Mk 10, 17-31

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 10, 17-31

  17. Un kad Viņš bija izgājis ceļā, kāds piesteidzās un, ceļos pret Viņu nometies, lūdza Viņu: Labais Mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvošanu? 18. Bet Jēzus sacīja viņam: Kāpēc tu mani sauc par labo? Neviens nav labais, kā vienīgi Dievs. 19. Tu baušļus zini: tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagt, tev nebūs nepatiesu liecību dot, tev nebūs krāpt, tev būs tēvu un māti godāt! 20. Bet tas atbildēja un sacīja Viņam: Mācītāj, no savas jaunības es esmu visu to pildījis. 21. Bet Jēzus, uzlūkodams viņu, iemīlēja to un sacīja tam: Viena tev trūkst: ej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod nabagiem, un tev būs manta debesīs; un nāc, seko man! 22. Tas, noskumis par šo vārdu, aizgāja bēdīgs, jo viņam bija daudz īpašumu.

23. Un Jēzus apskatījies sacīja saviem mācekļiem: Cik grūti tiem, kam bagātība, ieiet Dieva valstībā! 24. Bet mācekļi iztrūkās par Viņa vārdiem. Bet Jēzus atkal atbildēdams, sacīja tiem: Bērniņi, cik grūti ieiet Dieva valstībā tiem, kas paļaujas uz naudu! 25. Vieglāk kamielim iziet caur adatas aci nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. 26. Tie vēl vairāk brīnījās un savā starpā runāja: Un kas tad var kļūt pestīts? 27. Un Jēzus, viņus uzlūkodams, sacīja: Tas nav iespējams cilvēkiem, bet ne Dievam, jo Dievam viss ir iespējams.

28. Un Pēteris sāka Viņam runāt: Lūk, mēs visu atstājām un sekojām Tev. 29. Jēzus atbildēdams sacīja: Patiesi es jums saku: nav neviena, kas manis un evaņģēlija dēļ būtu atstājis namu vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai bērnus, vai tīrumus, 30. Kas tagad, šinī laikā, nesaņemtu simtkārt tik daudz, kaut caur vajāšanām, namus un brāļus, un māsas, un mātes, un bērnus, un tīrumus, un nākošajā laikā mūžīgo dzīvi. 31. Bet daudzi pirmie būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie.

 


Jaunais tulkojums: 

17 Kad viņš izgāja uz ceļa, viens pieskrēja un, ceļos nometies viņa priekšā, lūdza: “Labais Skolotāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību?” 18 Jēzus tam sacīja: “Kādēļ tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. 19  Baušļus tu zini: nenogalini; nepārkāp laulību; nezodz; nedod nepatiesu liecību; nekrāp; godā savu tēvu un māti.” 20 Bet tas viņam sacīja: “Skolotāj, to visu es esmu pildījis kopš savas jaunības.” 21  Jēzus, viņu uzlūkojis, iemīlēja to un sacīja: “Vienas lietas tev trūkst. Ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdali nabagiem, tad tev būs manta debesīs; nāc un seko man.” 22 Un viņš, sadrūmis par šo vārdu, aizgāja nomākts, jo viņam piederēja lieli īpašumi. 

23  Uzlūkojis visapkārt savus mācekļus, Jēzus tiem sacīja: “Cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā!” 24 Un mācekļi bija satraukti par viņa vārdiem. Tad Jēzus vēlreiz tiem sacīja: “Bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā! 25 Vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā!” 26 Tie sabijās vēl vairāk un runāja savā starpā: “Kas tad var tikt glābts?” 27 Jēzus, tos uzlūkojis, sacīja: “Cilvēkiem tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas.” 

28 Tad Pēteris ierunājās: “Redzi, mēs visu esam atstājuši un esam tev sekojuši.” 29 Jēzus sacīja: “Patiesi es jums saku: nav neviena, kas, atstājis māju vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus manis un evaņģēlija dēļ, 30 nesaņemtu simtkārtīgi jau šajā laikā mājas un brāļus, un māsas, un mātes, un bērnus, un tīrumus, kaut ar vajāšanām, un nākamajā laikā – mūžīgo dzīvību. 31  Daudzi pirmie būs pēdējie un pēdējie – pirmie.”


Rakstu vieta: Mk 10, 17-22  

Paralēlās vietas:

 • Mt 19, 16-22;
 • Lk 18, 18-23  

Līdzīga tēma:

 • Mt 6,20;
 • Lk 12,33;
 • Mt 22,34-40;
 • Mk 12,28-32;
 • Lk 10,25-28

 Atsauces:

 • Mk 10,17 par.: Lk 10,28; Mt 24,46.
 • Mk 10,18 par.: At 6,4; Lev 18,5.
 • Mk 10,19 par.: Izc 20,12­-16; At 5,16-20; Izc 21,10; Lev 19,13.18; At 24,14; Sīr 4,1; Mt 22,35-40.
 • Mt 10,20 par.: Sīr 15,15; Flp 3,6.
 • Mk 10,21 par.: Mt 6,19-21; 13,44-46; Lk 12,33; Mt 24,47; 25,14.

Rakstu vieta: Mk 10, 23-27 

Paralēlās vietas:

 • Mt 19, 23-26;
 • Lk 18, 24-27 

Līdzīga tēma:

 • Mt 10,37;
 • Lk 14,26

Atsauces:

 • Mk 10,23 par.: Sīr 31,7; Mt 6,24; 23,24; Lk 16,13.
 • Mk 10,24: Mk 1,27; 10,32; Apd 3,11; 9,6.
 • Mk 10,26 par.: At 28,1-14; Mt 7,28; 13,54; 19,25; 22,33.
 • Mk 10,27 par.: Rad 18,14; 10,13; Īj 42,2; Zah 8,6; Lk 1,37; Mk 14,36; Mk 9,23.

Rakstu vieta: Mk 10, 28-31

Paralēlās vietas:

 • Mt 19, 27-30;
 • Lk 18, 28-30 

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

 • Mk 10,28 par.: Mk 1,18.20; Lk 5,11.28 utt.
 • Mk 10,30: 2 Sam 24,3; 1 Hr 21,3; Lk 8,8; Mk 3,35; Rom 16,1; 1 Kor 4,15 utt.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16