Mk 2, 23-28

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 2, 23-28

23. Un notika atkal, ka Kungs sabatā gāja cauri druvai, un Viņa mācekļi iedami sāka raut vārpas. 24. Bet farizeji sacīja Viņam: Lūk, tie dara sabatā to, ko nav brīv. 25. Un Viņš sacīja tiem: Vai jūs nekad neesat lasījuši, ko darīja Dāvids, kad tam bija trūkums, un viņš pats bija izsalcis, un tie, kas ar viņu bija? 26. Kā viņš augstā priestera Abiatara laikā iegāja dievnamā un ēda upura maizi, kuru nevienam nenācās ēst, kā vien priesteriem; un viņš deva tiem, kas ar viņu bija. 27. Un Viņš tiem sacīja: Sabats ir iecelts cilvēka dēļ, bet ne cilvēks sabata dēļ. 28. Tāpēc Cilvēka Dēls ir Kungs arī pār sabatu. 


Jaunais tulkojums: 

23 Tad kādā sabatā viņš gāja caur labības lauku, un ceļā viņa mācekļi sāka plūkt vārpas. 24 Farizeji viņam teica: “Redzi, kādēļ viņi sabatā dara, kas nav atļauts?” 25 Un viņš tiem sacīja: “Vai jūs nekad neesat lasījuši, ko darīja Dāvids, kad viņu spieda trūkums un kad viņš pats bija izsalcis un tie, kas ar viņu bija? 26 Kā viņš iegāja Dieva namā augstā priestera Abjatāra laikā un ēda upurmaizes, kuras ļauts ēst tikai priesteriem, un deva arī tiem, kas bija ar viņu?” 27 Tad viņš tiem teica: “Sabats ir iecelts cilvēka dēļ, bet ne cilvēks sabata dēļ. 28 Tātad Cilvēka Dēls ir kungs arī pār sabatu.”


Paralēlās vietas:

  •  Mt 12, 1-8; Lk 6, 1-5 

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

  •  Mk 2, 23 par.: At 23,25-26.
  •  Mk 2, 24 par.: At 5,12-; 23; 26; Izc 20,8-.
  •  Mk 2, 25 par.: 1 Sam 21,1-; Mk 12,10.26; Mt 19,4; 21,16.
  •  Mk 2, 26 par.: 1 Sam 22,20; 2 Sam 8,17; Izc 25,30; Lev 24,5-; 2 Mak 10,3.
  •  Mk 2,27: At 5,14-15.
  •  Mk 2,28 par.: Rad 2,2-3.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16