Lk 11, 33-36 + visi atsauču teksti

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 10, 33-36

Vecais tulkojumsJaunais tulkojums

33. Sveci aizdedzinājis, neviens to neliek slēptuvē vai zem pūra, bet svečturī, lai tie, kas ienāk, redzētu gaismu.

34. Tavas miesas gaisma ir tava acs. Ja tava acs ir vesela, arī visa tava miesa būs gaiša, bet ja tā ir ļauna, tad visa tava miesa būs tumša. 35. Tāpēc pielūko, ka gaisma, kas tevī ir, nekļūst tumsa. 36. Ja tad visa tava miesa būs gaiša un tanī nebūs vietas tumsībai, tad tā būs visa gaiša, it kā zibens spožums tevi apspīdētu.

33  Gaismekli iededzis, neviens to neliek slēptuvē vai zem pūra, bet liek to lukturī, lai ienācēji redzētu gaismu.

34 Miesas gaismeklis ir acs; ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa ir gaismas pilna; bet, ja acs kļūst ļauna, arī tava miesa ir aptumšota. 35 Tad nu pielūko, ka gaisma tevī nav tapusi par tumsu. 36 Ja nu visa tava miesa ir apgaismota un neviena tās daļa nav tumsā, tā visa būs tik gaiša, itin kā gaismeklis ar savu spožumu tevi apspīdētu.”


Rakstu vieta: Lk 11, 33

Paralēlās vietas:

 • Mt 5, 15;
 • Mk 4, 21

Līdzīga tēma: 

 • Lk 8, 16

Atsauces:

 • Lk  11, 33 par.: 2 Sam 21,17; 22, 29; 23,3-4; Zah 4, 2; Ps 119, 105; Gudr 18, 4; Mt 23, 13; Lk 11, 52; J 5, 35; 2 P 1, 19; Jk 1, 17; Atkl 18, 23; 21, 23; 22, 5.

Rakstu vieta: Lk 11, 34-36

Paralēlās vietas:

 • Mt 6,  22-23

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

 • Lk 11, 34a → Mt 6, 22: Ef 1, 18; Sak 15, 30; 22, 9; Sīr 23, 19; Jk 1, 5; Rom 12, 8; 2 Kor 8, 2; 9, 11.13; Ef 6, 5.
 • Lk 11, 34b → Mt 6, 23: Mt 20, 15; Mk 7, 22; J 11, 10; At 15, 9; 28, 54-; Sak 23, 6; 28, 22; Sīr 14, 10; Tob 4, 7.
 • Lk 11, 36: Mt 28, 3.

Atsauču teksti


Pēc pantiem (jāatver)

Lk 10, 33. Sveci aizdedzinājis, neviens to neliek slēptuvē vai zem pūra, bet svečturī, lai tie, kas ienāk, redzētu gaismu.

