Pa Dieva pēdām… (2021_05_09)

M

 

Visuma skaistums. Radītās pasaules kārtību un harmoniju nosaka radību dažādība un attiecības, kas pastāv starp tām. Cilvēks pakāpeniski atklāj šīs attiecības kā dabas likumus, kuri zinātniekos izraisa sajūsmu. Radības skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu. Tam jāiedveš cilvēka prātā un gribā cieņa un padevība. KBK 341


Bildi lielākā izmērā var atvērt, uzklikšķinot uz tās.


Gaisma un tumsa

 

“Un zeme  bija tukšum tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs teica:”Lai top gaisma!”Un tapa gaisma. Un Dievs redzēja, ka tā ir laba, un nošķīra gaismu no tumsas.” (Rad 1, 2-4)

Es pateicos Tev, Dievs, ka radot debesis un zemi , radīji arī gaismu. Es pateicos par to, ka nošķirot to no tumsas, tika sagatavoti apstākļi dzīvībai uz zemes. Arī es šodien varu dzīvot Tevis radītajā pasaulē, kurā periodiski notiek gaismas un tumsas maiņa. Lai cik tumša būtu nakts, austošais rīts atnes gaismu un jaunu dienu, arī jaunu cerību… Tumsa materiālajā pasaulē  patiesībā ir tikai gaismas trūkums. Tomēr tā ir vajadzīga, lai ieraudzītu un novērtētu gaismas nozīmi. Ja tumšā telpā tiek iedegta svece, tā izgaismo visu, un tumsa atkāpjas.  Sveces sirds ir dakts, tā barojas no vaska un spēj izplatīt gaismu sev apkārt. Tās uzdevums ir vienmēr būt par gaismas avotu.

 

Kāda ir cilvēka sūtība virs zemes? Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Tātad, lai dzīvotu gaismā un patiesībā, savienībā ar savu Radītāju. Viņš katram no mums deva arī brīvu gribu un izvēli – būt par gaismas vai tumsas bērniem. Tiem, kas sekos Viņam, Jēzus ir devis skaistu apsolījumu. 

“Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams:”Es Esmu pasaules gaisma; kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (J 8, 12)

Šie vārdi ir kā kompass mūsu dzīvei, kuros skaidri norādīts mērķis un tā sasniegšanas sekas. Cilvēks bez Dieva palīdzības ir vājš, un var nonākt tumsas varā. Bet šī tumsa atšķiras no materiālās tumsas un ir bīstama. Garīgajā pasaulē ļaunums nav tikai vienkāršs gaismas trūkums. Vietā, kur nav Dieva un valda grēks, ienāk ļaunais gars, kurš ir reāla persona. Nav  vidusceļa, jeb atrašanās starpposma. Jēzus liek izdarīt šo izvēli, jo “kas nav ar mani, ir pret mani.” (sal. Lk 11, 13) Grēks kā tumšs mākonis aizklāj Dieva gaismu, rada nepatiesu priekšstatu par sevi, un noved pie savu kļūdu un pārkāpumu neapzināšanās. Bībelē tam rodam apstiprinājumu.

“Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos.” (1 J  1, 8 )

“Bet, kas savu brāli ienīst, ir tumsībā un dzīvo tumsā un nezina, kurp tas iet, jo tumsa ir aptumšojusi viņa acis.” (1 J  2,  11)

Mīļais Dievs, es Tevi lūdzu, lai Tu mūs izved no tumsas patiesības gaismā. Ienāc mūsu sirdīs un attīri no tā liekā, kas nav no Tevis. Iededz tajās gaišu mīlestības un piedošanas sveci! Kļūsti par gaismas avotu katrā no mums, lai mēs ar savu dzīvi, saviem darbiem spētu liecināt par Tavu godību un varenību.

  

Konstance Laicāne

27.04.2021


Debesu Tēvs, paldies ka Tevis radītā gaisma ir mums tik varena ikona daudzām patiesībām par Tevi, par mums. Palīdzi Tavā Svētajā Garā sadzirdēt, ko Svētie Raksti (it sevišķi Jaunā Derība) un Baznīca saka par Gaismu, palīdzi paturēt to sirdī un saskaņā ar to dzīvot!

Pr. Pāvils S. Kamola

************************

(daži Jaunas Derības teksti, kuros skan vēstījums par Gaismu) 

