2021_03_14 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no Lielā Gavēņa ceturtās svētdienas (14.03.2021.) Bija dots to ierakstīt. 

 

Tās dienas lasījumu parametri

(cikls `B`)

Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • 2 Hr 36, 14-16.19-23
 • Psalms 137 (136)
 • Ef 2, 4-10
 • J 3, 14-21
 

Papildinājums Evaņģēlija dziļākai meditācijai (atsauces vietas)

 • J 3,14: Sk 21,8n; J 8,28; 12,32.34; Mt 11,23; 23,12; Lk 10,15 u.t.t.; Apd 2,33; 5,31 (Ps 89,20; Is 52,13); J 12,32-33; 8,28; Flp 2,9.
 • J 3,15-16: 2 Kor 5,21; Gal 3,13; Rom 5,8; 8,32; 1 J 4,9.
 • J 3,17: J 8,15; 12,47; J 5,25; 8,16; Lk 19,10; Mk 16,16.
 • J 3,18: J 5,24.
 • J 3,19: J 5,28-29; 12,48; Īj 24,13-17; J 1,5.9-11; 7,7; Kol 1,21.
 • J 3,20: Ef 5,11.13; J 8.9.46; 16,8; Tob 4,6; Rad 27,29; Joz 2,14; Is 26,10; Neh 9,33; 1 J 1,6.
 • J 3,21: J 6,28; 9,4; Mk 14,6; Mt 26,10; 1 Kor 16,10; Sk 8,11; Sīr 51,30.

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 14.03.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums

Mazs komentārs caur dzejoli 

 

“Trīs apļi”

Nikodemam

 

Lai viņi paliek
savā komforta zonā
aiz baiļu dzeloņdrātīm.
Naivie bērni…

Es arī baidos,
bet eju lēmumiem cauri,
iemiesošanās brīvībai pretī.
Mīlestības bērns…

Vai mēs kopā,
nesot mazus krustus,
kāpsim sapņu virsotnē?!
Izredzētie bērni…

 

pr. Pāvils


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 

 

