Lk 13, 18-30

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 13, 18-30

18. Un Viņš sacīja: Kam līdzīga Dieva valstība? Ar ko lai es to salīdzinu? 19. Tā līdzīga sinepju graudiņam, ko cilvēks paņēma un iesēja savā dārzā; un tas auga un kļuva liels koks; un debess putni mājoja tā zaros.

20. Un vēl Viņš sacīja: Ar ko lai es salīdzinu Dieva valstību? 21. Tā līdzīga raugam, kuru sieviete paņēma un iejauca trijos mēros miltu, kamēr viss sarūga.

22. Un Viņš, turpinādams ceļu uz Jeruzalemi, apstaigāja pilsētas un miestus mācīdams. 23. Bet kāds sacīja Viņam: Kungs, vai maz ir to, kas tiks pestīti? 24. Pūlieties ieiet caur šaurajām durvīm, jo, es jums saku, daudzi meklēs ieiet, bet nevarēs. 25. Jo kad nama tēvs būs iegājis un durvis noslēdzis, tad jūs, ārā stāvēdami, sāksiet pie durvīm klauvēt, sacīdami: Kungs, atver mums! Tad Viņš, atbildēdams jums, sacīs: Es nezinu, no kurienes jūs esat. 26. Tad jūs sāksiet runāt: Mēs Tavā klātbūtnē ēdām un dzērām, un Tu mācīji mūsu ielās. 27. Un Viņš jums sacīs: Es nezinu, no kurienes jūs esat; ejiet prom no manis, jūs, visi ļauna darītāji! 28. Tur būs raudāšana un zobu griešana, kad redzēsiet Ābrahamu un Īzāku, un Jēkabu, un visus praviešus Dieva valstībā, bet sevi izmestus ārā. 29. Un nāks no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem un ieņems vietu Dieva valstībā! 30. Un, lūk, ir pēdējie, kas būs pirmie, un ir pirmie, kas būs pēdējie. 


Jaunais tulkojums: 

18 Tad viņš teica: “Kam Dieva valstība ir līdzīga, ar ko lai to salīdzinu? 19 Tā līdzīga sinepju graudiņam, kuru cilvēks ņēma un iesēja savā dārzā, un tas izauga un kļuva par koku, un debesu putni ligzdoja tā zaros.” 

20 Vēlreiz viņš sacīja: “Ar ko lai salīdzinu Dieva valstību? 21 Tā ir līdzīga raugam, ko sieviete ņēma un iejauca trīs mēros miltu, līdz visa mīkla uzrūga.” 

22 Viņš mācīdams pārstaigāja pilsētas un ciemus, ejot ceļā uz Jeruzālemi. 23 Kāds viņam jautāja: “Vai tikai nedaudzi tiks izglābti?” Viņš tiem atbildēja: 24 “Cīnieties ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo es jums saku, daudzi centīsies ieiet, bet nespēs. 25 Ja jūs tikai tad, kad nama saimnieks piecelsies un durvis aizslēgs, ārpusē stāvēdami, sāksiet klauvēt pie durvīm un teikt: kungs, atver mums! – viņš jums atbildēs: es jūs nepazīstu un nezinu, no kurienes jūs esat. 26 Tad jūs teiksiet: mēs kopā ar tevi ēdām un dzērām, un tu mācīji mūs ielās. 27 Un viņš jums atbildēs: es nezinu, no kurienes jūs esat. Atkāpieties no manis, jūs visi ļauna darītāji! 28 Tur būs vaimanas un zobu griešana, kad jūs redzēsiet Ābrahāmu un Īzaku, un Jēkabu, un visus praviešus Dieva valstībā, bet sevi pašus izmestus ārā. 29 Un tie nāks no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem un apsēdīsies pie galda Dieva valstībā. 30 Redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie.”


Rakstu vieta: Lk 13,18-19

Paralēlās vietas:

 • Mt 13,31-32
 • Mk 4,30-32 

Līdzīga tēma –  

Atsauces

 • Lk 13, 18-19a Mt 13,32: Mt 13,24; Is 40,18; Lk 7,31; Mt 17,20; Lk 17,6; J 18,1.26; 19,41.
 • Lk 13, 19b Mt 13,32: Mk 5,7; Ps 104,12; Dan 4,9.18; Ez 17,23; 31,6.

Rakstu vieta: Lk 13,20-21

Paralēlās vietas:

 • Mt 13,33

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

 • Lk 13, 20-21 → Mt 13,33: Mt 13,24.31; Izc 12,15.19-20; Lev 23,17; Mt 5,13-14; 16,6 par.; 16,11-12; Lk 12,1; 1 Kor 5,6-; Gal 5,9; Rad 18,6.

Rakstu vieta: Lk 13,22-30

Paralēlās vietas: 

 • Lk 13,22-29 → Mt 7, 13-14.22-23; 8,11-12
 • Lk 13,22-29 → Mt 19,30 (Mk 10,31) 

Līdzīga tēma:

 • Mt 25,10-12
 • Mt 25,41
 • Mt 22,13-14
 • Mt 20,16

Atsauces:

 • Lk 13,22: Lk 8,1; 9,6; 17,11: 19,28; Mt 19,1.15; 20,17 par.
 • Lk 13,23 par.: Mt 9,37; Lk 10,2; Mt 22,14; 9,37; Lk 10,2; Mk 10,25 par.; J 10,1-10; At 30,19; Jer 21,8; Ps 1,6; Sak 14,12; Sīr 21,10; Mt 18,8-9 par.; 19,24; 22.44; Mk 10,25 par.; Apd 14,22.
 • Lk 13, 25 Mt 7,22-23 Is 2,11.17; Am 8,9: 9,11; Sof 1,10.14; Zah 14,6; Jer 14,14; Jer 27,15; Mk 8,38; Lk 10,20; 1 Kor 13,1-2; 2 Tes 1,10; 2 Tim 4,8; 2 Tim 2,19: Ps 6,9; Mt 13,41-42.
 • Lk 13, 27-29 Mt 8,11-12: Ps 107,3; Is 25,6; 43,5; 59,19; Bar 4,27; MaI 1,11; Is 49,12; Jer 3,18; Mt 13,38.42.50; 22,13; 24,51; 25,30; Lk 14,5-6; Atkl 19,19; Os 9,17
 • Lk 13, 30 par.: Mt 20,27; Mk 9,35; 10,44.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16