2021_03_21 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!  

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no Lielā Gavēņa piektās svētdienas (21.03.2021.) Bija dots to ierakstīt.


Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts
 • Jer 31, 31-34
 • Psalms 51 (50)
 • Ebr 5, 7-9
 • J 12, 20-33

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 21.03.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums

Mazs komentārs caur dzejoli 

 

“Lieldienu žurnāliste”

 

Uzraksti viņiem par dzīvi!
Bet tie ir analfabēti, kas lasa vienīgi bildes.

Tad savā dzīvē parādi Debesis!
Bet tie ir akli, kas redz vienīgi sevi.

Tad mirsti par viņiem!
Jā, manā nāvē tie varēs pamosties…

 

pr. Pāvils


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Baušļu ievērošana – akcents uz sirdi 
  • tie nes konkrētai personai bagātīgu Dieva svētību 
  • bet nekad nepietiek ar formalitāti 
  • Jer 31 → “Es ielikšu savu likumu viņos pašos un ierakstīšu to viņu sirdī. Un Es būšu viņu Dievs, un viņi būs mana tauta.”
  • kādreiz Baušļi bija uz akmens plāksnēm; tagad:  Svētā Gara loma → rakstīt uz sirds plāksnēm 
 • Piemēri
  • Svētais Gars ierakstīja Baušļus Jēzus Sirdī
   • kalpošanas sākums: “Un notika, ka tanīs dienās Jēzus no Nācaretes ienāca Galilejā; un Jānis Viņu kristīja Jordānā. 10. Un tūdaļ, izkāpdams no ūdens, viņš redzēja atvērtas debesis un Svēto Garu baloža veidā nolaižamies un paliekam pār Viņu…” (Mk 1, 9-10) 
   • pa vidu: Jēzus gara spēkā atgriezās Galilejā, un vēsts par Viņu izpaudās visā apgabalā. 15. un Viņš tos mācīja sinagogās, un visi viņu godināja.” (Lk 4, 14)  
   • noslēgums: “Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs Viņu paaugstinājis un devis Viņam vārdu pār visiem vārdiem…” (Flp 2, 8-9) 
  • Svētais Gars ieraksta Baušļus ticīgo sirdīs 
   • “Jūs esat mūsu vēstule, kas ierakstīta mūsu sirdīs un ko pazīst un lasa visi cilvēki. Ir redzams, ka jūs esat Kristus vēstule, ko mēs esam sastādījuši un uzrakstījuši ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva Garu, ne uz akmens, bet uz miesīgām sirds plāksnēm.” (2 Kor 3, 2-3) 
 • Ciešanas, kā tiem, kuri “kavē”, vajadzīga “rīkste”
  • arī šajā Jēzus ir kā piemērs → Ebr 5, 7.8: …savas padevības dēļ Viņš tika uzklausīts; iemācījās paklausību caur to, ko tika izcietis.”
  • ticīgie lai salīdzina ar šo gudrību:  “Jo, ko Kungs mīl, to pārmāca un šausta katru bērnu, ko Viņš pieņem. Esiet pacietīgi pārmācībā! Dievs izturas pret jums kā pret bērniem; jo kur būtu tāds bērns, ko tēvs nepārmācītu? Ja jūs esat bez pārmācības, kuru visi saņēmuši, tad jūs neesat īsti bērni, bet nelikumīgi. Tālāk, ja mūsu miesīgie tēvi mūs pārmāca un mēs tiem parādām godbijību, tad jo vairāk paklausīsim gara Tēvam un mēs dzīvosim. Tie pēc sava prāta mūs pārmācīja dažu dienu laikam, bet Viņš pārmāca mūsu labā, Viņa svētlaimības iegūšanai. Lai gan liekas, ka katra pārmācība tanī brīdī sagādā ne prieku, bet skumjas, tomēr vēlāk tiem, kas tanī vingrināti, dod taisnības miera augli.” (Ebr 12, 6-7) 
 • Baušļu ievērošana (miršana?) nesīs augļus arī citiem
  • J 12 → “Patiesi, patiesi, Es jums saku: ja kviešu grauds, iekritis zemē, nenomirs, tas paliks viens, bet, ja nomirs, tas dos daudz augļu.” 
  • milzīga disproporcija starp miršanu sev un nestiem citiem augļiem → 1:30; 1:60, 1:100!   
  • Vārds par to: “Un Viņš daudz runāja tiem līdzībās, sacīdams: Lūk, sējējs izgāja sēt. Viņam sējot…  cita krita labā zemē un nesa augļus: cita simtkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus, cita trīsdesmitkārtīgus.” (Mt 13, 3.8; sal. 13, 23) 
  • u Viņš teica tiem, sacīdams: Debesvalstība pielīdzināma cilvēkam, kas labu sēklu iesēja savā tīrumā.

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7