2022_03_04 – RML – Grēku nožēla

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!

 

Dārgie Kristū! Radio Marija Latvija lūdza ciklā “Priestera katehēze” paskaidrot par grēku nožēlas aktu, kuru veicam katrā Svētajā Misē. Konference notika 2022.03.04. ēterā. RML dod iespēju paklausīties šo saturu. Es ceru, ka tas var mums palīdzēs vairāk mīlēt Dievu un censties pildīt Viņa baušļus.

 


Katehēzes ieraksts 

 

Avots: Radio Marija Latvija arhīvs 

Radio Marija Latvija


Katehēzes galvenās domas / atslēgas vārdi

 1. šī akta novietošana Sv. Mises uzbūvē
 2. pirmais motīvs:
  • Lai mēs varētu cienīgi piedalīties svētajā Mises Upurī, nožēlosim savus grēkus, izlūdzoties no Dieva piedošanu.
  • salīdzinājums ar mājām un priekštelpu
  • cienīgi – jo Dieva svētums, jo Jēzus Upuris, jo ciešanas
  • sal. Ps 130…
 3. otrais motīvs:
  • vienotība ar Dievu un ar pārējiem cilvēkiem (sal. Sv. Mises sākuma – krusta zīme un sveiciens)
  • velns – tas, kas šķeļ
  • Dievs ir vienotības Dievs (sal. Baznīca – Ecclesia = sasaukšana)
  • tāpēc vārdi: Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis…
  • paskaidrojums par to no 1 J 4, 20-21:  Ja kāds saka: Es mīlu Dievu un ienīstu savu brāli, tas ir melis. Jo kā tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, var mīlēt Dievu, ko neredz? Un mums no Dieva šis bauslis: kas mīl Dievu, tas lai mīl arī savu brāli!
  • tā patie bilde Apd 2, 42.44: Un viņi pastāvēja apustuļu mācībā, maizes laušanas sadraudzībā un lūgšanā. (…) 44. Bet visi, kas ticēja, turējās kopā, un viss viņiem bija kopīgs 
  • tādējādi ši nožēla sākuma sūta pie īstās miera zīmēs pirms Svētās Komūnijas pieņamešanas
 4. piedošanas nepieciešamība
  • nepubliski un skaļi…, nevis klusumā un privāti (sirdī vien)
  • sal. akcents no Evaņģēlija (Mt 5, 23-24):  Bet ja tu nes savu dāvanu pie altāra un tur atminēsi, ka tavam brālim ir kas pret tevi, atstāj tur savu dāvanu altāra priekšā, ej, samierinies iepriekš ar savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu.
  • man ir vajadzīga citu piedošana; un arī pārējiem ir/būs vajadzīga mana piedošana
  • par piedošanas nepieciešamību Jēus mācībā (Mt 6, 14):  Ja jūs piedosiet cilvēkiem viņu vainas, arī Debestēvs piedos jums jūsu grēkus. Bet ja jūs nepiedosiet cilvēkiem, jūsu Tēvs nepiedos jums jūsu grēkus.
 5. nožēla sagatavo vietu 
  • salīdzinājums 1.: brīva, tukša delna var pieņemt
  • salīdzinājums 2.: glāze ar etiķi – nepasniegs tēju
  • iztukšot sirdi, lai saņemtu Dieva Vārdu un Jēzus klātbūtni Svētajā Komūnijā!
  • tāpēc blakus lūgumam par šķīstīšanu, lūgums par aizlūgumiem: Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.
 6. nožēla akta formējošs, audzinošs raksturs
  • pastiprina ticību uz mūžīgo dzivi (runa par Dievu, eņģeļiem, svētajiem, cilvēkiem virs zemes):
   • es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas
   • lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju,  visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas…
  • redzamā un neredzamā Baznīcas daļa (sal. mistiķu liecības)
 7. izvairīties no citu apsūdzēšanas
