2020_05_10 – sprediķis (pr. PSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Ejot pretī situācijai, ka draudzes locekļi nevar brīvi pulcēties baznīcā, es piedāvāju paklausīties sprediķi no Lieldienu piektās svētdienas (10.05.2020). Bija dots to ierakstīt.


Ieraksts atrodas te:


Tās dienas lasījumu parametri:

 • Apd 6, 1-7
 • Ps 33 (32)
 • 1 P 2, 4-9
 • J 14, 1-12

Papildinājums dziļākai meditācijai (atsauces)

• J 14,1: J 14,27; 11,23.3; 12,27; 13,21; Rom 4,18; 2 Hr 20,17.20; Ps 55,5; Is 8,12.
• J 14,2: Mk 5,36, J 14.23; 12,26; Ebr 12,22; Atkl 21,9-22,5; 2 Kor 5,1.
• J 14,3: Atkl 12,6; 1 Hr 15,1; Mk 13,24-27; J 21,22-23; 1 J 2,28; J 12,26; 17,24; 1 Tes 4,17.
• J 14,5: J 13,36.
• J 14,6: J 3,16; 11,25.
• J 14,7: Mt 11,27; J 8,19; 15,21; 16,3.
• J 14,8: Izc 33,18-23; J 1,18;
• J 14,9: Mt 17,17; Mk 9,19; Lk: 9,41; J 12,45.
• J 14,10: J 14,20; 17,21; 10,30.38; Ebr 1,1.
• J 14,12: J 5,20.43; 10,25.37-38; 15,16; 16,23; 14,26, Kol 3,17; Ef 5,20.


Palīdzības materiāli / galvenās domas

 • Kāda šīs dienas Evaņģēlija galveno jēdzienu un dzīves kvalitāšu kārtība visvairāk attēlo tavu pašreizējo domāšanu un dzīves posmu? Piemērs: es pirmkārt vajag uzzinu (→ patiesība), lai to mēģinātu praktizēt (→ ceļš) un pārliecinātos, ka tas nes labus augļus, ka tas “darbojas” (→ dzīvība). Citādāk: man sākuma vajag sastapties ar liecību par konkrētiem dzīves augļiem, lai atrastu interesi izpētīt konkrētas patiesības un ieviest to norādes savā dzīvē, dzīvot saskaņā ar to. Tātad, ko tu piedāvātu:
  • patiesība – ceļš – dzīvība
  • dzīvība – patiesība – ceļš
  • ceļš – patiesība – dzīvība
  • patiesība – dzīvība – ceļš
  • …u.t.t….

 

I PATIESĪBA

 • mājokļi Tēva mājas…
 • tomēr …ko neviena acs nav redzējusi un neviena auss nav dzirdējusi, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl.  (1 Kor 2,9)
 • …mums taču šeit nav paliekama pilsēta, bet mēs meklējam nākamo. (Ebr 13, 14)

II CEĻŠ 

 

a) paša Jēzus dzīves gaitas kā arguments

 

 •  Jēzus bija nogājis cilvēka dzīves ceļu
  • …mums nav augstā priestera, kas nespētu līdzjust mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. (Ebr 4,14)
 • Viņam saprotamas ir pat ciešanas un nāve 
  • 10. Jo pieklājas Tam, kura dēļ un caur kuru viss ir, kas daudzus bērnus veda godībā, pestīšanas devēju caur ciešanām padarīt pilnīgu. (Ebr 2,10)  
 • Viņš ir augšāmcelies  
  • Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem.(1 Kor 15, 20)

 

b) sv. Terēzes no Avilas norādes uz Jēzus cilvēciskumu

 

