Svētdienas un svētku Evaņģēlijs (2021)

M

 

Ja kādreiz gribētos vēl reiz nolasīt un pārdomāt svētdienas un svētku Evaņģēliju, kas bija 2021.gadā, un ja gribētos pārdomāt zīmējumus, kādus pie tiem piedāvāja Laura Feldberga MT izdevumā, Ingunas Jankovska un Ineses Sliņķes, tad te ir iespēja.

Lai Dievs jūs visus svētī: +

Pāvils, priesteris


2021

janvāris   •••   februāris   •••   marts   •••   aprīlis   •••   maijs   •••   jūnijs   •••   jūlijs   •••   augusts   •••   septembris   •••   oktobris   •••   novembris   •••   decembris

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, janvāris 2021)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Janvāris 2021 – dienu saraksts

 

• 1_01_2021 → VISSV. JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES lieli svētki 

• 3_01_2021 → II svētdiena pēc Jēzus Kristus dzimšanas svētkiem

• 6_01_2021 → KUNGA PARĀDĪŠANĀS (EPIFĀNIJAS) lieli svētki 

• 10_01_2021 → KUNGA KRISTĪŠANAS svētki

• 17_01_2021 → PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA II SVĒTDIENA

• 24_01_2021 → PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA III SVĒTDIENA

• 31_01_2021 → PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA IV SVĒTDIENA

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS – DIEVA MĀTES lieli svētki

(1. I 2021.)

    Tajā laikā gani steigšus gāja uz Betlēmi un atrada Mariju, Jāzepu un silē noguldītu Bērniņu. Viņu ieraudzījuši, tie pastāstīja to, kas viņiem bija sacīts par šo Bērnu. Un visi, kas dzirdēja, brīnījās par to, ko gani viņiem stāstīja. Bet Marija paturēja prātā visus šos vārdus, pārdomādama tos savā sirdī. Bet gani atgriezās atpakaļ, teikdami un slavēdami Dievu par visu redzēto un dzirdēto, kā tas viņiem bija sludināts. Un, kad astoņas dienas bija pagājušas un Bērns bija jāapgraiza, Viņu nosauca vārdā Jēzus, kā to eņģelis bija teicis vēl pirms Viņa ieņemšanas Mātes miesās.  

(Lk 2, 16-21)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 1.01.2021.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

II svētdiena pēc Jēzus Kristus dzimšanas svētkiem

(3. I 2021.)

    1. Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds. 2. Tas iesākumā bija pie Dieva. 3. No Viņa viss radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas radīts. 4. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. 5. Un gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. 6. Bija cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. 7. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi ticētu caur viņu. 8. Viņš nebija gaisma, bet lai liecinātu par gaismu. 9. Bija patiesa Gaisma, kas apgaismo katru cilvēku, kas nāk šinī pasaulē. 10. Viņš bija pasaulē, un pasaule ir Viņa radīta, un pasaule Viņu neatzina. 11. Viņš nāca savā īpašumā, bet savējie Viņu neuzņēma. 12. Bet kuri Viņu uzņēma, kas tic Viņa vārdam, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. 13. Kas ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva dzimuši. 14. Un Vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums; un mēs redzējām Viņa godību, Tēva Vienpiedzimušā godību, pilnu žēlastības un patiesības. 15. Jānis liecina par Viņu un sauc, sacīdams: Šis bija Tas, par ko es sacīju: kas pēc manis nāks, Tas bija pirms manis, jo Viņš bija agrāk nekā es, 16. Jo no Viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības. 17. Jo Mozus deva bauslību, bet žēlastība un patiesība notika caur Jēzu Kristu. 18. Dievu neviens nekad nav redzējis: vienpiedzimušais Dēls, kas ir Tēva klēpī, To atklāja.

(J 1,1-18)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 3.01.2021.)

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

KUNGA PARĀDĪŠANĀS (EPIFĀNIJAS) lieli svētki 

(6. I 2021.)

    1. Kad Jēzus ķēniņa Heroda laikā bija dzimis jūdu Betlēmē, gudrie no austrumiem aizgāja uz Jeruzalemi, 2. Sacīdami: Kur ir piedzimušais jūdu Ķēniņš? Jo mēs redzējām Viņa zvaigzni austrumos un atnācām Viņu pielūgt. 3. Ķēniņš Herods, izdzirdis to, izbijās, un visa Jeruzaleme līdz ar viņu. 4. Un viņš, sapulcinājis visus augstos priesterus un tautas rakstu mācītājus, iztaujāja tos, kur Kristum bija jāpiedzimst. 5. Un viņi tam sacīja: Jūdu Betlēmē, jo tā pravietis rakstījis: 6. Un tu, Betlēme, jūdu zeme, necik neesi mazāka par Jūdas lielpilsētām, jo no tevis izies Vadonis, kas valdīs pār manu Izraēļa tautu. 7. Tad Herods, slepeni pieaicinājis gudros, rūpīgi iztaujāja viņus par zvaigznes laiku, kas bija parādījusies tiem. 8. Un, sūtīdams viņus uz Betlēmi, sacīja: Ejiet un rūpīgi iztaujājiet par Bērnu, un, kad jūs atradīsiet, ziņojiet man, lai arī es aizgājis pielūdzu Viņu! 9. Šie, uzklausījuši ķēniņu, aizgāja. Un, lūk, zvaigzne, ko viņi redzēja austrumos, gāja tiem pa priekšu, līdz atnākusi apstājās augšā, kur atradās Bērns. 10. Bet viņi, ieraudzījuši zvaigzni, priecājās lielā priekā. 11. Un tie, iegājuši mājā, atrada Bērnu un Viņa māti Mariju; un Viņu, zemē nometušies, pielūdza; un tie, atvēruši savas mantas, upurēja Viņam zeltu, vīraku un mirres.12. Un viņi, sapnī saņēmuši atbildi neatgriezties pie Heroda, pa citu ceļu aizgāja savā zemē.

(lasījumi: Is 60,1-6; Ps 72(71); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 6.01.2021.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

KUNGA KRISTĪŠANAS svētki

(10. I 2021.)

    7. Pēc manis nāks spēcīgāks par mani; es neesmu cienīgs noliecies atraisīt Viņa kurpju siksnas. 8. Es jūs kristīju ar ūdeni, bet Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu. 9. Un notika, ka tanīs dienās Jēzus no Nācaretes ienāca Galilejā; un Jānis Viņu kristīja Jordānā. 10. Un tūdaļ, izkāpdams no ūdens, viņš redzēja atvērtas debesis un Svēto Garu baloža veidā nolaižamies un paliekam pār Viņu. 11. Un balss atskanēja no debesīm: Tu esi mans mīļais Dēls; pie Tevis man labpatikšana.

(Mk 1,7-11)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 10.01.2021.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA

II SVĒTDIENA

(17. I 2021.)

    35. Otrā dienā Jānis un divi no viņa mācekļiem atkal stāvēja. 36. Un viņš, ieraudzījis Jēzu staigājam, sacīja: Lūk, Dieva Jērs! 37. Un abi mācekļi dzirdēja viņu sakām un sekoja Jēzum. 38. Bet Jēzus, pagriezies un redzēdams viņus sekojam, sacīja tiem: Ko jūs meklējat? Tie Viņam atbildēja: Rabbi (kas tulkojumā nozīmē: Mācītāj), kur Tu mājo? 39. Viņš tiem sacīja: Nāciet un skatieties! Tad tie gāja un redzēja, kur Viņš mājo, un palika tanī dienā pie Viņa. Bija apmēram desmitā stunda. 40. Bet Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, bija viens no tiem diviem, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un Viņam sekojuši. 41. Viņš vispirms atrada savu brāli Sīmani un sacīja Viņam: Mēs atradām Mesiju (kas tulkojumā – Kristus), 42. Un atveda to pie Jēzus. Bet Jēzus, uzlūkojis viņu, sacīja: Tu esi Sīmanis, Jonas dēls; tu sauksies Kēfa, kas tulkojumā – Pēteris.

(J 1,35-42)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 17.01.2021.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA

III SVĒTDIENA

(24. I 2021.)

    14. Bet pēc tam, kad Jānis bija nodots, Jēzus atnāca uz Galileju, sludinādams Dieva valstības evaņģēliju. 15. Un Viņš sacīja, ka laiks piepildījies, un Dieva valstība tuvu klāt; gandariet par grēkiem un ticiet evaņģēlijam! 16. Un Viņš, iedams gar Galilejas jūru, redzēja Sīmani un tā brāli Andreju, tīklus jūrā metam, jo tie bija zvejnieki. 17. Un Jēzus viņiem sacīja: Sekojiet man, un es padarīšu, ka jūs būsiet cilvēku zvejnieki. 18. Un tūdaļ tie atstāja tīklus un sekoja Viņam. 19. Un pagājis nedaudz tālāk, Viņš redzēja Jēkabu, Zebedeja dēlu, un tā brāli Jāni, kas laivā lāpīja tīklus. 20. Un tūdaļ Viņš tos aicināja. Un tie, atstājuši savu tēvu Zebedeju ar algādžiem laivā, sekoja Viņam.

(Mk 1,14-20)

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 24.01.2021.)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA

IV SVĒTDIENA

(31. I 2021.)

    21. Un tie iegāja Kafarnaumā, un Viņš tūdaļ sabatā iegāja sinagogā un mācīja tos. 22. Un tie brīnījās par Viņa mācību, jo Viņš mācīja kā tāds, kam ir vara, un ne tā kā rakstu mācītāji. 23. Un viņu sinagogā bija nešķīstā gara apsēsts cilvēks; un viņš kliedza, 24. Sacīdams: Kas mums ar Tevi, Jēzu Nācarieti? Vai Tu esi atnācis mūs nomaitāt? Es zinu, kas Tu esi, Dieva Svētais! 25. Un Jēzus tam piedraudēja, sacīdams: Ciet klusu un izej no šī cilvēka! 26. Un nešķīstais gars, raustīdams viņu un kliegdams stiprā balsī, izgāja no tā. 27. Un visi brīnījās, viens otram jautādami un sacīdami: Kas ir tas? Kas tā par jaunu mācību, jo Viņam vara ļaunajiem gariem pavēlēt? Un tie Viņam paklausa. 28. Un Viņa cildināšana tūdaļ izpaudās visā Galilejas zemē.

(Mk 1,21-28)

 

⇑  atpakaļ  ⇑

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, janvāris 2021)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. februāris )

 

2021. februāris – dienu saraksts

 

 

⇑  atpakaļ  ⇑

KUNGA PREZENTĀCIJAS svētki 

(2. II 2021.)

22. Un tie, kad saskaņā ar Mozus likumu viņas šķīstīšanas dienas bija pagājušas, nesa Viņu uz Jeruzalemi, lai Viņu upurētu Kungam, 23. Kā Kunga bauslībā rakstīts, lai ikviens vīriešu kārtas pirmdzimtais tiktu Kungam svētīts; 24. Un lai upurētu vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus, kā tas sacīts Kunga bauslībā. 25. Un, lūk, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons; šis cilvēks bija taisnīgs un dievbijīgs, un viņš gaidīja Izraēļa iepriecināšanu; un Svētais Gars bija viņā. 26. Un no Svētā Gara viņš bija saņēmis norādījumu, ka viņš nāves neredzēs, iekams nebūs skatījis Kunga Svaidīto. 27. Viņš, garā pamudināts, iegāja svētnīcā; un, kad vecāki ienesa Jēzus Bērniņu, lai pie Viņa izpildītu bauslības paražas, 28. Tas ņēma Viņu savās rokās un, Dievu teikdams, sacīja: 29. Tagad, Kungs, saskaņā ar Taviem vārdiem atlaid savu kalpu mierā. 30. Jo manas acis redzējušas Tavu pestīšanu, 31. Ko Tu esi sataisījis visu ļaužu vaiga priekšā: 32. Gaismu pagānu apgaismošanai un Tavas Izraēļa tautas godu. 33. Un Viņa tēvs un māte brīnījās par to, kas par Viņu tika runāts. 34. Un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai, Viņa mātei: Lūk, Viņš ir likts par krišanu un augšāmcelšanos daudziem Izraēlī un par zīmi, kam pretī runās 35. Un tavas pašas dvēseli pārdurs zobens, lai atklātos daudzu siržu domas. 36. Un tur bija praviete Anna, Fanuēļa meita, no Asera cilts, kas sasniegusi lielu vecumu, nodzīvojot pēc savas jaunavības ar savu vīru septiņus gadus. 37. Un viņa bija atraitne ap astoņdesmit četriem gadiem, kas neatkāpās no svētnīcas, bet gavēdama un lūgdama naktīm un dienām, kalpoja Dievam. 38. Un viņa, ienākusi tanī pat stundā, teica Kungu un runāja par Viņu visiem, kas gaidīja Izraēļa atpestīšanu. 39. Un viņi, visu pēc Kunga bauslības izpildījuši, atgriezās atpakaļ Galilejā, savā Nācaretes pilsētā. 40. Bet Bērniņš auga un stiprinājās, pilns gudrības; un Dieva žēlastība bija ar Viņu. 

(Lk 2,22-40)

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA

V SVĒTDIENA

(7. II 2021.)

29. Un nekavējoties viņi izgāja no sinagogas un kopā ar Jēkabu un Jāni gāja Pētera un Andreja namā. 30. Bet Sīmaņa sievasmāte gulēja drudzī, un tūdaļ tie pateica Viņam to. 31. Un Viņš piegāja un, paņēmis aiz rokas, piecēla to. Un tūdaļ drudzis viņu atstāja; un tā kalpoja viņiem. 32. Bet pie Viņa, vakaram iestājoties, kad saule bija norietējusi, atnesa visus slimniekus un ļaunā gara apsēstos. 33. Un visa pilsēta sapulcējās durvju priekšā. 34. Un Viņš daudzus izdziedināja, kas sirga ar dažādām slimībām; un Viņš izdzina daudz ļauno garu; un Viņš neļāva tiem runāt, jo tie Viņu pazina. 35. Un ļoti agri uzcēlies, Viņš izgāja un aizgāja tuksnešainā vietā; tur Viņš lūdza Dievu. 36. Un Sīmanis un tie, kas ar Viņu bija, sekoja Viņam. 37. Un kad tie Viņu atrada, tie sacīja Viņam: Visi Tevi meklē. 38. Un Viņš sacīja tiem: Iesim tuvējos ciemos un pilsētās, lai es tur sludinātu, jo tāpēc es esmu atnācis. 39. Un Viņš sludināja viņu sinagogās un visā Galilejā un izdzina ļaunos garus.

(Mk 1, 29-39)


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 7.02.2021.)

⇑  atpakaļ  ⇑

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKPOSMA

VI SVĒTDIENA 

(14. II 2021.)

    40. Un kāds spitālīgs atnāca pie Viņa un, ceļos nometies, lūdza Viņu, sacīdams Viņam: Ja Tu vēlies, Tu vari mani šķīstīt. 41. Bet Jēzus apžēlojās par to; Viņš izstiepa savu roku, pieskārās viņam un sacīja tam: Es gribu, topi šķīsts! 42. Un kad Viņš to pateica, tūdaļ spitālība no tā nozuda; un viņš kļuva tīrs.
43. Un Viņš tam piedraudēja un tūlīt to aizraidīja. 44. Un Viņš sacīja tam: Pielūko, ka tu nevienam nesacītu, bet ej, parādies augstajam priesterim un par savu šķīstīšanu upurē viņiem par liecību, ko Mozus pavēlējis! 45. Bet tas izgājis sāka sludināt un šo runu izpaust, tā ka Viņš vairs nevarēja atklāti ieiet pilsētā, bet palika ārpusē, vientuļās vietās. Un tie nāca pie Viņa no visām malām. 

(Mk 1, 40-45)


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 14.02.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums

⇑  atpakaļ  ⇑

PELNU TREŠDIENA

(Lielā Gavēņa sākums)

(17. II 2021.)

 

    1. Uzmaniet, lai jūs savu taisnību nedarītu cilvēku priekšā, lai viņi jūs redzētu, jo tad jūs nesaņemsiet algu no jūsu Tēva, kas ir debesīs. 2. Tātad, ja dosi nabagiem dāvanas, nebazūnē savā priekšā, kā to dara liekuļi sinagogās un ielās, lai cilvēki viņus cildinātu! Patiesi es jums saku: viņi savu algu saņēmuši. 3. Bet kad tu dosi nabagiem dāvanas, tad lai nezina tava kreisā roka, ko dara labā. 4. Lai paliek tava dāvana noslēpumā; un tavs Tēvs, kas redz noslēpumus, atalgos tevi. 5. Un kad lūdziet Dievu, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un ielu stūros stāvot, Dievu lūgt, lai cilvēki redzētu! Patiesi, viņi savu algu saņēmuši. 6. Bet tu, kad lūgsi Dievu, ieej savā kambarī un, durvis aizslēdzis, pielūdz savu Tēvu slepenībā, un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atalgos tevi.
16. Bet kad jūs gavējat, neesiet noskumuši kā liekuļi! Viņi pārvērš savu seju, lai cilvēki redzētu, ka viņi gavē. Patiesi es jums saku: viņi savu algu saņēmuši. 17. Bet tu, kad gavē, svaidi savu galvu un nomazgā savu seju, 18. Lai nerādītos kā gavētājs cilvēku, bet gan tava Tēva priekšā, kas ir noslēpumā! Un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atalgos tevi.

(Mt 6, 1-6. 16-18)


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 17.02.2021.)

⇑  atpakaļ  ⇑

Lielā Gavēņa pirmā svētdiena

(21. II 2021.)

    12. Un Gars Viņu tūdaļ aizveda tuksnesī. 13. Un Viņš bija tuksnesī četrdesmit dienas un četrdesmit naktis un tika sātana kārdināts; un Viņš bija pie zvēriem, un eņģeļi Viņam kalpoja. 14. Bet pēc tam, kad Jānis bija nodots, Jēzus atnāca uz Galileju, sludinādams Dieva valstības evaņģēliju. 15. Un Viņš sacīja, ka laiks piepildījies, un Dieva valstība tuvu klāt; gandariet par grēkiem un ticiet evaņģēlijam!

(Mk 1, 12-15)


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 21.02.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums

⇑  atpakaļ  ⇑

Lielā Gavēņa otrā svētdiena

(28. II 2021.)

1. Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma līdz Pēteri un Jēkabu, un Jāni un veda viņus vienus savrup augstā kalnā, un tika apskaidrots viņu priekšā. 2. Un Viņa drēbes kļuva spožas un ļoti baltas kā sniegs, kādas neviens balinātājs virs zemes nevar izbalināt. 3. Un viņiem parādījās Elijs ar Mozu un runāja ar Jēzu. 4. Un Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja: Mācītāj, labi mums šeit būt; mēs taisīsim trīs teltis: Tev vienu, Mozum vienu un Elijam vienu! 5. Jo viņš nezināja, ko viņš runāja, jo tie bija pārbijušies. 6. Un padebess tos apēnoja, un no padebess nāca balss, sacīdama: Šis ir mans vismīļais Dēls; klausiet Viņu! 7. Un viņi, tūdaļ apskatījušies, vairs nevienu pie sevis neredzēja, kā tikai Jēzu. 8. Un Viņš, tiem no kalna nokāpjot, pavēlēja nevienam par redzēto nestāstīt, pirms Cilvēka Dēls nebūs no miroņiem augšāmcēlies. 9. Un viņi vārdu paturēja sevī, savā starpā pārrunādami, kas tas ir, kad Viņš būs no miroņiem augšāmcēlies. 10. Un tie jautāja Viņam, sacīdami: Kā tad farizeji un rakstu mācītāji saka, ka iepriekš jānāk Elijam? 

