Mk 10, 1-12

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Marks,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Mk 10, 1-12

1. Un Viņš, cēlies no turienes, nāca Jūdejas robežās, viņpus Jordānai; un atkal ļaužu pulki sapulcējās pie Viņa; un Viņš kā parasti mācīja tos. 2. Un farizeji pienāca un, Viņu kārdinādami, jautāja: Vai vīrs drīkst šķirties no sievas? 3. Bet Viņš atbildēdams sacīja tiem: Ko Mozus jums pavēlējis? 4. Tie sacīja: Mozus atļāvis rakstīt šķiršanās grāmatu un šķirties. 5. Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: Jūsu cietsirdības dēļ viņš jums šo likumu rakstījis. 6. Bet no radīšanas sākuma Dievs viņus radīja kā vīrieti un sievieti. 7. Tāpēc cilvēks atstās savu tēvu un māti un paliks pie savas sievas. 8. Un tie būs divi vienā miesā. Tātad viņi jau nav divi, bet viena miesa. 9. Tāpēc, ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.

10. Un Viņa mācekļi mājās atkal jautāja Viņam par to pašu. 11. Un Viņš tiem sacīja: Ja kas no savas sievas šķiras un citu precē, tas pārkāpj laulību ar viņu. 12. Un ja sieva šķiras no sava vīra un iziet pie cita, tā pārkāpj laulību.


Jaunais tulkojums: 

1 No turienes Jēzus nāca Jūdejas apvidū, Jardānas otrā pusē, un ļaužu pūlis atkal sapulcējās pie viņa, un viņš, kā allaž, tos mācīja. 2 Pienāca kādi farizeji un, viņu izaicinādami, jautāja: “Vai ir atļauts vīram atlaist sievu?” 3 Viņš jautāja: “Ko Mozus jums ir pavēlējis?” 4  Tie sacīja: “Mozus ir atļāvis rakstīt šķiršanās rakstu un atlaist.” 5 Tad Jēzus tiem sacīja: “Jūsu cietsirdības dēļ viņš jums šo likumu ir rakstījis. 6  Bet no radīšanas iesākuma Dievs viņus veidojis kā vīrieti un sievieti. 7   Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti. 8 Un tie divi būs viena miesa. Tā ka tie vairs nav divi, bet viena miesa. 9 Tādēļ, ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.”

10 To pašu viņam mājās jautāja arī mācekļi. 11  Un viņš tiem sacīja: “Ja kāds savu sievu atlaiž un citu apprec, tas pārkāpj laulību pret to. 12 Un, ja sieva no sava vīra šķiras un apprec citu, tā pārkāpj laulību.”


Paralēlās vietas:

 • Mt 19, 1-12

Līdzīga tēma:

 • Mt 5, 31-32;
 • Mt 5,27-28;
 • Lk 16,18; 
 • 1 Kor 7,10-16 

Atsauces:

 • Mk 10,1a par.: Mt 7,28; 11,1; 13,53; 26,1; Apd 2,1; Mk 9,13; Lk 9,53; 13,22.33; 17,11; 18,31.35; 19,1.11.28; Mt 16,21; 20,17; Mk 10,32.
 • Mk 10,1a par.: Mt 12,15; 15,30 utt.
 • Mk 10,2 par.: Mk 8,11; Lk 11,16; Mt 16,1; Mk 12,15; Mt 12,2.10.12; 22,18.35; Lk 10,25; J 8,6.
 • Mk 10,4 un Mt 19,7: At 24,1.
 • Mk 10,5 un Mt 19,8: At 10,16; Ez 3,7; Gal 3,15-19.
 • Mk 10,6 par.: Rad 1,27; 5,2.
 • Mk 10,7 par.: Rad 2,24; Mal 2,14-16; Ef 5,31.
 • Mk 10,8 par.: 1 Kor 6,16. Mt 19,7 par.: At 24,1-4; Jer 3,8; Mt 23,2.
 • Mk 10,11 par.: Mal 2,14-16; Mk 9,28.

 

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16