2020_06_24 – sprediķis (xPSK)

M

 

Lai Jēzus ir vienmēr slavēts!

Uz COVID situācijas fona izauga piedāvājums ierakstīt un dot ticīgajiem iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Lūk, te ir sprediķis no SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA PIEDZIMŠANAS SVĒTKIEM (24. VI 2020.) Bija dots to ierakstīt.


Ieraksts atrodas te:

Tās dienas lasījumu parametri:

 • Jer 1, 4-10
 • Psalms 71 (70)
 • 1 Pēt 1, 8-12
 • Lk 1, 5-17

Palīdzības materiāli / galvenās domas

 • Jāņu svinēšanas iespējamie līmeņi
  • pagānu, elkdievības (un Stonehenge) līmenis → saules un dabas dievišķošana
  • kultūras (tautas identitātes) līmenis → ģimeņu, draugu un latviešu tikšanās, lai uzturētu attiecības un savstarpēji bagātināt viens otru
  • ticības līmenis, kas dabas parādībām un cilvēku dzīvei piešķir visaugstāko jēgu, jo ved pie tikšanās ar Dievu un pie Viņa pestīšanas
 • Liturģijā noteiktais svinēšanas mērķis:
  • Visvarenais Dievs, vadi savu Baznīcu pa pestīšanas ceļu, lai tā, sekojot svētā Jāņa aicinājumam, nonāktu pie Tava Dēla Jēzus Kristus, kuru Jānis sludināja savas dzīves laikā. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā. Lasījums
 • Vārds, kurš precīzi norāda, kas ir Jāņu svinēšana ticībā, tas ir sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas svinēšana
  • J 1, 1. Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds. 2. Tas iesākumā bija pie Dieva. 3. No Viņa viss radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas radīts. 4. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. 5. Un gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. 6. Bija cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. 7. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi ticētu caur viņu. 8. Viņš nebija gaisma, bet lai liecinātu par gaismu. 9. Bija patiesa Gaisma, kas apgaismo katru cilvēku, kas nāk šinī pasaulē.
  • J 5, 33. Jūs sūtījāt pie Jāņa; un viņš deva liecību patiesībai. (…) 35. Viņš bija spīdeklis, kas deg un spīd, bet jūs gribējāt īsu laiku līksmoties viņa gaismā
  • J 8, 12. Tad Jēzus atkal runāja un sacīja tiem: Es esmu pasaules gaisma; kas man seko, tas nestaigā tumsā, bet iegūs dzīvības gaismu.
  • J 9, 5. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma
 • Pravieša kalpošanai:
  • būt Dieva pazītam (piedzīvot Dieva pieskārienu, tikšanos ar Viņu)
  • saņemt paaicinājumu un atbildēt pozitīvi un to
  • būt Dieva žēlastību, harizmu apdāvinātam, lai veiktu uzticēto kalpošanu
 • Pravietošana kā viena no visvairāk gaidāmām kalpošanām Kristus Baznīcā:
  • 1 Kor 14, 1. Tiecieties pēc mīlestības, pūlieties pēc garīgajām dāvanām, bet sevišķi, lai jums būtu praviešu dāvanas! 2. Jo kas runā valodās, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam, jo neviens to nesaprot; bet garā viņš runā noslēpumus. 3. Bet kas pravieto, tas runā cilvēku celšanai, paskubināšanai un iepriecināšanai. 4. Kas runā valodās, tas paceļ pats sevi, bet kas pravieto, tas ceļ Dieva Baznīcu. 5. Bet es vēlos, ka jūs visi runātu valodās, bet vēl vairāk, lai jūs pravietotu; jo lielāks ir tas, kas pravieto, nekā tas, kas runā valodās, ja viņš to nepaskaidro, lai Baznīca tiktu stiprināta. 6. Bet, brāļi, ja es tagad nāktu pie jums un runātu valodās, ko tas jums līdzētu, ja es nesludinātu jums vai nu atklāsmi, vai zināšanas, vai pravietojumus, vai mācību? 7. Tas tāpat kā ar nedzīviem priekšmetiem, kas rada skaņas, vai tā būtu stabule, vai kokle; ja tās neskanētu dažādi, kā tad būtu izšķirams, kā skan stabule un kā skan kokle? 8. Un ja taure dos nenoteiktu skaņu, kas tad gatavosies karam? 9. Tā arī jūs valodas ziņā. Ja jūs nerunāsiet skaidru valodu, kā lai saprot to, kas tiek runāts? Jūs runāsiet vējam. 10. Šinī pasaulē ir tik daudz dažādu valodu, un bez skaņas nav nekā. 11. Un ja es vārdu nozīmi nesaprotu, tad es esmu svešinieks tam, kam runāju, un tas, kas runā, ir man svešinieks. 12. Tā arī jūs, cenzdamies pēc gara dāvanām, rūpējieties, lai jūs būtu bagāti ar tām Baznīcas celšanai! (…) 39. Tātad, brāļi, centieties pravietot un neliedziet runāt valodās! 
 • Norādes uz spēcīgajiem praviešiem
  • 71. un 139. Psalma autors
  • sv. Jānis Kristītājs
  • sv. Terēze no Bērna Jēzus un Vissvētākā Vaiga OCD

 

Lai svētī Visvarenais Mīlestības Dievs: †

Pāvils, priesteris 


DOD MAN DZERT…  J 4,7