 • pazemības trūkums, ja…
  • …es jau sacīju, ka tas ir pazemības trūkums, ja dvēsele vēlas sevi pacelt pati, pirms Kungs to ir pacēlis, jo tai nepietiek ar pārdomām par kaut ko tik skaistu kā Kristus cilvēciskums un tā jau vēlas būt Marija, kamēr vēl nav pastrādājusi kopā ar Martu.  (“Dzīve” 22,8)
 • Dieva griba ir apdāvināt un svētdarīt mūs Kristū 
  • Mums ir jātur acu priekšā Viņa dzīve – tas ir vislabākais paraugs. (“Dzīve” 22,7)
  • Ko tad vēl mēs vēlamies no tik laba Drauga, kas ir mums līdzās un kas mūs nepametīs pārbaudījumos un ciešanās, kā to dara šīs pasaules draugi? Svētīgs ir tas, kas Viņu no sirds mīlētu un vienmēr būtu kopā ar Viņu! (“Dzīve” 22,7)
  • Un es skaidri zinu (par to esmu pārliecinājusies vēlāk), ka, ja vēlamies izdarīt Dievam pa prātam un saņemt no Viņa lielas žēlastības, – tam ir jātiek dāvātam ar šī vissvētākā cilvēciskuma rokām, par kuru Viņa Majestāte teica, ka pie Tā Viņam labs prāts (Mt 3, 17). (…) Esmu skaidri sapratusi, ka, ja vēlamies, lai šī varenā Majestāte mums atklāj lielus noslēpumus, mums ir jāieiet pa šīm durvīm. (“Dzīve” 22,6)
  • Tāda dvēsele, kas ar pazemību izvēlas Viņa Dēlu par savu vidutāju, Dievam ļoti patīk(“Dzīve” 22,7; sal. Mt 17,5: „ …balss padebesī sacīja: Šis ir mans mīļais Dēls, kas man labpatīk. Viņu jūs klausiet.”)
 • Dievs uzrunāja mūsu mūsu līmenī 
  • [ja mēs necenstos] lai vienmēr acu priekšā paturētu šo vissvētāko [Jēzus] cilvēciskumu eizi! Tas būtu tā, it kā mēs liktu dvēselei, tā teikt, staigāt pa gaisu, jo viņai nav, kur atbalstīties, lai cik ļoti tai arī šķistu, ka viņa jau staigā Dieva pilna. Ir ļoti svarīgi, kamēr te dzīvojam un esam cilvēki, domāt par Kristus cilvēcisko dabu. (“Dzīve” 22,9)
  • …jāsaka – mēs neesam eņģeļi. Mums ir miesa. Vēlēties kļūt par eņģeļiem, kamēr vēl esam uz zemes (un piedevām tik pamatīgi uz zemes, kā biju es), – tas ir muļķīgi, jo domai parasti ir nepieciešams, kur atbalstīties, lai arī dažreiz dvēsele iziet ārpus sevis, un bieži tā var būt tik piepildīta ar Dievu, ka nav nepieciešams nekas radīts, lai tā sevi sakopotu. (“Dzīve” 22,10)
  • Tomēr tas viss nav tik nepārtraukti, lai arī tad, kad esam aizņemti un vajāti un kad mūs skar pārbaudījumi, būtu iespējams palikt tādā mierā, un tas pats attiecas arī uz sausuma periodiem – nav iespējams, ka šajos brīžos Kristus nebūtu mūsu labais draugs, jo mēs uzlūkojam Viņa cilvēcisko dabu un redzam Viņa vājumu un pārbaudījumus, un Viņš ir mums līdzās. (“Dzīve” 22,10)
 • šādu ceļu gāja arī lielie svētie 
  • Visas svētības mēs saņemam no mūsu Kunga.  (…) Svētīgs ir tas, kas Viņu no sirds mīlētu un vienmēr būtu kopā ar Viņu! (…) Pēc tam, kad biju sapratusi šo patiesību, es vērīgi izpētīju dažu izcilu kontemplatīvo svēto dzīves un secināju, ka viņi negāja pa citu ceļu. Svētais Francisks par to liecina ar savām brūcēm, svētais Antonijs no Padujas – ar Bērniņu, svētais Bernards guva iepriecinājumu Kristus cilvēciskajā dabā, un tāpat bija ar svēto Sjēnas Katrīnu un daudziem citiem svētajiem, kurus jūs pazīsiet labāk nekā es. (“Dzīve” 22,7)

 

 III DZĪVĪBA 

 • Dieva Valstība pieredzēta jau virs šīs zemes
  • Patiesi, patiesi, Es jums saku: kas man tic, tas arī darīs tos darbus, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo Es aizeju pie Tēva.”
 • Pilnība gaida Debesīs
  • Es nākšu atkal atpakaļ un paņemšu jūs sev līdzi, lai tur, kur esmu Es, būtu arī jūs.
  • cik lielas lietas Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl.  (sal. 1 Kor 2,9) 

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7