Mk 9, 38-50

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 9, 38-50

38. Jānis Viņam atbildēja un sacīja: Mācītāj, mēs redzējām kādu, kas mums neseko, Tavā vārdā ļaunos garus izdzenam; un mēs viņam aizliedzām. 39. Bet Jēzus sacīja: Neliedziet viņam, jo neviens nedara manā vārdā brīnumu, kas tūdaļ varētu par mani ļaunu runāt. 40. Jo kas nav pret jums, tas ir ar jums.

41. Jo kas jums pasniegs manā vārdā dzeršanai biķeri ūdens, tāpēc, ka jūs Kristum piederat, patiesi es jums saku, tam viņa alga nezudīs.

42. Un ja kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, kas uz mani tic, tam būtu labāk, ja tam kaklā piekārtu dzirnakmeni un iemestu viņu jūrā. 43. Un ja tevi apgrēcina tava roka, nocērt to: labāk tev kroplim ieiet dzīvībā, nekā ar divām rokām ieiet ellē, neizdzēšamā ugunī, 44. Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest. 45. Un ja tava kāja tevi apgrēcina, tad nocērt to: labāk tev klibam ieiet mūžīgā dzīvībā, nekā tev divas kājas un tiec iemests ellē, neizdzēšamā ugunī, 46. Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest. 47. Un ja tava acs tevi apgrēcina, izrauj to: labāk tev ir kā vienacim ieiet Dieva valstībā, nekā tev divas acis un tu tiec iemests elles ugunī, 48. Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest. 49. Jo ikviens ugunī taps sālīts, un katrs upuris tiks sālī sālīts. 50. Sāls ir laba, bet ja sāls paliek nederīga, ar ko jūs to padarīsiet derīgu? Turiet sāli sevī un uzturiet mieru savā starpā! 


Jaunais tulkojums: 

38 Jānis viņam sacīja: “Skolotāj, mēs redzējām kādu tavā vārdā izdzenam dēmonus, un mēs tam aizliedzām, jo viņš neseko mums.” 39 Bet Jēzus sacīja: “Neliedziet viņam! Nav tāda, kurš darītu brīnumu manā vārdā un tūlīt par mani varētu runāt ļaunu. 40  Kas nav pret mums, tas ir ar mums!

41  Kas vien jums manā vārdā dos dzert biķeri ūdens, tādēļ ka jūs piederat Kristum, patiesi es jums saku: tam viņa alga nezudīs. 

42 Un, kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to iemestu jūrā. 43  Un, ja tava roka tevi apgrēcina, nocērt to; labāk tev kroplam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas rokas un tu nonāc ellē, neizdzēšamā ugunī. 45 Un, ja tava kāja tevi apgrēcina, nocērt to; labāk tev kroplam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas kājas un tu tiec iemests ellē, neizdzēšamā ugunī. 47  Un, ja tava acs tevi apgrēcina, izrauj to; labāk tev vienacainam ieiet Dieva valstībā, nekā ja tev ir abas acis un tu tiec iemests elles ugunī. 48  Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest. 49 Jo ikviens ugunī tiks sālīts. 50  Sāls ir laba, bet, ja sāls vairs nav sāļa, ar ko jūs to darīsiet derīgu? Turiet sāli sevī un mieru savā starpā.


Rakstu vieta:  Mk 9, 38-41 

Paralēlās vietas:

 • Lk 9, 49-50
 • Mt 10,42;

Līdzīga tēma:

 • Mt 12,30;
 • Lk 11,23;
 • Lk 14, 34-35; 
 • Sk 11,24-30;
 • 1 Kor 12,3 

 Atsauces:

 • Mk 9,38: Lk 9,54n; Mk 3,17; Lk 5,5; 8,24.45; 9,33; 17,13; Apd 19,13; Jk 5,14; Apd 3,6nn; 9,34; 16,18.
 • Mk 9,39: 1 Tes 5,19.
 • Mk 9,40: Flp 1,18.
 • Mk 9,41 par.: Is 58,7n; Mt 18,6.10.14; 25,35-40; Jk 1,27; 2,15n; Atkl 3,15n; Rom 8,9; 1 Kor 1,12; 3,23; 2 Kor 10,7; Rom 8,9; Mt 5,12; 6,1n; 1 Kor 3,8nn utt.

Rakstu vieta:  Mk 9, 42-50 

Paralēlās vietas:

 • Mt 18, 6-9;
 • Lk 17, 1-2  

Līdzīga tēma:

 •  Mt 5, 29-30

Atsauces:

 • Mk 9,42 par.: Mt 18,14; 25,40.45; Atkl 18,21; Mt 5,14; 13,38.
 • Mk 9,43 par.: Rom 8,13; Kol 3,5; Rom 6,19; At 25,12; Ties 1,6; 2 Ķēn 23,10; Jer 7,31; 19,5n; 32,35; Mt 10,28; 25,41; 19,16.29; 25,46; 3,12; Lk 3,17; Is 66,24.
 • Mk 9,47 par.: 1 J 2,16; Mt 5,28; 1,14; 19,16n.29; 25,46
 • Mk 9,48: Is 66,24; Sīr 7,17; Judt 16,17.
 • Mk 9,50 par.: Lev 2,13; 1 Kor 3,13; Kol 4,6.
 • Mk 9,50b: Ebr 12,14; Ps 34,15; Mt 5,9; Rom 12,18; 14,19; 1 Tes 5,13; 2 Kor 13,11. Lk 14,35b: Mt 11,15; 13,9.43 par.; 25,29; Mk 7,16; Lk 12,21; 21,4; Atkl 2,7.11.17.29 utt.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16