Mk 1, 1-8

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 1, 1-8

1. Jēzus Kristus, Dieva Dēla, Evaņģēlija sākums. 2. Kā pravietis Isajs ir rakstījis:

“Lūk, es sūtu savu eņģeli Tava vaiga priekšā, kas sataisīs Tavā priekšā ceļu. 3. Saucēja balss tuksnesī: Sataisiet Kungam ceļu, dariet taisnas Viņa tekas!”

4. Jānis bija tuksnesī. Viņš kristīja un sludināja grēku nožēlošanas kristību grēku piedošanai. 5. Un visa Jūdejas zeme un visi jeruzalemieši izgāja pie viņa, izsūdzēja savus grēkus, un viņš tos kristīja Jordānas upē. 6. Un Jānis bija ģērbies kamieļa spalvas drēbēs, un ādas josta bija ap viņa gurniem. Viņš ēda siseņus un meža medu un sludināja, sacīdams: 7. Pēc manis nāks spēcīgāks par mani; es neesmu cienīgs noliecies atraisīt Viņa kurpju siksnas. 8. Es jūs kristīju ar ūdeni, bet Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu.


Jaunais tulkojums: 

1 Jēzus Kristus, Dieva Dēla, evaņģēlija iesākums. 2 Kā pravietis Jesaja ir rakstījis:

redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas sagatavos tev ceļu; 3 saucēja balss tuksnesī: sagatavojiet Kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas! –

4 tā Jānis bija tuksnesī un kristīja, un sludināja grēku nožēlas kristību grēku piedošanai. 5 Pie viņa izgāja visa Jūdejas zeme un Jeruzālemes ļaudis, un viņi atzina savus grēkus, un Jānis tos kristīja Jardānas upē. 6 Jānis bija ģērbies kamieļu vilnas drēbēs un ādas jostu ap gurniem un ēda siseņus un savvaļas bišu medu. 7 Un viņš sludināja: “Viens spēcīgāks nekā es nāk pēc manis, tam es neesmu cienīgs noliecies atraisīt viņa sandaļu siksnas. 8 Es jūs kristīju ūdenī, bet viņš jūs kristīs Svētajā Garā.”
Jēzus kristīšana


Paralēlās vietas:

 • Mt 1,1 + 3,1-6.11-12;
 • Mk 1-8;
 • Lk 1,1-4 + 3,1-6.15-18;
 • J 1,1-18 + 1,24-28

Līdzīga tēma: – 

Atsauces:

 • Mk 1,1: Mk 14,51n?; Apd 12,12.25; 3,5.13; 15,37.39; Kol 4,10; Flm 24; 2 Tim 4,11; 1 P 5,13;
 • Mk 1,2 par.: Ml 3,1; Izc 23,20; Mt 3,1n; 4,5n; Lk 1,17.76.79.
 • Mk 1,3: Is 40,3; Lk 1,17.76.79.
 • Mk 1,4 par.: Jer 18,11; Is 55,7; Zah 1,4; Mt 3,7-10 par.
 • Mk 1,5a par.: Lk 3,5; Mk 3,7; Rad 13,10n; 19,17; 2 Hr 4,17; 1 Ķēn 7,46; 2 Ķēn 2,6-14.
 • Mk 1,5b par.: Is 21,4 (LXX); 2 Ķēn 5,14; Judt 12,7; Sīr 34,25 (LXX); Mk 7,4; Apd 22,16; Jk 5,16; Apd 19,18.
 • Mk 1,6: tāpat kā Mt 3,4.
 • Mk 1,7a par.: Mk 1,3n; J 1,33; Apd 1,5; 11,16; 19,2nn.
 • Mk 1,7b-8 par.: 2 Sam 22,31; 23,5; Ps 7,12; 1 Kor 10,22; Atkl 18,8; 10,1; 18,21; Mt 11,3; Lk 7,19; Mt 21,9 par.; 23,39 itd.; J 1,33; Apd 1,5; 11,16; 19,1-7. 

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16