 • Mt 4
  • 12 Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis nodots, viņš atgriezās Galilejā. 13 Atstājis Nācareti, viņš aizgāja dzīvot Kapernaumā, piejūras pilsētā, Zebulūna un Naftālī zemēs, 14 ka piepildītos, ko Kungs caur pravieti Jesaju ir sacījis: 15 Zebulūna zeme un Naftālī zeme – ceļš uz jūru viņpus Jardānas, citu tautu Galileja; 16 tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaisma uzaususi.  
 • Mt 5
  • 13 Jūs esat zemes sāls, bet, ja sāls kļūst nederīga, ar ko lai to padara sāļu? Tā neder vairs nekam kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu. 14 Jūs esat pasaules gaisma: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. 15 Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; un tas spīd visiem, kas ir namā. 16 Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.  
 • Mt 6
  • 22 Miesas gaismeklis ir acs; ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaismas pilna. 23 Bet, ja tava acs ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Ja nu gaisma, kas tevī, ir tumsa, cik liela tad ir pati tumsa! 
 • Lk 11
  • 33 Gaismekli iededzis, neviens to neliek slēptuvē vai zem pūra, bet liek to lukturī, lai ienācēji redzētu gaismu. 34 Miesas gaismeklis ir acs; ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa ir gaismas pilna; bet, ja acs kļūst ļauna, arī tava miesa ir aptumšota. 35 Tad nu pielūko, ka gaisma tevī nav tapusi par tumsu. 36 Ja nu visa tava miesa ir apgaismota un neviena tās daļa nav tumsā, tā visa būs tik gaiša, itin kā gaismeklis ar savu spožumu tevi apspīdētu.”
 • Mt 16 
  • 1 Pēc sešām dienām Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda tos savrup kādā augstā kalnā, 2 un viņš tapa pārveidots to priekšā – viņa vaigs mirdzēja kā saule, un viņa drēbes tapa baltas kā gaisma. 3 Un, redzi, tiem parādījās Elija un Mozus – tie sarunājās ar Jēzu. 4 Un Pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja: “Kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es šeit uzcelšu trīs teltis – vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam.” 5 Kad viņš vēl runāja, redzi, spožs padebesis tos apēnoja, un pēkšņi balss no padebeša atskanēja: “Šis ir mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu!” 6 Mācekļi, to dzirdēdami, ļoti nobijušies krita uz sava vaiga. 7 Jēzus pienāca tiem klāt un pieskāries teica: “Celieties un nebaidieties!” 8 Acis pacēluši, tie vairs nevienu citu neredzēja kā vienīgi Jēzu. 9 Kāpjot no kalna lejā, Jēzus tiem pavēlēja: “Nestāstiet nevienam par šo redzējumu, kamēr Cilvēka Dēls nebūs uzcēlies no mirušajiem.” 
 • J 1
  • 1 Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. 2 Viņš bija iesākumā pie Dieva. 3 Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. 4 Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. 5 Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. 6 Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. 7 Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. 8 Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. 9 Viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. 10 Viņš, gaisma, bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. 11 Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. 12 Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem, 13 kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas, nedz pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. 14 Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības.
 • J 3
  • 16 Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. 17 Jo Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. 18 Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet, kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam. 19 Tiesas spriedums ir tāds, ka gaisma ir nākusi pasaulē. Bet cilvēki bija iemīlējuši tumsu vairāk nekā gaismu, tādēļ ka viņu darbi bija ļauni. 20 Ikviens, kurš dara ļaunu, nīst gaismu un nenāk gaismā, lai viņa darbi netiktu nosodīti. 21 Bet, kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi kļūtu atklāti, ka tie darīti Dievā.”
 • J 8
  • 12 Tad Jēzus atkal runāja uz tiem: “ES ESMU PASAULES GAISMA. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.” 
 • J 9
  • 4 Kamēr ir diena, mums jādara tā darbi, kas mani sūtījis; nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. 5 Kamēr es esmu pasaulē, ES ESMU PASAULES GAISMA.”  
 • J 12 
  • 35 Jēzus viņiem sacīja: “Vēl mazu brīdi gaisma ir jūsu vidū. Staigājiet, kamēr gaisma ir ar jums, lai jūs nepārņem tumsa. Kas tumsā staigā, tas nezina, kurp viņš iet. 36 Kamēr gaisma ir ar jums, ticiet uz gaismu, lai jūs topat gaismas dēli!”
  • 46 ES ESMU GAISMA un esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas tic man, nepaliktu tumsā. 47 Ja kāds manus vārdus dzird, bet nepatur, es viņu netiesāju. Es neesmu nācis, lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli atpestītu.  
 • Apd 9