 • 2 Sam 21,17: Toreiz Dāvida vīri viņu ļoti lūdza, sacīdami: “Tu vairs nenāksi mums līdzi karā, lai līdz ar tevi neizdziest gaisma Israēlā!”
 • 2 Sam 22, 29: Tu, ak, Kungs, esi mans spīdeklis, un Tu, mans Dievs, apgaismo manu tumsu.
 • 2 Sam 23,3-4: 3 Israēla Dievs ir pats runājis ar mani, Israēla klints man ir sacījusi: pār cilvēkiem valda taisnīgi tas, kas valda Dieva bijībā,- 4 Viņš ir kā rīta gaisma, kā rīta saule, kas atspīd skaidrā rītā, kad pēc lietus zaļā zelmeņa asni dīgst no zemes.
 • Zah 4, 2-4.6: 2 un eņģelis jautāja man: ko tu redzi? Es atbildēju: es redzu tur lukturi no tīra zelta ar virsū uzliktu eļļas trauciņu. Lukturim ir septiņi eļļas lukturīši, un tiem kopā ir septiņas ar trauciņu saistītas eļļas caurulītes 3 un divi eļļas koki līdzās – viens pa labi, otrs pa kreisi no luktura. 4 Un es turpināju un jautāju eņģelim, kas ar mani runāja: mans kungs, kāda tam visam nozīme? (…) 6 Tad viņš man deva šādu paskaidrojumu: tā skan Tā Kunga vārds Zerubabelam: ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! – saka Tas Kungs Cebaots.
 • Ps 119, 105: Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.
 • Gudr 18, 4: Turpretim zaudēt gaismu un nonākt cietumā tik tiešām bija pelnījuši tie, kas ieslodzījumā turēja tavus dēlus, ar kuru starpniecību pasaulei bija jāsaņem dāvanā bauslības neiznīcīgā gaisma. 
 • Mt 23, 13: Bet bēdas jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs aizslēdzat debesvalstību cilvēkiem; jūs paši neejat iekšā un neļaujat ieiet tiem, kas to vēlas.
 • Lk 11, 52: Bēdas jums, bauslības mācītāji! Atziņas atslēgu jūs paņēmāt, bet paši jūs iekšā neejat, un tiem, kas grib ieiet, jūs to liedzat.
 • J 1, 8: Viņš [Janis Kristītājs] nebija gaisma, bet lai liecinātu par gaismu.
 • J 5, 35: 35. Viņš [Janis Kristītājs] bija spīdeklis, kas deg un spīd, bet jūs gribējāt īsu laiku līksmoties viņa gaismā.
 • J 8, 12: Tad Jēzus atkal runāja un sacīja tiem: Es esmu pasaules gaisma; kas man seko, tas nestaigā tumsā, bet iegūs dzīvības gaismu.
 • J 9, 5: Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma.
 • 2 P 1, 19: Un pravieša vārds ir mums jo stiprāks, un jūs labi darāt, ievērodami to kā sveci, kas spīd tumšā vietā, kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs. 
 • Jk 1, 17: Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes. Tā nāk no gaismas Tēva, kurā nav pārmaiņas, nedz pārgrozības ēnas.
 • Atkl 18, 23: Un tevī [pilsētā Babilonā] nespīdēs vairs spīdekļa gaisma un nedzirdēs vairs līgavaiņa un līgavas balsi, jo tavi tirgotāji bija zemes valdnieki un tavās burvībās maldināja visas tautas.
 • Atkl 21, 10.23: 10. Un viņš mani aiznesa garā lielā, augstā kalnā un rādīja man svēto pilsētu Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva. (…) 23. Un pilsētai saules un mēness gaismas nevajag, lai tā spīdētu tanī, jo Dieva spožums to apgaismo un Jērs ir tās spīdeklis.
 • Atkl 22, 5: Un nebūs vairs nakts, un nebūs vajadzīgs vairs ne sveces, ne saules gaismas, jo Kungs Dievs viņus apgaismos, un viņi valdīs mūžīgi mūžos.

