Pa Dieva pēdām… (2021_02_07)

M

 

Visuma skaistums. Radītās pasaules kārtību un harmoniju nosaka radību dažādība un attiecības, kas pastāv starp tām. Cilvēks pakāpeniski atklāj šīs attiecības kā dabas likumus, kuri zinātniekos izraisa sajūsmu. Radības skaistums atspoguļo Radītāja bezgalīgo skaistumu. Tam jāiedveš cilvēka prātā un gribā cieņa un padevība. KBK 341


Bildi lielākā izmērā var atvērt, uzklikšķinot uz tās.

Mīļais Dievs, es atkal lasu Tavu “Piekto Evaņģēliju” – Tavu radību, un šodien es Tev pateicos par stihijām, starp tām – par uguni.  Tajā es redzu Tavu labvēlību un mīlestību, jo uguns ļauj mums sasildīties, dod gaismu, ļauj sagatavot ēdienu un bez tam tiek izmantota tik dažādiem mērķiem.

Uzlūkojot to ar sirdi, tā kļūst man par mīlestības ikonu, jo uguns vienmēr “barojas” ar upuri – viena lieta tiek nicināta (dedzināta), lai taptu cita kvalitāte: siltums un gaisma. Paldies Tev par to! Un tad es lūdzos: palīdzi mums visiem būt drošiem sevis upurēšanā pēc Tava Dēla, Jēzus Kristus parauga. Par Tavu Mīlestību, kas tika mums dota caur Viņa upuri, es lasu Tavā Vārdā: “Viņš [Dievs] pats savu Dēlu nav saudzējis, bet par mums visiem To atdevis, kā tad Viņš līdz ar To nebūtu mums visu dāvinājis?” (Rom 8, 32) Un arī pats Jēzus šo skaidroja, sakot: “Nav nevienam lielākas mīlestības par to, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem.” (J 15, 13).

Uguni es uztveru arī kā ticības ikonu, jo to vajag sargāt un uzturēt: sargāt no ļaunā gara vēja, kā arī cilvēciskā vājuma un grēka; uzturēt, vienmēr pieliekot klāt lūgšanas malku un mīlestības eļļu. Tikai tad tā varēs pastāvēt un to varēs nodot tālāk citām sirdīm paaudžu stafetē. Debesu Tēvs, es atceros Tavu Vārdu, kas par Tavu Dēlu un mūsu Kungu, Jēzu Kristu, bija teikts caur pravieti Isaju: “Redzi, tas ir Mans kalps, ko Es neatlaižu; Mans izredzētais, pie viņa Manai dvēselei ir labpatika. Kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs…” (Is 42, 1a. 3a). Tādēļ, Tēvs, es lūdzos tāpat kā toreiz mācekļi: “Vairo mūsu ticību!” (Lk 17, 5). Bez Tavas žēlastības mūsu ticība dziest. Un palīdzi meklēt visus labos līdzekļu, kas būtu kā malka mūsu ticībai. Un palīdzi, lai vienmēr to varam nodot tālāk nākamajām paaudzēm.

Noslēdzot, mūsu Tēvs, es domāju arī par garīgo cīņu. Jā, es to redzu šajā ikonā, jo tā mani sūta pie Tava Svētā Vārda, kas saka:

“Un viņš sadalīja tos trīs simti vīrus trijās vienībās ar vadītājiem un deva visiem taures un tukšas krūzes rokā līdz ar lāpām šajās tukšajās krūzēs. Un viņš tiem sacīja: «Skatieties uz mani un tā arī dariet! Un redzi, kad es nonākšu pie nometnes malas – kā es darīšu, tā dariet arī jūs! Kad es taurēšu – es un visi, kas ir pie manis, tad arī jūs pūtiet taures apkārt ap visu nometni un sauciet: Tam Kungam un Gideonam!» Tad Gideons ar simts vīriem, kas bija kopā ar viņu, nonāca nometnes malā nakts vidējās sardzes maiņas iesākumā, un midiānieši bija tikko kā pabeiguši novietot sargus, kad israēlieši pūta taures un sadauzīja traukus, kas tiem bija rokās. Un tā trīs simti izlasītu vīru pūta taures un sadauzīja traukus, savā kreisajā rokā viņi stingri turēja lāpas un savā labajā rokā taures, lai pūstu, un kliedza: «Tam Kungam un Gideonam – zobens!»” (Ties 7, 16-20).

Mūsos ir paslēpta Tava Svētā Gara liesma. Palīdzi mums šo uguni nest paslēptu sirds dziļumos, kad Tavā spēkā esam pacietīgi, klusi, maigi. Tomēr tur, kur vajag, dod, lai esam Tavi kareivji līdzīgi tiem, par kuriem stāsta Tiesnešu grāmata. Lai esam spējīgi runāt, strādāt, ciest, lai aizstāvētu Tavu Valstību mūsos, starp mums un pasaulē. Lai atceramies, ka  Tevis dota un daudzos svētajos paslēpta harizmu uguns, aizdedzināja visu pasauli. Pietiek padomāt par sv. Francisku vai sv. Dominiku, vai sv. Māti Terēzi, lai pārliecinātos, ka Tavas mīlestības uguns bija viņos kā “dārgums, kas glabāts māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu ne no mums, bet no Dieva” (sal. 2 Kor 4, 7). Lai tā dzīvo arī mūsos un visā Tavā Baznīcā līdz pasaules beigām.

Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Pr. Pāvils S. Kamola


Fotobilde tapa: 2021_01_30

Autors: pr. Pāvils S. Kamola


 

Tas, kas Viņā neredzams, un Viņa mūžīgais spēks, un dievība no pasaules radīšanas ir ar prātu saskatāmi Viņa darbos…Rom 1, 20