2021_08_15 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANA DEBESĪS lielajiem svētkiem (MĀRAS ZEMES KARALIENES UN AIZBILDNES lielajiem svētkiem; 15. VIII 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Atkl 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab
 • Ps 45 (44)
 • 1 Kor 15, 20-26
 • Lk 1, 39-56
Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 15.08.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums

Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Svinēšana – piešķir cilvēka dzīvei jēgu 
 2. Kolektes norādes: CERĪBA UN MĪLESTĪBA
  • Visvarenais, mūžīgais Dievs, kas bezvainīgo Jaunavu Mariju, Jēzus Kristus Māti, ar miesu un dvēseli esi uzņēmis Debesu godībā, dāvā mums žēlastību, lai mēs vienmēr ilgotos pēc Tevis un Debesīs varētu būt līdzdalīgi Tavā godībā. Mēs Tevi lūdzam… 
  • CERĪBA: …lai mēs vienmēr ilgotos pēc Tevis
  • MĪLESTĪBA:  Debesīs varētu būt līdzdalīgi Tavā godībā 
 3. Dieva gatavoja saprašanu par paredzētām visām dvēselēm Debesīm jau Vecajā Derībā – sal. šīsdienas psalms:
  • Klausies, meit, paskaties un pievērs savu ausi, un aizmirsti savu tautu un sava tēva namu! Un karalis ilgosies pēc tava skaistuma: jo viņš ir tavs kungs un tu atdod viņam godu.
  • Godības pārpilna ir karaļa meita, ieģērbta zeltšūtās drānās. Izrakstītā tērpā viņa tiek vesta pie karaļa…
 4. Kā to sasniegt → Jēzus Kristus nopelni: Krusts un Augšāmcelšanās
  • V. J. Marijas paraugs – TICĪBA, uz ko norāda sv. Elizabete: “Svētīga tā, kas ticēja, ka piepildīsies tas, ko Kungs viņai ir sacījis.” 
 5. Šādas ticības augļi svētdara saņēmēja dvēseli un plūst pāri:
  • par Dieva žēlastības augļiem Marija dzīvē:
   • “Augsti slavē Kungu mana dvēsele, un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā; jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo lielas lietas man ir darījis Varenais un svēts ir Viņa vārds.
  • par Dieva žēlastības augļiem visu ticīgo dzīvē:
   • “Marija , iegājusi Zaharija namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika tā, ka, Elizabetei dzirdot Marijas sveicienu, priecīgi sakustējās bērniņš viņas miesās. Un Elizabeti piepildīja Svētais Gars, un viņa skaļā balsī iesaucās un sacīja (pravietoja)…”
   •  “Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm tiem, kas Viņa bīstas. Varenus darbus Viņš ir darījis ar savu roku, izkaisījis tos, kas augstprātīgi garā. Varenos Viņš nogrūda no troņa un paaugstināja pazemīgos. Izsalkušos Viņš pildīja labumiem, bet bagātos atstāja tukšā.” 
 6. Visas Dieva žēlastības ir dotas Viņa uzticības derībai ar savu tautu dēļ:
  • “Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli, atcerēdamies savu žēlsirdību, kā Viņš bija solījis mūsu tēviem, Ābrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.”

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7