Lk 10, 34a: Tavas miesas gaisma ir tava acs. Ja tava acs ir vesela, arī visa tava miesa būs gaiša... → Mt 6, 22: Tavas miesas gaisma ir tava acs. Ja tava acs būs vesela, tad visa tava miesa būs gaiša.
 • Ef 1, 17-18: 17. [Es lūdzos] Lai Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus godības Tēvs, dod jums gudrības un atklāsmes garu Viņa pazīšanai, 18. Apgaismotu jūsu sirds acis, lai jūs zinātu, kāda ir Viņa aicinājuma cerība un cik bagāta Viņa mantojuma godība starp svētajiem.
 • Sak 15, 30: Laipns skats iepriecina sirdi; laba vēsts atspirdzina kaulu serdi un pašus kaulus.
 • Sak 22, 9: Maigas labsirdības pilna acs tiek svētīta, jo cilvēks ar tādu aci dod no savas maizes arī nabagiem.
 • Sīr 23, 18-19: 18 Cilvēks, kas grēko pret laulības gultu, sevī spriežot: “Kas mani redz? Visapkārt tumsa. Sienas mani sedz. Neredz neviens. Ko bīties man? Manus grēkus Visuaugstākais neatcerēsies,” – 19 tāds baidās no ļaužu acīm, bet neapzinās, ka Kunga acis, desmit tūkstoškārt par sauli gaišākas, vēro visas ļaužu gaitas, apslēptajā lūkojas.
 • Jk 1, 5: Ja kādam no jums trūkst gudrības, lai izlūdzas to no Dieva, kas visiem dod bagātīgi un bez pārmetumiem, un tā viņam tiks dota.
 • Rom 12, 6-8a: 6. Bet mums ir dāvanas, kas mums dotas attiecīgi žēlastībai, un tās ir dažādas: praviešu dāvanas, kuras izmantojamas saskaņā ar ticību, 7. Kalpošanas pienākums, kas jāpilda kalpojot, mācīšanas – mācot; 8. Kas sludinātājs, lai sludina…
 • 2 Kor 8, 2: Jo viņiem [Maķedonijas draudzēm], lai gan daudz bēdu pārbaudītiem, prieks bija pārpilnībā; un viņi, paši dzīvodami lielā trūkumā, bija ļoti bagāti savā sirsnībā.
 • Ef 6, 5-6:  5. Kalpi, savā sirds vienkāršībā paklausiet laicīgajiem kungiem bijībā un bailēs, tāpat kā Kristum! 6. Nekalpojiet tikai acu priekšā, it kā cilvēkiem izpatikdami, bet kā Kristus kalpi, kas no sirds izpilda Dieva prātu!

Lk 11, 34b: ...bet ja tā ir ļauna, tad visa tava miesa būs tumša. → Mt 6, 23: Bet ja tava acs būs ļauna, tad visa tava miesa būs tumša. Ja nu gaisma, kas tevī, ir tumsa, cik lielai tad jābūt pašai tumsai?
 • Mt 20, 15: Vai man nav tiesību darīt to, ko es gribu? Vai tava acs skaudīga, ka es esmu labs?
 • Mk 7, 21-23: 21. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunās domas, laulības pārkāpšana, nešķīstības, slepkavības. 22. Zādzības, mantkārība, blēdības, viltība, nekaunība, skaudīga acs, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. 23. Visi šie ļaunumi iziet no iekšienes; un tie apgāna cilvēku.
 • J 11, 9-10: 9. Jēzus atbildēja: Vai dienā nav divpadsmit stundu? Ja kas staigā dienā, tas neapdauzās, jo redz šīs pasaules gaismu. 10. Bet ja kāds staigā naktī, tas apdauzās, jo gaismas tam nav.
 • At 15, 9: Sargies, ka tavā sirdī nav blēdības un ka tu nespriestu: septītais gads – atlaides gads ir tuvu. Un lai tava acs nebūtu nenovīdīga uz tavu nabago brāli, ka tu viņam nekā nedod: tad viņš tevis dēļ brēks uz To Kungu, un tas tev būs par grēku. 
 • At 28, 54-55: Un vīrs tavā vidū, kas bijis izlutināts un dzīvojis pārpilnībā, nenovīdīgi raudzīsies uz savu brāli un uz sievu pie savām krūtīm, un uz saviem bērniem, kas tam atlikušies, 55 un viņš nevienam no tiem nedos no savu bērnu miesas, ko viņš ēd, tāpēc ka viņam nekas nav atlicis tanī apspiestībā un postā, ar ko tavs ienaidnieks tevi spaidīs visos tavos vārtos.
 • Sak 28, 22: Ļaunās acs cilvēks tik steidz pēc mantas – nejauš, ka trūkums šo apsteidz!
 • Sīr 14, 10: Ļauna acs maizi skauž, pašam uz galda nav. 
 • Sak 23, 6-8: Neēd skauģa maizi, nealksti pēc viņa gardumiem, viņš ir no tiem, kas kumosus skaita. Ēd un dzer! – viņš tev saka, bet tas nenāk no sirds, viss, ko apēd, būs tev jāizvemj, velti tu tērē laipnus vārdus!
 • Tob 4, 7: Visiem, kas turas pie taisnības, dod žēlsirdības dāvanas no savas mantas, un lai tava acs nav skaudīga darīt žēlsirdību, nenovērs savu skatienu ne no viena nabaga, lai no tevis nenovēršas Dieva vaigs. 
 • Rom 2, 17-21a: 17. Bet ja tu saucies jūds un paļaujies uz likumu, un lepojies, ka tev ir Dievs, 18. Un tu pazīsti Viņa prātu un, likuma pamācīts, tu atzīsti labāko, 19. Tu apzinies, ka tu esi aklo vadonis, gaisma tiem, kas ir tumsībā, 20. Nesaprātīgo audzinātājs, nepieaugušo skolotājs, kam likumā dota zināšanas un patiesības būtība, 21. Kā tad tu citu māci, bet pats sevi nemāci?

