Lk 8, 1-15

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 8, 1-15

1. Un pēc tam notika, ka Viņš apstaigāja pilsētas un miestus, mācīdams un sludinādams Dieva valstību, un tie divpadsmit bija ar Viņu, 2. Un arī dažas sievietes, kuras Viņš bija izdziedinājis no ļaunajiem gariem un slimībām: Marija, saukta Magdalēna, no kuras bija izgājuši septiņi ļaunie gari, 3. Un Joanna, Heroda nama pārvaldnieka Kūzas sieva, un Zuzanna, un daudzas citas, kas ar savu rocību kalpoja Viņam.

4. Bet kad sanāca daudz ļaužu un no visām pilsētām steidzās pie Viņa, tad Viņš runāja līdzībā: 5. Izgāja sējējs savu sēklu sēt; un sējot cita krita ceļmalā, un to samina, un debess putni to apēda. 6. Cita krita uz klints un uzdīgusi nokalta, jo tai nebija mitruma. 7. Un cita krita starp ēkšķiem, un ērkšķi, kopā augot, nomāca to. 8. Un cita krita labā zemē un uzdīgusi deva simtkārtīgus augļus. To sacījis, Viņš sauca: Kam ausis dzirdēšanai, lai dzird!

9. Bet Viņa mācekļi jautāja, ko šī līdzība nozīmē? 10. Viņš tiem sacīja: Jums dota Dieva valstības noslēpumu saprašana, bet citiem līdzībās, tā ka redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot.

11. Bet šī līdzība ir: sēkla ir Dieva vārds. 12. Bet kas ceļmalā, ir tie, kas dzird; pēc tam nāk velns un aiznes vārdu no viņu sirdīm, lai tie neticētu un netiktu pestīti. 13. Un kas uz klints, ir tie, kas dzirdēdami vārdu, priekā uzņem to, bet tiem nav saknes; kādu laiku viņi tic, bet kārdināšanas brīdī tie atkrīt. 14. Bet kas krita ērkšķos, ir tie, kas dzird, bet, viņiem aizejot, gan rūpes, gan bagātība un dzīves bauda nomāc to; un viņi nenes augļus. 15. Bet kas labajā zemē, ir tie, kas, vārdu dzirdējuši, patur to labajā un dziļajā sirdī; un viņi nes augļus pacietībā.


Jaunais tulkojums: 

1 Pēc tam Jēzus apstaigāja pilsētas un ciemus, sludinādams un mācīdams evaņģēliju par Dieva valstību; tie divpadsmit bija ar viņu. 2 Un tāpat arī dažas sievietes, kas bija dziedinātas no nešķīstiem gariem un slimībām: Marija, saukta Magdalēna, no kuras bija izgājuši septiņi dēmoni, 3 Joanna, Hēroda pārvaldnieka Hūzas sieva, arī Zuzanna un daudzas citas, kas ar savu rocību gādāja par viņiem.

4 Kad sapulcējās liels ļaužu pūlis un daudzu pilsētu ļaudis sanāca pie viņa, viņš runāja līdzībā: 5 “Sējējs izgāja sēt sēklu. Viņam sējot, cita krita ceļmalā un tika samīta, un debesu putni to apēda; 6 cita krita klintainē un uzdīgusi novīta, jo tai nebija valgmes; 7 Cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi, reizē augdami, to nomāca; 8 Cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa simtkārtīgus augļus.” To pateicis, viņš sauca: “Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird.”

9 Tad mācekļi viņam jautāja: “Ko nozīmē šī līdzība?” 10 Viņš sacīja: “Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredzētu un dzirdēdami nesaprastu.

11 Šī līdzība ir šāda, redzi, sēkla ir Dieva vārds. 12 Ceļmalā ir tie, kas dzird; bet tad nāk sātans un paņem prom vārdu no viņu sirdīm, lai tie neticētu un netaptu izglābti. 13 Bet kas sēts klintainē – ir tie, kas, vārdu dzirdējuši, ar prieku to uzņem, bet, būdami bez saknēm, tikai uz brīdi notic, bet pārbaudījuma laikā atkrīt. 14 Bet kas sēts starp ērkšķiem – ir tie, kas vārdu ir dzirdējuši, bet dzīves rūpesti, bagātība un baudas to noslāpē, un tie augļus nenes. 15 Bet kas sēts labā zemē – ir tie, kas vārdu dzird un glabā to krietnā un labā sirdī un augļus nes pacietībā.