(Mk 9, 1-10)


⇑  atpakaļ  ⇑

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 28.02.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums

⇑  atpakaļ  ⇑

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. februāris )

 

 

 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021.marts )

2021. marts – dienu saraksts

 

 

⇑  atpakaļ  ⇑

Lielā Gavēņa trešā svētdiena

(7. III 2021.)

13. Un jūdu Lieldienas bija tuvu; un Jēzus aizgāja uz Jeruzalemi. 14. Un Viņš atrada svētnīcā sēžam vēršu un avju, un baložu pārdevējus, un naudas mijējus. 15. Un Viņš, iztaisījis no auklām pātagu, izdzina visus no svētnīcas, arī avis un vēršus, bet mijēju naudu izkaisīja un apgāza galdus. 16. Bet tiem, kas pārdeva baložus, Viņš sacīja: Aiznesiet tos no šejienes un nepadariet mana Tēva namu par tirgus māju! 17. Tad Viņa mācekļi atminējās, ka ir rakstīts: Centība par Tavu namu mani iznīcina. 18. Bet jūdi atsaucās un sacīja Viņam: Kādu zīmi Tu mums rādi, tā darīdams. 19. Jēzus atbildēja viņiem: Nojauciet šo svētnīcu, un es trijās dienās to uzcelšu. 20. Tad jūdi sacīja: Četrdesmit sešus gadus šī svētnīca celta, un Tu to uzcelsi trijās dienās? 21. Bet Viņš runāja par savu miesas svētnīcu. 22. Kad nu Viņš bija uzcēlies, Viņa mācekļi atminējās, ka Viņš to sacījis, un ticēja Rakstiem un vārdiem, ko Jēzus bija runājis. 23. Bet, kad nu Viņš Lieldienas svētku dienā bija Jeruzalemē, tad daudzi, redzēdami brīnumus, ko Viņš darīja, ticēja Viņa vārdam. 24. Bet pats Jēzus viņiem neuzticējās, jo Viņš visus pazina. 25. Un Viņam nebija vajadzības, lai kāds liecinātu par cilvēku, jo pats zināja, kas ir cilvēkā.

(J 2, 13-25)


Papildinājums dziļākai meditācijai

(atsauces vietas)

  • J 2,13: J 2,23; 6,4; 11,55; 12,1.
  • J 2,14-15: Mal 3,1; Zah 14,21; Os 9,15; J 2,15-16; 6,37; 9,34; 12,31; Lev 12,8; 14,22; 15,14.29; Lk 2,24; Mt 12,6.
  • J 2,16: Is 56,7; Jer 7,11; Zah 14,21; Is 60,7; Jer 7,21-23; Am 5,21-24; Mih 6,6-8; Lk 2,49.
  • J 2,17: Ps 69,9-10; J 15,25; 19,28; Rom 11,9; 15,3; Apd 1,20;
  • J 2,18: At 18,20-22; 13,1-5; Mk 8,11; Lk 23,8-9; Mt 12,38-40= Lk 11,29-30.
  • J 2,19- : Mk 14,58; Mt 26,61; Mk 15,29; Mt 27,40; J 7,37-38; Ps 69,9.

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 7.03.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums

Sirds svētnīcā

Zīmju meklētājiem

 

Kam pietiek
ar vienu Vārdu;
kam vajag trīs dienas;
kam 40 gadu ir par maz?

Kam pietiek
ar domu pātagu;
kam vajag sāpes;
kam pat dzīves bedre nelīdz?

Baloži, aitas un vērši
stāv atplestām acīm un brīnās,
cik tālu aizgājis cilvēks…

 

pr. Pāvils

 

⇑  atpakaļ  ⇑

Lielā Gavēņa ceturtā svētdiena

(14. III 2021.)

14. Un kā Mozus uzcēla čūsku tuksnesī, tāpat jābūt paaugstinātam Cilvēka Dēlam; 15. Lai katrs, kas uz Viņu tic, neieiet pazušanā, bet iemanto mūžīgo dzīvi. 16. Jo Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību. 17. Jo Dievs nesūtīja savu Dēlu pasaulē, lai Viņš pasauli tiesātu, bet lai pasaule tiktu caur Viņu pestīta. 18. Kas uz Viņu tic, tas netiek tiesāts, bet, kas netic, tas tāpēc notiesāts, ka netic Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam. 19. Bet šī ir jau tiesa, ka gaisma nāca pasaulē; bet cilvēki vairāk mīlēja tumsu nekā gaismu, jo viņu darbi bija ļauni. 20. Jo ikviens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu nopelti. 21. Bet, kas dara patiesību, tas nāk pie gaismas, lai viņa darbi atklājas, jo tie darīti Dievā. 

(J 3,14-21)


Papildinājums dziļākai meditācijai

(atsauces vietas)

• J 3,14: Sk 21,8n; J 8,28; 12,32.34; Mt 11,23; 23,12; Lk 10,15 u.t.t.; Apd 2,33; 5,31 (Ps 89,20; Is 52,13); J 12,32-33; 8,28; Flp 2,9.

• J 3,15-16: 2 Kor 5,21; Gal 3,13; Rom 5,8; 8,32; 1 J 4,9.

• J 3,17: J 8,15; 12,47; J 5,25; 8,16; Lk 19,10; Mk 16,16.

• J 3,18: J 5,24.

• J 3,19: J 5,28-29; 12,48; Īj 24,13-17; J 1,5.9-11; 7,7; Kol 1,21.

• J 3,20: Ef 5,11.13; J 8.9.46; 16,8; Tob 4,6; Rad 27,29; Joz 2,14; Is 26,10; Neh 9,33; 1 J 1,6.

• J 3,21: J 6,28; 9,4; Mk 14,6; Mt 26,10; 1 Kor 16,10; Sk 8,11; Sīr 51,30.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 14.03.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums

“Trīs apļi”

Nikodemam

 

Lai viņi paliek
savā komforta zonā
aiz baiļu dzeloņdrātīm.
Naivie bērni…

Es arī baidos,
bet eju lēmumiem cauri,
iemiesošanās brīvībai pretī.
Mīlestības bērns…

Vai mēs kopā,
nesot mazus krustus,
kāpsim sapņu virsotnē?!
Izredzētie bērni…

 

pr. Pāvils

⇑  atpakaļ  ⇑

SV. JĀZEPA, VISSV. JAUNAVAS MARIJAS LĪGAVAIŅA lieli svētki

(19. III 2021.)

16. Bet Jēkabs dzemdināja Jāzepu, Marijas vīru, no kuras dzimis Jēzus, kas top saukts Kristus. (…) 18. Bet ar Kristus dzimšanu bija tā: kad Viņa māte Marija tika saderināta ar Jāzepu, iekams viņi sagāja kopā, izrādījās, ka viņa savās miesās ieņēmusi no Svētā Gara. (…) 21. Viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi Viņu vārdā Jēzus, jo Viņš atpestīs savu tautu no tās grēkiem. (…)  24. Bet Jāzeps, uzmodies no miega, darīja tā, kā Kunga eņģelis bija viņam pavēlējis, un pieņēma savu sievu.

(Mt 1, 16.18-21.24a
jeb Lk 2, 41-51a)


Papildinājums dziļākai meditācijai

(atsauces vietas)

• Mt 1,18-25: Rad 16,7-12; 17,1-19; Lk 1,11-20; Ties 13,1- ; 1 Sam 1,1-.

• Mt 1,16: Mt 27,17.22.

• Mt 1,18: Rad 31,13; Rut 2,11; Lk 1,14.27; 2,5; Mt 1,20.23.

• Mt 1,19: At 22,23-24; J 8,3-11; Kol 2,15.

• Mt 1,20: Mt 2,13; 1,18.

• Mt 1,21: Is 7,14; Lk 1,31; 2,21; Rad 17,19; Sīr 46,1; Ps 130,8; Mt 26,28; Lk 1,68- ; J 1,29; Apd 4,12; Tit 2,14; 1 J 3,5.

• Mt 1,22: Mt 26,56.

• Mt 1,23: Is 7,14; Mt 1,18; Is 8,8.10; Rom 8,31.

• Mt 1,25: Rad 4,1 u.t.t


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 19.03.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Aizsardzības mehānismi

Sv. Jāzepam

Aizbēgt miegā,
lai neredzētu…?
Es aizmigu,
lai ieraudzītu,
kā piepildās
Dieva sapņi!

 

pr. Pāvils

⇑  atpakaļ  ⇑

Lielā Gavēņa piektā svētdiena

(21. III 2021.)

20. Bet starp tiem, kas bija atnākuši, lai svētkos pielūgtu Dievu, bija daži pagāni. 21. Viņi piegāja pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un lūdza to, sacīdami: «Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu!» 22. Filips nāk un saka to Andrejam; bet Andrejs un Filips pateica to Jēzum. 23. Bet Jēzus atbildēja viņiem, sacīdams: «Pienākusi stunda, lai Cilvēka Dēls tiktu pagodināts. 24. Patiesi, patiesi es jums saku: ja kviešu grauds neiekrīt zemē un nenomirst, 25. Tas paliek viens; bet ja nomirst, tad atnes daudz augļu. Kas savu dzīvību mīl, tas to zaudē; bet kas šinī pasaulē savu dzīvību ienīst, tas to saglabā mūžīgai dzīvei. 26. Ja kas man kalpo, tas lai seko man, un kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Un kas man kalpo, to godinās mans Tēvs. 27. Tagad mana dvēsele ir satraukta. Un ko lai es saku? Tēvs, atpestī mani no šīs stundas? Bet šai stundai es taču atnācu. 28. Tēvs, pagodini savu vārdu!» Tad nāca balss no debesīm: «Es to pagodināju un vēl pagodināšu!» 29. Tad ļaudis, kas stāvēja un dzirdēja, sacīja: «Pērkons rūca.» Citi sacīja: «Eņģelis runāja Viņam.» 30. Jēzus atbildēja un sacīja: «Ne manis dēļ šī balss atskanēja, bet jūsu dēļ. 31. Tagad šī pasaule tiek tiesāta; tagad šīs pasaules valdnieks tiks izmests ārā. 32. Un kad es tikšu no šīs zemes pacelts, es visus vilkšu pie sevis.» 33. Bet to Viņš sacīja, norādīdams, kādā nāvē Viņš mirs.

(J 12,20-33)


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 21.03.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


“Lieldienu žurnāliste”

 

Uzraksti viņiem
par dzīvi!

Bet tie ir analfabēti,
kas lasa vienīgi bildes.

Tad savā dzīvē
parādi Debesis!

Bet tie ir akli,
kas redz vienīgi sevi.

Tad mirsti
par viņiem!

Jā, manā nāvē
tie varēs pamosties…

 

pr. Pāvils

⇑  atpakaļ  ⇑

KUNGA PASLUDINĀŠANAS lieli svētki

(25. III 2021.)

26. Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete. 27. Pie jaunavas, kas bija saderināta Dāvida cilts vīram, kam vārds bija Jāzeps; un jaunavas vārds bija Marija. 28. Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: Esi sveicināta, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi; tu esi svētīta starp sievietēm. 29. To izdzirdusi, tā iztrūkās no viņa valodas un domāja: kas tā par sveicināšanu? 30. Bet eņģelis viņai sacīja: Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. 31. Lūk, tu kļūsi grūta miesās un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus. 32. Un Viņš būs liels un sauksies Visaugstākā Dēls, un Dievs Kungs dos Viņam tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, 33. Un Viņa valstībai nebūs gala. 34. Bet Marija sacīja eņģelim: Kā tas var notikt, jo es vīra nezinu? 35. Un eņģelis atbildēja un sacīja viņai: Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas no tevis dzims, sauksies Dieva Dēls. 36. Un, lūk, tava radiniece Elizabete, kuru sauc par neauglīgo, savā vecumā ieņēma dēlu un staigā sestajā mēnesī. 37. Jo Dievam neviena lieta nav neiespējama. 38. Bet Marija sacīja: Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda! Un eņģelis no viņas aizgāja.

(Lk 1, 26-38)


Papildinājums dziļākai meditācijai

(atsauces vietas; komentāri, mazas norādes pārdomām un lūgšanai)

 

bibele/lk/1_26-38


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 25.03.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


“Pasludināšana”

V. J. Marijai 

Ir tik pierasts
katru dienu
runāt ar eņģeli.

Bet nav pierasts
reiz savā mūžā
iemiesot Vārdu.

Ko tu teiksi,
kad Klusums
atnāks pie tevis? 

 

pr. Pāvils

⇑  atpakaļ  ⇑

Lielā Gavēņa sestā svētdiena

(PALMU JEB KUNGA CIEŠANU SVĒTDIENA)

(28. III 2021.)

(Mk 14,1 – 15,47)


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 28.03.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums

⇑  atpakaļ  ⇑

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. marts)

2021. aprīlis – dienu saraksts

 

 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. aprīlis)

† TRĪS SVĒTĀS DIENAS †

⇑  atpakaļ  ⇑

Lielā Ceturtdiena

KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS DIENA

(1. IV 2021.)

1. Pirms Lieldienu svētkiem Jēzus, zinādams, ka Viņa stunda atnākusi, lai no šīs pasaules aizietu pie Tēva, mīlēdams savējos, kas bija pasaulē, tos mīlēja līdz beigām. 2. Un, vakariņas ēdot, kad velns Jūdasam, Sīmaņa Iskariota dēlam, sirdī jau bija iedvesmojis Viņu nodot, 3. Viņš, zinādams, ka Tēvs visu atdevis Viņa rokās un ka Viņš no Dieva izgājis un pie Dieva aiziet, 4. No mielasta piecēlies, novilka savas virsdrēbes un, linu priekšautu paņēmis, apjozās. 5. Pēc tam, ielējis ūdeni traukā, sāka mazgāt mācekļu kājas un susināja tās linu priekšautā, ar ko Viņš bija apjozies. 6. Tad Viņš atnāca pie Sīmaņa Pētera; un Pēteris sacīja Viņam: Kungs, Tu man mazgāsi kājas? 7. Jēzus atbildēja viņam, sacīdams: Ko es daru, to tu tagad nezini, bet vēlāk tu to izpratīsi. 8. Pēteris sacīja Viņam: Tu man ne mūžam nemazgāsi kājas! Jēzus atbildēja viņam: Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas ar mani. 9. Sīmanis Pēteris sacīja Viņam: Kungs, ne vien manas kājas, bet arī rokas un galvu. 10. Jēzus sacīja viņam: Kas mazgājies, tam vajag tikai kājas mazgāt, un viņš būs viss tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. 11. Jo Viņš zināja, kas Viņu nodos; tāpēc Viņš teica: Ne visi jūs esat tīri. 12. Pēc tam, kad to kājas bija mazgājis un savas virsdrēbes uzģērbis, Viņš atkal novietojās pie galda un sacīja tiem: Vai jūs zināt, ko es jums darīju? 13. Jūs mani saucat par Mācītāju un Kungu, un jūs labi darāt, jo es tas esmu. 14. Ja nu es, Kungs un Mācītājs, mazgāju jūsu kājas, tad arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt. 15. Jo es jums devu priekšzīmi, lai jūs darītu to, ko es jums darīju.

(J 13,1-15)


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 1.04.2021.)


 

Nepabeigta pamatskola

 

Vairākas stundas
skolas solā;
pierakstītas klades,
kas izaugušas kaudzēs;
visādās valodās
nolikti eksāmeni
neiemācīja mani…

Es joprojām staigāju
nenomazgātām kājām
un baidos no Skolotāja
asaru pilnās bļodas.

Vai apziņa par Jāni,
kas dzirdēja Sirdspukstus,
iedrošinās mani atļauties…?

 

pr. Pāvils

⇑  atpakaļ  ⇑

Lielā piektdiena

KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA

(2. IV 2021.)

(Lasījumi:   Is 52,13-53,12. • Ps 30,2 un 6.12-13.15-16.17 un 25 • Ebr 4,14-16; 5,7-9 • J 18,1-19,42)  


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2.04.2021.)


“Kārdināšana”

 

Eju bojā,
jo akmeņi nav ēdami.

Neesmu karalis,
jo nav cilvēku, ko pārvaldīt.

Dieva nav,
jo eņģeļi mani neglābj.

Tomēr Vārds
cieta miesā
un, cilvēku atstāts,
nomira, piesists Krustā.

Un tikai augšāmcelšanās dienā
Dievs savienojās ar cilvēku
un tuksnesī izvirda avots,
oāzes iesākums.

 

pr. Pāvils


⇑  atpakaļ  ⇑

KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGILIJA

(3. IV 2021.)

1. Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri viņas atnāca pie kapa, nesdamas smaržas, ko tās bija sagatavojušas. 2. Un tās atrada akmeni no kapa noveltu, 3. Un viņas gāja iekšā, bet Kunga Jēzus miesas neatrada. 4. Un notika, kamēr viņas bija savā prātā satriektas par to, lūk, divi vīri spožās drānās piebiedrojās viņām. 5. Un kad tās pārbijušās vērsa savu seju pret zemi, viņi tām sacīja: Ko jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? 6. Viņa šeit nav, bet Viņš ir augšāmcēlies. Atminieties, ko Viņš jums teica, kamēr vēl bija Galilejā, 7. Sacīdams: Cilvēka Dēlam jābūt nodotam cilvēku – grēcinieku rokās, jātop krustā sistam un trešajā dienā jāceļas no miroņiem. 8. Un tās atminējās Viņa vārdus. 9. Un viņas, atgriezušās no kapa, paziņoja to visu tiem vienpadsmit un visiem pārējiem. 10. Bet tur bija Marija Magdalēna un Joanna, un Marija, Jēkaba māte, un citas, kas ar tām bija un kas apustuļiem to sacīja. 11. Un šie vārdi tiem izlikās neprātīgi; un tie viņām neticēja. 12. Bet Pēteris piecēlies aizskrēja pie kapa un, pieliecies uz priekšu, ieraudzīja vienīgi noliktos autus un aizgāja, brīnīdamies sevī par notikušo. 

(Lk 24,1-12) 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 3.04.2021.)


Nomierināšana 

 

Viss iznīcināts!
Nav pilnīgi nekā!

Taču neraudi!
“Nekā” ir uzticēts.

Nomira Rokās.
Celsies tev…

Un Viņa Vējš
piepildīs buras.

 

pr. Pāvils

⇑  atpakaļ  ⇑

KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS

(LIELDIENAS) 

(4. IV 2021.)

1. Pirmajā nedēļas dienā, rīta agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna atnāca pie kapa un redzēja akmeni noveltu no kapa. 2. Tad viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un sacīja viņiem: Viņi Kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur tie Viņu nolikuši. 3. Tad Pēteris un otrs māceklis izgāja un atnāca pie kapa. 4. Abi viņi skrēja reizē; bet otrs māceklis skrēja ātrāk nekā Pēteris un nonāca pie kapa pirmais. 5. Un viņš noliecās un redzēja noliktu audeklu, tomēr iekšā negāja. 6. Tad, viņam sekodams, atnāca Sīmanis Pēteris, iegāja kapā un redzēja noliktu audeklu. 7. Un sviedrauts, kas bijis uz Viņa galvas, nebija nolikts pie audekla, bet atsevišķi satīts savā vietā. 8. Tad iegāja arī tas māceklis, kas pirmais atnāca pie kapa un redzēja un ticēja. 9. Jo viņi vēl neizprata Rakstus, ka Viņam vajadzēja no miroņiem augšāmcelties.

