2021_06_20 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma XII svētdienas (20. VI 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Īj 38, 1.8-11
 • Ps 107 (106)
 • 2 Kor 5, 14-17
 • Mk 4, 35-41 
Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 20.06.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums Ineses Sliņķes zīmējums
Mazs komentārs caur dzejoli
(pr. Pāvils Kamola)
Dzejoļa audio versija
(Lasa: Ilze Rīdere)

Pārbaude


Salīdzini
Salomona godību ar puķēm,
mātes glāstus ar tēva pārmācību,
pasaules saldmi ar Evaņģēlija sāli. 

Apstiprini
zeltu – ugunī,
žestu bagātību – nabadzībā,
sirds paļāvību – dzīves vētrā…

Iegūsti
žēlastību pēc kritiena,
dzīvi pēc krustā sišanas,
Dievu pēc cilvēka.


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Dievs provocē (Pārcelsimies uz otru krastu! • Tad sacēlās liela vētra… • Bet Jēzus gulēja aizmidzis uz pagalvja laivas galā…)
  • ja zināja par tuvojošo vērtu
  • tad lika doties laivu braucienā?!?
  • un pie tā mierīgi gulēja laivā?!?
 2. Noskaidrot vārda “provocēt” nozīmi
  • šķiet, ka visbiežāk asociējas negatīvi: it kā būtu runa vienīgi par viltus rīcību, kas mudina kādu ļaunumu, ļauno rīcību, kaitināšanu otram cilvēkam un tam līdzīgi
  • latiņu nenoteiksme “provocare” var tomēr tulkot: piesaukt, pievest pie kaut kā; iedrošināt, skubināt, izraisīt sekas
  • tā gaismā Jēzus rīcība nebija domāta, lai nicinātu vai pazeminātu apustuļus, bet lai tie atnāktu pie cita ticības un dzīves līmeņa
 3. Kāds Dievam mērķis šai provokācijai?
  1. pārliecināt cilvēku par viņa īsto ticības stāvokli (Tad Viņš tiem sacīja: “Kāpēc jūs esat tik bailīgi? Vai tad jums nav ticības?”) → viņi nepārvalda stihijas, nevar līdz galam justies droši un pašpietiekami, viņi nav Dievs
  2. pārliecināt cilvēku par to, kas īstenība ir Dievs (Bet viņi ļoti izbijās un sacīja cits citam: “Kas tad Viņš ir, ka pat vējš un jūra Viņam paklausa?”) → spēcīgā Dieva darbība atklāj Viņa dabu
 4. Jūras un toreiz notikušās vērtas plašāka nozīme
  1. fiziski → stihiju spēks
  2. morāli → dzīves nespēks un dažādas krīzes
  3. garīgi → dvēseles tumsas, grēka līdz pat apsēstībai pieredze
 5. Attiecināt to uz Dievu pieminētajos trijos līmeņos
  1. Dievs kā stihiju un visas dabas pārvaldnieks
  2. Dievs kā palīgs morālajai dzīvei (tikumu avots)
  3. Diev kā valdnieks garīgajā dimensijā (tai skaita velna un ļauno garu pārvaldnieks)
 6. Divi cepeši uz vienas uguns (Blakus peldēja vēl citas laivas.)
  1. strādājot ar vienas grupas ticību → Dievs pamācīja un stiprināja arī tā lieciniekus
  2. tādēļ vienmēr jautājuma par izaugsmi kopienās (ģimene, draudze, lūgšanu grupas…)
 7. Ieraudzīt visplašāk – dzīves ikona
  1. …sacīja saviem mācekļiem: “Pārcelsimies uz otru krastu!”
  2. tēvs Hans Urs von Balthasar: dzīve un laiks kā upe starp mūžības krastiem
  3. mūsu tēvija ir Debesīs → varam doties uz turieni un to sasniegt tikai ar Dieva žēlastības palīdzību
  4. tad domājot par ticību
   • Jēzus manas dzīves laivā (caur kristību, iestiprināšanu, laulību, priesterību)
   • mana apziņa par Viņa klātbūtni un spēku
   • manas mīlestības attiecības ar Viņu (lūgšana, grēksūdze, Svētās Komūnijas pieņemšana, tuvākmīlestības darbi)
 8. Atbilstoši iepriekšējam → provocēt (piesaukt, iedrošināt, skubināt) citus kā Dievs
  • atcerēties par “Sekojiet man un es jūs padarīšu par cilvēku zvejniekiem!”
  • lai arī pārējo ticība ir dzīva
  • lai tie attīstās
  • lai kopa ar mums sasniegtu mūžības krastu

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7