Lk 11, 35. Tāpēc pielūko, ka gaisma, kas tevī ir, nekļūst tumsa.

Lk 11, 36. Ja tad visa tava miesa būs gaiša un tanī nebūs vietas tumsībai, tad tā būs visa gaiša, it kā zibens spožums tevi apspīdētu.
 • Mt 28, 2-3: 2 Un, lūk, notika liela zemestrīce, jo Kunga eņģelis nāca no debesīm un piegājis novēla akmeni un apsēdās uz tā. 3 Un viņa skats bija kā zibens un viņa drēbes – baltas kā sniegs.

Viss pēc kārtas (jāatver)

Lk 10, 33. Sveci aizdedzinājis, neviens to neliek slēptuvē vai zem pūra, bet svečturī, lai tie, kas ienāk, redzētu gaismu.

 • 2 Sam 21,17: Toreiz Dāvida vīri viņu ļoti lūdza, sacīdami: “Tu vairs nenāksi mums līdzi karā, lai līdz ar tevi neizdziest gaisma Israēlā!”
 • 2 Sam 22, 29: Tu, ak, Kungs, esi mans spīdeklis, un Tu, mans Dievs, apgaismo manu tumsu.
 • 2 Sam 23,3-4: 3 Israēla Dievs ir pats runājis ar mani, Israēla klints man ir sacījusi: pār cilvēkiem valda taisnīgi tas, kas valda Dieva bijībā,- 4 Viņš ir kā rīta gaisma, kā rīta saule, kas atspīd skaidrā rītā, kad pēc lietus zaļā zelmeņa asni dīgst no zemes.
 • Zah 4, 2-4.6: 2 un eņģelis jautāja man: ko tu redzi? Es atbildēju: es redzu tur lukturi no tīra zelta ar virsū uzliktu eļļas trauciņu. Lukturim ir septiņi eļļas lukturīši, un tiem kopā ir septiņas ar trauciņu saistītas eļļas caurulītes 3 un divi eļļas koki līdzās – viens pa labi, otrs pa kreisi no luktura. 4 Un es turpināju un jautāju eņģelim, kas ar mani runāja: mans kungs, kāda tam visam nozīme? (…) 6 Tad viņš man deva šādu paskaidrojumu: tā skan Tā Kunga vārds Zerubabelam: ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! – saka Tas Kungs Cebaots.
 • Ps 119, 105: Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.
 • Gudr 18, 4: Turpretim zaudēt gaismu un nonākt cietumā tik tiešām bija pelnījuši tie, kas ieslodzījumā turēja tavus dēlus, ar kuru starpniecību pasaulei bija jāsaņem dāvanā bauslības neiznīcīgā gaisma. 
 • Mt 23, 13: Bet bēdas jums, rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jo jūs aizslēdzat debesvalstību cilvēkiem; jūs paši neejat iekšā un neļaujat ieiet tiem, kas to vēlas.
 • Lk 11, 52: Bēdas jums, bauslības mācītāji! Atziņas atslēgu jūs paņēmāt, bet paši jūs iekšā neejat, un tiem, kas grib ieiet, jūs to liedzat.
 • J 1, 8: Viņš [Janis Kristītājs] nebija gaisma, bet lai liecinātu par gaismu.
 • J 5, 35: 35. Viņš [Janis Kristītājs] bija spīdeklis, kas deg un spīd, bet jūs gribējāt īsu laiku līksmoties viņa gaismā.
 • J 8, 12: Tad Jēzus atkal runāja un sacīja tiem: Es esmu pasaules gaisma; kas man seko, tas nestaigā tumsā, bet iegūs dzīvības gaismu.
 • J 9, 5: Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma.
 • 2 P 1, 19: Un pravieša vārds ir mums jo stiprāks, un jūs labi darāt, ievērodami to kā sveci, kas spīd tumšā vietā, kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs.
 • Jk 1, 17: Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes. Tā nāk no gaismas Tēva, kurā nav pārmaiņas, nedz pārgrozības ēnas.
 • Atkl 18, 23: Un tevī [pilsētā Babilonā] nespīdēs vairs spīdekļa gaisma un nedzirdēs vairs līgavaiņa un līgavas balsi, jo tavi tirgotāji bija zemes valdnieki un tavās burvībās maldināja visas tautas.
 • Atkl 21, 10.23: 10. Un viņš mani aiznesa garā lielā, augstā kalnā un rādīja man svēto pilsētu Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva. (…) 23. Un pilsētai saules un mēness gaismas nevajag, lai tā spīdētu tanī, jo Dieva spožums to apgaismo un Jērs ir tās spīdeklis.
 • Atkl 22, 5: Un nebūs vairs nakts, un nebūs vajadzīgs vairs ne sveces, ne saules gaismas, jo Kungs Dievs viņus apgaismos, un viņi valdīs mūžīgi mūžos.

