2021_08_22 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma XXI svētdienas (22. VIII 2021.).  Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Joz 24, 1-2a.15-17.18b
 • Ps 34 (33)
 • Ef 5, 21-32
 • J 6, 54.60-69
Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 22.08.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums

Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Kolektes labs komentārs kā fons, izmantojos sv. Augustīna zināmo domu 
  • Kolekte: “Dievs, kas ticīgo sirdis dari vienprātīgas, māci savus ļaudis mīlēt to, ko Tu pavēli, un ilgoties pēc tā, ko apsoli, lai šīs pasaules pārmaiņu vidū mūsu sirds atrastu mieru Tevī, kas esi mūsu patiesā laime. Mēs Tevi lūdzam…”
   • lai šīs pasaules pārmaiņu vidū mūsu sirds atrastu mieru Tevī, kas esi mūsu patiesā laime
   • māci savus ļaudis mīlēt to, ko Tu pavēli,
   • un ilgoties pēc tā, ko apsoli
  • sv. Augustīna doma: “Kungs, Tu esi liels un augsti slavējams; liela ir Tava varenība un neizmērojama Tava gudrība. Un, cilvēks, kas ir maza Tavas radības daļiņa, grib Tevi slavēt, tieši – cilvēks, kas, būdams ietērpts mirstīgumā, sevī nes pašu sava grēka liecību un apliecinājumu tam, ka Tu pretojies augstprātīgajiem. Un tomēr cilvēks, Tavas radības mazā daļiņa, vēlas Tevi slavēt. Tu pats viņu uz to mudini, liekot viņam rast prieku Tevis slavēšanā, jo Tu mūs esi radījis sev un mūsu sirds ir nemierīga, kamēr tā neatdusas Tevī. [Sv. Augustīns, Confessiones, 1, 1, 1]
 2. Vajadzīga cilvēka brīva izvēle
  • “…šodien izvēlieties, kam jūs gribat kalpot – vai tiem dieviem, kuriem kalpoja jūsu tēvi Mezopotāmijā, vai amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat…
 3. Palīdz ticības pieredze – Dieva žēlastības, Viņa konkrētas darbības pieredze:
  • “Kungs, mūsu Dievs, ir tas, kurš izveda mūs un mūsu tēvus no Ēģiptes zemes, no verdzības nama un, mums redzot, darīja lielas zīmes, un mūs sargāja visā ceļā, kuru mēs staigājām, un visu tautu vidū, starp kurām mēs pārgājām. Tāpēc mēs arī kalposim Kungam, jo Viņš ir mūsu Dievs.” 
 4. Paklausība ticībā
  • Dievs ir mīlestība, tādēļ pieredze ticībā ir pieredzē mīlestībā. Šādai pieredzei ir vieglāk atbildēt ar paklausību.
  • Sv. Pāvila salīdzinājums uz attiecībām ģimenē:
   • “Sievas lai ir paklausīgas saviem vīriem…” JO “Vīri, mīliet savas sievas…”
   • Kā izskatās Jēzus mīlestība kā paraugs vīriem? – “Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus mīlēja Baznīcu un pats sevi atdeva par to, lai to darītu svētu, šķīstījot kristībā ar ūdeni un vārdu, lai pats sagatavotu sev godpilnu Baznīcu bez traipa, bez grumbas vai cita kā tamlīdzīga, bet lai tā būtu svēta un neaptraipīta.”
   • Līdzīgi vajag domāt par Baznīcu un mūsu paklausību ticībā: “Šis noslēpums ir liels; bet es to saku attiecībā uz Kristu un Baznīcu!”
   • “…tāpat kā Kristus ir Baznīcas galva, – Viņš ir Miesas Pestītājs. Bet, kā Baznīca ir padota Kristum, tā sievas lai visā ir padotas vīriem!”
  • Sv. Jāņa (sal. 1 J 4)teiktais par to pašu pieredzi – Dievs pirmais mūsu iemīlēja un apdāvināja|! Kurš nu gan nesteigtos uz to atbildēt paklausībā?!
   • “19. Tātad mīlēsim Dievu, jo Dievs pirmāk mūs mīlējis.”
   • “9. Tanī atklājas Dieva mīlestība mūsos, ka Dievs atsūtīja savu vienpiedzimušo Dēlu pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. 10. Tanī pastāv mīlestība, ka nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet gan Viņš mūs pirmāk mīlēja un sūtīja savu Dēlu gandarīšanai par mūsu grēkiem. 11. Mīļie, ja Dievs mūs tā mīlējis, tad arī mums vajag vienam otru mīlēt!”
 5. Īpašs paklausības “termometrs” – ticība Euharistijai! 
  • jo tikai ticībā var pieņemt, ka Dievs ir spējīgs būt klātesošs zem maizes un vīna zīmēm
  • jo par to runāja Viņš pats un pat pavēlēja (nevis par “lūgšanu stūrīšiem” mājās, kas bez piedalīšanos Sv. Misē uztur mūsu ilūziju par paša dievbijību!)
  • jo Euharistijā piedalās arī cilvēki (ne-eņģeļi), kas pārbaudīs, kā arī stiprinās manu ticību, jo tā to vēlējies pats Dievs
  • jo pat ar apģērbu es uzrādu savu sirds stāju

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7