Mk 2, 1-12

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 1, 40-45

1. Un pēc dažām dienām Viņš atkal gāja uz Kafarnaumu; 2. Un, kad kļuva zināms, ka Viņš ir namā, daudzi sapulcējās tā, ka tiem pat durvju priekšā nebija vietas; un Viņš tiem sludināja vārdu. 3. Un pie Viņa nāca ar triekas piemeklēto, ko četri nesa. 4. Un kad tie nevarēja aiznest to pie Viņa ļaužu pulku dēļ, tie atsedza jumtu tur, kur Viņš bija, un, atvēruši to, viņi nolaida gultu, kurā gulēja triekas skartais. 5. Bet Jēzus, redzēdams viņu ticību, sacīja triekas skartajam: Dēls, tavi grēki tev tiek piedoti! 6. Bet tur bija daži no rakstu mācītājiem, kas sēdēja un domāja savās sirdīs: 7. Ko Viņš tā runā? Viņš zaimo Dievu. Kas cits var grēkus piedot, kā vienīgi Dievs? 8. Jēzus savā garā tūdaļ nomanīja, ka tie sevī tā domāja, un sacīja viņiem: Kāpēc jūs tā domājat savās sirdīs? 9. Ko vieglāk pateikt triekas slimajam: tavi grēki tev tiek piedoti, vai teikt: celies, ņem savu gultu un staigā? 10. Bet lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, – Viņš sacīja triekas slimajam: 11. Es tev saku: celies, ņem savu gultu un ej savās mājās! 12. Un tas tūlīt uzcēlās un, gultu paņēmis, aizgāja, visiem redzot, tā ka visi brīnījās un godināja Dievu, sacīdami: To mēs vēl nekad neesam redzējuši.


Jaunais tulkojums: 

1 Pēc dažām dienām viņš atkal ieradās Kapernaumā, un ļaudis uzzināja, ka viņš ir namā. 2 Tik daudz ļaužu sapulcējās, ka pat durvju priekšā vairs nebija vietas, un viņš runāja uz tiem. 3 Te nāca četri vīri, kas nesa pie viņa kādu paralizēto. 4 Kad ļaužu pūļa dēļ tie nevarēja viņam piekļūt, tie atsedza jumtu namam, kur viņš bija, un, jumtu uzplēsuši, nolaida gultu, kurā paralizētais gulēja. 5 Jēzus, redzēdams viņu ticību, sacīja paralizētajam: “Dēls, tavi grēki tev ir piedoti.” 6 Bet tur sēdēja daži rakstu mācītāji, un tie sprieda savās sirdīs: 7 “Kā viņš tā runā? Viņš zaimo! Kurš cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs?” 8 Un tūlīt Jēzus savā garā nomanīja, ka viņi sevī tā domā, un viņiem sacīja: “Kādēļ jūs tā spriežat savās sirdīs? 9 Kas ir vieglāk – sacīt paralizētajam: tev tavi grēki ir piedoti! – vai sacīt: celies, ņem savu gultu un staigā! – 10 Bet lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot,” – un viņš sacīja paralizētajam: 11 “Es tev saku: celies, ņem savu gultu un ej mājās!” 12 Un viņš tūlīt piecēlās un, gultu paņēmis, izgāja ārā visu priekšā; un visi izbrīnījās un slavēja Dievu, sacīdami: “Neko tādu mēs vēl nekad neesam redzējuši!” Mark 2:1-12


Paralēlās vietas:

 • Mt 9, 1-8;
 • Lk 5, 17-26;

Līdzīga tēma:

 • J 5, 1-9a

Atsauces:

 • Mk 2,1 par.: Mk 2,13 u.t.t.; Mt 4,13.
 • Mk 2,2: Mk 2,15; 3,20; 6,31; Lk 19,3; Mk 1,33; 4,14-20; 11,4; Apd 6,4; Gal 6,6; Kol 4,3.
 • Mk 2,3 par.: Mt 8,5-6; 4,24; Mk 6,55; 7,30; J 5,8-; Apd 5,15; 9,33.
 • Mk 2,5 par.: Mk 3,28 u.t.t.; 4,40; 5,34; 6,5-6; 10,52; 11,22 par.; Lk 7,48.
 • Mk 2,6 par.: Mk 1,22; Mt 26,65; J 10,33; Lk 7,49; Apd 7,57-58; 1 Ķēn 21,13.
 • Mk 2,7 par.: Izc 34,6-7; Is 43,25; 44,22; 55,7; Ps 103,3; 130,4; Izc 6,4.
 • Mk 2,8 par.: 1 Sam 16,7; 1 Hr 8,39; Ps 7,9; Jer 11,20; Sīr 42,18-20; Apd 1,24; 15,8; Lk 16,15; Mt 12,25; 16,8; 22,18; Lk 6,8; 9,47; 11,17; J 2,24-25; 6,61; Mk 12,15.
 • Mk 2,10 par.: Mk 2,28; J 17,2.
 • Mk 2,12 par.: Apd 3,7-8; 1 Sam 10,26; 23,18; 2 Sam 12,15; 17,23; Lk 7,16; 13,13; 17,15; 18,43; 23,47; Mt 15,31; 9,33.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16