Lk 10, 34a: Tavas miesas gaisma ir tava acs. Ja tava acs ir vesela, arī visa tava miesa būs gaiša…  → Mt 6, 22: Tavas miesas gaisma ir tava acs. Ja tava acs būs vesela, tad visa tava miesa būs gaiša.

 • Ef 1, 17-18: 17. [Es lūdzos] Lai Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus godības Tēvs, dod jums gudrības un atklāsmes garu Viņa pazīšanai, 18. Apgaismotu jūsu sirds acis, lai jūs zinātu, kāda ir Viņa aicinājuma cerība un cik bagāta Viņa mantojuma godība starp svētajiem.
 • Sak 15, 30: Laipns skats iepriecina sirdi; laba vēsts atspirdzina kaulu serdi un pašus kaulus.
 • Sak 22, 9: Maigas labsirdības pilna acs tiek svētīta, jo cilvēks ar tādu aci dod no savas maizes arī nabagiem.
 • Sīr 23, 18-19: 18 Cilvēks, kas grēko pret laulības gultu, sevī spriežot: “Kas mani redz? Visapkārt tumsa. Sienas mani sedz. Neredz neviens. Ko bīties man? Manus grēkus Visuaugstākais neatcerēsies,” – 19 tāds baidās no ļaužu acīm, bet neapzinās, ka Kunga acis, desmit tūkstoškārt par sauli gaišākas, vēro visas ļaužu gaitas, apslēptajā lūkojas.
 • Jk 1, 5: Ja kādam no jums trūkst gudrības, lai izlūdzas to no Dieva, kas visiem dod bagātīgi un bez pārmetumiem, un tā viņam tiks dota.
 • Rom 12, 6-8a: 6. Bet mums ir dāvanas, kas mums dotas attiecīgi žēlastībai, un tās ir dažādas: praviešu dāvanas, kuras izmantojamas saskaņā ar ticību, 7. Kalpošanas pienākums, kas jāpilda kalpojot, mācīšanas – mācot; 8. Kas sludinātājs, lai sludina…
 • 2 Kor 8, 2: Jo viņiem [Maķedonijas draudzēm], lai gan daudz bēdu pārbaudītiem, prieks bija pārpilnībā; un viņi, paši dzīvodami lielā trūkumā, bija ļoti bagāti savā sirsnībā.
 • Ef 6, 5-6:  5. Kalpi, savā sirds vienkāršībā paklausiet laicīgajiem kungiem bijībā un bailēs, tāpat kā Kristum! 6. Nekalpojiet tikai acu priekšā, it kā cilvēkiem izpatikdami, bet kā Kristus kalpi, kas no sirds izpilda Dieva prātu!

