Mk 12, 28-34

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 12, 28-34

28. Un pienāca viens no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies viņu sarunā, un,  redzēdams to, ka Viņš labi tiem atbildējis, jautāja Viņam: Kurš ir no visiem augstākais bauslis? 29. Bet Jēzus atbildēja viņam: Augstākais bauslis no visiem ir: klausies, Izraēl, Kungs tavs Dievs ir vienīgais Dievs. 30. Un tev būs Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. Šis ir augstākais bauslis! 31. Bet otrs ir šim līdzīgs: tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Cita baušļa, lielāka par šo, vairs nav. 32. Un rakstu mācītājs Viņam sacīja: Labi, Mācītāj! Tu patiesību teici, ka viens ir Dievs, un nav cita, kā Viņš vien. 33. Un Viņu mīlēt no visas sirds un no visa prāta, un no visas dvēseles, un no visa spēka, un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk par visiem dedzināmajiem un citiem upuriem. 34. Bet Jēzus, redzēdams, ka viņš gudri atbildējis, sacīja viņam: Tu neesi tālu no Dieva valstības. Un neviens neuzdrošinājās Viņam vairs jautāt.


Jaunais tulkojums: 

28 Kāds rakstu mācītājs pienācis klausījās viņus strīdamies. Dzirdēdams, cik viņš tiem labi atbild, tas jautāja viņam: “Kurš bauslis ir augstākais?” 29  Jēzus atbildēja: “Augstākais ir: klausies, Israēl, Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. 30 Un mīli Kungu, savu Dievu, no visas sirds un no visas dvēseles, un ar visu prātu, un ar visu spēku. 31  Otrs ir šis: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. – Par šiem augstāka baušļa nav.” 32  Rakstu mācītājs viņam sacīja: “Pareizi, Skolotāj, tas ir tiesa, ko tu sacīji: viņš ir vienīgais, un cita nav kā vien viņš; 33  un: to mīlēt no visas sirds un ar visu prātu, un ar visu spēku un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu – tas ir vairāk nekā visi sadedzināmie un citi upuri.” 34 Un Jēzus, redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, viņam sacīja: “Tu neesi tālu no Dieva valstības.” Un neviens vairs neuzdrošinājās viņu izjautāt.


Paralēlās vietas:

 • Mt 22, 34-40;
 • Lk 10, 25-28  

Līdzīga tēma:

 • Mt 19,16-19;
 • Mk 10,17-19;
 • Lk 18,18-20
 • Mt 7,2; Lk 6,31 

Atsauces:

 • Mk 12,28 par.: Mt 22,22; Ps 2,2; Apd 4,27; Mt 16,1; 19,3; Mih 6,8; Ps 15; Is 33,15n; 56,1; Am 5,4; Hab 2,4; Lev 19,18.
 • Mk 12,29-30 par.: At 6,4n; Joz 22,5 (LXX).
 • Mk 12,31 par.: Lev 19,18.34; Rom 13,9; Gal 5,14; 1 J 4,8; Jk 2,8; J 15,12.
 • Mk 12,32 par.: Lk 20,39n; Mk 12,14; Mt 22,16; Lk 20,21; At 4,35; 6,4n; Izc 8,6; Is 45,21.
 • Mk 12,33: At 6,4; 1 Sam 15,22; Os 6,6; Is 1,11; Sak 21,3.
 • Mk 12,34 par.: Lk 7,43; 20,40; Mt 22,46; Lev 18,5; Ps 40,7-9.


 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16