušu un devuši Tev dzert? 38. Kad mēs esam redzējuši Tevi kā svešinieku un Tevi pieņēmuši, vai kailu un Tevi apģērbuši? 39. Kad mēs esam redzējuši Tevi slimu vai cietumā un esam gājuši pie Tevis? 40. Un ķēniņš atbildēs viņiem un sacīs: Patiesi es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. 41. Tad Viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi: Ejiet prom no manis jūs, nolādētie, mūžīgajā ugunī, kas ir sagatavota velnam un tā eņģeļiem! 42. Jo es biju izsalcis, un jūs mani nepaēdinājāt; es biju izslāpis, un jūs man nedevāt dzert. 43. Es biju svešinieks, un jūs mani nepieņēmāt; biju kails, un jūs mani neapģērbāt; es biju slims un biju cietumā, bet jūs mani neapmeklējāt. 44. Tad atbildēs arī tie un sacīs Viņam: Kungs, kad mēs redzējām Tevi izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai neapģērbtu, vai slimu, vai cietumā, un neesam Tev kalpojuši? 45. Tad Viņš atbildēs tiem un sacīs: Patiesi es jums saku: ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī man neesat darījuši. 46. Un šie ieies mūžīgajās mokās, bet taisnīgie – mūžīgajā dzīvē.

(Mt 25,31-46)

 

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 22.11.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

ADVENTA PIRMĀ SVĒTDIENA

(29. XI 2020.)

    33. Skatieties, esiet modri un lūdziet Dievu, jo jūs nezināt, kad tas laiks būs. 34. Tas ir tā: cilvēks, aizceļodams tālumā, atstāja savu namu un deva saviem kalpiem varu pār katru darbu, un durvju sargam pavēlēja būt nomodā. 35. Tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad nama Kungs nāks: vakarā vai nakts vidū, vai gaiļiem dziedot, vai agri no rīta. 36. Ka viņš, nejauši atnākot, neatrod jūs guļot. 37. Bet ko es jums saku, to es saku visiem: Esiet nomodā!

(Mk 13, 33-37)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 22.11.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, novembris 2020)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, decembris 2020)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Decembris 2020 – dienu saraksts

• 6_12_2020 → ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA

• 8_12_2020 VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS lieli svētki

• 13_12_2020 → ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA 

• 20_12_2020 → ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA 

• 25_12_2020 → JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS LIELI SVĒTKI 

• 27_12_2020 → SV. ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA svētki

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA

(6. XII 2020.)

    1. Jēzus Kristus, Dieva Dēla, Evaņģēlija sākums. 2. Kā pravietis Isajs ir rakstījis: Lūk, es sūtu savu eņģeli Tava vaiga priekšā, kas sataisīs Tavā priekšā ceļu. 3. Saucēja balss tuksnesī: Sataisiet Kungam ceļu, dariet taisnas Viņa tekas! 4. Jānis bija tuksnesī. Viņš kristīja un sludināja grēku nožēlošanas kristību grēku piedošanai. 5. Un visa Jūdejas zeme un visi jeruzalemieši izgāja pie viņa, izsūdzēja savus grēkus, un viņš tos kristīja Jordānas upē. 6. Un Jānis bija ģērbies kamieļa spalvas drēbēs, un ādas josta bija ap viņa gurniem. Viņš ēda siseņus un meža medu un sludināja, sacīdams: 7. Pēc manis nāks spēcīgāks par mani; es neesmu cienīgs noliecies atraisīt Viņa kurpju siksnas. 8. Es jūs kristīju ar ūdeni, bet Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu. 

(Mk 1,1-8)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 6.12.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

VISSV. J. MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS lieli svētki 

(8. XII 2020.)

    26. Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete. 27. Pie jaunavas, kas bija saderināta Dāvida cilts vīram, kam vārds bija Jāzeps; un jaunavas vārds bija Marija. 28. Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: Esi sveicināta, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi; tu esi svētīta starp sievietēm. 29. To izdzirdusi, tā iztrūkās no viņa valodas un domāja: kas tā par sveicināšanu? 30. Bet eņģelis viņai sacīja: Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. 31. Lūk, tu kļūsi grūta miesās un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus. 32. Un Viņš būs liels un sauksies Visaugstākā Dēls, un Dievs Kungs dos Viņam tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, 33. Un Viņa valstībai nebūs gala. 34. Bet Marija sacīja eņģelim: Kā tas var notikt, jo es vīra nezinu? 35. Un eņģelis atbildēja un sacīja viņai: Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas no tevis dzims, sauksies Dieva Dēls. 36. Un, lūk, tava radiniece Elizabete, kuru sauc par neauglīgo, savā vecumā ieņēma dēlu un staigā sestajā mēnesī. 37. Jo Dievam neviena lieta nav neiespējama. 38. Bet Marija sacīja: Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda! Un eņģelis no viņas aizgāja. 

(Lk 1,26-38 )

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 8.12.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA

(13. XII 2020.)

