Vatikānas dekrēts par atlaidām COVID-19 pandēmijas laikā

Tiek piešķirtas īpašas Atlaidas jeb indulģences visiem ar koronavīrusu Covid-19 sasirgušajiem ticīgajiem, kā arī veselības aprūpes darbiniekiem, ģimenes locekļiem un visiem tiem, kuri jelkādā veidā, arī ar lūgšanu, rūpējas par slimajiem.  


 

“Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, pastāvīgi lūgšanā!”

(Rom 12,12)

 

Svētā Pāvila Romas baznīcai rakstītie vārdi atskan visā Baznīcas vēsturē un apgaismo ticīgo prātus, saskaroties ar ciešanām, slimībām un nelaimes gadījumiem. Pašreizējo brīdi, kurā cilvēce ir pakļauta neredzamas un mānīgas slimības briesmām, kas jau ilgu laiku spēcīgi ietekmē ikviena cilvēka dzīvi, dienu no dienas iezīmē mokošas bailes, neskaidrība un vispirms jau plaši izplatītas fiziskas un morālas ciešanas.

Baznīca, sekojot sava dievišķā Skolotāja paraugam, vienmēr ir rūpējusies par slimniekiem. Kā norāda svētais Jānis Pāvils II, cilvēku ciešanām ir divējāda vērtība: «Pirmkārt, pārdabiska, jo tās sakņojas pasaules atpestīšanas dievišķajā noslēpumā, un arī dziļi cilvēciska, jo tajās cilvēks atrod pats sevi, savu cilvēcību, cieņu un misiju “(Apustuliskā vēstule Salvifici doloris, 31).

Šajās dienās arī pāvests Francisks ir paudis savu tēvišķo tuvību koronavīrusa slimniekiem un atkārtojis aicinājumu nemitīgi lūgt par viņiem.
Lai visi tie, kas cieš Covid-19 dēļ, šo ciešanu noslēpumā varētu no jauna atklāt “Kristus pestījošās ciešanas” (turpat, 30), Apustuliskais penitenciārijs, ex auctoritate Summi Pontificis, paļaujoties uz Kristus vārdiem un ticības garā izvērtējot pašreiz notiekošo epidēmiju, kas jāizdzīvo kā personiska atgriešanās, piešķir atlaidu dāvanu ar šādiem nosacījumiem.

Tiek piešķirtas pilnas atlaidas ar koronavīrusa sasirgušajiem ticīgajiem, kuriem veselības iestādes ir noteikušas karantīnu slimnīcā vai mājās, ja viņi, iekšēji atraisījušies no jelkāda grēka, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību garīgi piedalīsies Svētās Mises upurī, vienosies Rožukroņa lūgšanā, Krustaceļa dievbijīgā apcerē vai cita veida lūgšanā, un palūgsies lūgšanas „Es ticu“, „Tēvs mūsu“ un kādu no Jaunavai Marijai veltītajām lūgšanām, ticības garā upurējot savas ciešanas Dievam un mīlestībā uz brāļiem, ar nodomu, tikko tas būs iespējams, izpildīt ierastos noteikumus (sakramentāla grēksūdze, komūnija un lūgšana Svētā tēva nodomos).

Veselības aprūpes darbinieki, ģimenes locekļi un tie, kuri, sekojot labā samarieša piemēram, pakļaujot sevi inficēšanās riskam, palīdz koronavīrusa slimniekiem saskaņā ar dievišķā Pestītāja vārdiem: «Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem»(Jņ 15:13), saņems to pašu pilno atlaidu dāvanu, izpildot augstāk minētos nosacījumus.

Pašreizējās pasaules epidēmijas apstākļos Apustuliskais penitenciārijs labprāt piešķir pilnas atlaidas ar tiem pašiem nosacījumiem arī tiem ticīgajiem, kuri apmeklē Jēzu Vissvētākajā Sakramentā vai piedalās Euharistiskajā adorācijā, vai vismaz pus stundu lasa Svētos Rakstus, lūdzas Rožukroņa lūgšanu vai dievbijīgi pārdomā Krusta ceļa apceres, vai palūdzas Dieva žēlsirdības kronīti, lūdzot no Visvarenā Dieva epidēmijas izbeigšanos, atvieglojumu slimajiem un mūžīgo pestīšanu tiem, kurus Kungs ir aicinājis pie sevis.

Baznīca lūdzas par tiem, kuriem nav iespējams saņemt Slimnieku sakramentu (Viaticum), svēto sadraudzības spēkā uzticot visus un ikvienu dievišķajai žēlsirdībai, un piešķir ticīgajiem pilnas atlaidas viņu nāves brīdī ar nosacījumu, ja viņi ir attiecīgi noskaņoti un dzīves laikā lūgušies (šajā gadījumā Baznīca kompensē trīs nepieciešamos nosacījumus). Lai saņemtu šīs atlaidas, ieteicams izmantot krucifiksu vai krustu (sal. Enchiridion indulgentiarum, n.12).
Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva un Baznīcas māte, slimnieku veselība un kristiešu palīdzība, mūsu aizstāve, palīdzi ciešanu pārņemtajai cilvēcei, attālini no mums šīs pandēmijas postu un dāvā mums to, kas vajadzīgs mūsu pestīšanai un svēttapšanai.

 

Roma, Apustuliskais Penitenciārijs, 2020.gada 19.martā

 

Mauro Kard. Piacenza – Penitenziere Maggiore;

Krzysztof Nykiel – Reggente