2020_09_27 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no PARASTĀS LITURĢISKĀ LAIKPOSMA XXVI SVĒTDIENAS (27. IX 2020.) Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Ez 18, 25-28
 • Psalms 25 (24)
 • Flp 2, 1-11
 • Mt 21, 28-32

 

Galvenie punkti

 • Paklausība darbadevējam → mīlestības atbildē tēva mīlestībai
 • Līdzība par divien dēliem → bilde

 • Līdzība par divien dēliem → viņu atbildes
  • jā → nē
  • nē → jā
 • Līdzība par trešo Dēlu → bilde (Lauras Feldbergas zīmējums, “Mieram tuvu”, 27.09.2020.)

 

 • Līdzība par trešo Dēlu → Viņa atbilde
  • jā → jā
  • skaties arī 2 Kor 1:
   • 18 Tik droši, kā Dievs ir uzticams, arī mūsu vārds uz jums nav vienlaikus jā un nē, 19 jo Dieva Dēls Jēzus Kristus, ko mēs – es, Silvāns un Timotejs – esam jums sludinājuši, nav bijis vienlaikus jā un nē, bet Kristū vienmēr ir bijis jā! 20 Cik ir Dieva apsolījumu Kristū, tie visi ir jā;
  • skaties arī Flp 2:
   • Esiet šajā noskaņā, kas bija arī Kristū Jēzū, kurš, lai gan bija Dieva veidā, tomēr neuzskatīja par ieguvumu būt līdzīgam Dievam, bet gan pazemināja pats sevi, pieņemdams kalpa veidu, tapdams līdzīgs cilvēkiem. Un, atzīts par cilvēku tajā, kas ir ārējais, Viņš pazemināja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.

 

 • Darba rīki uz atgriešanos
  • pārdomāt par Tēva mīlestību
   • dēls atbildot teica: “Es negribu.” Tomēr vēlāk, nožēlas mudināts, aizgāja.
  • sadzirdēt mācību par Dieva mīlestību (sv. Jānis Kristītājs + pats Jēzus)
   • Mt 21: “Patiesi, Es jums saku: muitnieki un netikles pirms jums ieies Dieva valstībā. Tomēr muitnieki un netikles viņam [Jānim Kristītājam] ieticēja.
   • Ebr 1, 1. Daudzkārt un dažādos veidos Dievs caur praviešiem runājis mūsu tēviem. 2. Pēdīgi šinīs dienās Viņš [Dievs] mums runājis caur savu Dēlu, kuru Viņš iecēlis visam par mantinieku, caur ko Viņš arī radījis pasauli.
  • ieraudzīt paša Jēzus piemēru un saņemt Viņa palīdzību 
   • 2 Kor 1,20 Cik ir Dieva apsolījumu Kristū, tie visi ir jā; un caur Kristu – mūsu āmen Dieva slavai!
  • atcerēties, ka Dievs alago
   • Flp 2: Tādēļ arī Dievs Viņu paaugstināja un deva Viņam vārdu, kas ir pāri pār katru vārdu 
   • 1 Kor 2, 9. Bet tā ir, kā rakstīts: Ko acs nav redzējusi ne auss dzirdējusi, ne cilvēka sirdī nācis, to Dievs sagatavojis tiem, kas Viņu mīl.
  • ieraudzīt grēcinieku atgriešanās piemērus
   • Mt 21: Tomēr muitnieki un netikles viņam [Jānim Kristītājam] ieticēja. Bet jūs, to redzēdami, pat vēlāk neatgriezāties, lai viņam ticētu.”
  • ieraudzīt dieva svēto piemērus 
   • šajās dienās ilgst novenna sv. Terēzes no Bērna Jēzus un Vissvētākā Vaiga godam
   • tekst no novennas šajā dienā – norāda, kā Viņa centās ieiet Baznīcas vīnadārzā, Baznīcac Sirdī, lai izildītu Tēva gribu
    • SESTĀ DIENA – 27. IX. (Ms B 3v): Domājot par Baznīcas mistisko Miesu, es nevarēju sevi pazīt nevienā no locekļiem, ko svētais Pāvils aprakstīja, vai drīzāk ― es vēlējos sevi saskatīt tajos visos… Mīlestība man iedeva mana aicinājuma atslēgu. Es sapratu ― ja Baznīcai ir miesa, ko veido dažādi locekļi, tad tai netrūkst arī visnepieciešamākā un viscēlākā no visiem; es sapratu, ka Baznīcai ir Sirds un ka šī Sirds deg Mīlestībā. Es sapratu, ka vienīgi Mīlestība liek darboties Baznīcas locekļiem, un, ja Mīlestība izdzistu, apustuļi vairs nesludinātu Evaņģēliju, mocekļi atteiktos izliet savas asinis… Es sapratu, ka Mīlestība ietver sevī visus aicinājumus, ka Mīlestība ir viss, ka tā aptver visus laikus un visas vietas…, vienu vārdu sakot, ka tā ir Mūžīga!…

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7