Lk 11, 27-32

M

 


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 11, 27-32

27. Bet notika, ka, Viņam tā runājot, ļaužu pulkā kāda sieviete paceltā balsī sacīja Viņam: Svētīgas tās miesas, kas Tevi nesušas, un krūtis, kas Tevi barojušas! 28. Un Viņš sacīja: Tiešām svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un to izpilda.

29. Bet kad sapulcējās ļaudis, Viņš sāka runāt: Šī cilts ir ļauna cilts; tā meklē zīmi, bet cita zīme tai netiks dota kā vienīgi pravieša Jonasa zīme. 30. Jo kā Jonass bija zīme ninīviešiem, tā cilvēka Dēls būs šai ciltij.

31. Dienvidu ķēniņiene stāvēs tiesā ar šīs cilts ļaudīm un pazudinās tos, jo viņa nāca no pasaules gala klausīties Salomona gudrību; un, lūk, te ir vairāk nekā Salomons! 32. Ninīves vīri stāvēs tiesā ar šo cilti un pazudinās to, jo viņi, Jonasam sludinot, gandarīja par grēkiem; un, lūk, šeit ir vairāk nekā Jonass!


Jaunais tulkojums: 

27 Kad viņš tā runāja, kāda sieviete ļaužu pūlī paceltā balsī sacīja viņam: “Laimīgas tās miesas, kas tevi nēsājušas, un krūtis, kas tevi zīdījušas!” 28 Bet viņš teica: “Vēl jo vairāk laimīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un to pilda!”

29 Kad sapulcējās ļaužu pūlis, viņš sāka runāt: “Šī paaudze ir samaitāta paaudze. Tā meklē zīmi, bet cita zīme tai netiks dota kā vien Jonas zīme. 30 Tāpat kā Jona kļuva par zīmi niniviešiem, tā Cilvēka Dēls būs šai paaudzei.

31 Dienvidu ķēniņiene celsies tiesas dienā pret šīs paaudzes ļaudīm un tos notiesās, jo viņa nāca no tālām zemēm dzirdēt Sālamana gudrību; un, redzi, te ir vairāk nekā Sālamans. 32 Ninives vīri celsies tiesas dienā pret šo paaudzi un to notiesās, jo, kad Jona sludināja, tie atgriezās no grēkiem; un, redzi, šeit ir vairāk nekā Jona.


Rakstu vieta: Lk 11, 27-28 

Paralēlās vietas: –

Līdzīga tēma: –

Atsauces:

 • Lk  11, 27: Lk 1, 48; 1, 28.42;
 • Lk  11, 28: At 4, 6; 28, 13.15 (LXX); Lk 8, 21; Mt 12, 46-50

Rakstu vieta: Lk 11, 29-32

Paralēlās vietas:

 • Mt 12, 38-42
 • Mt 16, 1-4
 • Mk 8, 11-13

Līdzīga tēma:

 • Lk 11,16
 • J 6, 30

Atsauces:

 • Lk 11, 29 par.: Mt 12,45; 28,11-15; Mk 7,34; 8,38; At 32,5; Os 1-3; Rom 8,23.26; 2 Kor 5,2.4; Mk 8,38; Mt 17,17; Lk 9,41; Apd 2,40; Flp 2,15.
 • Lk 11, 30 par.: Jon 2,1; 4,5nn; Ef 4,9; 1 P 3,19; Mt 16,21 par.; 17,23 par.; 20,19 par.; 27,63; J 2,19.21n; At 4.11: Ez 27,4.25nn; Jon 2,4; Ps 46,3.
 • Lk 11, 31 par.: 1 Ķēn 10,1-13; 2 Hr 9,1-12; Mt 8,10n; 21,43; 11,9.
 • Lk 11,32 par.: Mt 10,15; 11,22; Lk 10,14; Jon 3,5; Mt 11,9.21-24; 12,6.


 

                                        

 

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā! Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas!Kol 3,16