(J 20,1-9) 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 4.04.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums

Bērnu Lieldienas

 

Neizmantotās smaržzāles…
Bet Marija no Betānijas paspēja.

Smagais akmens…
Kam – cilvēkam vai eņģelim?

Bezcerības kaps…
Vai tomēr koridors un durvis?

***

Pieaugušie nesaprot,
ka ticības bērni
māk staigāt
kājām gaisā. 

 

pr. Pāvils

⇑  atpakaļ  ⇑

Lieldienu II svētdiena

Kunga Žēlsirdības svētdiena

(11. IV 2021.)

19. Kad tanī pat pirmajā nedēļas dienā, vakaram iestājoties, aiz bailēm no jūdiem durvis, kur mācekļi bija sapulcējušies, bija aizslēgtas, Jēzus atnāca un nostājās viņu vidū, un sacīja tiem: Miers jums! 20. Un Viņš, to pateicis, tiem rādīja rokas un sānus. Tad mācekļi, redzēdami Kungu, kļuva līksmi. 21. Tad Viņš atkal tiem sacīja: Miers jums! Kā mans Tēvs sūtījis mani, tā es jūs sūtu. 22. To pateicis, Viņš dvesa un sacīja tiem: Saņemiet Svēto Garu! 23. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam tos aizturēsiet, tiem tie būs aizturēti. 24. Bet Toms, viens no tiem divpadsmit, saukts Dvīnis, nebija pie viņiem, kad atnāca Jēzus. 25. Tad pārējie mācekļi sacīja viņam: Mēs redzējām Kungu. Bet viņš sacīja tiem: Ja es neredzēšu naglu rētas Viņa rokās un savu pirkstu neielikšu naglu rētās, un savu roku neielikšu Viņa sānos, es neticēšu. 26. Un pēc astoņām dienām atkal Viņa mācekļi un arī Toms bija iekšā. Un durvis bija aizslēgtas. Jēzus atnāca un nostājās starp viņiem, un sacīja: Miers jums! 27. Pēc tam Viņš sacīja Tomam: Sniedz šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, un sniedz šurp savu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs! 28. Toms atbildēja Viņam, sacīdams: Mans Kungs un mans Dievs! 29. Jēzus sacīja viņam: Tom, tu ticēji tāpēc, ka tu mani redzēji. Svētīgi tie, kas nav redzējuši, bet ir ticējuši. 30. Vēl daudz citus brīnumus Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav rakstīti šinī grāmatā. 31. Bet šis ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs ticēdami iemantotu dzīvību Viņa vārdā.

(J 20,19-31) 

Lasa: Sanija Liepiņa


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 11.04.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Trīs māsas

 

Mani sauc Cerība.
Starp trīs māsām esmu visjaunākā.
Slepus izgāju no Mājām…

Kamēr mani kāds atradīs,
es nomazgāšu apustuļu kājas,
uzdošu neērtus jautājumus
un, šūpodamās Krusta Kokā,
gaidīšu kāda gudrā atbildes.

Ja neviens neapjēgs,
teikšu vecākajai – Mīlestībai.
Viņa uzrādīs caurdurto Sirdi.

Visi neprašas
ar otrās māsas palīdzību
varēs tur ielikt neticīgos pirkstus…

Es tad būšu jau mājās.
Viņus gaidīdama, vārīšu tēju.

 

pr. Pāvils

Lasa: Baiba Brūdere

⇑  atpakaļ  ⇑

Lieldienu III svētdiena

(18. IV 2021.)

35. Un viņi stāstīja, kas notika ceļā, un kā tie, kad Viņš lauza maizi, to pazina. 36. Bet kamēr viņi tā runāja, Jēzus nostājās viņu vidū un sacīja tiem: Miers jums, nebīstieties, es tas esmu! 37. Bet viņi iztrūkās un izbijušies domāja garu redzam. 38. Un Viņš sacīja tiem: Kāpēc esat tā izbijušies un kāpēc tādas domas rodas jūsu sirdīs? 39. Skatiet manas rokas un kājas, jo es pats tas esmu! Taustiet un redziet, jo garam miesas un kaulu nav, kā to redzat man! 40. Un Viņš, to sacījis, tiem parādīja rokas un kājas. 41. Bet kad viņi priekā vēl neticēja un brīnījās, Viņš tiem sacīja: Vai jums ir šeit kas ēdams? 42. Un tie Viņam atnesa gabalu ceptas zivs un kāri medus. 43. Un kad Viņš to klātbūtnē bija ēdis, paņēmis atlikušo, viņš deva tiem. 44. Un Viņš tiem sacīja: Šie ir vārdi, ko es jums sacīju, vēl pie jums būdams, ka nepieciešami visam bija jāpiepildās, kas par mani rakstīts Mozus bauslībā un praviešos, un psalmos. 45. Tad Viņš tiem atvēra prātu, lai izprastu Rakstus. 46. Un Viņš tiem sacīja: Jo tā rakstīts un tā Kristum vajadzēja ciest un trešajā dienā no miroņiem augšāmcelties. 47. Un Viņa vārdā jāsludina grēku gandarīšana un grēku piedošana visām tautām, sākot ar Jeruzalemi. 48. Bet jūs esat liecinieki par šo visu.

(Lk 24, 35-48) 

Lasa: Reinis Sniķis


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 18.04.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Debess un zemes ēdienkarte

 

Bīstamā stihija
– uguns.

Bet cik garšīga
un dzīvību uztur
izcepta zivs…

Bīstamā stihija
– Mīlestība.

Bet barojošs līdz mūžiem
ir ciešanu liesmās izcepts
Dieva Jērs…

 

pr. Pāvils

Lasa: Veneranda Šuļja

 

⇑  atpakaļ  ⇑

Lieldienu IV svētdiena

LABĀ GANA svētdiena

(25. IV 2021.)

11. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. 12. Bet algādzis, kas nav gans, kam avis nepieder, redzēdams vilku nākam, atstāj avis un bēg; un vilks tās nolaupa un izklīdina. 13. Bet algādzis bēg tāpēc, ka viņš ir algādzis, un avis viņam nerūp. 14. Es esmu labais gans; es pazīstu savas, un manas pazīst mani. 15. Kā Tēvs mani pazīst, tā es pazīstu Tēvu; un es lieku savu dzīvību par savām avīm. 16. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts; arī tās man jāatved; un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāmpulks un viens gans. 17. Tāpēc Tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību, lai atkal to atgūtu. 18. Neviens neatņem to no manis, bet es to atdodu pats no sevis. Un man ir vara to atdot un ir vara to atkal ņemt. Šo bausli es saņēmu no sava Tēva.

(J 10, 11-18)

Lasa: Katrīna Brūniņa

 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 25.04.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Skaitļu ganības

 

Nepietiks
ar septiņdesmit septiņām reizēm,
četrdesmit gadiem vai dienām,
trīsdesmit sudraba gabaliem
vai divpadsmit izvēlētajiem,
ja nav vienas Sirds.

 

Tad 23.psalma akā
simts četrdesmit četri tūkstoši apzīmogoto,
deviņdesmit deviņas aitas,
trīsdesmit graudi vārpā
vai Betānijas māsas
atradīs ūdeni.

 

pr. Pāvils

Lasa:  Mareks un Lina Savicki

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. aprīlis)

 

2021. maijs – dienu saraksts

 

 

MAIJS – V. J. MARIJAS MĒNESIS
Godināsim Dieva un Baznīca Māti!

Dzied: Kristiāna Matiišina-Rulle

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. maijs)

 

⇑  atpakaļ  ⇑

Sv. Jāzepa, strādnieka, piemiņas diena 

(1. V 2021.)

54. Un Viņš, nonācis savā dzimtenē, mācīja tos viņu sinagogās tā, ka tie brīnījās un sacīja: No kurienes Viņam tāda gudrība un spēks? 55. Vai Viņš nav galdnieka dēls? Vai Viņa māte nesaucas Marija un Viņa brāļi – Jēkabs un Jāzeps, un Sīmanis, un Jūda? 56. Un vai Viņa māsas nav visas pie mums? No kurienes tad Viņam tas viss? 57. Un tie ieļaunojās no Viņa. Bet Jēzus sacīja viņiem: Pravietis nav bez cieņas, bet ne savā tēvzemē un savās mājās. 58. Un Viņš tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ.

(Mt 13, 54-58)


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces vietas)

Paralēlās veitas:
   • Mk 6, 1-6;
   • Lk 4, 16-30

Atsauces:  
• Mt 13,54b par.: Mt 13,58 par.; Mk 9,39; 7,37 u.t.t.; Apd 19,11; 2 Kor 12,12.
• Mt 13,55 par.: 1 Sam 13,19; Ties 11,1n; 1 Ķēn 17,17; Lk 7,12; Apd 16,1; 23,16; Ga 4,21; Lk 3,23; Mk 3,21.31 par.; J 7,5; Apd 1,14; 1 Kor 9,5; Ga 1,19; 2,9.12; Apd 12,17; 15,13; 21,18; 1 Kor 15,7.
• Mt 13,56 par. (par vārdu „brāļi” un „māsa”): sal. Rad 13,8; 14,16; 29,15; Lev 10,4; 1 Hr 23,22n; J 7,3n; Apd 1,14; 1 Kor 9,5; Ga 1,19)
• Mt 13,58 par.: Mt 8,10; Apd 7,58; 14,19.


Galdnieka Lieldienas

 

Vajadzīga ēvele.
Patiesības karkass
ar ciešanu asmeni
noņems melu kārtas
– līdz kailam krustam.

Vienīgi tad varēsi
taisīt krēslus un galdu,
lai apsēstos pie tā
ar cilvēkiem un eņģeļiem
– ienaidniekiem redzot.

 

pr. Pāvils 

Lasa:  Jānis Brūniņš

 

⇑  atpakaļ  ⇑

Lieldienu V svētdiena

(2. V 2021.)

1. Es esmu īstais vīna koks, un mans Tēvs ir kopējs. 2. Viņš nocērt no manis ikkatru zaru, kas nenes augļus, un ikkatru, kas nes augļus, tīra, lai tas vēl vairāk nestu augļus. 3. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko jums teicu. 4. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja nepaliek pie vīna koka, tā arī jūs ne, ja jūs nepaliksiet manī. 5. Es esmu vīna koks, bet jūs zari. Kas paliek manī, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nekā nespējat darīt. 6. Ja kas manī nepaliek, to kā zaru izmet ārā; un tas sakalst, un to paņem un iemet ugunī, un tas sadeg. 7. Ja jūs paliksiet manī, un mani vārdi paliks jūsos, tad, ko vien jūs vēlēsieties un lūgsiet, tas jums notiks. 8. Ar to mans Tēvs tiek pagodināts, ja jūs nesat daudz augļu un kļūstat mani mācekļi.

(J 15, 1-8)

Lasa:  Gatis Pujāts


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces vietas)

• J 15,1: Os 10,1-2; Is 5,1-; Jer 2,21; Ez 15,1-; 19,10-; Ps 80,9-; Sīr 24,17; Mk 12,1-11; 1 Kor 12,12-13.14-27.
• J 15,3: J 13,10.
• J 15,4: J 6,56.
• J 15,5: 1 Kor 12,12.27.
• J 15,6: J 6,37; Mt 5,13; 21,39; Mal 4,1; Ez 15,1-; Mt 3,10; Lk 3,9; 13,6-; Mt 7,19; 1 J 2,18-19; 4,1-6; 5,16-17.
• J 15,7: Mt 7,8; Lk 11,10; Mt 21,22; Mk 11,24.
• J 15,8: Mt 5,16; Flp 1,11-12


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2.05.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Sula, vīns un….

Sulas dēļ
vajag ievainot
kļavu vai bērzu.

Vīna iegūšanai
tas ir par maz.
Jāsaspiež ogas.

Mīlestības Vīnam…?
Zaļais Dzīvības Koks
sadega ciešanu ugunī…

Pagaršo no katra!
Kādreiz arī tevi pašu
ievainos, spiedīs un dedzinās…

 

pr. Pāvils

Lasa: Vija Dudareva

⇑  atpakaļ  ⇑

Lieldienu VI svētdiena

(9. V 2021.)

9. Kā Tēvs mani mīlējis, tā es jūs mīlu. Palieciet manā mīlestībā! 10. Ja jūs manus baušļus pildīsiet, jūs paliksiet manā mīlestibā, tāpat kā es sava Tēva baušļus pildīju un palieku Viņa mīlestībā. 11. To es jums sacīju, lai mans prieks paliktu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. 12. Tas ir mans bauslis, lai jūs viens otru mīlētu, kā es jūs mīlēju. 13. Nav nevienam lielākas mīlestības par to, ja kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. 14. Jūs esat mani draugi, ja jūs darīsiet to, ko es jums pavēlu. 15. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nezina, ko viņa kungs dara; bet es jūs saucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava Tēva, es jums pasludināju. 16. Ne jūs mani izredzējāt, bet es jūs izredzēju un liku, lai jūs ietu un nestu augļus un lai jūsu augļi paliktu, jo visu, ko jūs no Tēva lūgsiet manā vārdā, to Viņš jums dos. 17. Šo es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu. 

(J 15, 9-17)

Lasa: Agrita Ābeltiņa


Papildinājums dziļākai meditācijai

Līdzīga tēma:
• J 13,31-35
• Mt 22,39; Mk 12,31; Lk 10,27
• Mt 12,50; Mk 3,35; Lk 8,21

Atsauces pie pantiem: 
• J 15,9: J 3,35; 5,20; 10,17; 17,24.26; Gudr 3,9.
• J 15,10: J 14,15.21; 1 J 5,3; J 8,29.
• J 15,11: J 16,24; 17,3; 1 J 1,4; 3,16; 2 J 12; 2 Kor 1,24; 13,11; Flp 2,17n; 4,4.
• J 15,12: At 6,4n; Lev 19,18; J 13,34; 1 J 2,7-8.10; 3,11.23; 4,10-12.19-21; 5,1.3; 2 J 5; Mk 12,31; Mt 22,39-40.
• J 15,13: J 10,11; 1 J 3,16.
• J 15,14: Is 41,8; 2 Hr 20,7; Jk 2,23; Izc 33,11; Ps 122,8; J 5,38; 8,31; 15,7; 14,21; 8,51; Lk 12,4; Mt 7,21.
• J 15,16: J 6,70; 13,18; 14,13; 16,23; Mt 7,7-8; Lk 11,9-10; Mt 21,22; Mk 11,24; Is 49,6; Apd 13,47; 1 Tim 1,12.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 9.05.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Astoņpadsmitais bauslis

“Tas ir mans bauslis,
lai jūs viens otru mīlētu,
kā es jūs mīlēju.”
(J 15, 12)

 

⇑  atpakaļ  ⇑

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DEBESKĀPŠANAS lieli svētki

(13. V 2021.)

15. Un Viņš tiem sacīja: Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai! 16. Kas ticēs un taps kristīts, tas būs pestīts, bet kas neticēs, tas tiks pazudināts. 17. Bet tiem, kas ticēs, sekos šīs zīmes: manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus, runās jaunās valodās; 18. Čūskas cilās; un ja kas dzers ko nāvīgu, tas viņam nekaitēs; slimajiem viņi uzliks rokas, un tie kļūs veseli. 19. Un Kungs Jēzus pēc tam, kad ar viņiem bija runājis, tika uzņemts debesīs un sēd pie Dieva labās rokas. 20. Bet viņi gāja un sludināja visur; un Kungs viņiem palīdzēja un mācību apstiprināja ar līdzejošajām zīmēm.

(Mk 16, 15-20)


Papildinājums dziļākai meditācijai

Paralēlās vietas:

   • Mt 28, 18-20;
   • Lk 24, 50-53

Līdzīga tēma:

   • Lk 10, 17-20; 
   • Apd 1, 3-14 

Atsauces:

   • Mk 16,15: Mk 13,10; 14,9; Mt 28,18; 24,14; 26,13; 25,32; 10,5n; 8,11; 21,43 utt. Kol 1,23.
   • Mk 16,16: Apd 2,38; 16,31.33 utt.; Mk 8,35; 10,26; 13,13.
   • Mk 16,17: J 14,12; Mk 9,38; 6,7.13; Mt 10,1.8; Lk 9,1; 10,17; Apd 8,7; 16,18; 5,16; 2,4.11; 10,46; 19,6; 1 Kor 12,10; 14,5nn.
   • Mk 16,18: Apd 28,3nn; Is 11,8; Mk 6,13; Lk 9,19; Apd 28,8; 3,7n; 5,12.15n utt. J 5,14n; 1 Kor 11,30.
   • Mk 16,19: 2 Ķēn 2,11; Ps 110,1; Apd 7,55.
   • Mk 16,20: Apd 14,3; Ebr 2,4.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 13.05.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Ieguvumi zaudējumos

 

⇑  atpakaļ  ⇑

Lieldienu VII svētdiena

(16. V 2021.)

11b. Svētais Tēvs, pasargi savā vārdā viņus, kurus Tu man devi, lai viņi būtu vienoti kā mēs! 12. Kad es biju ar viņiem, es tos sargāju tavā vārdā. Es sargāju tos, ko Tu man devi; un neviens no viņiem nepazuda, kā vien pazušanas dēls, lai Raksti piepildītos. 13. Bet tagad es eju pie Tevis un šo runāju pasaulē, lai viņos mans prieks būtu pilnīgs. 14. Es viņiem devu Tavus vārdus; un pasaule tos ienīda, jo tie nav no pasaules, tāpat kā arī es neesmu no pasaules. 15. Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu tos pasargātu no ļauna. 16. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. 17. Svētī viņus patiesībā! Tavi vārdi ir patiesība. 18. Kā Tu mani sūtīji pasaulē, tā arī es viņus sūtīju pasaulē. 19. Viņu dēļ es uzupurēju sevi, lai arī viņi patiesībā būtu svētīti.

(J 17, 11b-19)

 

Lasa: Juris Jankovskis


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces pie pantiem)

• J 17,11: Ps 54,1; Mt 11,25; J 18,8-9; 10,30; 14,10.20; 1 J 1,7.
• J 17,12: J 6,39; 10,28; Is 34,16; J 13,18; Ps 41,9n; 2 Tes 2,3; Mt 23,15; Is 57,4; 2 Tes 2,8.
• J 17,13: J 15,11; 16,24; 1 J 1,4; 2 J 12.
• J 17,14: J 15,18-19; 1 J 4,5.
• J 17,15-16: Mt 6,13; 2 Tes 3,3; 1 J 5,18.
• J 17,18: J 20,21; 4,38; 10,36: Mt 28,19; Mk 16,15.
• J 17,19: Lk 22,19; 1 Kor 11,24; Mk 14,24; At 15,19.21; Jer 1,5; Ebr 2,11; 10,10.; 1 Tes 5,23; Rom 6,22; 1 Kor 1,2.30; 6,11; 1 P 1,15.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 16.05.2021.)

 


Ineses Sliņķes zīmējums


Tava atbilde…?

 

Laika ielejā
Vārda atbalss
izraisīja viļņus.

Naida dzeloņdrāts
gribēs nožņaugt
ilgošanās buras.

Siržu kuģīši
sasniegs Krastu
paļāvības skaņā.

Izteikts spogulis
ieliek tevi
jautājuma rokās.

 

pr. Pāvils

Lasa: Zinaīda Klesmane

⇑  atpakaļ  ⇑

SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANAS SVĒTKI

(23. V 2021.)

