2021_02_28 – sprediķis (xPSK)

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Turpinot atsauci uz iepriekšēja gada pamudinājumu, es dalos ar sprediķiem no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no Lielā Gavēņa otrās svētdienas (28. II. 2021.) Bija dots to ierakstīt.

 

Tās dienas lasījumu parametri

(cikls `B`)

Sprediķa ieraksts atrodas te:
 • Rad 22, 1-2.9-13.15-18
 • Psalms 116 (115)
 • Rom 8, 31b-34
 • Mk 9, 2-10

Tās dienas lasījumu parametri (cikls `B`):


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 28.02.2021.)
Ingunas Jankovskas zīmējums

Galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • PRIEKŠTELPA: Jēzus pārveidošanās toreiz un šodien
  • toreiz:
   • lai atklātu patiesību par Dievu
   • lai stiprinātu cilvēkus ticībā un paļāvībā Dievam (it sevišķi krusta kontekstā)
  • šodien
   • lai izraisītu patiesības meklēšanu arī mūsdienās (jo Dievs nemainās)
   • lai stiprinātu mūsu sirdis ticības ceļā (ar mūsu dzīves krustiem un starp morālajām revolūcijām)
 • PAMATS: šīsdienas kolekte (Svētās Mises pirmā lūgšana)
  • “Dievs, Tu esi mums pavēlējis klausīt Tavam viendzimušajam Dēlam, māci un vadi mūs caur sirds­apziņas balsi, lai ar skaidru dvēseli mēs garā skatītu Tavu godību. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā.”
 • Trīs daļas – kā programma, norādes, akcenti:
  1. mērķis: lai ar skaidru dvēseli mēs garā skatītu Tavu godību
  2. ceļš: “Dievs, Tu esi mums pavēlējis klausīt Tavam viendzimušajam Dēlam
  3. “darba rīks”: “māci un vadi mūs caur sirds­apziņas balsi” 
 1. Mērķis: lai ar skaidru dvēseli mēs garā skatītu Tavu godību
  • mērķis prasa atbilstošu ceļu
   • runa par pareizo virzienu
   • parasti cilvēki norāda uz visīsāko ceļu
  • svarīgs jautājums laikmetā, kad daudzi (atklāti, publiski un uzbāzīgi) melo par cilvēka identitāti un dzīves mērķi
  • tik bieži sastopams akcents uz laicīgo un uz egoistiskām vajadzībām
  • praktiski: pārbaudi reklāmu
   • kvalitāti  → cik bieži ir norādīts uz patērēšanas un izklaides produktiem, cik bieži un nemateriālajām  vērtībām, kā, piemēram: veltīts ģimenei un bērniem laiks,  vajadzīgs slimajiem atbalsts, līdzekļi savas garīgās dzīves stiprinājumam, draudzība ar Dieva svētajiem…
   • kvantitāti (proporciju starp šiem piedāvājumiem)  → otro kvalitāti dažos publiskajos medijos nevar redzēt
  • vairāk: dažiem ir nopietnas grūtības nobloķēt šo pasaulīgo reklāmu  troksni (attiecībā gan uz pieaugušajiem, gan uz bērniem)
 2. Ceļš: “Dievs, Tu esi mums pavēlējis klausīt Tavam viendzimušajam Dēlam
  • mēs neesam ideoloģiju bāreņi → vairs nav vajadzību meklēt “taustāmi”, it kā aklie, jeb eksperimentēt
  • Dievs norāda uz Savu Dēlu kā pārbaudīto un vienīgo patiesību par cilvēka identitāti, dzīves jēgu un veidu, kā sasniegt galamērķi – Debesis
  • visspēcīgākais apstiprinājums → par patiesību par Dievu un cilvēku Jēzus Kristus nomira un ir augšāmcelies (!)
  • Jēzus – Dievs un Cilvēks uzrādīja
   • dzīvības dāvanas vērtību → piedzima cilvēka miesā
   • tik stipri svētdarīja ģimenes dzīvi → ieejot vīrieša un sievietes mīlestības saitēs, atnesa mūžīgo (nevis laicīgo!) pestīšanu
   • kārdināšanas laikā (cīņā ar velnu) pierādīja, ka cilvēka centrs nav miesa, bet dvēsele
    • papildus punkts: “Jo kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs; bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs. Jo ko tas līdz cilvēkam, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Vai kādu izpirkumu cilvēks dos par savu dvēseli?”  (Mt 16,  25-26)
   • pēc savas augšāmcelšanās uzkāpjot debesīs, norādīja, ka dvēsele (ar miesu) ir paredzēta mūžībai (nevis šai pasaulei!)
   • un Viņš vienmēr bija Tēva priekšā;
    • papildus punkts šim (no sv. Pāvila mācības): “Dievs padarīja to, ka no viena visu cilvēku cilts apdzīvotu visu zemes virsu, nosprauzdams noteiktus laikus un robežas to dzīvošanai. Lai tie meklētu Dievu vai tie varētu Viņu nojaust un atrast, lai gan Viņš nav tālu no mums katra: jo Viņā mēs dzīvojam un kustamies, un esam…” (Apd 17, 26-28)
  • ja nepietiek ar Dieva atklāsmi → cilvēces pieredze:
   • kļūdainas ideoloģijas, kas veda līdz nāves nometnēm,
   • cilvēku traumas un sindromi, kad tie auga ar mīlestības trūkumu un degradējošās attiecībās
   • egoistiskās patērēšanas straumes, kas nevar remdināt sirds slāpes un tādēļ iedzen vēl dziļākās atkarībās
   • izkropļota intīmās dzīves saprašana, kas uztver cilvēku kā neierobežotai izmantošanai derīgu miesas gabalu
   • pārakcentēta bērnu brīvība, lai tie paši sevi audzinātu, kas ved līdz intelektuālajam un morālajam analfabētismam
  • Jēzus pārveidošanās
   • izgaismo pagātni → klātesošie “nomirušie” Mozus un Elijs
   • runā par ciešanu ceļu → Dievs redz, ka tās būs
   • ir klātesošā Debess realitāte → godības pilns Jēzus izskats, Tēva balss
   • ir norāde uz to, kas būs aiz ciešanām → būs augšāmcelšanās
 3. “Darba rīks”: “māci un vadi mūs caur sirds­apziņas balsi” 
  • varena pirmā lasījuma vēsts → Abrāhams un viņa sirds apziņa
   • Dieva priekšā
   • kalpu priekšā
   • sava dēla priekšā
  • neviens neaizvietos mani manos lēmumos + atbildība uz mūžības sliekšņa
  • pūļa viedokļi neskaitīsies
   • man vienmēr bija, ir un būs iekšēja brīvība rīkoties saskaņā ar savu sirdsapziņu
   • Dievs Savā Dēlā parādīja, kā var dzīvot cilvēks un uz kurieni ir aicināts
  • tādēļ ir jāaug paļāvībā uz Kristu → viss paraugs ir Viņā, bet arī visa palīdzība (sal. Rom 8):    
   • “Brāļi, ja Dievs ir ar mums, kas tad ir pret mums? Viņš nesaudzēja pat savu Dēlu, bet To atdeva par mums visiem. Kā tad Viņš mums līdz ar Viņu nedāvinās visu?”
   • vienmēr jāizmanto: lūgšana, sakramenti (it sevišķi: grēksūdze un Euharistija), Baznīcas kopiena, svēto sadraudzība…

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7