Lk 9, 37-50

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 9, 37-50

37. Bet notika nākošajā dienā, kad viņi nokāpa no kalna, ka daudz ļaužu satika viņus. 38. Un, lūk, kāds vīrs ļaudīs kliedza, sacīdams: Mācītāj, lūdzu Tevi, uzlūko manu dēlu, jo viņš man ir vienīgais! 39. Jo, lūk, gars viņu satver; un viņš piepeši kliedz, un tas viņu plosa un grūsta līdz putām, un novārdzinātu vēl negrib atstāt. 40. Un es lūdzu Tavus mācekļus izdzīt to, bet viņi nevarēja. 41. Bet Jēzus atbildēja un sacīja: Ak neticīgā un izvirtusī cilts, cik ilgi es vēl būšu pie jums un cik cietīšu? Ved savu dēlu šurp! 42. Un kad viņš nāca, ļaunais gars svaidīja viņu un grūstīja. 43. Bet Jēzus norāja nešķīsto garu un izdziedināja jaunekli, un atdeva viņu tēvam.

44. Un visi brīnījās par Dieva varenību. Bet Viņš, kad visi vēl brīnījās par visu, ko Viņš darīja, sacīja saviem mācekļiem: Lieciet šos vārdus savās sirdīs: Cilvēka Dēls tiks nodots cilvēku rokās. 45. Bet viņi nesaprata šos vārdus, un tie palika apslēpti viņiem, lai viņi tos izprastu, un tie baidījās jautāt Viņam par šiem vārdiem.

46. Bet viņos radās domas, kurš no viņiem ir tas lielākais? 47. Un Jēzus, redzēdams viņu sirds domas, paņēmis bērnu, novietoja to sev blakus, 48. Un Viņš tiem sacīja: Kas šo bērnu uzņem manā vārdā, tas mani uzņem; un kas uzņem mani, tas uzņem to, kas mani sūtījis; jo kas mazāks starp jums visiem, tas būs lielākais.

49. Bet Jānis runāja, sacīdams: Mācītāj, mēs redzējām kādu Tavā vārdā izdzenam ļaunos garus; un mēs viņam to noliedzām, jo viņš neseko mums līdz. 50. Un Jēzus sacīja viņam: Neliedziet, jo kas nav pret jums, tas ir ar jums.


Jaunais tulkojums: 

37 Nākamajā dienā, kad viņi nokāpa no kalna, tiem pretī nāca liels ļaužu pūlis. 38 Un kāds vīrs no pūļa sauca: “Skolotāj, es lūdzu tevi, apskati manu dēlu, viņš man ir vienīgais. 39 Redzi, kāds gars to sagrābj un liek pēkšņi kliegt, un krata viņu līdz putām, un atkāpjas tikai, kad ir to galīgi novārdzinājis. 40 Es esmu lūdzis tavus mācekļus, lai tie garu izdzen, bet viņi to nespēja.” 41 Jēzus atbildēja: “Ak tu neticīgā un samaitātā paaudze! Cik ilgi vēl es pie jums būšu un jūs pacietīšu! Ved šurp savu dēlu!” 42 Viņam nākot, dēmons sāka to plosīt un raustīt. Jēzus apsauca nešķīsto garu un darīja zēnu veselu un atdeva tēvam. 43a Un visi apjuka Dieva varenības priekšā.

43b Kamēr visi vēl brīnījās par to, ko Jēzus bija darījis, viņš mācekļiem sacīja: 44 “Paturiet prātā šos vārdus: Cilvēka Dēls tiks nodots cilvēku rokās.” 45 Bet viņi nesaprata šos vārdus; tie palika viņiem apslēpti, un tie tos neaptvēra, un viņi baidījās jautāt viņam par šiem vārdiem.

46  Tad tie sāka pārrunāt, kurš viņu vidū būtu lielākais. 47 Bet Jēzus zināja viņu sirds domas un, paņēmis kādu bērniņu, nostādīja to sev blakus 48  un sacīja tiem: “Ja kāds šo bērniņu uzņem manā vārdā, tas uzņem mani. Ja kāds mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtījis. Jo mazākais jūsu vidū ir tas lielākais.”

49 Jānis vērsās pie viņa un sacīja: “Mācītāj, mēs redzējām kādu, kas tavā vārdā izdzina dēmonus, un mēs viņam to aizliedzām, jo viņš neseko mums.” 50 Bet Jēzus tam sacīja: “Neliedziet gan! Kas nav pret jums, tas ir ar jums!”