26. Bet kad atnāks Iepriecinātājs, ko es sūtīšu no Tēva, patiesības Gars, kas no Tēva iziet, Viņš dos jums liecību par mani. 27. Un jūs dosiet liecību, tāpēc ka no sākuma esat pie manis. (…) 12. Man vēl daudz kas jums sakāms, bet to jūs tagad nespējat aptvert. 13. Bet kad atnāks Viņš, Patiesības Gars, tad jums mācīs visu patiesību, jo Viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, vēstījot jums nākotni. 14. Viņš mani pagodinās, jo no manis ņems un jums pasludinās. 15. Viss, kas Tēvam pieder, ir mans. Tāpēc es sacīju, ka no manis ņems un jums pasludinās.

(J 15,26-27; 16,12-15) 

Lasa: Sintija Birzniece


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces pie pantiem)

J 15,26-27 → Līdzīga tēma: J 14, 16-17.26; J 16, 5-15; 1 J 2, 1-2

• J 15,26: Mk 13, 9.11 par.; J 7, 39; 14, 16-17; 20, 22; 1 J 5, 6;
• J 15,27: J 19, 35; 21, 24; 3 J 12; Lk 1, 2; Apd 1, 8.21-22; 2, 32; 3, 15; 5, 32 u.t.t.

J 16,12-15 → Līdzīga tēma: J 14,16-17.26; J 15,26; 1 J 2,1-2

• J 16,12: Apd 15,10; Mt 11,30; Atkl 2,2-3;
• J 16,13: J 14,17; 15,26: Mt 10,20; Ps 25,5; Gudr 8,11; 10,10; Is 41,21-29; 63,14; Ps 143,10.
• J 16,14: J 11,4; 12,23; 13,31
• J 16,15: J 3,35; 17,2; 13,3; 7,29; 10,14-15; 17,25; Mt 11,27 par.


jeb

19. Kad tanī pat pirmajā nedēļas dienā, vakaram iestājoties, aiz bailēm no jūdiem durvis, kur mācekļi bija sapulcējušies, bija aizslēgtas, Jēzus atnāca un nostājās viņu vidū, un sacīja tiem: Miers jums! 20. Un Viņš, to pateicis, tiem rādīja rokas un sānus. Tad mācekļi, redzēdami Kungu, kļuva līksmi. 21. Tad Viņš atkal tiem sacīja: Miers jums! Kā mans Tēvs sūtījis mani, tā es jūs sūtu. 22. To pateicis, Viņš dvesa un sacīja tiem: Saņemiet Svēto Garu! 23. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam tos aizturēsiet, tiem tie būs aizturēti. 24. Bet Toms, viens no tiem divpadsmit, saukts Dvīnis, nebija pie viņiem, kad atnāca Jēzus. 

(J 20, 19-23) 


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces pie pantiem)

• J 20,19: 1 Kor 15,5; 15,6; J 7,13; 19,38; Apd 12,13.;
• J 20,20: Is 25,6-9; 54,1-5; 61,1-3.;
• J 20,21: Mk 16,15; Mt 28,19-20; Lk 24,47-; Apd 1,5-; J 17,18.;
• J 20,22: Rad 2,7; Ez 37,5-; Gudr 15,11; 1 Ķēn 17,21; Sīr 43,4; Tob 6,8; Mk 13,11; J 7,39; 14,16; 16,7.13; Apd 1,8; 2,38; 8,15;
• J 20,23: Mt 16,9; 18,18; Lk 24,47-.


Par Svētā Gara nosūtīšanu, kā to apraksta sv. Lūkass Apustuļu darbu grāmatā (Apd 2, 1-13), jāskatās šādas piezīmes:

   • Apd 2, 1 (Vasarsvētki): Lev 23, 15-21; At 16, 9-11
   • Apd 2, 1: Lk 24, 49; Apd 1, 13-14
   • Apd 2, 2: J 3, 5-8; Apd 4, 31
   • Apd 2, 3: Mt 3, 11; Lk 3, 16; J 1,32-33
   • Apd 2, 4: Ps 33, 6; Ps 104, 29-30; Lk 1, 13-15; Mt 28, 19-20; Apd 1, 4-5; Apd 4, 31; Apd 10, 44-46; Apd 11,15-16; Apd 19,1-7
   • Apd 2, 5: Apd 13, 26; Kol 1, 23
   • Apd 2, 6-11: Rad 11, 1-9; Lk 24, 46-47; Apd 1, 8 (var līdz nodaļas nobeigumam)
   • Apd 2, 13: Lk 5, 35-39; Jēzus Kristus, kas salīdzināja sevi ar vīnakoku (sal.: J 15, 1.5.10-11; Is 5), tika iznīcināts krusta spiestuvē, lai, šķīstījot mūs sava Upura spēkā (sal.: J 2, 1-11 + 19, 33-35), dotu jauno Mīlestības Vīnu, tas ir, Svēto Garu (sal. Apd 2, 1-21)


Vairāk (teksta divi tulkojumi + visi atsauču teksti) te: apd_2_1-13


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 23.05.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Ineses Sliņķes zīmējums


Mest sirdi Vējā

 

Maska cilvēka nepilnībai,
labai gribai nespēka lokā
ir mest vārdus vējam.

Bet varenā Mīlestība
iemeta Vārdu Svētajā Vējā,
lai sirds uzkāptu Kalnā.

Nāciet, atstāsim šo ieleju,
un pēc mūsu “ego” bērēm
iziesim pa augšistabas logu!

 

pr. Pāvils

 

Lasa: Inese Elsiņa

⇑  atpakaļ  ⇑

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS, BAZNĪCAS MĀTES svētki 

(24. V 2021.)

25. Bet pie Jēzus krusta stāvēja Viņa māte un Viņa mātes māsa Marija, Kleofasa sieva, un Marija Magdalēna. 26. Tad Jēzus, redzēdams māti un mācekli, ko Viņš mīlēja, stāvam, sacīja savai mātei: Sieviet, lūk, tavs dēls! 27. Pēc tam Viņš sacīja māceklim: Lūk, tava māte! Un no tās stundas māceklis ņēma viņu pie sevis. 28. Pēc tam Jēzus, zinādams, ka viss padarīts, lai piepildītos Raksti, sacīja: Slāpstu! 29. Tur bija nolikts trauks, pilns etiķa. Tad kareivji etiķī piesūcināja sūkli, uzsprauda izapa stiebrā un pacēla pie Viņa mutes. 30. Kad Jēzus etiķi bija baudījs, Viņš sacīja: Ir izpildīts! Un Viņš, galvu noliecis, atdeva garu. 31. Bet tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabatā nepaliktu krustā, jo tā bija lielā sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbkauli tiktu salauzti un tos noņemtu. 32. Tad atnāca kareivji un pirmajam un otrajam, kas kopā ar Viņu bija piesisti krustā, salauza stilbkaulus. 33. Bet kad viņi nogāja pie Jēzus un redzēja, ka Viņš jau miris, tie nelauza Viņa stilbkaulus, 34. Bet viens no kareivjiem ar šķēpu atvēra Viņa sānus, un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens.

(J 19, 25-34) 


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces pie pantiem)

J 19,25-27 → Līdzīga tēma: Lk 8, 3

• J 19,25 par.: Ps 38,12; 88,9-10; Is 27,11; Mt 27,61; Mk 15,40.47; 16,1; Mt 20,20; 28,1.9; Lk 24,10.18; Mk 16,9; Lk 7,37?; 8,2-3.
• J 19,26: J 13,23; 21,7.20; 2,4.
• J 19,27: Apd 1,14.

J 19,28-30 → Paralēlās vietas: Mt 27,45-54; Mk 15,33-39; Lk 23,44-48; Līdzga tēma  Apd 7, 59

• J 19,28: J 13,1; Mk 15,22 par.; Ps 22,16.
• J 19, 29 par.: Ps 69,22; Lev 14,4.6.49.51-52; Sk 6,3; 19,6; Rut 2,14; Ps 51,9; Ebr 9,19; Izc 12,22; Mk 14,25 par.; 15,23 par.
• J 19, 30 par.: Ps 31,6; Lk 12,50; J 4,34; Īj 19,26-27; Mt 8,20; Lk 9,28.

J 19,31-34 → Līdzīga tēma: 1 J 5, 6-8; • Atkl 1, 7

• J 19,31: At 21,23; Mk 15,42; J 7,37. • J 19,34:1 20,25.27; 7,38-39; 1 J 1,7; Atkl 1,5; J 3,5; 6.53-


Ingunas Jankovskas zīmējums


Krusta tuvumā…

 

Briesmīgs krusta klusums
un salda reklāmu mūzika.

Dedzinošs vientulības tuksnesis
un nešķīsta izklaižu upe.

Caurdurošs zaimu šķēps
un apmaksāta lišķības cilpa.

Nežēlīgs nāves apskāviens
un mānīgas dzīves elpa…

Starp tiem, durvju priekšā
ar jautājuma atslēgu rokās
stāv tava un Viņas sirds.

Aiz durvīm: mīlošais Jānis,
vājš, ātrsirdīgs Pēteris,
nodēvējs Jūdas un citi.

Paskatieties caur durvju actiņu,
lai ieraudzītu tukšo kapu.
Tas palīdzēs atbildēt pareizi.

Kuras tad mājas jūs pieņems,
ja vēlreiz izskanēs “Fiat”,
kas ļāva Vārdam ciest..?

 

pr. Pāvils


⇑  atpakaļ  ⇑

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS, AUGSTĀ UN MŪŽĪGĀ PRIESTERA svētki

(27. V 2021.)

22. Un Jēzus, viņiem ēdot, paņēma maizi, svētīja to, lauza, deva viņiem un sacīja: Ņemiet, šī ir mana Miesa. 23. Un Viņš ņēma biķeri, sacīja pateicību un deva viņiem; un tie visi dzēra no tā. 24. Un Viņš tiem sacīja: Šīs ir manas jaunās derības Asinis, kas par daudziem tiks izlietas. 25. Patiesi es jums saku, ka es jau vairs nedzeršu no šiem vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad es to no jauna dzeršu Dieva valstībā.

(Mk 14, 22-25) 


Papildinājums dziļākai meditācijai:

Paralēlās vietas → Mt 26,26-29; Lk 22,15-20; 1 Kor 11,23-26 

Līdzīga tēma  → J 6,51-58; 1 Kor 10,16-17

Atsauces 

• Mk 14,22 par.: Mt 14,19; Lk 24,30; Mt 14,9; 15,36; 1 Kor 10,16; Izc 12,21.27.
Mk 14,23-24 par.: Izc 24,8; Zah 9,11; Jer 31,31nn; Is 53,12; Ebr 9,20; Lev 17,11; Ebr 9,15-22; 10,29.
Mk 14,25 par.: Sk 6,4; 30,2-17; Mk 15,23 par.; Is 32,12; Hab 3,17; Mt 8,11; 22,1nn; Lk 14,16nn; 22,29n; Atkl 19,9.

⇑  atpakaļ  ⇑

VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS LIELI SVĒTKI (obligātās svinības)

(30. V 2021.)

16 Bet vienpadsmit mācekļi aizgāja Galilejā, uz to kalnu, kur Jēzus bija viņiem pavēlējis. 17 Un tie, Viņu ieraudzījuši, pielūdza Viņu, bet daži šaubījās. 18 Un Jēzus piegāja un runāja viņiem, sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. 19 Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, 20 Mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis, un, lūk, Es esmu ar jums līdz pasaules galam.

(Mt 28, 16-20)

 

Lasa: Kārlis Jankovskis 


Papildinājums dziļākai meditācijai

Līdzīga tēma:
• Mk 16,14-18;
• J 14,23;
• J 20,21;
• Lk 24,47-48 

Atsauces pie pantiem: 
• Mt 28,16: 1 Kor 15,5-6; Lk 24,9.33; Apd 1,26; 2,14; Mk 16,14; Mt 26,32; 28,7.10; 5,1; 17,1.
• Mt 28,17: Mt 28,9; Mk 16,11.13; Lk 24,37.41; J 20,25.
• Mt 28,18: Mt 9,6; 11,27; Lk 5,24; 10,22; J 3,35; 13,3; 17,2; 3,27; 2 Sam 7,13; Dan 7,14; Lk 24,51; Apd 1,9; Flp 2,9-11.
• Mt 28,19: Mt 24,14; 26,13; Mk 14,9; 13,10; 16,15; Apd 1,8; Kol 1,23; Mt 25,32; 10,5-6; 8,11-12; 21,43.; Kol 1,23; Apd 2,38; 14,21; 16,31.33.; Rom 1,16; 10,18; 1 Kor 9,20.
• Mt 28,20: Rad 28,15; Izc 3,12; Joz 1,5.9; Is 41,10; Ties 6,12; Mt 1,23; Ag 1,13; Mt 5,19; 18,20; Apd 18,10.; Mt 13,39-40.49; 24,3-.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 30.05.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Ineses Sliņķes zīmējums


1+1+1=1

“Ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā.”
(Mt 28, 18)

 

Vai atceries
pasaciņu par galdu,
kuram bija trīs kājas?

Mēs zinām
par tā stabilitāti,
kaut virsū guļ pasaule.

Ko teiksi,
par savas sirds virsmu?
Vai tai piemīt trīs tikumu kājas?

 

pr. Pāvils

 

 

Lasa: Iluta Rudzīte

⇑  atpakaļ  ⇑ 

VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS APMEKLĒŠANAS svētki

(31. V 2021.)

39. Bet Marija, tanīs dienās cēlusies, steigšus aizgāja kalnos, jūdu pilsētā. 40. Un viņa, iegājusi Zaharija namā, sveicināja Elizabeti. 41. Un notika, ka Elizabetei, Marijas sveicināšanu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas miesās; un Elizabete piepildījās Svētā Gara; 42. Un viņa skaļā balsī sauca un sacīja: Tu esi svētīta starp sievietēm, un svēts ir tavas miesas auglis! 43. Un no kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis? 44. Jo, lūk, tiklīdz tava sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās. 45. Un svētīga tu esi ticēdama, ka tas izpildīsies, ko Kungs tev sacījis. 46. Un Marija sacīja: Augsti slavē Kungu mana dvēsele. 47. Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā, 48. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones pazemību; lūk, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, 49. Jo Varenais lielas lietas manī darījis; un svēts ir Viņa vārds. 50. Un viņa žēlsirdība paliek paaudžu paaudzēs tiem, kas Viņa bīstas. 51. Viņš parādīja varu ar savu elkoni, izklīdinādams lepnos savā sirdsprātā. 52. Viņš varenos gāza no troņiem un paaugstināja pazemīgos. 53. Izsalkušos viņš pildīja labumiem un bagātos atstāja tukšā. 54. Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli, atminējies savu žēlsirdību, 55. Kā Viņš runājis mūsu tēviem, Ābrahamam un viņa pēctečiem mūžīgi. 56. Bet Marija palika pie viņas kādus trīs mēnešus un tad atgriezās savās mājās.

(Lk 1, 39-56)


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces pie pantiem)

• Lk 1,39: Apd 8,27; Rad 22,3; 2 Sam 2,1.
• Lk 1,41: 2 Sam 6,16; Rad 25,22 (LXX); MaI 3,20; “Maria” Lk 2,19; Rad 25,22; Lk 1,15.67.
• Lk 1,42: At 28,3n; Ties 5,24; Judt 13,18; Rad 14,19n utt.; Lk 11,27.
• Lk 1,43: Apd 2,30; Ps 132,11; sal.:. 2 Sam 6,9; 24,21; Ps 110,1; Sīr 51,10.
• Lk 1,45: Lk 1,48; Apd 27,25; Ebr 11,11.
• Lk 1,46-55: 1 Sam 1,1-10.
• Lk 1,46: Ps 40,16; 77,2n; Lk 1,58; Apd 5,13; 10,46; 19,17.
• Lk 1,47: Hab 3,18 (Is 61,10); 1 Sam 2,1; Ps 34,9; 24,5; 25,5; Sīr 51,1; 1 Tim 1,1; 2,3; 4,10; Tit 1,3; 2,10; 3,4.
• Lk 1,48: 1 Sam 1,11 (Ps 113;5n); At 26,7; Ps 30,7; Judt 6,19; Rad 29,32; 1 Sam 9,16; 2 Sam 16,12; 2 Ķēn 14,26; Ps 9,14; 25,18; Lk 1,38.53; Lk 5,10; Apd 18,6; Lk 1,45; 11,27; MaI 3,12; Rad 30,13.
• Lk 1,49: Apd 2,11; At 10,21; Ps 70,19; 126,2n; 121,4; Sof 3,17 utt.; Ps 111,9.
• Lk 1,50: Ps 102,13.17; 89,2; Lk 1,58.72.78.
• Lk 1,51: Ps 89,11 (2 Sam 22,28); 118,15; 18,28; Jer 32,17; Rad 11,4.8.
• Lk 1,52: Ez 21,31 (Ps 147,6; Īj 12,19; 5,11; 1 Sam 2,7); Sīr 10,14; Lk 1,48; sal.: Jk 4,6; 1 P 5,5 (Sak 3,34).
• Lk 1,53: Ps 106,9 (Ps 21,26; 103,28; 1 Sam 2,5); Rad 31,42; Īj 22,9; Jer 5,27.
• Lk 1,54: Is 41,8n; 42,1-4 utt.; Ps 98,3.
• Lk 1,55: Izc 2,24; 32,13; At 9,27; Ps 104,8-11.42; Mih 7,20; 2 Sam 22,51 (Rad 17,7; 18,18; 22,17).


⇑  atpakaļ  ⇑

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. maijs)

2021. jūnijs – dienu saraksts

 

 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. jūnijs)

⇑  atpakaļ  ⇑

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS VISSVĒTĀS MIESAS UN ASIŅU SVĒTKI lieli svētki

(3. VI 2021.)

12. Bet pirmā neraudzētās maizes dienā, kad upurēja Lieldienu jēru, Viņa mācekļi sacīja Viņam: Kur tu vēlies, lai mēs ejam un sagatavojam Tev Lieldienu maltīti? 13. Un Viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem un sacīja tiem: Ejiet pilsētā, un jūs sastaps cilvēks, kas nes ūdens krūzi; sekojiet viņam! 14. Un kur viņš ieies, tur sakiet nama kungam, ka Mācītājs jautā: kur ir man telpa, kur es ar saviem mācekļiem varētu ēst Lieldienu jēru? 15. Un viņš jums ierādīs iekārtotu lielu istabu; un tur sagatavojiet mums. 16. Un Viņa mācekļi aizgāja un iegāja pilsētā, un atrada, kā Viņš tiem bija sacījis, un sagatavoja Lieldienas. (…) 22. Un Jēzus, viņiem ēdot, paņēma maizi, svētīja to, lauza, deva viņiem un sacīja: Ņemiet, šī ir mana Miesa. 23. Un Viņš ņēma biķeri, sacīja pateicību un deva viņiem; un tie visi dzēra no tā. 24. Un Viņš tiem sacīja: Šīs ir manas jaunās derības Asinis, kas par daudziem tiks izlietas. 25. Patiesi es jums saku, ka es jau vairs nedzeršu no šiem vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad es to no jauna dzeršu Dieva valstībā. 26. Un viņi, slavas dziesmu nodziedājuši, izgāja uz Olīvkalnu.

(Mk 14, 12-16.22-26)


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 3.06.2021.)

⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma X svētdiena

(6. VI 2021.)