  • 1 Bet Sauls, pilns nāves draudu pret Kunga mācekļiem, ieradās pie augstā priestera 2 un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai, sastopot kādus šīs ticības ceļa gājējus, vīrus un sievas, viņš tos varētu sasiet un vest uz Jeruzālemi. 3 Bet, tuvojoties Damaskai, viņu pēkšņi apspīdēja gaisma no debesīm. 4 Nokritis pie zemes, viņš dzirdēja balsi sakām: “Saul, Saul, kādēļ tu mani vajā?” 5 Viņš jautāja: “Kas tu esi, Kungs?” Tas atbildēja: “Es esmu Jēzus, ko tu vajā. 6 Celies augšā un ej uz pilsētu, un tur tev pateiks, kas jādara.” 7 Bet vīri, kas gāja kopā ar Saulu, stāvēja bez valodas kā mēmi – balsi tie dzirdēja, bet nevienu neredzēja. 8 Sauls piecēlās no zemes, bet, acis atvēris, neko neredzēja; un viņi, pie rokām paņēmuši, veda to uz Damasku. 9 Trīs dienas viņš bija neredzīgs un neko neēda un nedzēra.
 • Apd 12
  • 6 Naktī, pirms Hērods gribēja viņu vest tautas priekšā, Pēteris, divām ķēdēm saistīts, gulēja starp diviem kareivjiem, un cietumsargi stāvēja sardzē pie durvīm. 7 Un, redzi, Kunga eņģelis nostājās blakus, un gaisma apspīdēja visu telpu. Eņģelis, piebakstījis Pēterim sānos, modināja to, sacīdams: “Celies ātri!” Un ķēdes nokrita no viņa rokām. 8 Eņģelis sacīja: “Sajozies un apauj sandales!” Un viņš tā darīja. Tad eņģelis saka viņam: “Apvelc virsdrēbes un nāc man līdzi!” 9 Viņš izgāja tam līdzi, bet nesaprata, ka notikums ar eņģeli ir īstenība. Viņam šķita, ka redz parādību. 10 Izgājuši cauri pirmajai sardzei un cauri otrajai, viņi iznāca pie dzelzs vārtiem, kas ved uz pilsētu, un tie viņiem atvērās paši no sevis. Kad viņi bija nogājuši vienu kvartālu, eņģelis pēkšņi viņu pameta. 11 Pēteris atguvies sacīja: “Tagad es patiesi zinu, ka Kungs ir sūtījis savu eņģeli un izrāvis mani no Hēroda rokām un no visa tā, uz ko gaidīja jūdi.”
 • 2 Kor 4
  • 5 Ne jau sevi mēs sludinām, bet Kungu Jēzu Kristu, un mēs esam jūsu kalpi Jēzus dēļ. 6 Jo Dievs, kas sacījis: no tumsas atspīdēs gaisma, – ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus vaigā. 7 Šis dārgums mūsos ir kā trauslos māla traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem: 8 mēs visādi tiekam spaidīti, bet neesam salauzti; mēs esam neziņā, bet neesam izmisuši; 9 mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti; mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. 10 Mēs nesam savā miesā Jēzus nāvi, lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu miesā. 11 Mēs, kamēr vien dzīvojam, pastāvīgi tiekam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu mirstīgajā miesā. 12 Tādējādi nāve darbojas mūsos, bet dzīvība – jūsos.
 • Ef 4
  • 1 Būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš 2 un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā sevi atdevis Dievam par upurdāvanu un jauki smaržojošu ziedojumu. 3 Bet netiklība, visāda nešķīstība vai negausība jūsu vidū lai netiek pat pieminēta, kā tas svētajiem pieklājas. 4 Tāpat arī nekaunīgas, muļķīgas runas vai rupji joki – tas viss nepieklājas, bet tā vietā lai ir pateicība Dievam. 5 Ziniet skaidri: neviens netiklis, nešķīstais vai negausis, tas ir, neviens elku kalps, neiemantos savu daļu Kristus un Dieva valstībā. 6 Neviens lai jūs nepieviļ ar tukšiem vārdiem, jo par to nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem. 7 Nepalieciet kopā ar tiem, 8 jo jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma Kungā; dzīvojiet kā gaismas bērni! 9 Gaismas auglis ir visā, kas krietns, taisnīgs un patiess. 10 Pārliecinieties, kas ir patīkams Kungam! 11 Nepiedalieties neauglīgos tumsības darbos, bet gan atmaskojiet tos! 12 Ko nepaklausīgie slepenībā dara, par to ir kauns pat runāt, 13 bet viss atmaskotais gaismā top redzams, 14 jo viss, kas gaismā redzams, ir gaisma. Tādēļ ir sacīts: guļošais, mosties! Celies augšā no mirušajiem,
   un tev atmirdzēs Kristus!
 • 1 J 1
  • 5 Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām – ka Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. 6 Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. 7 Bet, ja mēs staigājam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu un viņa Dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no visas apgrēcības. 8 Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos. 9 Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus, un šķīstī mūs no visas netaisnības. 10 Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad padarām viņu par meli un viņa vārda nav mūsos. 
 • 1 J 2 
  • 7 Mīļotie, ne jaunu bausli es jums rakstu, bet senu bausli, kas jums ir bijis no iesākuma, un šis senais bauslis ir vārds, ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši. 8 Un tomēr jaunu bausli es jums rakstu, kas ir patiess viņā un jūsos, jo tumsa pāriet un patiesā gaisma jau spīd. 9 Kas sakās esam gaismā un nīst savu brāli, tas vēl ir tumsā. 10 Kas mīl savu brāli, tas paliek gaismā, un piedauzības nav viņā. 11 Bet, kas nīst savu brāli, tas ir tumsā un staigā tumsā, un nezina, kurp viņš iet, jo tumsa ir viņa acis darījusi aklas. 

Fotobilde tapa: 2018.05.02.

Autors: pr. Pāvils Kamola 

Vieta: Diennakts adorācijas kapela, Madona, Madonas nov., Latvija 


 

Tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos…Rom 1, 20