 • Palīdzības bilde (autore: Lauras Feldbergas zīmējums; avots: “Mieram tuvu”, 14.03.2021.)
 • Jaunā un Vecā Derība
  • “Dievs, kurš ir abu Derību grāmatu iedvesmotājs un autors, ar gudrību izkārtojis tā, lai Jaunā Derība tiktu apslēpta Vecajā un Vecā Derība tiktu atklāta Jaunajā. Jo, pat ja Kristus ar savām Asinīm nodibināja Jauno Derību, tomēr Vecās Derības grāmatas, kas Evaņģēlija vēstī tika pilnībā uzņemtas, Jaunajā Derībā iegūst un pauž savu pilnīgo nozīmi (sal.: Mt 5,17; Lk 24,27; Rom 16,25-26; 2 Kor 3,14-16) un savukārt izgaismo un izskaidro Jauno Derību.” (DOGMATISKĀ KONSTITŪCIJA PAR DIEVIŠĶO ATKLĀSMI “DEI VERBUM”, 16.nr.)  
 • Fons, pie kura atsaucas Jēzus → Sk 21, 4-9 
  • 4 Un tie aizgāja no Hora kalna pa Niedru jūras ceļu, lai apietu Edoma zemi. Ceļā tauta kļuva nepacietīga, 5 un tauta kurnēja pret Dievu un pret Mozu: “Kāpēc jūs mūs esat izveduši no Ēģiptes? Lai mēs mirtu tuksnesī? Mums nav maizes un nav pat ūdens, un mūsu dvēselēm riebj šī bada maize!” 6 Un Tas Kungs uzsūtīja tautai dzēlīgas čūskas; tās sakoda tautu, un daudzi no Israēla tautas nomira. 7 Tad tauta nāca pie Mozus un sacīja: “Mēs esam ar saviem vārdiem grēkojuši pret To Kungu un pret tevi; lūdz To Kungu, lai Viņš mums atņem tās čūskas!” Tad Mozus aizlūdza par tautu. 8 Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: “Darini sev čūskas tēlu un liec to par zīmi; un katrs, kas sakosts un to uzlūkos, tas dzīvos.” 9 Un Mozus izveidoja vara čūsku, un viņš to uzcēla par zīmi. Un notika, ja čūska kādu sakoda, tad tas uzlūkoja vara čūsku un palika dzīvs. 
 • Paralēlas starp pieminēto fonu, Jēzu un mums
  • tautas ceļojums
   • viņi gāja no Ēģiptes verdzības uz Apsolīto Zemi → mēs Kristū no šīs zemes verdzības dodamies uz Debesu Tēviju 
   • viņi grēkoja (kurnēja), neērto ceļojuma apstākļu dēļ → arī mēs ar grēkiem “aizēnojam” Dievu savās sirdīs un dzīvē 
   • Lauras zīmējums: tumsa virs zemes + tumsa, kas aizēno debesis 
  • Dieva klātbūtne 
   • Dievs vienmēr bija ar viņiem (pat viņu grēka apstākļos) → līdzīgi Dievs vienmēr ir ar mums 
   • Dievs “nebeidzas” savas tautas grēka dēļ 
   • Lauras zīmējums: Dieva (eņģeļa) spārni pāri visam 
  • glābiņš 
   • Dieva žēlastība gāja tautai pretī (caur Mozu) → Dievs mums palīdz vēs spēcīgāk, jo caur sava Dēļa Upuri, caur Viņa Krustu  
   • svētā Pāvila teksti par to (piemēri)
    • 17. Jo Kristus mani nav sūtījis kristīt, bet sludināt evaņģēliju, ne pārgudriem vārdiem, lai Kristus krusts nezaudētu savu ietekmi. 18. Jo tiem, kas iet pazušanā, mācība par krustu ir neprātība, bet tiem, kas tiek pestīti, tas ir, mums tā ir Dieva spēks. 19. Jo ir rakstīts: Es iznīcināšu gudro gudrību un atmetīšu prātnieku prātošanu. 20. Kur ir gudrais? Kur rakstu mācītājs? Kur šīs pasaules pētnieks? Vai Dievs nav šīs pasaules gudrību pārvērtis neprātībā? 21. Jo ja pasaule savā gudrībā neatzina Dievu Viņa gudrībā, tad Dievam labpatika ar neprātīgu sludināšanu pestīt tos, kas tic. 22. Jo arī jūdi prasa zīmes, un grieķi meklē gudrību, 23. Bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem ir apgrēcība, bet grieķiem neprātība, 24. Turpretī aicinātajiem, jūdiem kā arī grieķiem, Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība, 25. Jo “neprātība”, kas nāk no Dieva, ir gudrāka nekā cilvēki, un “nespēks”, kas nāk no Dieva, ir stiprāks nekā cilvēki. (…) 1. Arī es, brāļi, pie jums nākdams, nenācu ar augstu valodu vai gudrību, lai pasludinātu jums Kristus liecību. 2. Jo es nolēmu starp jums nezināt neko citu, kā vienīgi Jēzu Kristu, un Viņu vēl krustā sistu. 3. Un es biju pie jums nespēcīgs un bailēs, un lielās bažās; 4. Un mana mācība, un mana sludināšana nenotika pārliecinātājos cilvēka gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, 5. Lai jūsu ticība būtu pamatota ne cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. (1 Kor 1, 17-25; 2, 1-5)   
    • 14. Bet es negribu ne ar ko lepoties, tik vien ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule krustā sista un es pasaulei. 15. Jo Kristū Jēzū nav nozīmes ne apgraizīšanai, ne neapgraizīšanai, bet gan jaunai radībai. 16. Un visiem tiem, kas sekos šiem pamatlikumiem, arī Dieva izraēliešiem, lai miers un žēlastība! (Ga 6, 14-16) 
  • ” spogulis” 
   • čūskas “taustāmi” attēloja tautas grēku → tagad mūsu grēks ir redzam Jēzus ciešanās   
   • Jēzus čūskas (velna) iznīcināts, jo identificējas ar mūsu grēku
    • sv. Pāvila mācība par to: “To, kas grēka nepazina [Jēzu Kristu], Viņš [Dievs] mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs caur Viņu kļūtu Dieva taisnība.” (2 Kor 5, 21) 
   • Lauras zīmējums: krusts – vistumšākais (grēka “sabiezinājums”) 
  • sirds akts
   • toreiz vajadzēja uzlūkot grēku seku attēlu → tagad vajag atzīties grēkos un uzlūkot ar ticību un paļāvību Jēzus Krustu
   • Dievs mums palīdz, jo mīl, bet Viņš nevar aizvietot mūsu šajā mūsu brīvās gribas aktā 
   • salīdzini ar simboliku un vēstījumu:  ♥ ÷ † ? (DIEVS MANI MĪL; ESMU GRĒKOJIS; JĒZUS NOMIRA PAR MANI; MAN IR JĀUZTICAS JĒZUM) → thefour.com/lv
   • Lauras zīmējums: kā virpulis krustam apkārt → pēc grēka paši sevī, kā arī attiecībās esam “sadrupināti” un izklīdināti → tagad varam tuvoties Krustam, lai mēs atkal būtu saliedēti savās sirdīs un dzīves izpausmēs, kā arī savstarpējās attiecībās 
  • centrālā vēsts 
   • Lauras zīmējums: Dieva apskāvienos viss pārtop par gaišumu
   • Vecā Derība sagatavoja saprašanu par Labo Vēstī Kristū un Viņā Krustā: Dievs mīl cilvēku (un tādēļ  viņu izglābj) 
   • EVAŅĢĒLIJA CENTRS → J 3, 16 !!!!!!!!!!!
   • trīs elementi: 
    1. Jo Dievs tā mīlēja pasauli,
    2. ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu,
    3. lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību. 
  • mana atbildē (???)
   • lūgšana 
   • grēksūdze 
   • nemitīgā celšanās no grēka, lai dzīvotu Dieva žēlastībā 

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7