2020_05_17 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Ejot pretī situācijai, ka draudzes locekļi nevar brīvi pulcēties baznīcā, es piedāvāju paklausīties sprediķi no Lieldienu sestās svētdienas (17.05.2020). Bija dots to ierakstīt.


Ieraksts atrodas te:

 


Tās dienas lasījumu parametri:

Apd 8, 5-8.14-17 • Psalms 66 (65) • 1 Pēt 3, 15-18 • J 14, 15-21


Papildinājums dziļākai meditācijai (atsauces)

• J 14,15: J 15,10; 8,31-32.51; 12,47-49; 17,6; 1 J 5,1-; Gudr 6,18.
 J 14,16: J 7,39; 1 J 2,1.27; 5,6.
 J 14,19: Is 26,20; Hab 2,3-4; Ebr 10,27-28; J 7,33; 12,35; 13,33; 16,16-.
 J 14,20: J 16,23.26; 14,10; 17,21-, 6,56.
 J 14,21: J 3,16; 16,27.


Palīdzības materiāli / galvenās domas

 • Lauras Feldbergas zīmējumi

       

 • Ticības un dzīves pakāpieni kolektes (Sv. Mises sākuma lūgšanas) gaismā
  • Māci mums, visvarenais Dievs, šīs Lieldienu prieka pārpilnās dienas, ko aizvadām mūsu Kunga augšāmcelšanās godam, svinēt ar godbijību un pateicību, lai visu, ko šajā laikā atceramies, mēs arī piepildītu labos darbos. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā.
  • Salīdzini ar Katoliskās Baznīcas katehisma nodaļām:
   • a) kam mēs ticam? → Pirmā daļa. Ticības apliecinājums → numuri 26. un tālāk
   • b) kā svinam savu ticību? → Otrā daļa. Kristīgā noslēpuma svinēšana → numuri 1066 un tālāk
   • c) kā mēs dzīvojām saskaņa ar ticību? → Trešā daļa. (Morālā) Dzīve Kristū → numuri 1691
 • Ticības “torte”
  • 1.kārta → tautas dzīve bez Kristus
  • 2.kārta → diakona sludināšana (vārds, dziedināšanas, atbrīvošanas)
  • 3.kārta → tautas atgriešanās, ieiešana ticībā
  • 4.kārta → apustuļu kalpošana (aizlūgumi par Svētā Gara dāvanu → iestiprināšanas sakraments)
  • 5.kārta → tautas nobriedušā dzīve ticībā:
   • laba sirds apziņā, labi darbi
   • liecība par Kristu, savas ticības aizstāvēšana
   • ciešanu pieņemšana
  • 6.kārta → Mesija, Jēzus Kristus eshatoloģiskā atnākšana, tas ir atnākšana godībā pastarā dienā
  • 7.kārta (“rozītes virsū”) → mūžīgā dzīvē vienotībā ar Dievu tiem, kuri bija uzticīgi ticībā
 • Ticības nodošana tālāk mūsdienās
  • es mana kalpošana
  • es neesmu dn. Filips, bet… Mk 16, 15-20:
   • “Un Viņš [Jēzus] tiem sacīja: «Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai! Kas ticēs un taps kristīts, tas būs pestīts, bet kas neticēs, tas tiks pazudināts. Bet tiem, kas ticēs, sekos šīs zīmes: manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus, runās jaunās valodās; čūskas cilās; un ja kas dzers ko nāvīgu, tas viņam nekaitēs; slimajiem viņi uzliks rokas, un tie kļūs veseli.» Un Kungs Jēzus pēc tam, kad ar viņiem bija runājis, tika uzņemts debesīs un sēd pie Dieva labās rokas. Bet viņi gāja un sludināja visur; un Kungs viņiem palīdzēja un mācību apstiprināja ar līdzejošajām zīmēm.” 
 •  Augļi? → sal. J 14,16-17 un Apd 8,8
  • prieks cilvēka sirdī
  • prieks pilsētā

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7