    6. Bija cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis.7. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi ticētu caur viņu.8. Viņš nebija gaisma, bet lai liecinātu par gaismu. (…) 19. Un šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzalemes sūtīja pie tā priesterus un levītus, lai jautātu Viņam: Kas tu esi? 20. Un viņš atzinās un neliedzās; un viņš apliecināja: Es neesmu Kristus. 21. Un tie jautāja Viņam: Kas tad? Vai tu esi Elijs? Un viņš sacīja: Es neesmu. Vai tu esi pravietis? Un viņš atbildēja: Nē! 22. Tad tie viņam sacīja: Kas tad tu esi? Mums taču jādod atbilde tiem, kas mūs sūtīja. Ko tu pats par sevi saki? 23. Viņš sacīja: Es esmu saucēja balss tuksnesī. Sataisiet Kunga ceļu, kā to teicis pravietis Isajs! 24. Un atsūtītie bija farizeji. 25. Un tie viņam jautāja: Kāpēc tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Elijs, ne pravietis? 26. Jānis atbildēja viņiem, sacīdams: Es kristīju ar ūdeni, bet starp jums atrodas Viens, ko jūs nepazīstat. 27. Šis ir Tas, kas nāks pēc manis, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnas. 28. Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja.  

(J 1,6-8.19-28)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 13.12.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA

(20. XII 2020.)

    26. Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete. 27. Pie jaunavas, kas bija saderināta Dāvida cilts vīram, kam vārds bija Jāzeps; un jaunavas vārds bija Marija. 28. Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: Esi sveicināta, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi; tu esi svētīta starp sievietēm. 29. To izdzirdusi, tā iztrūkās no viņa valodas un domāja: kas tā par sveicināšanu? 30. Bet eņģelis viņai sacīja: Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. 31. Lūk, tu kļūsi grūta miesās un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus. 32. Un Viņš būs liels un sauksies Visaugstākā Dēls, un Dievs Kungs dos Viņam tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, 33. Un Viņa valstībai nebūs gala. 34. Bet Marija sacīja eņģelim: Kā tas var notikt, jo es vīra nezinu? 35. Un eņģelis atbildēja un sacīja viņai: Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas no tevis dzims, sauksies Dieva Dēls. 36. Un, lūk, tava radiniece Elizabete, kuru sauc par neauglīgo, savā vecumā ieņēma dēlu un staigā sestajā mēnesī. 37. Jo Dievam neviena lieta nav neiespējama. 38. Bet Marija sacīja: Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda! Un eņģelis no viņas aizgāja. 

(Lk 1,26-38)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 20.12.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS LIELI SVĒTKI

(25. XII 2020.)

    26. xyz

(Vigilijas Sv. Mise: Is 62,1-5; Ps 89(88); Apd 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25;

Nakts Sv. Mise: Is 9,1-3.5-6; Ps 96(95); Tit 2,11-14; Lk 2,1-14;

Rīta Sv. Mise: Is 62,11-12; Ps 97(96); Tit 3,4-7; Lk 2,15-20;

Dienas Sv. Mise: Is 52,7-10; Ps 98(97); Ebr 1,1-6; J 1,1-18)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 25.12.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

SV. ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA svētki

(27. XII 2020.)

    22. Un tie, kad saskaņā ar Mozus likumu viņas šķīstīšanas dienas bija pagājušas, nesa Viņu uz Jeruzalemi, lai Viņu upurētu Kungam, 23. Kā Kunga bauslībā rakstīts, lai ikviens vīriešu kārtas pirmdzimtais tiktu Kungam svētīts; 24. Un lai upurētu vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus, kā tas sacīts Kunga bauslībā. 25. Un, lūk, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons; šis cilvēks bija taisnīgs un dievbijīgs, un viņš gaidīja Izraēļa iepriecināšanu; un Svētais Gars bija viņā. 26. Un no Svētā Gara viņš bija saņēmis norādījumu, ka viņš nāves neredzēs, iekams nebūs skatījis Kunga Svaidīto. 27. Viņš, garā pamudināts, iegāja svētnīcā; un, kad vecāki ienesa Jēzus Bērniņu, lai pie Viņa izpildītu bauslības paražas, 28. Tas ņēma Viņu savās rokās un, Dievu teikdams, sacīja: 29. Tagad, Kungs, saskaņā ar Taviem vārdiem atlaid savu kalpu mierā. 30. Jo manas acis redzējušas Tavu pestīšanu, 31. Ko Tu esi sataisījis visu ļaužu vaiga priekšā: 32. Gaismu pagānu apgaismošanai un Tavas Izraēļa tautas godu. 33. Un Viņa tēvs un māte brīnījās par to, kas par Viņu tika runāts. 34. Un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai, Viņa mātei: Lūk, Viņš ir likts par krišanu un augšāmcelšanos daudziem Izraēlī un par zīmi, kam pretī runās. 35. Un tavas pašas dvēseli pārdurs zobens, lai atklātos daudzu siržu domas. 36. Un tur bija praviete Anna, Fanuēļa meita, no Asera cilts, kas sasniegusi lielu vecumu, nodzīvojot pēc savas jaunavības ar savu vīru septiņus gadus. 37. Un viņa bija atraitne ap astoņdesmit četriem gadiem, kas neatkāpās no svētnīcas, bet gavēdama un lūgdama naktīm un dienām, kalpoja Dievam. 38. Un viņa, ienākusi tanī pat stundā, teica Kungu un runāja par Viņu visiem, kas gaidīja Izraēļa atpestīšanu. 39. Un viņi, visu pēc Kunga bauslības izpildījuši, atgriezās atpakaļ Galilejā, savā Nācaretes pilsētā. 40. Bet Bērniņš auga un stiprinājās, pilns gudrības; un Dieva žēlastība bija ar Viņu.

(Lk 2,22-40)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 25.12.2020.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

⇑  atpakaļ  ⇑

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, decembris 2020)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

(Lk 2,22-40)

⇑  atpakaļ  ⇑