20. Un viņi atnāk mājās; un daudz ļaužu atkal sapulcējās, tā ka viņi nevarēja pat maizi ēst. 21. Un kad Viņa piederīgie to dzirdēja, tie izgāja Viņu aizturēt, jo tie sacīja: Viņš kļuvis bezprātīgs. 22. Un rakstu mācītāji, kas bija atnākuši no Jeruzalemes, sacīja, ka Viņā Belcebuls un ka ļaunos garus Viņš izdzen ar velnu virsnieka spēku. 23. Un tos kopā sasaucis, Viņš sacīja tiem līdzībās: kā sātans var sātanu izdzīt? 24. Un ja valsts savā iekšienē sašķeļas, tad tāda valsts nevar pastāvēt. 25. Un ja kāds nams pret sevi pašu nāk naidā, tāds nams nevar pastāvēt. 26. Ja nu sātans celsies pret sevi pašu, tad viņā notiek šķelšanās; un viņš nevar pastāvēt, bet viņam ir gals klāt. 27. Neviens nespēj, spēcīgā namā iegājis, tā rīkus laupīt, pirms nebūs stiprais saistīts; un tad viņš tā namu izlaupīs. 28. Patiesi es jums saku, ka cilvēku bērniem visi grēki un zaimi, ar kādiem ir zaimojuši, tiks piedoti, 29. Bet kas zaimo Svēto Garu, tas piedošanu ne mūžam nedabūs, bet pelnīs mūžīgo grēku. 30. Jo viņi sacīja: Viņā ir nešķīstais gars. 31. Un atnāca Viņa māte un brāļi; un tie, ārā stāvēdami, sūtīja pie Viņa un aicināja Viņu. 32. Un ļaudis sēdēja ap Viņu un sacīja Viņam: Lūk, Tava māte un Tavi brāļi ārā meklē Tevi. 33. Un Viņš tiem atbildēja un sacīja: Kas ir mana māte un mani brāļi? 34. Un Viņš visapkārt uzlūkoja tos, kas ap Viņu sēdēja, un sacīja: Lūk, mana māte un mani brāļi! 35. Jo, kas pilda Dieva prātu, tas ir mans brālis un mana māsa, un māte. 

(Mk 3, 20-35)

 

Lasa: Vanesa Timule


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces pie pantiem)

• Mk 3,20: Mk 2,2.15; 6,31; Lk 19,3; Izc 2,20; Mk 7,5; J 6,23.31.51. 
• Mk 3,21: Sak 31,21 (LXX); Ps 69,9; Mt 13,57; J 4,44; 7,5; Mt 12,46.; Lk 8,19; Dan 13,33; 1 Mak 9,44; Gudr 5,4; Zah 13,3; Mk 6,17.; J 7,20; 8,48.52; 10,20; Mt 11,18.; 2 Kor 5,13.;
• Mk 3,22: Mt 9,34; Mt 12,24-.; Lk 11,17-; Mk 15,1; 2,6; 3,28-; 7,1; J 1,19; Mk 3,30; Mt 10,25; 2 Ķēn 1,2.6.;
• Mk 3,24: Mt 12,25.: Mt 9,4; Mk 2,8; Lk 6,8; 9,47; Mt 18,23-; 22,2-; Lk 14,31-; 19,12-; Mt 7,24-; Lk 6,47-.;
• Mk 3,27: Mt 12,29; Is 49,24; 53,12; Kol 2,15; 1 J 4,4.
• Mk 3,28: At 27,15-; 1 Hr 16,36; 1 Ķēn 1,36; Jer 11,5; Sk 15,22-; 1 Sam 2,25; Rom 3,25; 1 Kor 6,18; Ebr 6,4-6; 10,29; 1 J 5,16.
• Mk 3,29.: Apd 3,17-18; 13,27-28; 1 Tim 1,13; 1 Sam 2,25; Rad 2,16-17; Izc 12,10; Mt 15,24-; Izc 23,30-31.
• Mk 3,30: Mk 3,11.
• Mk 3,21: Sak 31,21 (LXX); Ps 69,9; Mt 13,57 par.; J 4,44; 7,5; Mt 12,46 par.; Lk 8,19; Dan 13,33; 1 Mak 9,44; Gudr 5,4; Zah 13,3; Mk 6,17 u.t.t..; J 7,20; 8,48.52; 10,20; Mt 11,18 par.; 2 Kor 5,13.
• Mk 3,31 par.: Ps 69,9; Lk 2,49; Mt 13,55-56 par.; Mk 4,10-11; J 6,42; 7,5; Apd 1,14.
• Mk 3,32 par.: Lk 9,9; 19,3; 23,8; J 12,21.
• Mk 3,33 par.: At 33,9; J 2,4.
• Mk 3,34 par.: Mk 3,5; 10,23.29; Ps 22,23; Mt 28,10; J 20,17; Rom 8,29 u.t.t.
• Mk 3,35 par.: Mt 13,23 par.; 19,29 par.; Mk 1,20; Lk 11,28; J 8,31.51; 14,23; 15,14; Jk 1,22-.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 6.06.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Slīpā plakne

 

Neprātīga Mīlestība
ziedoja savu laiku,
atdevusi ēdienreizes,
droši gāja Naktij pretī…

Vai tas ir par maz,
lai pieradinātu lapsu,
kas ir cilvēces sirdī?

Jā, daži apstāsies
tikai ar āmuru rokās…

Daži – pēc augšāmcelšanās…

pr. Pāvils

 

Lasa: Ineta Meldere


⇑  atpakaļ  ⇑

VISSVĒTĀS JĒZUS SIRDS lieli svētki

(11. VI 2021.)

31. Bet tā kā bija sagatavošanās diena, tad jūdi, lai miesas sabatā nepaliktu krustā, jo tā bija lielā sabata diena, lūdza Pilātu, lai viņu stilbkauli tiktu salauzti un tos noņemtu. 32. Tad atnāca kareivji un pirmajam un otrajam, kas kopā ar Viņu bija piesisti krustā, salauza stilbkaulus. 33. Bet kad viņi nogāja pie Jēzus un redzēja, ka Viņš jau miris, tie nelauza Viņa stilbkaulus, 34. Bet viens no kareivjiem ar šķēpu atvēra Viņa sānus, un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens. 35. Un tas, kas to redzēja, deva liecību, un viņa liecība patiesa. Un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu. 36. Jo tas notika, lai izpildītos Raksti: nevienu kaulu Viņam nebūs salauzt. 37. Un arī citi Raksti saka: Tie skatīs Viņu, ko tie pārdūruši. 

(J 19, 31-37)


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces pie pantiem)

Līdzīga tēma:
• 1 J 5, 6-8
• Atkl 1, 7

Atsauces:
• J 19,31: At 21,23; Mk 15,42; J 7,37. • J 19,34:1 20,25.27; 7,38-39; 1 J 1,7; Atkl 1,5; J 3,5; 6.53-
• J 19,35: J 21,24; 3 J 12.
• J 19,36: Izc 12,46; Sk 9,12; Ps 34,20-21; Gudr 2,10-.
• J 19,37: Zah 12,10; Mt 24,30; Atkl 1,7.

 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 11.06.2021.)

⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XI svētdiena

(13. VI 2021.)

26. Un Viņš sacīja: Ar Dieva valstību ir tāpat, kā cilvēks sēklu iesēj zemē. 27. Vai nu viņš guļ, vai ceļas naktī, vai dienā, sēkla dīgst un aug, tam nezinot. 28. Jo zeme nes augļus: vispirms stiebru, tad vārpu, beigās pilnu vārpu graudiem. 29. Un kad augļi ienākušies, tad viņš tūdaļ lieto sirpi, jo pļaujamais laiks ir klāt. 30. Un Viņš sacīja: Kam mēs pielīdzināsim Dieva valstību? Vai kādā līdzībā mēs to attēlosim? 31. Viņa ir kā sinepju grauds, kas iesēts zemē, kurš ir mazākais no visām sēklām, kas ir virs zemes; 32. Un kad tas ir iesēts, tas aug un kļūst lielāks par visiem stādiem; un tas laiž lielus zarus, tā ka debesu putni var dzīvot tā pavēnī. 33. Un daudzās tādās līdzībās Viņš runāja tiem vārdu, tā ka tie spēja to saprast. 34. Bet bez līdzībām Viņš tiem nerunāja, bet saviem mācekļiem Viņš atsevišķi izskaidroja visu.

(Mk 4, 26-34) 

 

Lasa: Valters Krims


Papildinājums dziļākai meditācijai

Paralēlās vietas: 
• Mt 13, 31-32.34-35;
• Mk 4, 26-34;
• Lk 13, 18-19

Atsauces pie pantiem:
• Mk 4,26: Mt 13,3nn par.; Lk 13,19.
• Mk 4,27: Ps 3,6; Mt 13,25; Jk 5,7.
• Mk 4,28: Joz 6,15; Lev 25,5.11; Apd 12,10; Mt 24,32 par.
• Mk 4,29: J 14,13; Atkl 14,15; Mt 9,37; 13,30; Lk 10,2; J 4,35.
• Mr 4,30 par.: Mt 13,24; Is 40,18; Lk 7,31; Mt 17,20; Lk 17,6; J 18,1.26; 19,41.
• M 4, 31-32 par.: Mk 5.7; Ps 104,12; Dan 4,9.18; Ez 17,23; 31,6.
• Mk 4,33 par.: Mt 13,10nn par.; Mk 2,2; J 6,60; 16,12; 1 Kor 3,1; Mt 13,18nn par.; 13,36nn; Lk 12,41; 2 P 1,20.
• Mk 4,34: Mk 4,10; 6,31n u.t.t. 1 P 1,20;


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 13.06.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Ineses Sliņķes zīmējums


Exodus

 

Vai sēkla, vārdi un es pats
citiem guļot, varam izaugt
par lielo Degošo Krūmu?

Lai viņi izietu no Ēģiptes
– vai pietiks ar sēklas brīnumu,
vai tomēr ir jānogalina pirmdzimtie?

Cik daudz debesu putnu vajag,
lai to dziesma pašķirtu laika jūru
un mūs un viņus ievestu Omegas Zemē?

pr. Pāvils

⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XII svētdiena

(20. VI 2021.)

35. Un tanī pat dienā, kad vakars bija iestājies, Viņš tiem sacīja: Pārcelsimies pretējā krastā! 36. Un tie, ļaudis atlaiduši, tā ka Viņš bija laivā, ņēma Viņu līdz, arī citas laivas bija pie Viņa. 37. Un sacēlās liela vētra, un gāza viļņus laivā, tā ka laiva pildījās. 38. Bet Viņš gulēja laivas galā uz spilvena; un tie modināja Viņu un sacīja Viņam: Mācītāj, vai Tev nerūp, ka mēs ejam bojā? 39. Un uzcēlies, Viņš piedraudēja vējam un sacīja jūrai: Paliec klusu, nomierinies! Un vējš nostājās, un iestājās liels klusums. 40. Un Viņš tiem sacīja: Kāpēc jūs esat tik bailīgi? Vai jums vēl trūkst ticības? 41. Un viņi ļoti izbijās un jautāja viens otram: Kā tev šķiet, kas Viņš ir, ka Viņam vēji un jūra paklausa?

(Mk 4, 35-41)

Lasa: Beatrise Birzniece


Papildinājums dziļākai meditācijai

Paralēlās vietas:
• Mt 8,18.23-27;
• Mk 4, 35-41;
• Lk 8,22-25

Līdzīga tēma:
• Jon 1,4-16;
• Ps 107,23-32.

Atsauces:
• Mk 4,35 par.: Mt 14,22; 16,5; Mk 4,2; 5,1.21; 6,45; 8,13; J 6,1.17.22.25.
• Mk 4,37 par.: Jon 1,4; Jer 25,32; Mt 14,24; Mk 6,48; J 6,18.
• Mk 4,38 par.: Jon 1,6; Ps 4,9.
• Mk 4,39: Mk 1,25; Mt 12,41; Lk 11,32; Rad 8,1; Ps 74,13n; 104,4-9.
• Mk 4,40 + Mt 8,26 par.: J 14,27; 2 Tim 1,7; Atkl 21,8; Mt 6,30; 14,31; 16,8; 17,20; Lk 12,28; Ps 65,8; 89,10; 107,23-32; Mt 14,32; Mk 6,51.
• Mk 4,41 par.: Jon 1,10.16; Mk 1,27; Lk 4,36.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 20.06.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Ineses Sliņķes zīmējums


Pārbaude


Salīdzini
Salomona godību ar puķēm,
mātes glāstus ar tēva pārmācību,
pasaules saldmi ar Evaņģēlija sāli. 

Apstiprini
zeltu – ugunī,
žestu bagātību – nabadzībā,
sirds paļāvību – dzīves vētrā…

Iegūsti
žēlastību pēc kritiena,
dzīvi pēc krustā sišanas,
Dievu pēc cilvēka.

 

pr. Pāvils

Lasa: Ilze Rīdere

⇑  atpakaļ  ⇑

SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA PIEDZIMŠANAS svētki

(24. VI 2021.)

57. Bet Elizabetei pienāca laiks dzemdēt; un viņa dzemdēja dēlu, 58. Un viņas kaimiņi un radi, izdzirduši, ka Kungs viņai parādījis savu žēlastību, priecājās līdz ar viņu. 59. Un notika, ka astotajā dienā tie sanāca bērniņu apgraizīt un sauca to viņa tēva vārdā: Zaharijs. 60. Un viņa māte atbildēja un sacīja: Nekādā ziņā, bet viņš sauksies Jānis. 61. Un tie sacīja viņai: Taču nav neviena tavos rados, kas sauktos šinī vārdā. 62. Bet tie māja viņa tēvam, kā tas vēlētos viņu saukt. 63. Un viņš pieprasīja galdiņu un rakstīja: Viņa vārds ir Jānis. Un visi brīnījās. 64. Un te atdarījās viņa mute un mēle; un viņš runāja, godinādams Dievu. 65. Un bailes pārņēma visus viņu kaimiņus; un visas šīs ziņas izpaudās visā Jūdejas kalnājā. 66. Un visi, kas to dzirdēja, paturēja to savā sirdī, sacīdami: Kā jums šķiet, kas būs šis bērns, jo Dieva roka ir ar viņu? (…) 80. Un bērns auga, un stiprinājās garā, un palika tuksnesī līdz tai dienai, kad viņam bija jāstājās Izraēļa priekšā.

(Lk 1, 57-66.80)

Lasa: Sanija Liepiņa


Papildinājums dziļākai meditācijai

Paralēlās vietas:
• Mt 9, 18-26;
• Lk 8, 40-56

Atsauces 
• Lk 1,57: Ps 102,14; Os 10,12; Māc 3,2; Lk 2,6n; Rad 25,24.
• Lk 1,58: 1 Sam 12,24; Rad 19,19; 21,6; Ps 126,2n; Lk 1,14; 15,6.9.
• Lk 1,59: Lk 2,21; Lev 12,3; Rad 17,10.12; 21,3n; Gal 5,3; Ezr 2,61; Neh 7,63; Flp 3,5.
• Lk 1,60: Lk 1,13.
• Lk 1,64: Dan 10,16.
• Lk 1,65: Lk 1,12.29; 5,26; 7,16; 8,37; Apd 2,43; 5,5; 19,7; Lk 6,11; Rad 24,66.
• Lk 1,66: Lk 2,19.21; Apd 5,32; 1 Sam 21,12; Lk 9,44; 21,14; Is 31,3; 66,14; 41,20; 1 Hr 4,10; Apd 11,21; 13,11.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 24.06.2021.)

⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena 

(27. VI 2021.)

21. Un kad Jēzus atkal laivā pārcēlās pāri jūrai, pie Viņa sapulcējās liels ļaužu pulks; un Viņš bija pie jūras. 22. Un nāca pie Viņa viens no sinagogas priekšniekiem, Jairs vārdā, un, redzēdams Viņu, krita pie Viņa kājām, 23. Un ļoti Viņu lūdza, sacīdams: Mana meitiņa ir pie miršanas; nāc, uzliec viņai savu roku, lai tā kļūtu vesela un dzīvotu! 24. Un Viņš aizgāja kopā ar to. Un daudz ļaužu sekoja Viņam un drūzmējās ap Viņu. 25. Un bija sieviete, kas divpadsmit gadu cieta no asins tecēšanas. 26. Tā bija daudz cietusi no daudziem ārstiem un bija iztērējusi visu savu mantu, bet, palīdzību neatradusi, bija nonākusi vēl ļaunākā stāvoklī. 27. Viņa, izdzirdusi par Jēzu, nāca ļaužu pulkā un no mugurpuses pieskārās Viņa drēbēm. 28. Jo tā sacīja: Ja tikai pieskaršos Viņa drēbēm, es kļūšu vesela. 29. Un tūdaļ viņas asins avots izsīka; un viņa sajuta savās miesās, ka tā no šīs kaites izdziedināta. 30. Un Jēzus tūdaļ, sevī nomanīdams, ka spēks no Viņa izgājis, pagriezās pret ļaudīm un sacīja: Kas skāra manas drēbes? 31. Un Viņa mācekļi sacīja Viņam: Tu redzi, ka ļaudis spiežas pie Tevis, un Tu saki: kas man pieskārās? 32. Un Viņš apskatījās, lai redzētu to, kas to bija darījusi. 33. Bet sieviete, nobijusies un trīcēdama, zinādama, kas ar viņu noticis, nāca un krita Viņa priekšā zemē un teica Viņam visu patiesību. 34. Bet Viņš tai sacīja: Meit, tava ticība tevi darījusi veselu! Ej mierā un esi vesela no savas kaites! 35. Viņam vēl runājot, nāca pie sinagogas priekšnieka un sacīja: Tava meita jau mirusi, ko vēl apgrūtini Mācītāju? 36. Bet Jēzus, izdzirdis vārdus, kas bija sacīti, teica sinagogas priekšniekam: Nebīsties, tikai tici! 37. Un Viņš neļāva nevienam sev līdz iet, kā vien Pēterim un Jēkabam, un Jānim, Jēkaba brālim. 38. Un viņi nonāca sinagogas priekšnieka namā; un Viņš redzēja uzbudinājumu un tos, kas raudāja un daudz vaimanāja. 39. Un Viņš, iegājis, sacīja tiem: Ko jūs trokšņojat un raudat? Meitiņa nav mirusi, bet guļ. 40. Un tie izsmēja Viņu. Bet Viņš, visus izraidījis, paņēma līdz meitiņas tēvu un māti, un tos, kas ar Viņu bija, un iegāja, kur meitiņa gulēja. 41. Un Viņš, satvēris meitiņas roku, sacīja tai: Talita, kumi! Tulkojumā: Meitiņ, es tev saku, celies augšām! 42. Un meitiņa tūlīt uzcēlās un staigāja, jo tā bija divpadsmit gadus veca. Un tos pārņēma liels izbrīns. 43. Un Viņš tiem stingri piekodināja, lai neviens par to neuzzinātu; un Viņš lika dot tai ēst.

