2021_04_16 – sv. Jāzeps 02

M

 

Lai top slavēts mūsu Kungs, Jēzus Kristus!  

Dārgie Kristū! Svētā Jāzepa gadā Baznīca aicina mūs formēt savas sirdis pēc šī lielā svētā parauga. Ar Dieva palīdzību ceram darīt to pateicoties arī dažām konferencēm par svēto Jāzepu uz “Patris corde” pamata (pilnais teksts pieejams te: PATRIS CORDE16.04.2021. notikusi otrā konference no domāta cikla. Bija dots to ierakstīt. 

  


  •   

Galvenās domas / atslēgas vārdi 

 • Eņģelis atklāja sv. Jāzepam Dieva Dēla Vārdu un misijas būtību 
  • eņģeļu kalpošana – palīdzētu mums atnākt pie Patiesības 
  • jūdaisma pārliecība, ka arī Likums tika atnests caur eņģeļiem
   • Apd 7, 38. Viņš [Mozus] ir tas, kas tautas vidū tuksnesī bija kopā ar eņģeli, kas runāja viņam Sinaja kalnā, un bija pie mūsu tēviem, un saņēma dzīvības vārdus, lai tos nodotu mums.
   • Apd 7, 53. Ar eņģeļu rīkojumu jūs esat bauslību saņēmuši, bet nepildījāt.
   • Gal 3,  19. Kāda tad nozīme likumam? To eņģeli pavēlējuši ar starpnieka roku
   • Ebr 2, 2. …ja caur eņģeļiem sacītais vārds ir bijis stiprs…
  • mūsu sadarbība ar eņģeļiem → sal. KBK:
   • KBKB 334: Līdz pat šim laikam Baznīca visā tās dzīvē saņem eņģeļu noslēpumaino un vareno palīdzību. 
   • KBKB 335:  Baznīca savā liturģijā pievienojas eņģeļiem, lai pielūgtu trīskārt svēto Dievu [194] ; tā lūdz eņģeļu atbalstu (kā, piemēram, In paradisum deducant te angeli … mirušo liturģijā vai arī “Ķerubu himnā” Bizantijas liturģijā); īpašā veidā Baznīca savā liturģijā piemin dažus eņģeļus (sv. Miķeli, sv. Gabriēlu, sv. Rafaēlu, sargeņģeļus) viņu piemiņas dienā.
   • KBK 336 Cilvēka dzīve no šūpuļa līdz kapam noris viņu aizsardzībā un aizbildnībā. “Neviens nenoliegs, ka ikvienam ticīgajam līdzās ir eņģelis, kas kā audzinātājs un gans viņu vada uz dzīvi.” Jau šeit, virs zemes, kristietis caur ticību ir līdzdalīgs eņģeļu un cilvēku, kas vienoti Dievā, svētlaimīgajā sadraudzībā.
 • Eņģeļa atklāta Jēzus misija: “Tu nosauksi Viņu vārdā Jēzus, jo Viņš atpestīs Savu tautu no tās grēkiem” (Mt 1, 21).
  • sv. Jāzeps “sūtīja” Jēzu Pestītājā misijā 
  • tad  var
   • mūs pievest pie Jēzus un pie pestīšanas 
   • izlūgt Jēzus palīdzību mums, Viņa apžēlošanos
  • padomāt par sv. Jāzepa Kānu (sal. J 2 → Marijas Kāna)
   • frāzē “Ite ad Ioseph” (Ejiet pie Jāzepa)…… un sv. Jāzeps teiks: “Ejiet pie Jēzus un dariet, ko Viņš jums teiks…”
 • Ja sv. Jāzepam atklāta Jēzus identitāte un misija
  • caur Viņu lūgties par savas identitātes un aicinājuma atklāšanu
  • it sevišķi laikos, kad sātans uzbrūk patiesībai par cilvēka identi un aicinājumu
 • Klātesošs  pie Bērna Jēzus upurēšanas
  • dzirdēja pravietojumus par Jēzus un Marijas ciešanām 
  • piedzīvoja morālas ciešana
  • tad mūsu aizbildnis ciešanās 
  • Covid apstākļi, tomēr sv. Jāzepa gads!
 • Dzirdēja, ko Simeons pasludināja attiecībā uz un Mariju
  • Jāzeps tuvu Marijas Sirds 
  • var mācīt mūs saprastu un mīlēt Dievmāti
 • Lai pasargātu Jēzu no Heroda, viņš kā svešinieks devās dzīvot uz Ēģipti (sal. Mt 2, 13-18)”
  • slavenais “In fuga salus!” (Glābiņš ir aizbēgšanā!) 
  • kad nevar izmainīt ļaunumu, vai mēģināt no tā attālināties
   • cilvēki, sarunas, mediji, kārdināšanas… 
 • Apmetās Nācaretē, “no kurienes – kā tika runāts – “nenāk pravietis” un “nekas labs nevar būt” (sal. J 7, 52; 1, 46).
  • sv. Jāzeps kā nabadzības aizbildnis, atmesto un bezcerīgo situāciju aizbildnis, garīgā “lifta” aizbildnis 
 • Baznīcas uzmanībā sv. Jāzepam ir otrā pēc Dievmātes vieta 
  • atzīts un klātesošs Baznīcas dzīvē kā
   • “Strādnieku aizbildni”
   • “Pestītāja aizbildni”
   • “Katoliskās Baznīcas aizbildni”
   • “labas nāves aizbildni” 
  • no mazām, ikdienišķām lietām, līdz mūžībai 
  • tādēļ litānijā: “Dievs to iecēla par sava nama kungu un par visa sava īpašuma valdnieku.”

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7