2021_08_01 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdienas (1. VIII 2021.).  Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Izc 16, 2-4.12-15
 • Psalms 78 (77)
 • Ef 4, 17.20-24
 • J 6, 24-35
Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 1.08.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums

Mazs komentārs Evaņģēlijam caur dzejoli
(pr. Pāvils Kamola)

Tik tālu

 

Cik tālu ir
bilde un redze
no zīmēm un atgriešanās?

Cik tālu
maize un sātība
no brīnumiem un ticības?

Cik tālu
tuksnesis un Mozus
no grēka un manis?

Vai tik tālu,
kā ēna no saules
un cilvēks no Dieva?


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Piedāvāt sv. Pāvila norādi “Es tev piedāvātu, lai tu vairs nedzīvotu tā, kā dzīvo pagāni sava prāta tukšībā!” (sal. Ef 4, 17)
  1. Vai es varu nojaust, kā reaģētu tiem, kas faktiski ir pagāni (ne kristieši, nenokristītie, neticīgie, elkdievji…)?
  2. Vai es varu nojaust, kā reaģētu tiem, kas ir kristieši, nokristītie un kas sevi uztver par kristiešiem?
 2. Pārbaudījums (pagāniem, kristiešiem) – dzīves tuksneši, kas varētu notikt dažādos līmeņos
  1. fiziskajā līmenī (piemēram, es slimoju vai trūkst nepieciešamās naudas…)
  2. morālajā līmeņi (piemēram, mani atstāja draugi vai izjuka laulība…)
  3. garīgajā līmenī (piemēram, es neesmu brīvs no nopietniem grēkiem, kas atkārtojās vai es redzu, ka mani konkrēta veidā vajā velns…)
 3. Tuksnesis atklāj cilvēka samaitātas prioritātes
  • sal. Izc  16: galvenais viņiem bija “…Ēģiptes zemē, kad mēs sēdējām pie gaļas podiem un maizi ēdām papilnam!” → viņi domā pēc vēdera
  • neatceras Dieva varenās zīmēs pie iziešanas
  • aizmirsa par apsolījumu un mērķi → Dievs viņiem grib visu dod Apsolītajā Zemē
 4. Nepareiza domāšana, samaitāts sirds skaties augļojas ar nepareizo interpretāciju
  • “Kāpēc jūs ievedāt mūs šajā tuksnesī, lai visus nomērdētu badā?”
  • cilvēka grēka ievainota daba padara, ka ne vienmēr fakti ir tas pats, ka to interpretācija
 5. Uz tā fona Dievs tomēr neatstāj cilvēku viņa stūrgalvībai un grēka sekām
  • “Bet Kungs sacīja Mozum: “Redzi, Es likšu, lai jums līst maize no debesīm… Un jūs zināsiet, ka Es esmu Kungs, jūsu Dievs.”  
  • pēc cilvēka uzskata “smags” dzīves fons ir labs Dievam, lai Viņš parādītu savu žēlsirdību, žēlastību un varenību
 6. Dieva darbība pārsteidz cilvēku; normāls (nenocietināts) cilvēks ir izbrīnīts par Dieva darbību
  • “…jautāja cits citam: “Manhu?” (tas nozīmē: “Kas tas ir?”), jo viņi nezināja, kas tas ir.”
  • patīk citēt viena no Karmela tēviem, ar kuriem es dzīvoju Černā, teiciens: “Ļauj Dievam pārsteigt tevi!” 🙂
 7. Šķiet, ka uz tā fona ir saprotams, cik aktuāls arī mums – kristiešiem – būtu sastapties ar sv. Pāvila norādi “Es tev piedāvātu, lai tu vairs nedzīvotu tā, kā dzīvo pagāni sava prāta tukšībā!” (sal. Ef 4, 17)
 8. Pierādījums?
  • J 6: “Jēzus atbildot sacīja viņiem: “Patiesi, patiesi, Es jums saku: jūs meklējat mani ne tāpēc, ka redzējāt brīnumus, bet tāpēc, ka ēdāt maizi un paēdāt.”
  • citos vārdos – Jēzus dara brīnumus, lai noradītu, ka cilvēka nemirstīgajai dvēselei ir sagatavota mūžīgā dzīvē un nemirstība, bet viņi prasa: “Jēzu, atver mums veikalu ar maizīti vai kādu labu ēstuvi…!”
 9. Tādēļ tik ārstējoša pēdējā norāde no šī Evaņģēlija:
  • “Kas nāk pie manis, tas izsalcis nebūs; un, kas tic man, tam nekad neslāps.”
  • citos vārdos: …neraizējieties jautādami: «Ko mēs ēdīsim, ko dzersim vai ar ko ģērbsimies?» Jo to visu meklē pagāni. Jo jūsu Tēvs zina, ka tā visa jums vajag. Meklējiet tāpēc vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, un viss tas tiks jums dots klāt.” (Mt 7, 31-33)

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7