(Mk 5, 21-43)

Lasa: Nadīnai Krima


Papildinājums dziļākai meditācijai

Paralēlās vietas:
• Mt 9, 18-26;
• Lk 8, 40-56

Atsauces: 
• Mk 5,21nn par.: 1 Ķēn 17,17-24; 2 Ķēn 4,8.17-37; Lk 7,11-17; J 11,1-44; Apd 9,36-42; Apd 20,7-12.
• Mk 5,21 par.: Lk 8,37; 4,42; Mk 1,37; 4,35.
• Mk 5,22 par.: Sk 32,41; Ties 10,3; 1 Hr 20,5; Est 2,5; Mk 7,35.
• Mk 5,23 par.: 2 Ķēn 5,11; Mk 7,25; Lk 7,12; 9,38 par.; Mk 6,5; 7,32; 8,23.25; 16,18; Lk 4,40; 13,13.
• Mk 5,25 par.: Lev 12,1-8; 15,19-30.
• Mk 5,27 par.: Mk 8,22; Apd 5,15; 19,11n; Sk 38; At 22,12; Zah 8,23.
• Mk 5,29: Lev 12,7; Mk 3,10
• Mk 5,31: Mk 4,34.
• Mk 5,34 par.: Ties 18,6; 1 Sam 1,17; 2 Sam 15,9; 1 Ķēn 22,17; Lk 7,50; Apd 16,36; Jk 2,16; Mt 8,13; 15,28, 17,18.
• Mk 5,35 par.: Lk 7,6.
• Mk 5,37 par.: Mt 17,1 par.; 26,37 par.; 9,2; Mk 13,3; 14,33.
• Mk 5,39 par.: Dan 12,7 (LXX); Ps 87,6 (LXX); 1 Tes 5,10; Lk 7,13; 23,28; Atkl 5,5; Apd 9,40.
• Mk 5,41 par.: Mt 8,15; Mk 1,31; 9,27; Apd 3,7; Mk 3,17; 7,11.34; 14,36; Apd 9,40; Lk 7,14.
• Mk 5,43 par.: Lk 24,41?; Mt 8,4; 9,30; 12,16; Mk 1,34.43n; 3,12; 7,36; 8,26.30; 9,9; Lk 5,14; 9,21.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 27.06.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums

⇑  atpakaļ  ⇑

SV. APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA svētki

(29. VI 2021.)

13. Bet Jēzus nonāca Filipa Cesarijas robežās un jautāja saviem mācekļiem, sacīdams: Par ko ļaudis uzskata Cilvēka Dēlu? 14. Bet viņi atbildēja: Vieni par Jāni Kristītāju, citi par Eliju, bet citi par Jeremiju vai vienu no praviešiem. 15. Jēzus viņiem sacīja: Bet par ko jūs mani uzskatāt? 16. Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja Viņam: Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls. 17. Bet Jēzus atbildēja un sacīja viņam: Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans Tēvs, kas debesīs. 18. Un es tev saku: Tu esi Pēteris, un uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to neuzvarēs. 19. Un es tev došu debesvalstības atslēgas. Un ko tu saistīsi virs zemes, tas būs saistīts arī debesīs; un ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. 

(Mt 16, 13-19)

Lasa: Gatis Pujāts


Papildinājums dziļākai meditācijai

Paralēlās vietas: Mk 8,27-30; Lk 9,18-21; J 6,67-71;

Atsauces:
• Mt 16,13 par.: Lk 6,12; Mt 10,23; 13,41; 14,13.
• Mt 16,14 par.: Mal 3,1; 4,5n; 2 Mak 15,13-16; Mt 11,14; Mk 6,15; Mt 17,10; 14,2; 21,11.46; Lk 7,16.39; 24,19; J 1,25.
• Mt 16,16a par.: Mk 10,28; 11,20n; Mt 4,8; 10,2.
• Mt 16,16b par.: 1 Sam 7,4-16; Ps 2,6-8.12; At 5,26; Ps 42,2; 84,2; Mt 14,33; 1,1; 9,27; 12,23; 15,22; J 4,29; 7,26nn.41; 9,22; Mt 26,63; J 6,57; 11,27; 20,31; Apd 14,15; Rom 9,26 (Os 2,1); 1 Tim 3,15; 4,10 utt.:2 Mak 1,33; 15,4.
• Mt 16,17: Gal 1,16; Ef 6,12.
• Mt 16,18 par.: 2 Ķēn 6,19; Is 51,1n; 1 Kor 3,9.22; 9,5; 15.5; Gal 1,18; 2,9.11.14; Mt 4,18; 10,2; Mk 3,16; Lk 6,14; Apd 10,5; 1 P 2,4-8; Ef 2,20; 1 Kor 3,11; Gal 2,9; Īj 38,17; Is 38,10; Gudr 16,13; Ps 9,14; 107,16; 118, 19-26; Jer 1,19.
• Mt 16,19 par.: Is 22,22: Īj 12,14; Atkl 1,18; 3,7; Mt 18,18; J 20,23.
• Mt 16,20 par.: Mk 1,34.44; 3,12; 5,43; 7,36; 8,26.30; 9.9; Mt 8,4; 9,30; 12,16; 17,9.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 29.06.2021.)

⇑  atpakaļ  ⇑

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. jūnijs)

 

2021. jūlijs – dienu saraksts

 

⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena

(4. VII 2021.)

1. Un Viņš, izgājis no turienes, gāja uz savu dzimteni; un Viņa mācekļi sekoja Viņam. 2. Un, kad atnāca sabats, Viņš sāka mācīt sinagogā; un daudzi, Viņu dzirdēdami, brīnījās par Viņa mācību, sacīdami: No kurienes Viņam tas viss? Un kas tā par gudrību, kas Viņam dota, un tādi brīnumi, kas notiek ar Viņa rokām? 3. Vai Viņš nav galdnieks, Marijas dēls, Jēkaba un Jāzepa, un Jūdas, un Sīmaņa brālis? Un vai Viņa māsas nav šeit pie mums? Un tie ieļaunojās no Viņa. 4. Un Jēzus sacīja viņiem: Nekur pravietis nav bez cieņas, izņemot savu dzimteni, savu māju un savus radus. 5. Un Viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, tik vien nedaudzus slimniekus Viņš dziedināja, uzlikdams rokas. 6. Un Viņš brīnījās par viņu neticību; un mācīdams Viņš apstaigāja apkārtnes miestus. 

(Mk 6, 1-6)

 

Lasa: Juris Jankovskis


Papildinājums dziļākai meditācijai

Paralēlās vietas:
Mt 13, 53-58;
Mk 6, 1-6;
Lk 4, 16-30

Atsauces:
• Mk 6,1-2 par.: Mt 19,1; 11,1 (7,28; 26,1); Mk 1,9.24 u.t.t..; 1,21; 3,1-6.
• Mk 6,1: Apd 7,20n; 22,3; Lk 2,51; Apd 17,2; 13,14; 16,13.
• Mk 6,2b par.: Mt 13,58 par.; Mk 9,39; 7,37 u.t.t.; Apd 19,11; 2 Kor 12,12.
• Mk 6,3 par.: 1 Sam 13,19; Ties 11,1n; 1 Ķēn 7,17; Lk 7,12; Apd 16,1; 23,16; Ga 4,21; Lk 3,23; Mk 3,21.31 par.; J 7,5; Apd 1,14; 1 Kor 9,5; Ga 1,19; 2,9.12; Apd 12,17; 15,13; 21,18; 1 Kor 15,7.
Mk 6,3 (par vārdu „brāļi” un „māsa”): sal. Rad 13,8; 14,16; 29,15; Lev 10,4; 1 Hr 23,22n; J 7,3n; Apd 1,14; 1 Kor 9,5; Ga 1,19)
Mk 6,4: J 4,44;
Mk 6,5 par.: Mt 8,10; Apd 7,58; 14,19.


Ingunas Jankovskas zīmējums

⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena

(11. VII 2021.)

7. Un Viņš aicināja tos divpadsmit, un sāka tos sūtīt pa diviem, un deva tiem varu pār nešķīstajiem gariem. 8. Un Viņš pavēlēja tiem nekā neņemt ceļā līdz: ne somu, ne maizi, ne naudu jostā, bet tikai spieķi, 9. Un apaut sandales un neuzvilkt divus svārkus. 10. Un Viņš tiem sacīja: Kur jūs kādā mājā ieiesiet, tur palieciet, kamēr no turienes iziesiet. 11. Un ja kāds jūs neuzņemtu un jūs neuzklausītu, iziedami no turienes, nokratiet putekļus no savām kājām tiem par liecību! 12. Un viņi izgāja un sludināja grēku gandarīšanu. 13. Un viņi izdzina daudz ļauno garu un daudzus slimos svaidīja ar eļļu, un darīja tos veselus. 

(Mk 6, 7-13)

Lasa: Agrita Ābeltiņa


Papildinājums dziļākai meditācijai

Paralēlās vietas:
• Mt 10,5-14
• Mk 6,7-13;
• Lk 9,1-6

Līdzīga tēma:
• Mt 9,35;
• Mt 10,1;

Atsauces:
• Mk 6,6 par.: Mt 4,23; Mk 1,39; 3,20-4,34; Lk 8,1.
• Mk 6,7 par.: Lk 4,36; Mt 3,2 par.; Mk 3,13; Mt 4,17 par.; Apd 13,1-3; Lk 10,1; Mt 10,24.
• Mk 6,8-9 par.: Rad 32,10; Izc 12,11; 1 Tes 2,1-12; Apd 12,8; Lk 3,11; Izc 12,11; Sk 18,31; 2 Tes 3,9.
• Mk 6,11 par.: Apd 13,51; 18,6; Mk 1,44; 13,9; Lk 5,14; 21,13.
• Mk 6,12n par.: Is 1,6; Lk 10,34; Jk 5,14; Mk 3,14; 16,18.


Ingunas Jankovskas zīmējums

⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XVI svētdiena

(18. VII 2021.)

30. Un apustuļi, sapulcējušies pie Jēzus, pastāstīja Viņam visu, ko tie bija darījuši un mācījuši. 31. Un Viņš tiem sacīja: Nāciet savrup vientuļā vietā un atpūtieties drusku! Jo daudz bija to, kas nāca un gāja, un viņiem nebija pat laika ēšanai. 32. Un viņi, iekāpuši laivā, aizbrauca savrup vientuļā vietā. 33. Un tie redzēja viņus aizbraucam, un daudzi uzzināja to. Un tie kājām no visām pilsētām saskrēja tur, aizsteidzoties viņiem priekšā. 34. Un Jēzus, izkāpdams malā, redzēja daudz ļaužu; un Viņam kļuva to žēl, jo tie bija kā avis, kam nav gana; un Viņš daudz mācīja tos.

(Mk 6, 30-34)

Lasa: Sanija Liepiņa


 

Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces vietas)

• Mk 6, 30 par: Mt 10,2; Mk 3,14
• Mk 6, 31 par: Mk 1,35.45; 2,2.15; 3,20; Mk 6,32-; 8,1-
• Mk 6,32 par.: Lk 10,13; Mt 11,21; J 6,23.
• Mk 6,33 par.: Mk 6,54-55; Mt 5,1; 15,29.
• Mk 6,34 par.: Izc 16,4; 1 Ķēn 17,8-16, 2 Ķēn 4,42-44; Sk 27,17; Ez 34,5.23; 1 Ķēn 22,17: Mt 9,36;


Ingunas Jankovskas zīmējums


Bezsvara stāvoklis

Kāpēc tu brīnies?
Melnais caurums
tapa pēc kritiena…

Tagad siržu gravitācija
iesūc vārdus un dāvanas
un joprojām paliek badā.

Vai kāds padomās,
lai tās mutē iemestu
cilvēka un Dieva Krustu?

Visas grāmatas norāda,
ka tās aizrīšanās laikā
varēs izmest tīklus zvejai.

…kad taisīsi ugunskuru,
lai izceptu lielo ieguvumu,
Zivs turēs vaļā Debess vārtus…

Iedomājies, kā tu brīnīsies,
kad visi mūsu vārdi un žesti
dejos priecīgi bezsvara stāvoklī!

 

pr. Pāvils

⇑  atpakaļ  ⇑

RĪGAS METROPOLIJAS DIEVNAMU IESVĒTĪŠANAS
GADADIENA

(25. VII 2021.)

1. Un Viņš, iegājis Jērikā, gāja tai cauri. 2. Un, lūk, kāds cilvēks, vārdā Zahejs, kas bija muitnieku priekšnieks un bagāts, 3. Meklēja Jēzu redzēt, kas Viņš ir, un nevarēja ļaužu dēļ, jo bija mazs augumā. 4. Un tas, paskrējis uz priekšu, uzkāpa vīģes kokā, lai Viņu redzētu, jo tur Viņam bija jāiet garām. 5. Un kad Jēzus atnāca tai vietā, Viņš, uz augšu paskatījies, ieraudzīja to un sacīja viņam: Zahej, kāp steigšus zemē, jo šodien man jāpaliek tavā namā! 6. Un tas steigšus nokāpa un uzņēma Viņu ar prieku. 7. To redzot, visi kurnēja, sacīdami, ka Viņš apmeties pie grēcīga cilvēka. 8. Bet Zahejs piecēlies sacīja Kungam: Lūk, Kungs, pusi no savas mantas es atdodu nabagiem; un es atdošu četrkārtīgi, ja es kādam to būtu nokrāpis. 9. Jēzus sacīja viņam: Šodien šim namam notikusi pestīšana, jo arī šis ir Ābrahama dēls. 10. Jo Cilvēka Dēls nācis meklēt un pestīt to, kas bija zudis.

(Lk 19, 1-10; lekcionārijs VI, nr. 23, 311.lpp.)

 

Lasa: Kārlis Jankovskis 


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces vietas)

Līdzīga tēma:
• Mt 9, 9-13; Mk 2, 13-17; Lk 5, 27-32 
Atsauces:
• Lk 19,2: Lk 3,2; 7,34; 18,15.
• Lk 19,6: Lk 15,5.
• Lk 19,7: Lk 5,30; 15,2.
• Lk 19,8: Lk 16,1-; 18,22; Izc 22,1-4; Sk 5,6-; 2 Sam 12,6.
• Lk 19,9: Ez 34,16; Lk 15,4-7; Mt 18,12-14; Lk 9,56; J 3,17; 1 Tim 1,15.
• Lk 19,10: Mt 10,6; Lk 5,32; Ez 34.


Ingunas Jankovskas zīmējums


Ineses Sliņķes zīmējums


Visu Zaheju svētki

 

Vai pamanīji?!

Baznīcu un māju torņos
smaida Jēzus un Zahejs!

Viņi tur ir uzkāpuši,
lai varētu labi redzēt,
kad cilvēce ies sirdij garām.

Īstajā brīdī parādīs
savus caurdurtos sānus
un teiks tai četrkārtīgi:
“Es tevi mīlu! Atnāc…!”

 

pr. Pāvils

2021. augusts – dienu saraksts

 

 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. augusts)


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdiena

(1. VIII 2021.)

24. Kad ļaudis redzēja, ka tur nav ne Jēzus, ne Viņa mācekļu, tie iekāpa laivās un brauca uz Kafarnaumu, lai meklētu Jēzu. 25. Un tie, atraduši Viņu viņpus jūras, sacīja Viņam: Rabbi! Kad Tu šeit atnāci? 26. Jēzus viņiem atbildēja, sacīdams: Patiesi, patiesi es jums saku: jūs meklējat mani nevis tāpēc, ka redzējāt brīnumus, bet tāpēc, ka baudījāt maizi un paēdāt. 27. Necentieties pēc iznīkstošās barības, bet pēc tādas, kas paliek mūžīgai dzīvei, ko Cilvēka Dēls jums dos, jo Viņu Dievs Tēvs apzīmogojis. 28. Tad tie Viņam sacīja: Kas mums jādara, lai darītu Dieva darbus? 29. Tad Jēzus atbildēja viņiem, sacīdams: Tas ir Dieva darbs, lai jūs ticētu uz to, ko Viņš sūtījis. 30. Tad tie sacīja Viņam: Kādu zīmi tad Tu dod, lai mēs redzētu un ticētu Tev? Ko Tu darīsi? 31. Mūsu tēvi ēda mannu tuksnesī, kā tas rakstīts: maizi no debesīm Viņš deva tiem ēst. 32. Tad Jēzus tiem sacīja: Patiesi, patiesi es jums saku: ne Mozus jums deva maizi no debesīm, bet mans Tēvs dod jums patieso debessmaizi. 33. Jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un pasaulei dod dzīvību. 34. Tad tie Viņam sacīja: Kungs, dod mums vienmēr šo maizi! 35. Bet Jēzus viņiem sacīja: Es esmu dzīvības maize; kas pie manis nāk, tas neizsalks; un kas uz mani tic, tam neslāps nekad. 

(J 6, 24-35)

Lasa:  Gatis Pujāts


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces vietas)

Līdzīgas vietas:
• Mt 13,54b-57; Mk 6,2b-3; Lk 4,22
• Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Lk 22,19-20; 1 Kor 11,23-26

Atsauces: 
• J 6,26: J 2,11.
• J 6,27: J 4,32; 7,37-; J 4,14.
• J 6,28: J 3,21; Atkl 2,26.
• J 6,29: 1 J 3,23.
• J 6,30: Mt 12,38; 16,1; Mk 8,11; Lk 11,16; J 2,18.
• J 6,31: Izc 16,4-; At 8,3; Ps 105,40; Gudr 16,20; Ps 78,24; Izc 16,4.
• J 6,33: J 6,46-.
• J 6,34: Is 55,1; Sak 6,5; J 4,15; Mt 6,11; Lk 11,3.
• J 6,35: Sīr 24,21; J 4,13-14; 7,37-.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 1.08.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Tik tālu

 

Cik tālu ir
bilde un redze
no zīmēm un atgriešanās?

Cik tālu
maize un sātība
no brīnumiem un ticības?

Cik tālu
tuksnesis un Mozus
no grēka un manis?

Vai tik tālu,
kā ēna no saules
un cilvēks no Dieva?

pr. Pāvils

 

⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XIX svētdiena

(8. VIII 2021.)

41. Tad jūdi kurnēja pret Viņu tāpēc, ka Viņš sacīja: Es esmu dzīvā maize, kas no debesīm nākusi. 42. Un viņi sacīja: Vai šis nav Jēzus, Jāzepa dēls, kura tēvu mēs pazīstam? Kā tad Viņš saka: Es esmu nācis no debesīm? 43. Tad Jēzus atbildēja viņiem, sacīdams: Nekurniet savā starpā! 44. Neviens nevar pie manis nākt, ja Tēvs, kas mani sūtījis, nevelk viņu; un es to uzmodināšu pastarā dienā. 45. Ir rakstīts praviešos: Un visi būs Dieva mācīti. Ikviens, kas no Tēva dzirdējis un mācījies, nāk pie manis. 46. Nevis ka Tēvu kāds būtu redzējis. Tikai Tas, kas no Dieva ir, Tas Tēvu ir redzējis. 47. Patiesi, patiesi es jums saku: Kas uz mani tic, tam ir mūžīgā dzīvošana. 48. Es esmu dzīvības maize. 49. Jūsu tēvi ēda mannu tuksnesī un nomira. 50. Šī ir maize, kas no debesīm nākusi, lai katrs, kas no tās ēd, nemirtu. 51. Es esmu dzīvā maize, kas no debesīm nākusi. 

(J 6, 41-51)

 

Lasa: Vanesa Timule


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces vietas)

• J 6,41: Izc 16,2; 17,3; Sk 11,1.4-6; 14,1-3.
• J 6,42: Mk 6,3; Mt 13,55; Lk 4,22.
• J 6,44: Is 54,13; Jer 31,34; Dz 1,4.
• J 6,45: Apd 7,42; 13,40; Rom 9,25; Is 54, 13; J 31,33-34; Jer 24,7; Jl 2,27; Hab 2,14; 1 J 2,20.27; 1 Tes 4,9.
• J 6,46-47: J 6,33.35.53.
• J 6,48: Izc 16,15.
• J 6,49-50: Sk 14,23; At 1,35; 1 Kor 10,3.5.
• J 6,51: Lk 22,19; 1 Kor 11,24.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 8.08.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Mirkļa un mūžības ceļojums

 

Kad cilvēks dodas ceļā,
gatavo mugursomu,
kurā iespiest savu pasauli.

