Mk 9, 30-37

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 9, 30-37

30 Un tie, izgājuši no turienes, gāja cauri Galilejai; un Viņš nevēlējās, lai kāds par to zinātu. 31. Bet Viņš mācīja savus mācekļus un sacīja tiem: Cilvēka Dēls tiks nodots ļaužu rokās; un tie Viņu nonāvēs; un pēc nogalināšanas Viņš trešajā dienā augšāmcelsies. 32. Bet tie šo vārdu nesaprata un baidījās Viņam jautāt.

33. Un viņi nonāca Kafarnaumā. Kad viņi bija namā, Viņš jautāja tiem: Par ko jūs ceļā runājāt? 34. Bet viņi klusēja, jo tie ceļā savā starpā bija strīdējušies, kurš no tiem lielāks. 35. Un Viņš, apsēdies, piesauca tos divpadsmit un sacīja tiem: Ja kas grib būt pirmais, tas būs no visiem pēdējais un visu kalps. 36. Un Viņš ņēma bērnu, novietoja to viņu vidū un, to apskāvis, sacīja tiem: 37. Kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem; bet kas mani uzņem, tas neuzņem mani, bet to, kas mani sūtījis.

 


Jaunais tulkojums: 

30 No turienes aizgājuši, tie devās cauri Galilejai, bet viņš negribēja, ka to kāds zinātu. 31 Viņš mācīja savus mācekļus un tiem sacīja: “Cilvēka Dēls tiks nodots cilvēku rokās, un tie viņu nonāvēs, un nonāvēts viņš trešajā dienā augšāmcelsies.” 32 Viņi nesaprata šos vārdus, bet baidījās viņu izjautāt.

33 Tad viņi nonāca Kapernaumā. Un, mājās pārnācis, viņš tos izjautāja: “Ko jūs pārrunājāt ceļā?” 34  Bet tie klusēja; jo tie savā starpā bija sprieduši ceļā, kurš ir lielākais. 35  Apsēdies viņš pasauca tos divpadsmit un tiem sacīja: “Ja kāds grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps.” 36 Un viņš ņēma kādu bērniņu un nostādīja to viņu vidū un, to apkampis, sacīja viņiem: 37  “Ja kas vienu šādu bērniņu uzņem manā vārdā, tas uzņem mani; un, kas mani uzņem, tas uzņem nevis mani, bet to, kas mani sūtījis.”


Rakstu vieta: Mk 9, 30-32

Paralēlās vietas:

 • Mt 17,22-23
 • Lk 9,43b-45

Līdzīga tēma:

 • J 7,1

 Atsauces:

 • Mk 9,30-31b par.: Lk 17,11; Mk 2,10.28; 8,38; 9,9.12; 10,45; 13,26; 14,21.41.62 par. Mt 8,20 par.; 11,19 par.: 12,32 par.; 12,40 par.; 24,27.37.39.44 par.; 10,23; 13,37.41; 25,31; 26,2; 16,13.28; 18,11; 19,28; Lk 17,22; 18,8; 19,10; 21,36; 22,48; 6,22; 9,56; 12,8; J 1,51; 4,13n; 5,27; 6,27.53.62; 8,28; 9,35; 12,23.34; 13,31; 13,31; 3,13; Apd 7,56; Rom 4,25; 1 Kor 11,23; Is 53,6 (LXX); Mt 9,15; Mk 2,20; Mt 12,40; 17,12; Mk 9,12; Mt 20,18n; Mk 10,38; Mt 26,2.24; Mk 14,21; Lk 22,22; Mt 26,45.54; Lk 12,50; 13,32n; 22,15.37; 23,11; 24,26; J 3,14; 11,50n; 12,32n; 16,16nn; Mk 1,14; Rom 8,32; Mk 3,19; 14,42.
 • Mk 9,31c par. (=…”un tie Viņu nonāvēs; un pēc nogalināšanas Viņš trešajā dienā augšāmcelsies.”): Mt 27,63; Lk 24,7.46; J 2,19.21; Apd 10,40; 1 Kor 15,4; Mt 12,40; Os 6,2; 2 Ķēn 20,5.8; Mk 8,32; 9,10n; J 16,6.
 • Mk 9,32 par.: Lk 18,34.

Rakstu vieta:  Mk 9, 33-37 

Paralēlās vietas:

 • Mt 18,1-5 
 • Lk 9,46-48

Līdzīga tēma:

 • J 13,20

Atsauces:

 • Mk 9,33n par.: Lk 22,24; Mk 3,4; Lk 14,4; 20,26; 5,19; Mt 22,12; Lk 9,36; 22,24.
 • Mk 9,35: Mt 19,30; Mk 10,31; Mt 20,16; Lk 13,30; Mt 9,4; 12,25; Lk 6,8.
 • Mk 9,36 par.: Mk 10,16.
 • Mk 9,37 par.: Mt 10,40; 19,3-5 par.; 18,10; 25,40.45; 28,19.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16