2021_06_03 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASIŅU SVĒTKIEM (3. VI 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 3.06.2021.) 
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Izc 24, 3-8
 • Ps 116 (115)
 • Ebr 9, 11-15
 • Mk 14, 12-16.22-26

Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 
 1. Atrast lasījumu kārtību, lai taptu labā katehēze
  1. Izc 24, 3-8
  2. Mk 14, 12-16.22-26
  3. Ebr 9, 11-15
  4. Ps 116 (115)
 2. Derības spēks
  1. Derība (starp Diev un Izvēlēto tautu) prasīja asinis (toreiz dzīvnieku) → asinis = dzīvība
  2. Jaunajā Derībā → te vairs nav izlietas dzīvnieku asinis, bet Personas asinis un pie tā Dieva Jēra, tas ir Jēzus Kristus (Dieva Dēla!) Asinis
  3. Jaunās Derības caur Jēzus Miesas un Asinu upuri spēku Dievs izvēlējās atstās mums zem Euharistijas zīmēm (…tā ir Mana Miesa; …tās ir Manas Asinis – saka Kristus)
  4. Vēstule ebrejiem skaidro, kāpēc šī Jaunā Derībā ir daudz labākā, nekā iepriekšēja
   1. Kristus ar lielāku un pilnīgāku, ne ar rokām darinātu, tas ir, ne šai pasaulei piederošu telti,
   2. iegājis Svētajā Vietā,
   3. ne ar āžu un teļu, bet pats ar savām asinīm
   4. reizi par visām reizēm
   5. panākdams mūžīgu izpestīšanu.
   6. Ja jau āžu un vēršu asinis un govs pelni, ar ko apslacina aptraipītos, nes svētību miesas šķīstīšanai, tad asinis, ko izlēja Kristus, caur Svēto Garu upurēdams sevi Dievam kā neaptraipītu upuri, jo vairāk šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, lai mēs kalpotu dzīvajam Dievam.
    Un tādēļ Viņš ir Jaunās derības Vidutājs. Ar savu nāvi Viņš izpirka pirmās derības laikā izdarītos pārkāpumus, lai tie, kas ir aicināti uz mūžīgo mantojumu, saņemtu apsolījumu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.
 3. sdfsdf → csdfsfds 
 4. → n
  1. → nffssd
  2. → n
  3. → n
  4. → n
  5. → n
  6. → n
  7. → n
  8. → n

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7