Kad Dievs devās ceļā,
gatavoja maizi konsekrācijai,
kurā ielika tikai Mīlestību.

Bet kad atnāks tavs laiks,
lai ceļotu pēdējo reizi…
Kam tev būs vieta..? Ko tu ņemsi…?

pr. Pāvils

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

⇑  atpakaļ  ⇑

Svētā Meinarda – Latvijas aizbildņa lieli svētki

(14. VIII 2021.)

  Pēc Jēzus augšāmcelšanās vienpadsmit mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un, Viņu ieraudzījuši, tie Viņam atdeva godu. Bet daži šaubījās. Tad Jēzus, piegājis klāt, viņus uzrunāja, sacīdams: “Man ir dota visa vara Debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā un mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un, lūk, Es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām.”

(Mt 28, 16-20)

Lasa: Sanija Liepiņa


Papildinājums dziļākai meditācijai
(atsauces)

• Mt 28,16: 1 Kor 15,5-6; Lk 24,9.33; Apd 1,26; 2,14; Mk 16,14; Mt 26,32; 28,7.10; 5,1; 17,1.
• Mt 28,17: Mt 28,9; Mk 16,11.13; Lk 24,37.41; J 20,25.
• Mt 28,18: Mt 9,6; 11,27; Lk 5,24; 10,22; J 3,35; 13,3; 17,2; 3,27; 2 Sam 7,13; Dan 7,14; Lk 24,51; Apd 1,9; Flp 2,9-11.
• Mt 28,19: Mt 24,14; 26,13; Mk 14,9; 13,10; 16,15; Apd 1,8; Kol 1,23; Mt 25,32; 10,5-6; 8,11-12; 21,43.; Kol 1,23; Apd 2,38; 14,21; 16,31.33.; Rom 1,16; 10,18; 1 Kor 9,20.
• Mt 28,20: Rad 28,15; Izc 3,12; Joz 1,5.9; Is 41,10; Ties 6,12; Mt 1,23; Ag 1,13; Mt 5,19; 18,20; Apd 18,10.; Mt 13,39-40.49; 24,3-.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 14.08.2021.)


⇑  atpakaļ  ⇑

VISSV. JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANA DEBESĪS lieli svētki
(MĀRAS ZEMES KARALIENES UN AIZBILDNES lieli svētki)

(15. VIII 2021.)

39. Bet Marija, tanīs dienās cēlusies, steigšus aizgāja kalnos, jūdu pilsētā. 40. Un viņa, iegājusi Zaharija namā, sveicināja Elizabeti. 41. Un notika, ka Elizabetei, Marijas sveicināšanu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas miesās; un Elizabete piepildījās Svētā Gara; 42. Un viņa skaļā balsī sauca un sacīja: Tu esi svētīta starp sievietēm, un svēts ir tavas miesas auglis! 43. Un no kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis? 44. Jo, lūk, tiklīdz tava sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās. 45. Un svētīga tu esi ticēdama, ka tas izpildīsies, ko Kungs tev sacījis. 46. Un Marija sacīja: Augsti slavē Kungu mana dvēsele. 47. Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā, 48. Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones pazemību; lūk, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, 49. Jo Varenais lielas lietas manī darījis; un svēts ir Viņa vārds. 50. Un viņa žēlsirdība paliek paaudžu paaudzēs tiem, kas Viņa bīstas. 51. Viņš parādīja varu ar savu elkoni, izklīdinādams lepnos savā sirdsprātā. 52. Viņš varenos gāza no troņiem un paaugstināja pazemīgos. 53. Izsalkušos viņš pildīja labumiem un bagātos atstāja tukšā. 54. Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli, atminējies savu žēlsirdību, 55. Kā Viņš runājis mūsu tēviem, Ābrahamam un viņa pēctečiem mūžīgi. 56. Bet Marija palika pie viņas kādus trīs mēnešus un tad atgriezās savās mājās.

(Lk 1,39-56)

Lasa: Beatrise Birzniece


Papildinājums dziļākai meditācijai

Atsauces:
• Lk 1,39: Apd 8,27; Rad 22,3; 2 Sam 2,1.
• Lk 1,41: 2 Sam 6,16; Rad 25,22 (LXX); MaI 3,20; “Maria” Lk 2,19; Rad 25,22; Lk 1,15.67.
• Lk 1,42: At 28,3n; Ties 5,24; Judt 13,18; Rad 14,19n utt.; Lk 11,27.
• Lk 1,43: Apd 2,30; Ps 132,11; sal.:. 2 Sam 6,9; 24,21; Ps 110,1; Sīr 51,10.
• Lk 1,45: Lk 1,48; Apd 27,25; Ebr 11,11.
• Lk 1,46-55: 1 Sam 1,1-10.
• Lk 1,46: Ps 40,16; 77,2n; Lk 1,58; Apd 5,13; 10,46; 19,17.
• Lk 1,47: Hab 3,18 (Is 61,10); 1 Sam 2,1; Ps 34,9; 24,5; 25,5; Sīr 51,1; 1 Tim 1,1; 2,3; 4,10; Tit 1,3; 2,10; 3,4.
• Lk 1,48: 1 Sam 1,11 (Ps 113;5n); At 26,7; Ps 30,7; Judt 6,19; Rad 29,32; 1 Sam 9,16; 2 Sam 16,12; 2 Ķēn 14,26; Ps 9,14; 25,18; Lk 1,38.53; Lk 5,10; Apd 18,6; Lk 1,45; 11,27; MaI 3,12; Rad 30,13. • Lk 1,49: Apd 2,11; At 10,21; Ps 70,19; 126,2n; 121,4; Sof 3,17 utt.; Ps 111,9.
• Lk 1,50: Ps 102,13.17; 89,2; Lk 1,58.72.78.
• Lk 1,51: Ps 89,11 (2 Sam 22,28); 118,15; 18,28; Jer 32,17; Rad 11,4.8.
• Lk 1,52: Ez 21,31 (Ps 147,6; Īj 12,19; 5,11; 1 Sam 2,7); Sīr 10,14; Lk 1,48; sal.: Jk 4,6; 1 P 5,5 (Sak 3,34).
• Lk 1,53: Ps 106,9 (Ps 21,26; 103,28; 1 Sam 2,5); Rad 31,42; Īj 22,9; Jer 5,27.
• Lk 1,54: Is 41,8n; 42,1-4 utt.; Ps 98,3.
• Lk 1,55: Izc 2,24; 32,13; At 9,27; Ps 104,8-11.42; Mih 7,20; 2 Sam 22,51 (Rad 17,7; 18,18; 22,17). 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 15.08.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Tēva skatiens

 

Tālu no cilvēku acīm,
Vēja noslēpuma ēnā
visus pravietotos sapņus
sienu mūžīgajās krāsās.

Dejo tur eņģeļu kārtas,
atmirdz sveicienu dziļums,
Māšu un Bērniņu dzeja
dzirda Ādamu un Ievu.

Cik daudzi meklēs šo tiltu
pāri īsās dzīves laikam,
kurā mana Vārda ilgas
atver aku viņu slāpēm?

pr. Pāvils


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXI svētdiena

(22. VIII 2021.)

55. Kas manu Miesu ēd un manas Asinis dzer, tam ir mūžīgā dzīvība; un es viņu uzmodināšu pastarā dienā; (…) 60. To Viņš teica Kafarnaumā, mācīdams sinagogā. 61. Tad daudzi no Viņa mācekļiem, to dzirdēdami, sacīja: Smaga ir šī runa, kas var to klausīties? 62. Bet Jēzus, zinādams sevī, ka Viņa mācekļi kurn par to, sacīja tiem: Vai tas jūs apgrēcina? 63. Bet ja jūs redzēsiet Cilvēka Dēlu uzejam tur, kur Viņš iepriekš bija? 64. Gars ir tas, kas atdzīvina, miesa neder nekam. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. 65. Bet starp jums ir daži neticīgie; jo Jēzus zināja no sākuma, kas ir neticīgie un kas Viņu nodos. 66. Un Viņš sacīja: Tāpēc es jums teicu, ka neviens nevar nākt pie manis, ja tas viņam nebūs dots no mana Tēva. 67. No šī laika daudzi Viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja Viņam līdz. 68. Tad Jēzus sacīja tiem divpadsmit: Vai arī jūs gribat aiziet? 69. Tad Sīmanis Pēteris atbildēja Viņam: Kungs, pie kā lai mēs ejam? Pie Tevis ir mūžīgās dzīves vārdi.

(J 6, 55.60-69)

 

Lasa: Evelīna Zariņa Strupka


Papildinājums dziļākai meditācijai

Paralēlās vietas: Mt 16,13 -20; Lk 9,18-21
Atsauces:
• J 6,68: Is  46,9; Apd  4,12; 5,20. 
• J 6,69: J 17,8; 1 J 4,16.  
• J 6,69: Mk 1,24; Lk 4,34; J 10,36; 17,17nn; 1 J 2,20; Atkl 3,7; Lk 1,35; Apd  3,14; 4,27.30; Rom  1,4; 1 P 1,15; 3,15. 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 22.08.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums

 


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXII svētdiena

(29. VIII 2021.)

1. Un pie Viņa sapulcējās farizeji un daži no Jeruzalemes atnākušie rakstu mācītāji. 2. Un tie, redzēdami dažus no Viņa mācekļiem netīrām, tas ir, nemazgātām rokām maizi ēdam, ņēma to ļaunā. 3. Jo farizeji un visi jūdi neēd, pirms tie, turēdamies pie senču ieražām, nav vairākkārt nomazgājuši rokas. 4. Un tie, pārnākuši no tirgus, neēd, kamēr nav mazgājušies; un ir vēl daudz cita, kas tiem uzdots pildīt: kā biķeru, krūžu, vara trauku un guļamvietu mazgāšana. 5. Un farizeji un rakstu mācītāji jautāja Viņam: Kāpēc Tavi mācekļi nedzīvo pēc senču ieražām, bet ēd maizi, nemazgājuši rokas? 6. Bet Viņš tiem atbildēja un sacīja: Isajs labi pravietojis par jums, liekuļiem, kā ir rakstīts: “Šī tauta godina mani lūpām, bet viņu sirdis ir tālu no manis. 7. Velti viņi mani cienī, mācot cilvēku mācības un likumus.” 8. Dieva bausli atmetuši, jūs pildāt cilvēku ieražas… (…) 14. Un atkal Viņš, pieaicinājis ļaudis, tiem sacīja: Klausieties mani visi un saprotiet! 15. Nekas cilvēku nevar sagānīt, kas no ārienes viņā ieiet, bet kas no cilvēka iziet, tas ir, kas cilvēku apgāna. 16. Ja kam ir ausis dzirdēšanai, lai dzird! (…) 21. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds iziet ļaunās domas, laulības pārkāpšana, nešķīstības, slepkavības. 22. Zādzības, mantkārība, blēdības, viltība, nekaunība, skaudīga acs, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. 23. Visi šie ļaunumi iziet no iekšienes; un tie apgāna cilvēku.

(Mk 7, 1-8a.14-15.21-23)

Lasa: Nadīnai Krima


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 29.08.2021.)


Papildinājums dziļākai meditācijai

Paralēlās vietas:
• Mt 15, 1-20
• Lk 11, 37-41

Atsauces:
• Mk 7,1 par.:Mk 3,22; Lk 7,36; 14,1.
• Mk 7,2 par.: Apd 10,14.28; 11,8; Atkl 21,27; Lev 15,11 (LXX)
• Mk 7,3 par.: Izc 30,17-21; 40,12; Judt 12,7; Ga 1,14.
• Mk 7,4 par.: 2 Ķēn 5,14; Mt 23,25-26
• Mk 7,5 par.: Kol 2,8.
• Mk 7,6n par.: Is 29,13 (LXX); Ps 78,36-37; Kol 2,22.
• Mk 7,14 par.: Mk 4,1-2; Is 6,9-10.
• Mk 7,15 par.: Sk 32,24; 30,3: Apd 10,14-; 11,8-; 15,28-29; Rom 14,14; 1 Kor 10,25-; Ga 2,11-14; Kol 2,20-22; 1 Tim 4,4; Tit 1,15.
• Mk 7,21 par.: Rom 1,28-; 1 Kor 5,10-11; 6,9-10; 2 Kor 12,20-21; Ga 5,19-; Ef 5,3-; Kol 3,5-; 1 Tim 1,9-13; 6,4-5; 2 Tim 3,2-; Tit 3,3; 1 P 4,3; Atkl 9,21; 21,8; 22,15; At 15,9 (LXX); Sīr 14,10: 31,13.
• Mk 7,22 par.: Mt 6,23; 20,15; At 15,9.


 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. augusts)


 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. septembris)


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXIII svētdiena

(5. IX 2021.)

31. Un atkal Viņš, izgājis no Tiras robežām, nāca caur Sidonu pie Galilejas jūras desmit pilsētu robežās. 32. Un pie Viņa atveda kurlmēmo un lūdza Viņu, lai Viņš tam uzliek roku. 33. Un Viņš, paņēmis to savrup no ļaudīm, ielika savus pirkstus tā ausīs; un Viņš izspļāvis aizskāra tā mēli. 34. Un Viņš, pacēlis acis pret debesīm, nopūtās un sacīja tam: Efeta, tas ir: atveries! 35. Un tūdaļ viņa ausis atvērās, un viņa mēles saite atraisījās, un viņš runāja pareizi. 36. Un Viņš tiem pavēlēja par to nevienam nesacīt. Bet jo vairāk Viņš liedza, jo vairāk tie sludināja. 37. Un jo vairāk tie brīnījās, sacīdami: Viņš visu labi darījis: kurliem deva dzirdi un mēmiem – spējas runāt.

(Mk 7, 31-37)

Lasa: Renards Zapāns 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 5.09.2021.)


⇑  atpakaļ  ⇑

Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētki

(8. IX 2021.)

Ar Jēzus Kristus dzimšanu bija tā: kad Viņa Māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, pirms viņi sanāca kopā, izrādījās, ka viņa ir mātes cerībās no Svētā Gara. Jāzeps, viņas vīrs, būdams taisnīgs un negribēdams viņai celt neslavu, gribēja viņu klusām atstāt. Bet, kamēr viņš par to domāja, lūk, Kunga eņģelis parādījās viņam sapnī, sacīdams: “Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņemt savu sievu Mariju, jo, kas viņā dzimis, Tas ir no Svētā Gara! Un viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi Viņu vārdā Jēzus, jo Viņš atpestīs savu tautu no tās grēkiem.” Bet tas viss notika, lai piepildītos, ko Kungs bija runājis caur pravieti, sakot: “Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu, un Viņu nosauks vārdā Emanuēls,” – kas tulkojumā ir “Dievs ar mums”.

(Mt 1, 18-23)

Konsekrācijas kāpnes

 

Aicinājuma slepenie pakāpieni
Tabora kalna dziļumos san.
Gaida un mudina un jautā…
kurš no jums atradīs ieeju?!

Starp nenomazgātiem traukiem,
iepirkumiem un maksājumiem,
starp sirds pukstiem un bailēm,
aizspriedumiem un ilgām…

Bet Mūžībā joprojām Tā pati
– gaida mūsu brīvības akordu.
Kādreiz uz rokturi norādīja man,
šodien es norādu arī tev…

 

pr. Pāvils (Aglona, 8.09.2021.)


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXIV svētdiena

(12. IX 2021.)

27. Un Jēzus un Viņa mācekļi aizgāja uz Filipa Cesarijas miestiem; un Viņš ceļā jautāja saviem mācekļiem, tiem sacīdams: Ko ļaudis saka? Kas es esmu? 28. Tie atbildēja Viņam un sacīja: Jānis Kristītājs, citi – Elijs, bet citi – ka viens no praviešiem. 29. Tad Viņš tiem sacīja: Bet par ko jūs mani turat? Pēteris atbildēja un sacīja Viņam: Tu esi Kristus. 30. Un Viņš tiem piekodināja, lai tie par Viņu nevienam nekā nesaka. 31. Un Viņš sāka tos mācīt, ka Cilvēka Dēlam būs daudz jācieš un jākļūst vecāko un augsto priesteru, un rakstu macītāju atmestam un nonāvētam, un pēc trim dienām Viņš celsies no miroņiem. 32. Un Viņš runāja šos vārdus atklāti. Un Pēteris, paņēmis savrup Viņu, sāka Viņu apsaukt. 33. Viņš, pagriezies un savus mācekļus uzlūkojis, piedraudēja Pēterim, sacīdams: Atkāpies no manis, sātan, jo tu neizproti dievišķo, bet cilvēcīgo! 34. Un Viņš, pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, sacīja tiem: Ja kas man grib sekot, lai aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un seko man! 35. Un kas savu dzīvību grib glābt, tas to pazaudēs; bet kas savu dzīvību pazaudēs manis un evaņģēlija labad, tas to izglābs. 

(Mk 8, 27-35)

Lasa: Agnese Zapāne


Papildinājums dziļākai meditācijai

Rakstu vieta:  Mk 8, 27-30 (Paralēlās vietas: Mt 16,13-20; Lk 9,18-21; Līdzīga tēma: J 6,67-71) 
Atsauces:
• Mk 8,27 par.: Lk 6,12; Mt 10,23; 13,41; 14,13.
• Mk 8,28 par.: Mal 3,1; 4,5n; 2 Mak 15,13-16; Mt 11,14; Mk 6,15; Mt 17,10; 14,2; 21,11.46; Lk 7,16.39; 24,19; J 1,25.
• Mk 8,29b  par.: Mk 10,28; 11,20n; Mt 4,8; 10,2.
• Mk 8,29c par.: 1 Sam 7,4-16; Ps 2,6-8.12; At  5,26; Ps 42,2; 84,2; Mt 14,33; 1,1; 9,27; 12,23; 15,22; J 4,29; 7,26nn.41; 9,22; Mt 26,63; J 6,57; 11,27; 20,31; Apd  14,15; Rom  9,26 (Os  2,1); 1 Tim 3,15; 4,10 utt.:2 Mak 1,33; 15,4.
• Mk 8,30 par.: Mk 1,34.44; 3,12; 5,43; 7,36; 8,26.30; 9.9; Mt 8,4; 9,30; 12,16; 17,9.