Rakstu vieta: Lk 8, 1-3

Paralēlās vietas: –

Līdzīga tēma:

 • Mt 27, 55-56 → Mk 15, 40-41 → Lk 23, 49
 • Mk 4, 23 → Mk 1, 39 → Lk 4, 44

Atsauces:

 • Lk 8,1 par.: Apd 17,1; Mk 1,39; Lk 4,43.
 • Lk 8,2 par.: Mt 28,1 par.; J 20,11-18; Lk 10,38nn; 13,11; 23,27; 24,10; Apd 1,14; Mt 27,61 par.; J 19,25; Mt 12,45; Lk 11,26; 8,30.
 • Lk 8,3: Lk 24,10?; Apd 13,1.

Rakstu vieta: Lk 8, 4-8

Paralēlās vietas:

 • Mt 13, 1-9;
 • Mk 4, 1-9

Līdzīga tēma:

 • Mk 2, 13;
 • Lk 5, 1-3

Atsauces:

 • Lk 8,4a par.: Mt 5,1; 15,29; 24,3; Mk 2,13. • Lk 8,4b par.: Ties 9,7; Is 28,23; Ez 20,47; Mk 1,38; 2,13.17; 1 Ķēn 5,12; Sak 1,1; Sīr 47,17; Māc 12,9; Mt 13,34- par.; Ebr 9,9; 11,19. • Lk 8,6 par.: Mt 13,20 par.; Jon 4,7.10; Jk 1,11; 1 P 1,24-25; J 15,6; Ps 1,3; Jer 17,8. • Lk 8,7 par.: Rad 3,18; Īj 31,40; Is 32,13; Os 10,8; Ebr 6,8. • Lk 8,8 par.: Rad 26,12; Is 5,10.

Rakstu vieta: Lk 8, 9-10

Paralēlās vietas:

 • Mt 13, 10-17;
 • Mk 4, 10-12;

Līdzīga tēma:

 • Mt 25, 29;
 • Lk 10, 23-24;
 • Lk 19,26
 • J 12, 37-40

Atsauces:

 • Lk 8,9 par.: Mt 13,34 par.; Mk 4,34 utt.; Lk 8,11n.
 • Lk 8,10a par.: Mt 11,25 par.; 16,1; 1 Kor 2,10; Dan 2,25nn.47; Gudr 2,22; 1 Kor 5,12n; Kol 4,5; 1 Tes 4,12; 1 Tim 3,7; Apd 5,13; 1 Tes 4,13; 5,6; Ez 17,2; Hab 2,6; Ps 49,5; Sak 1,6; Sīr 41,11.
 • Lk 8,10b par.: Is 6,9n; At 29,3; Jer 5,21; Ez 12,2; Mt 11,4 par.; 11,25 par.; Lk 19,42; J 6,36.40; 8,43; 9,40; 15,24; Apd 13,40n (Hab 1,5); Apd 28,26n; 1 Kor 14,21n (Is 28,11).

Rakstu vieta: Lk 8, 11-15

Paralēlās vietas:

 • Mt 13, 18-23;
 • Mk 4, 13-20

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

 • Lk 8,11 par.: Mt 13,3-9 par.; 1 Kor 9,11 u.t.t.
 • Lk 8,12 par.: Mt 13,14 par.; Rom 1,16; 1 Kor 1,21 u.t.t.; 1 Tes 2,18; 3,5; 2 Kor 11,3.
 • Lk 8,13a par.: Mt 13,5 par.; Apd 8,14; 11,1; 17,11; 1 Tes 1,6; 2,13; 2 Kor 11,4; 2 Tim 1,8-9; Jk 1,21.
 • Lk 8,13b par.: 1 Tim 4,1; 2 Tim 4,3; Rom 8,35; 2 Kor 4,8n; Ebr 11,25; 1 Tes 3,7; 2 Tes 1,4.
 • Lk 8,14 par.: Mt 6,19-34; 19,23 par.; Lk 12,22-33; Lk 14,18-20; 21,34; 1 Tim 6,9; Tit 3,14; 2 P 1,8; 2,13; 2 Tes 2,10; Ebr 3,13; Tit 3,3; Jk 4,1.3; 2 P 2,13.
 • Lk 8,15 par.: Mt 3,8 par.; 12,33 par.; Lk 13,9; J 15,2.4-5.8.16; Rom 7,4-5; Kol 1,6.10. + Lk 21,19; Rz 2,7; Ebr 10,36; 12,1; Atkl 3,10; 13,10; 14,12.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16