Lk 12, 35-48

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 12, 35-48

35. Jūsu gurni lai ir apjozti un degoša lāpa jūsu rokās! 36. Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tūlīt atvērtu viņam, kad tas nāks un klaudzinās! 37. Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atradīs nomodā. Patiesi es jums saku, ka viņš apjozies nosēdinās tos, un, tos apstaigādams, viņiem kalpos. 38. Un ja viņš nāktu otrā nakts maiņā, un ja viņš nāktu trešajā sardzes maiņā un tā viņus atrastu, tad svētīgi šie kalpi!

39. Bet tas jums jāzina: ja nama tēvs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad viņš paliktu nomodā un neatļautu tam ielauzties savā namā. 40. Tā arī jūs esiet gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tādā stundā, kad jūs to nedomājat. 41. Bet Pēteris sacīja Viņam: Kungs, vai tu šo līdzību saki mums vai visiem? 42. Un Kungs sacīja: Kā tev šķiet, kas ir tas uzticīgais un saprātīgais nama turētājs, ko Kungs iecēlis savai saimei, lai viņš tai dotu laikā kviešu mēru? 43. Svētīgs tas kalps, ko kungs atnācis atradīs tā darām. 44. Patiesi es jums saku: viņš iecels to pār visiem saviem īpašumiem. 45. Bet ja šis kalps, savā sirdī sacīdams: Mans kungs kavējas nākt, sāks sist kalpus un kalpones un ēdīs, un dzers, un piedzersies, 46. Tad tā kalpa kungs nāks tanī dienā, kad tas negaida, un stundā, kuru tas nezina, un atdalīs viņu, un dos tam tā daļu ar neticīgajiem. 47. Bet šis kalps, kas zinādams sava kunga gribu, nebūs sagatavojies un nepildīs viņa prātu, saņems daudz sitienu. 48. Bet kas nezinādams dara to, kas sodāms, tas saņems maz sitienu. Bet no katra, kam daudz dots, daudz arī prasīs; un kam daudz uzticēts, no tā daudz atprasīs.


Jaunais tulkojums: 

35 Lai jūsu gurni ir apjozti un jūsu lāpas degošas! 36  Esiet līdzīgi cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tūdaļ tam atvērtu, kad tas nāks un klauvēs. 37 Laimīgi tie kalpi, kurus kungs pārnācis atradīs nomodā. Patiesi es jums saku: viņš apjozīs priekšautu un nosēdinās tos un apstaigādams visus apkalpos. 38 Un, ja viņš nāks otrajā nakts sardzē un trešajā nakts sardzē un atradīs tos nomodā, laimīgi tie! 39  Jel saprotiet: ja nama saimnieks zinātu, kurā stundā zaglis nāks, viņš neļautu tam ielauzties savā namā. 40 Esiet arī jūs gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks stundā, kad jūs viņu negaidāt.”

41 Tad Pēteris jautāja: “Kungs, vai tu šo līdzību stāsti tikai mums vai visiem?” 42 Un Kungs teica: “Kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais namturis, ko kungs iecels pār saviem kalpotājiem, lai tas laikus izdalītu tiem pienākošos barību? 43 Laimīgs ir tas kalps, kuru kungs atnācis atradīs tā darām. 44 Patiesi es jums saku: viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. 45 Bet, ja kalps savā sirdī sacīs: mans kungs kavējas nākt, – un sāks sist kalpus un kalpones, sāks ēst un dzert un piedzersies, 46 tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, kad tas negaidīs, un tajā stundā, kad nezinās, un pāršķels viņu pušu un liks viņa daļu ar neticīgajiem. 47 Bet tāds kalps, kurš, zinādams sava kunga gribu, nebūs sagatavojies vai darījis pēc viņa gribas, saņems daudz sitienu. 48 Bet, kas nezinādams darījis to, par ko pelnījis sitienus, tas saņems maz. No ikviena, kam daudz dots, daudz prasīs un, kam daudz uzticēts, no tā vairāk atprasīs.


Rakstu vieta: Lk 12,35-38

Paralēlās vietas:

Līdzīga tēma:

 • Mt 25,1-13
 • Lk 13,25-28
 • J 13,4-5.12-17
 • Mt 25,20b-21
 • Lk 17,7-10
 • 1 Tes 5,2
 • Atkl 16,15

Atsauces:

 • Lk 12,35: Izc 12,11; 1 Ķēn 18,46 utt.; Ef 6,14; 1 P 1,13.
 • Lk 12,36: Is 40,3-5; Lk 3,7.9 utt.; Atkl 3,20.


Rakstu vieta: Lk 12,39-48

Paralēlās vietas:

 • Mt 24,42-51
 • Mk 13,33-37

Līdzīga tēma:

Atsauces:

 • Lk 12, 39 par.: 1 Tes 5,2; 2 P 3,10: ; Atkl 16,15; 1 Kor 4,2; 2 Tim 2,15; 1 P 4,10; Atkl 3,2nn.
 • Lk 12, 41: Mk 4,11nn par.
 • Lk 12, 42 par.: 1 Kor 4,2; 2 Tim 2,15; 1 P 4,10; Rad 31,4nn; 39,4n; Ps 104,27; 145,15; Īj 1,3.
 • Lk 12, 43 par.: Lk 12,37.
 • Lk 12, 44 par.: Mt 25,23.
 • Lk 12, 45a → Mt 24,48 par.: Māc 8,11; 1 Tes 5,7; 2 P 3,3n.
 • Lk 12, 45b → Mt 24,49 par.: Lk 21,34 par.
 • Lk 12, 46 par.: Lk 19,27; Ebr 11 37; 1 Hr 20,3; Dan 13,55.59; Mt 8,12; 13,42.50; 22,33; 25,30; Lk 13,28; Ps 112,10.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16