Lk 11, 34b: …bet ja tā ir ļauna, tad visa tava miesa būs tumša. → Mt 6, 23: Bet ja tava acs būs ļauna, tad visa tava miesa būs tumša. Ja nu gaisma, kas tevī, ir tumsa, cik lielai tad jābūt pašai tumsai?

 • Mt 20, 15: Vai man nav tiesību darīt to, ko es gribu? Vai tava acs skaudīga, ka es esmu labs?
 • Mk 7, 21-23: 21. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunās domas, laulības pārkāpšana, nešķīstības, slepkavības. 22. Zādzības, mantkārība, blēdības, viltība, nekaunība, skaudīga acs, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. 23. Visi šie ļaunumi iziet no iekšienes; un tie apgāna cilvēku.
 • J 11, 9-10: 9. Jēzus atbildēja: Vai dienā nav divpadsmit stundu? Ja kas staigā dienā, tas neapdauzās, jo redz šīs pasaules gaismu. 10. Bet ja kāds staigā naktī, tas apdauzās, jo gaismas tam nav.
 • At 15, 9: Sargies, ka tavā sirdī nav blēdības un ka tu nespriestu: septītais gads – atlaides gads ir tuvu. Un lai tava acs nebūtu nenovīdīga uz tavu nabago brāli, ka tu viņam nekā nedod: tad viņš tevis dēļ brēks uz To Kungu, un tas tev būs par grēku. 
 • At 28, 54-55: Un vīrs tavā vidū, kas bijis izlutināts un dzīvojis pārpilnībā, nenovīdīgi raudzīsies uz savu brāli un uz sievu pie savām krūtīm, un uz saviem bērniem, kas tam atlikušies, 55 un viņš nevienam no tiem nedos no savu bērnu miesas, ko viņš ēd, tāpēc ka viņam nekas nav atlicis tanī apspiestībā un postā, ar ko tavs ienaidnieks tevi spaidīs visos tavos vārtos.
 • Sak 28, 22: Ļaunās acs cilvēks tik steidz pēc mantas – nejauš, ka trūkums šo apsteidz!
 • Sīr 14, 10: Ļauna acs maizi skauž, pašam uz galda nav. 
 • Sak 23, 6-8: Neēd skauģa maizi, nealksti pēc viņa gardumiem, viņš ir no tiem, kas kumosus skaita. Ēd un dzer! – viņš tev saka, bet tas nenāk no sirds, viss, ko apēd, būs tev jāizvemj, velti tu tērē laipnus vārdus!
 • Tob 4, 7: Visiem, kas turas pie taisnības, dod žēlsirdības dāvanas no savas mantas, un lai tava acs nav skaudīga darīt žēlsirdību, nenovērs savu skatienu ne no viena nabaga, lai no tevis nenovēršas Dieva vaigs. 
 • Rom 2, 17-21a: 17. Bet ja tu saucies jūds un paļaujies uz likumu, un lepojies, ka tev ir Dievs, 18. Un tu pazīsti Viņa prātu un, likuma pamācīts, tu atzīsti labāko, 19. Tu apzinies, ka tu esi aklo vadonis, gaisma tiem, kas ir tumsībā, 20. Nesaprātīgo audzinātājs, nepieaugušo skolotājs, kam likumā dota zināšanas un patiesības būtība, 21. Kā tad tu citu māci, bet pats sevi nemāci?

Lk 11, 36. Ja tad visa tava miesa būs gaiša un tanī nebūs vietas tumsībai, tad tā būs visa gaiša, it kā zibens spožums tevi apspīdētu.

 • Mt 28, 2-3: 2 Un, lūk, notika liela zemestrīce, jo Kunga eņģelis nāca no debesīm un piegājis novēla akmeni un apsēdās uz tā. 3 Un viņa skats bija kā zibens un viņa drēbes – baltas kā sniegs.

 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16