Rakstu vieta: Lk 9, 37-43a

Paralēlās vietas:

 • Mt 17,14-21
 • Mk 9,14-29

Līdzīga tēma:

 • Mt 17,9a → Mk 9,9a
 • Lk 17, 5-6
 • J 14,9
 • Mt 21,21 → Mk 11,22-23

Atsauces:

 • Lk 9, 38 par.: Mk 1,40; 10,17; Mt 4,24; 27,29; Lk 18,38; Lk 7,12; 8,42; 1 Ķēn 17,17; Mt 4,24; Mk 7,32.
 • Lk 9, 39-40 par.: Mk 1,26; Gudr 4,19; 1 Ķēn 13,4; 2 Ķēn 4,31.
 • Lk 9, 41 par.: At 32,5.20; 1 Ķēn 18,21; Is 6,11; Sk 14,27; Is 65,2; Mt 12,39.45; 16,4; Mk 8,38; 13,30; Apd 2,40; Flp 2,15; J 14,9; Kol 3,13.
 • Lk 9, 42 par.: Mk 1,25n; Lk 4,35; Apd 16,18; Mk 5,8; Mt 8,13; 9,22; 12,43nn; Lk 11,24nn + Mk 5,41; Mt 8,15; 9,25; Lk 8,54; Apd 3,7; 9,41; Mk 1,31; Lk 7,15.
 • Lk 9,43: Mk 1,22; 6,2; 7,37; 10,26; 11,18; Mt 7,28; 13,54; 19,25; 22,33; Lk 2,48; 4,32; 9,43; Apd 13,12; Lk 13,17; 2 P 1,16.

Rakstu vieta: Lk 9, 43b-45

Paralēlās vietas

 • Mt 17,22-23
 • Mk 9,30-32
 • Lk 9,43b-45

Līdzīga tēma: 

 • Lk 17, 25
 • Lk 24, 6b-7
 • Lk 24, 44-46
 • Mt 16, 21-23 → Mk 8, 31-33 → Lk 9, 22
 • Mt 20, 17-19 → Mk 10, 32-34 → Lk 18, 31-24

Atsauces:

 • Lk 9, 44 par.: Lk 17,11; Mk 2,10.28; 8,38; 9,9.12; 10,45; 13,26; 14,21.41.62 par. Mt 8,20 par.; 11,19 par.; 12,32 par.; 12,40 par.; 24,27.37.39.44 par.; 10,23; 13,37.41; 25,31; 26,2; 16,13.28; 18,11; 19,28; Lk 17,22; 18,8; 19,10; 21,36; 22,48; 6,22; 9,56; 12,8; J 1,51; 4,13n; 5,27; 6,27.53.62; 8,28; 9,35; 12,23.34; 13,31; 13,31; 3,13; Apd 7,56; Rom 4,25; 1 Kor 11,23; Is 53,6 (LXX); Mt 9,15; Mk 2,20; Mt 12,40; 17,12; Mk 9,12; Mt 20,18n; Mk 10,38; Mt 26,2.24; Mk 14,21; Lk 22,22; Mt 26,45.54; Lk 12,50; 13,32n; 22,15.37; 23,11; 24,26; J 3,14; 11,50n; 12,32n; 16,16nn; Mk 1,14; Rom 8,32; Mk 3,19; 14,42.
 • Lk 9, 45 par.: Lk 18,34.

Rakstu vieta: Lk 9, 46-48

Paralēlās vietas

 • Mt 18, 1-5
 • Mk 9, 33-37
 • Lk 9, 46-48
 • J 13, 20

Līdzīga tēma:

 • J 3, 3.5
 • J 12, 44-45
 • J 13, 4-5.12-17
 • Mt 18,3-4
 • Mt 20, 26-27 → Mk 10, 43-44 → Lk 22, 26
 • Mt 23, 11-12 → Lk 18, 14b
 • Mt 10, 40-42 → Lk 10, 16
 • Mk 10, 15 → Lk 18, 17

Atsauces:

 • Lk 9, 46 par.: Lk 22,24; Mk 3,4; Lk 14,4; 20,26; 5,19; Mt 22,12; Lk 9,36; 22,24.
 • Lk 9, 47 par.: Mk 10,16.
 • Lk 9, 48 par.: Mt 10,40; 19,3-5 par.; 18,10; 25,40.45; 28,19.

Rakstu vieta: Lk 9, 49-50

Paralēlās vietas:

 • Mt 10, 42
 • Mk 9, 38-41

Līdzīga tēma: 

 • Mt 12, 30 → Lk 11, 23
 • Sk 11, 24-30
 • 1 Kor 12, 3

Atsauces:

 • Lk 9, 49 : Lk 9,54n; Mk 3,17; Lk 5,5; 8,24.45; 9,33; 17,13; Apd 19,13; Jk 5,14; Apd 3,6nn; 9,34; 16,18.
 • Lk 9, 50a : 1 Tes 5,19.
 • Lk 9, 50b: Flp 1,18.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16