  • velns = apsūdzētājs (sal Atkl 12, 10-11: 10 Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam: “Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un Viņa Kristus vara, jo ir gāzts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Viņi to uzvarējuši ar tā Jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši)
  • Dievs attaisno:
   • Rom 4, 24-25: [Dievs] uzmodināja no miroņiem mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas mūsu grēku dēļ bija nodots un mūsu attaisnošanas labad uzcēlās no miroņiem. 
   • Kol 2, 13-14:  Viņš jūs, kas grēkodami un savas miesas neapgraizīšanas dēļ bijāt miruši, kopā ar Viņu darīja dzīvus, piedodams jums visus grēkus; Viņš izdzēsa pret mums vērsto likuma parādrakstu, kas bija pret mums, un pieņēma to no mūsu vidus, pienaglodams krustā
  • delnas pirkstu ikona: ar vienu pirkstu (apsūdzu un) norādu un cilvēku, ar ar vienu uz Dievu, toties ar trim uz sevi pašu
  • sišanās krūtis ( “mana vaina”) neapsūdz nevienu citu, izņemot sevi pašu
  • mana vaina – tas ir viens, bet varētu būtu mana vaina kopā ar pārējiem, sadarbībā ar viņiem; tāpēc katehisms runa par tā sauktajiem deviņiem svešiem grēkiem:
   • Kad mēs uz ļauniem darbiem citus cilvēkus: 1) pamācām, 2) tiem pavēlam, 3) tiem palīdzam;
   • Kad mēs, redzēdami citus ko ļaunu darām: 4) tiem darīt atļaujam, 5) tos uzslavējam, 6) paskubinām;
   • Kad mēs citu ļaunus darbus: 7) noklusējam, 8) noslēpjam, 9) kad mēs no cita netaisni piesavinātu mantu savā starpā izdalām.
  • arī tāpēc Baznīcā sastopamies ar tautu gandarīšanu, tautu kopīgu Rožukroni vai aizlūgumiem par tautu vai valsti
 8. nožēlas formas
  • pierasts:
   • V.: Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.
   • P.: Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
   • V.: Amen.
  • varianta B)
   • Priesteris uzaicina ticigos nožēlot grēkus: Brāļi un māsas Kristū! Nožēlosim savus grēkus, lai mēs cienīgi varētu piedalīties šai svētajā Mises upurī.
   • Seko īss klusuma brīdis. Pēc tam priesteris saka: Kungs, apžēlojies par mums.
   • Tauta atbild: Jo mēs sagrēkojām pret tevi.
   • Priesteris: Kungs, rādi mums savu žēlsirdību.
   • Tauta: Un dāvā mums savu pestīšanu.
   • Priesteris noslēgumā saka: Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
   • Tauta atbild: Amen.
  • variants C)
   • Priesteris uzaicina ticīgos nožēlot grēkus: Brāļi un māsas Kristū! Nožēlosim savus grēkus, lai mēs cienīgi varētu piedalīties šai svētajā Mises upurī.
   • Seko īss klusuma brīdis. Pēc tam priesteris vai piemērots ministrants lasa sekojošās vai arī kādas citas invokācijas ar Kyrie, eleison:
   • Priesteris: Jēzu, kas tiki sūtīts dziedināt satriektās sirdis: Kyrie, eleison.
   • Tauta atbild: Kyrie, eleison.
   • Priesteris: Jēzu, kas atnāci aicināt grēcīgos: Christe, eleison.
   • Tauta: Christe, eleison.
   • Priesteris: Jēzu, kas sēdi pie Tēva labās rokas, aizbildinot par mums: Kyrie, eleison.
   • Tauta: Kyrie, eleison.
  • variants D)
   • izlaižam nožēlu šādā formā, jo būs cita forma, piemēram, Pelnu trešdienā – galvu kaisīšana ar pelniem,
   • ja Euharistija ir savienota ar kristībām – tur ir savs akts
   • vai kad izmanto tautas apslacīšanu ar svētīto ūdeni
   • Lielajā Piektdienā

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7