2021_03_07 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no Lielā Gavēņa trešās svētdienas (7.03.2021.) Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri

(cikls `B`)

Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Izc 20, 1-17
 • Psalms 19 (18)
 • 1 Kor 1, 22-25
 • J 2, 13-25

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 7.03.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums

Mazs komentārs caur dzejoli 

 

Sirds svētnīcā

Zīmju meklētājiem

Kam pietiek
ar vienu Vārdu;
kam vajag trīs dienas;
kam 40 gadu ir par maz?

Kam pietiek
ar domu pātagu;
kam vajag sāpes;
kam pat dzīves bedre nelīdz?

Baloži, aitas un vērši
stāv atplestām acīm un brīnās,
cik tālu aizgājis cilvēks…

pr. Pāvils


Sprediķa galvenās domas / atslēgas vārdi 

 

 • Baušļu skaistums ???
  • Psalms 19 (18):
   • Kunga bauslība ir skaidra → tā apskaidro acis
   • Kunga likums ir bez vainas → tas stiprina garu
   • Kunga pavēles ir taisnīgas → tās ielīksmo sirdi 
 • …bet dažus “žņaudz
  • tev nebūs… tev nebūs… tev nebūs… tev nebūs…
  • …bet kad tad “man būs”?!? …kur tad ir mana brīvība?!?!?!
 • vajadzīga pareiza saprašana
  • ”tev nebūs” – pēdējā robeža, līdz kurai var aiziet
  • velns apsūdz Dievu mūsos, ka Viņš nemīl un tādēļ ierobežo
 • Baušļu auglīgums 
  • Dieva mīlestības uz cilvēku izpausme
  • cilvēka aizsardzība un svētdarīšana
  • konkrētu vērtību aizsardzība
 • Vingrinājums “pabeidz teikumu”:
  • negodini elkus, jo… (kādu vērtību lai sargā, lai saglabā šis bauslis?!?)
  • nenogalini, jo… (kādu vērtību lai sargā, lai saglabā šis bauslis?!?)
  • nemelo, jo… (kādu vērtību lai sargā, lai saglabā šis bauslis?!?)
  • nenozodz, jo… (kādu vērtību lai sargā, lai saglabā šis bauslis?!?)
  • nelauž laulību, jo… (kādu vērtību lai sargā, lai saglabā?!?)
  • ………
 • Cilvēka morālā nespēka drāma
  • Rom 7, 22b-24: “…iekšējais cilvēks priecājas par Dieva likumu, bet citu likumu es redzu savos locekļos. Tas karo pret mana prāta likumu un pakļauj mani grēka likumam, kas ir manos locekļos. Es, nelaimīgais cilvēks! Kas mani atbrīvos no šīs nāvi nesējas miesas? 
  • Rom 8, 7: “…miesas gudrība ir naidīga Dievam; tā nepakļaujas Dieva likumam, nedz tā to spēj” 
  • Ga 3, 10: “…visi, kas balstās uz likuma darbiem, ir zem lāsta. Jo ir rakstīts: Lai nolādēts katrs, kas nepastāv un nedara visu to, kas rakstīts likuma grāmatā.” 
 • Cik tālu aizgāja cilvēks?
  • J 2: “Nepadariet mana Tēva namu par tirgus bodi!”
  • Lk 19: “«Sacīdams viņiem: Ir rakstīts: mans nams ir lūgšanas nams, bet jūs esat padarījuši to par slepkavu bedri.»” 
   • sal.: Is.56, 7 + Jer.7,11
 • Glābiņš 
  • “Es, nelaimīgais cilvēks! Kas mani atbrīvos no šīs nāvi nesējas miesas? 25. Dieva žēlastība caur mūsu Kungu Jēzu Kristu!” (Rom 7, 24-25)   
  • Evaņģēlija centrs → J 3, 16:
   1. “Jo Dievs tā mīlēja pasauli,
   2. ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu,
   3. lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību.” 
 • Dieva mīlestības karstums
  • Jēzus cīņa par redzamas svētnīcas iztīrīšanu
  • bet lielāka par neredzamas svētnīcas (dvēseles) iztīrīšanu
  • tādēļ:  “Nojauciet šo svētnīcu, un Es to trijās dienās atkal uzcelšu.” (J 2)
  • “paātrina”:  “Viņš, maizi iemērcis, deva to Jūdasam, Sīmaņa Iskariota dēlam. Un pēc šī kumosa sātans iegāja viņā. Tad Jēzus sacīja viņam: Ko darīsi, dari drīzāk! (J 13, 27) 
 • Dieva mīlestības lielums
  • viens Cilvēks → Jēzus
  • viens Upuris → Krusts
  • viens Bauslis → “Jaunu bausli es jums dodu, lai jūs viens otru mīlētu. Kā es jūs mīlēju, tā arī jūs cits citu mīliet!” (J 13, 34)
 • Papildinājums → bildīte Evaņģēlijam
  • cilvēki, kas netic Dievam un apsūdz Dievu
  • norāda uz redzamo svētnīcu
  • kā arī uz savas (un mūsu) sirds svētnīcu
  • Jēzus norāda uz savu Tēvu (un Viņa mīlestību)
  • žests → svētība
 • Pamudinājumi sirdsapziņai
  • mana Baušļu izpratne (ierobežojumi? aizsardzība?)
  • kā formēju pie tā sevi un citus (bērnus)?
  • vai es māku paskaidrot, kurš bauslis kādu vērtību sargā?
  • vai es pamanīju galējības sevī
   • lai aizsegtu savus grēkus, mēģinu garīgi izrādīties
    • Dieva priekšā
    • citu priekšā
    • sevis paša priekšā
   • lai saglabātu komforta sajūtu
    • nerunāsim vispār par (maniem) grēkiem
  • (manu) grēku smagums
   • ved uz cerību Dieva žēlsirdībā ?
   • ved uz izmisumu (līdz pašnāvībai?
  • vai piedzīvoju ieļaunojumu no
   • nesakārtotām baznīcām?
   • no savas sirds nekārtības?
  • Dieva žēlsirdības izpratne manī?
  • Jēzus upura novērtēšana
   • vai slavēju?!?
   • vai uzticos?!?!
   • vai mudinu pārējos atgriezties
  • mana grēksūdze – vai līdz sirds svētnīcas izmaiņai?

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7