2021_07_11 – sprediķis (xPSK)

M  

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Daloties ar sprediķiem no svētku dienām, lūk, te ir sprediķis no parastā liturģiskā laikposma XV svētdienas (11. VII 2021.). Bija dots to ierakstīt.

 

 

Tās dienas lasījumu parametri
(cikls `B`)
Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Am 7, 12-15
 • Ps 85 (84)
 • Ef 1, 3-14
 • Mk 6, 7-13
Ingunas Jankovskas zīmējums


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. Šīs dienas tēma skicēta kolektē (Sv. Mises pirmā lūgšana): “Dievs, Tu dāvā savu patiesības gaismu tiem, kas nomaldījušies, lai viņi spētu atgriezties uz pareizā ceļa; dod spēku kristiešiem atmest visu, kas neatbilst viņu vārdam, un tiekties pēc tā, kas dara tam godu. Mēs Tevi lūdzam…” 
  1. nomaldījušos atgriešanās
  2. kristiešu turpmākā izaugsme svētumā
 2. “Dzinējs” pirmajam un otrajam → Dieva dārgumi (otrais lasījums – Ef 1!)
  1. Mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs – Viņš Kristū ir izredzējis mūs jau pirms pasaules radīšanas, lai Viņa priekšā mēs būtu svēti un nevainojami mīlestībā.
  2. Viņš ir paredzējis mūs pieņemt par bērniem caur Jēzu Kristu…
  3. Viņa mīļotajā Dēlā. mēs saņēmām atpestīšanu caur Viņa asinīm un grēku piedošanu…
  4. Viņā [Kristū] mēs esam kļuvuši mantojuma līdzdalībnieki…
 3. “Spiediens” starp… (Am 7):
  1. Dieva sūtība (pravietim/ kristietim):  “Amoss tad atbildēja un sacīja Amasijam: “…Kungs mani paņēma, kad es gāju aiz ganāmpulka, un Kungs man sacīja: “Ej, pravieto manai Izraēļa tautai!””
  2. pasaules cilvēki: “Tajās dienās Amasijs, Bēteles priesteris, sacīja pravietim Amosam: “Tu, redzētāj, taisies projām, bēdz uz Jūdas zemi un tur ēd maizi, un tur varēsi pravietot. Bet Bētelē vairs nedomā pravietot, jo tā ir ķēniņa svētnīca un ķēniņa celtne.””
 4. Stiprinājum (Mk 6):
  1. Dieva žēlastība:  “Jēzus saaicināja tos divpadsmit un sāka viņus sūtīt… un deva viņiem varu…”
  2. Baznīcas locekļu klātbūtne un palīdzība: “Jēzus sāka viņus sūtīt pa diviem…”

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7