Rakstu vieta: Mk 8, 31-35 (Paralēlās vietas: Mt 16,21-23; Lk 9,22) 
Atsauces:
• Mk 8,31 par.: Mk 2,10.28; 8,38; 9,9.12; 10,45; 13,26; 14,21.41.62 par.; Mt 8,20 par.; 11,19 par.; 12,32 par.; 12,40 par.; 24,27.37.39.44 par.; 10,23; 13,37.41; 25,31; 26,2; 16,13.28; 18,11; 19,28; Lk 17,22; 18,8; 19,10; 21,36; 22,48; 6,22; 9,56; 12,8; J 1,51; 3,13n; 5,27; 6,27.53.62; 8,28; 9,35; 12,23.34; 13,31; Apd 7,56; Ps 118,22; Mk 12,10; Mt 21,42; Mt 9,15; Mk 2,20; Mt 12,40; 17,12; Mk 9,12; Mt 20,22; Mk 10,38; Mt 26,2.24; Mk 14,27n; Lk 22,22; Mt 26,45.54; Lk 12,50; 13,32n; 18,32n; 22,15.37; 23,11; 24,26; J 3,14; 11,51; 12,32n; 16,16nn; Mk 11,27; 14,43.53; 15,1; Mt 27,41; Mk 11,18; 14,1; 15,31; Mt 26,57; Apd 6,12; Lk 20,19 utt.; Mt 27,63; Lk 24,7.46; J 2,19.21; 2,23n; 3,15; 4,10; 12,40; Apd 10,40; 1 Kor 15,4; Mt 12,40; Os 6,2; 2 Ķēn 20,5.8.
• Mk 8,32 par.: 1 Kor 1,23; 2 Ķēn 20,20; 23,17; 1 Hr 11,19; 2 Mak 2,21. 
• Mk 8,33 par.: Is 8,14; Kol 3,2; Gal 3,13; Ps 9,4; J 6,66; 18,6; 20,14; 1 Ķēn 11,14.
Mk 8,34 par.: Mt 10,24n; 1 P 2,21.
Mk 8,35 par.: Lk 12,33; J 12,25; Atkl 12,11.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 12.09.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena

(19. IX 2021.)

30. Un tie, izgājuši no turienes, gāja cauri Galilejai; un Viņš nevēlējās, lai kāds par to zinātu. 31. Bet Viņš mācīja savus mācekļus un sacīja tiem: Cilvēka Dēls tiks nodots ļaužu rokās; un tie Viņu nonāvēs; un pēc nogalināšanas Viņš trešajā dienā augšāmcelsies. 32. Bet tie šo vārdu nesaprata un baidījās Viņam jautāt. 33. Un viņi nonāca Kafarnaumā. Kad viņi bija namā, Viņš jautāja tiem: Par ko jūs ceļā runājāt? 34. Bet viņi klusēja, jo tie ceļā savā starpā bija strīdējušies, kurš no tiem lielāks. 35. Un Viņš, apsēdies, piesauca tos divpadsmit un sacīja tiem: Ja kas grib būt pirmais, tas būs no visiem pēdējais un visu kalps. 36. Un Viņš ņēma bērnu, novietoja to viņu vidū un, to apskāvis, sacīja tiem: 37. Kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem; bet kas mani uzņem, tas neuzņem mani, bet to, kas mani sūtījis. 

(Mk 9, 30-37)

Lasa: Viesturs Murinskis


Papildinājums dziļākai meditācijai

Rakstu vieta: Mk 9, 30-32
Paralēlās vietas: Mt 17,22-23; Lk 9,43b-45
Līdzīga tēma: J 7,1
Atsauces:
• Mk 9,30-31b par.: Lk 17,11; Mk 2,10.28; 8,38; 9,9.12; 10,45; 13,26; 14,21.41.62 par. Mt 8,20 par.; 11,19 par.: 12,32 par.; 12,40 par.; 24,27.37.39.44 par.; 10,23; 13,37.41; 25,31; 26,2; 16,13.28; 18,11; 19,28; Lk 17,22; 18,8; 19,10; 21,36; 22,48; 6,22; 9,56; 12,8; J 1,51; 4,13n; 5,27; 6,27.53.62; 8,28; 9,35; 12,23.34; 13,31; 13,31; 3,13; Apd 7,56; Rom 4,25; 1 Kor 11,23; Is 53,6 (LXX); Mt 9,15; Mk 2,20; Mt 12,40; 17,12; Mk 9,12; Mt 20,18n; Mk 10,38; Mt 26,2.24; Mk 14,21; Lk 22,22; Mt 26,45.54; Lk 12,50; 13,32n; 22,15.37; 23,11; 24,26; J 3,14; 11,50n; 12,32n; 16,16nn; Mk 1,14; Rom 8,32; Mk 3,19; 14,42.
• Mk 9,31c par. (=…”un tie Viņu nonāvēs; un pēc nogalināšanas Viņš trešajā dienā augšāmcelsies.”): Mt 27,63; Lk 24,7.46; J 2,19.21; Apd 10,40; 1 Kor 15,4; Mt 12,40; Os 6,2; 2 Ķēn 20,5.8; Mk 8,32; 9,10n; J16,6.
• Mk 9,32 par.: Lk 18,34.

Rakstu vieta:  Mk 9, 33-37 
Paralēlās vietas: Mt 18,1-5; Lk 9,46-48
Līdzīga tēma: J 13,20
Atsauces:
• Mk 9,33-34 par.: Lk 22,24; Mk 3,4; Lk 14,4; 20,26; 5,19; Mt 22,12; Lk 9,36; 22,24.
• Mk 9,35: Mt 19,30; Mk 10,31; Mt 20,16; Lk 13,30; Mt 9,4; 12,25; Lk 6,8.
• Mk 9,36 par.: Mk 10,16.
• Mk 9,37 par.: Mt 10,40; 19,3-5 par.; 18,10; 25,40.45; 28,19.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 19.09.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


Ineses Sliņķes zīmējums


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena

(26. IX 2021.)

38. Bet Jēzus sacīja: Neliedziet viņam, jo neviens nedara manā vārdā brīnumu, kas tūdaļ varētu par mani ļaunu runāt. 39. Jo kas nav pret jums, tas ir ar jums. 40. Jo kas jums pasniegs manā vārdā dzeršanai biķeri ūdens, tāpēc, ka jūs Kristum piederat, patiesi es jums saku, tam viņa alga nezudīs. 41. Un ja kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, kas uz mani tic, tam būtu labāk, ja tam kaklā piekārtu dzirnakmeni un iemestu viņu jūrā. 42. Un ja tevi apgrēcina tava roka, nocērt to: labāk tev kroplim ieiet dzīvībā, nekā ar divām rokām ieiet ellē, neizdzēšamā ugunī, 43. Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest.  42. Un ja tevi apgrēcina tava roka, nocērt to: labāk tev kroplim ieiet dzīvībā, nekā ar divām rokām ieiet ellē, neizdzēšamā ugunī, 43. Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest. 44. Un ja tava kāja tevi apgrēcina, tad nocērt to: labāk tev klibam ieiet mūžīgā dzīvībā, nekā tev divas kājas un tiec iemests ellē, neizdzēšamā ugunī, 45. Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest. 46. Un ja tava acs tevi apgrēcina, izrauj to: labāk tev ir kā vienacim ieiet Dieva valstībā, nekā tev divas acis un tu tiec iemests elles ugunī, 47. Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest. 48. Jo ikviens ugunī taps sālīts, un katrs upuris tiks sālī sālīts.

(Mk 9, 38-48)

Lasa: Marks Dubinskis


Papildinājums dziļākai meditācijai

Rakstu vieta: Mk 9, 38-41
Paralēlās vietas:Lk 9, 49-50; Mt 10,42;
Līdzīga tēma: Mt 12,30; Lk 11,23; Lk 14, 34-35; Sk 11,24-30; 1 Kor 12,3
Atsauces:
• Mk 9,38: Lk 9,54n; Mk 3,17; Lk 5,5; 8,24.45; 9,33; 17,13; Apd 19,13; Jk 5,14; Apd 3,6nn; 9,34; 16,18.
• Mk 9,39: 1 Tes 5,19.
• Mk 9,40: Flp 1,18.
• Mk 9,41 par.: Is 58,7n; Mt 18,6.10.14; 25,35-40; Jk 1,27; 2,15n; Atkl 3,15n; Rom 8,9; 1 Kor 1,12; 3,23; 2 Kor 10,7; Rom 8,9; Mt 5,12; 6,1n; 1 Kor 3,8nn utt.

Rakstu vieta: Mk 9, 42-50
Paralēlās vietas:Mt 18, 6-9; Lk 17, 1-2
Līdzīga tēma: Mt 5, 29-30
Atsauces:
• Mk 9,42 par.: Mt 18,14; 25,40.45; Atkl 18,21; Mt 5,14; 13,38.
• Mk 9,43 par.: Rom 8,13; Kol 3,5; Rom 6,19; At 25,12; Ties 1,6; 2 Ķēn 23,10; Jer 7,31; 19,5n; 32,35; Mt 10,28; 25,41; 19,16.29; 25,46; 3,12; Lk 3,17; Is 66,24.
• Mk 9,47 par.: 1 J 2,16; Mt 5,28; 1,14; 19,16n.29; 25,46
• Mk 9,48: Is 66,24; Sīr 7,17; Judt 16,17.
• Mk 9,50 par.: Lev 2,13; 1 Kor 3,13; Kol 4,6.
• Mk 9,50b: Ebr 12,14; Ps 34,15; Mt 5,9; Rom 12,18; 14,19; 1 Tes 5,13; 2 Kor 13,11. Lk 14,35b: Mt 11,15; 13,9.43 par.; 25,29; Mk 7,16; Lk 12,21; 21,4; Atkl 2,7.11.17.29 utt.


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 26.09.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējums


 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. septembris)

 

 

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. oktobris)

 


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena

(3. X 2021.)

2. Un farizeji pienāca un, Viņu kārdinādami, jautāja: Vai vīrs drīkst šķirties no sievas? 3. Bet Viņš atbildēdams sacīja tiem: Ko Mozus jums pavēlējis? 4. Tie sacīja: Mozus atļāvis rakstīt šķiršanās grāmatu un šķirties. 5. Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: Jūsu cietsirdības dēļ viņš jums šo likumu rakstījis.6. Bet no radīšanas sākuma Dievs viņus radīja kā vīrieti un sievieti. 7. Tāpēc cilvēks atstās savu tēvu un māti un paliks pie savas sievas. 8. Un tie būs divi vienā miesā. Tātad viņi jau nav divi, bet viena miesa. 9. Tāpēc, ko Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. 10. Un Viņa mācekļi mājās atkal jautāja Viņam par to pašu. 11. Un Viņš tiem sacīja: Ja kas no savas sievas šķiras un citu precē, tas pārkāpj laulību ar viņu. 12. Un ja sieva šķiras no sava vīra un iziet pie cita, tā pārkāpj laulību. 13. Un Viņam atnesa bērniņus, lai Viņš tiem pieskartos, bet mācekļi norāja nesējus. 14. Jēzus, tos redzēdams, saīga un sacīja viņiem: Laidiet bērniņus pie manis nākt un neliedziet viņiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. 15. Patiesi, es jums saku: kas Dieva valstību nepieņem kā bērns, tas tanī neieies. 16. Un Viņš tos apskāva un, uzlicis tiem rokas, tos svētīja.

(Mk 10, 2-16; 
atsauces vietas te:Mk 10, 1-12Mk 10, 13-16)

 

Lasa: Juris Jankovskis


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 3.10.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējumi

     


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena

(10. X 2021.)

17. Un kad Viņš bija izgājis ceļā, kāds piesteidzās un, ceļos pret Viņu nometies, lūdza Viņu: Labais Mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvošanu? 18. Bet Jēzus sacīja viņam: Kāpēc tu mani sauc par labo? Neviens nav labais, kā vienīgi Dievs. 19. Tu baušļus zini: tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagt, tev nebūs nepatiesu liecību dot, tev nebūs krāpt, tev būs tēvu un māti godāt! 20. Bet tas atbildēja un sacīja Viņam: Mācītāj, no savas jaunības es esmu visu to pildījis. 21. Bet Jēzus, uzlūkodams viņu, iemīlēja to un sacīja tam: Viena tev trūkst: ej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod nabagiem, un tev būs manta debesīs; un nāc, seko man! 22. Tas, noskumis par šo vārdu, aizgāja bēdīgs, jo viņam bija daudz īpašumu. 23. Un Jēzus apskatījies sacīja saviem mācekļiem: Cik grūti tiem, kam bagātība, ieiet Dieva valstībā! 24. Bet mācekļi iztrūkās par Viņa vārdiem. Bet Jēzus atkal atbildēdams, sacīja tiem: Bērniņi, cik grūti ieiet Dieva valstībā tiem, kas paļaujas uz naudu! 25. Vieglāk kamielim iziet caur adatas aci nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. 26. Tie vēl vairāk brīnījās un savā starpā runāja: Un kas tad var kļūt pestīts? 27. Un Jēzus, viņus uzlūkodams, sacīja: Tas nav iespējams cilvēkiem, bet ne Dievam, jo Dievam viss ir iespējams. 28. Un Pēteris sāka Viņam runāt: Lūk, mēs visu atstājām un sekojām Tev. 29. Jēzus atbildēdams sacīja: Patiesi es jums saku: nav neviena, kas manis un evaņģēlija dēļ būtu atstājis namu vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai bērnus, vai tīrumus, 30. Kas tagad, šinī laikā, nesaņemtu simtkārt tik daudz, kaut caur vajāšanām, namus un brāļus, un māsas, un mātes, un bērnus, un tīrumus, un nākošajā laikā mūžīgo dzīvi.

(Mk 10, 17-30; atsauces vietas te: Mk 10, 17-31)

 

Lasa: Kārlis Jankovskis 


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 10.10.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējumi


Ineses Sliņķes zīmējums


⇑  atpakaļ  ⇑

Parastā liturģiskā laikposma
XXIX svētdiena

(17. X 2021.)

35. Un Zebedeja dēli, Jēkabs un Jānis, piegājuši pie Viņa, sacīja: Mācītāj, mēs vēlamies, lai Tu mums darītu, ko vien mēs lūgsim! 36. Bet Viņš tiem sacīja: Ko jūs vēlaties, lai es jums darītu? 37. Tie sacīja: Dod mums, lai mēs Tavā godībā sēdētu vi ens tavā labajā, otrs Tavā kreisajā pusē! 38. Bet Jēzus viņiem sacīja: Jūs nezināt, ko lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, un tapt kristīti kristībā, kurā es tieku kristīts? 39. Bet tie Viņam sacīja: Mēs varam! Bet Jēzus viņiem sacīja: Biķeri, kuru es dzeru, jūs gan dzersiet un tapsiet kristīti kristībā, kurā es topu kristīts, 40. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas man nepiederas dot jums, bet kuriem tas ir sataisīts. 41. Kad tie desmit to dzirdēja, tie ņēma to Jēkabam un Jānim ļaunā. 42. Bet Jēzus tos pieaicināja un sacīja viņiem: Jūs zināt, ka tie, kas tiek uzskatīti par tautu valdniekiem, valda pār tām; un viņu valdnieki izmanto varu pār tām. 43. Bet tā lai nav jūsu starpā, bet kas grib tapt lielāks, lai ir jūsu sulainis! 44. Bet kas no jums grib būt pirmais, lai ir visu kalps! 45. Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš kalpotu un dotu savu dzīvību daudzo atpestīšanai.

(Mk 10, 35-45; atsauces vietas te:Mk 10, 32-45)

Lasa:  Gatis Pujāts


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 17.10.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējumi


Dēla un dēlu sacensības

 

Bezkaunīgas acis
ieņem pirmās vietas.

Neprātīgi lūgumi
saskrāpē debesis un mājas.

Dusmīgi vārdi
nicina apskāvienus.

Pēdējā vieta
gaida neprātīgu Mīlestību…

 

pr. Pāvils (Gulbene, 16.10.2021.)


 

Lasa: Diāna Strupka

Parastā liturģiskā laikposma
XXX svētdiena
(misiju svētdiena)

(24. X 2021.)

46. Un Viņam ar saviem mācekļiem un daudz ļaudīm no Jērikas izejot, Bartimejs, Timeja dēls, būdams neredzīgs, sēdēja ceļmalā un ubagoja. 47. Viņš, izdzirdis, ka tas ir Jēzus no Nācaretes, sāka saukt un sacīja: Jēzu, Dāvida Dēls, apžēlojies par mani! 48. Un daudzi to apsauca, lai viņš paliktu klusu. Bet viņš vēl skaļāk sauca: Dāvida Dēls, apžēlojies par mani! 49. Un Jēzus apstājies lika viņu pasaukt. Un tie sauca neredzīgo, sacīdami viņam: Nebīsties, celies, Viņš tevi sauc! 50. Tas, nometis savu mēteli, cēlās un nāca pie Viņa. 51. Un Jēzus, uzrunādams, sacīja viņam: Ko tu gribi, lai es tev daru? Bet aklais sacīja Viņam: Mācītāj, lai es redzu! 52. Bet Jēzus viņam sacīja: Ej, tava ticība tevi glābusi. Un tūdaļ tas redzēja un ceļā Viņam sekoja.

(Mk 10,46b-52; atsauces vietas te: Mk 10, 46-52)

Lasa: Beatrise Birzniece


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 24.10.2021.)


Ingunas Jankovskas zīmējumi


Timeja dēls un Dieva Dēls

 

Viss bij’ tik tumšs:
pilsēta, ceļš,
vārds un rokas
un pat acis…
Bet ne sirds.

 

Tik viens skūpsts:
bez mēteļa,
vārdu vētrā,
žēlsirdībā…
Viss kļuva spožs!

pr. Pāvils
(Aglona, 18.10.2021.)


 

Lasa: Genovefa Markova 


Parastā liturģiskā laikposma
XXXI svētdiena

(31. X 2021.)

28. Un pienāca viens no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies viņu sarunā, un, redzēdams to, ka Viņš labi tiem atbildējis, jautāja Viņam: Kurš ir no visiem augstākais bauslis? 29. Bet Jēzus atbildēja viņam: Augstākais bauslis no visiem ir: klausies, Izraēl, Kungs tavs Dievs ir vienīgais Dievs. 30. Un tev būs Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. Šis ir augstākais bauslis! 31. Bet otrs ir šim līdzīgs: tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Cita baušļa, lielāka par šo, vairs nav. 32. Un rakstu mācītājs Viņam sacīja: Labi, Mācītāj! Tu patiesību teici, ka viens ir Dievs, un nav cita, kā Viņš vien. 33. Un Viņu mīlēt no visas sirds un no visa prāta, un no visas dvēseles, un no visa spēka, un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk par visiem dedzināmajiem un citiem upuriem. 34. Bet Jēzus, redzēdams, ka viņš gudri atbildējis, sacīja viņam: Tu neesi tālu no Dieva valstības. Un neviens neuzdrošinājās Viņam vairs jautāt.

(Mk 12, 28-34; atsauces vietas te: Mk 12, 28-34)

Lasa: Sanija Liepiņa


Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 31.10.2021.)


Kāzas kalnos

 

Atstāju
karu un tanku,
ieroču un suņu
un dzeloņdrāšu
šauro ieleju.

Ņemu līdzi
sevi un tevi,
Dievu un baušļus
un izcilu vīnu
ādas maisos.

Atveru
Vecā un Jaunā,
cilvēka un Dieva,
Alfas un Omegas
laulības durvis.

Ko tu gaidi…?
Ceļmala un gadi,
bļoda un mētelis,
Timejs un pūlis
kļūs par liftu…?!?

 

pr. Pāvils
(Gulbene, 21.10.2021.)


 

Lasa: Iveta Dzērve


⇑  atpakaļ  ⇑

Lauras Feldbergas zīmējums
(“Mieram tuvu”, 2021. oktobris)

2021. novembris – dienu saraksts

 

 

VISU SVĒTO LIELI SVĒTKI

(1. XI 2021.)

1. Kad Jēzus redzēja ļaužu pulkus, Viņš uzkāpa kalnā; un, kad Viņš bija atsēdies, mācekļi piegāja pie Viņa. 2. Un Viņš, atdarījis savu muti, mācīja tos, sacīdams: 3. Svētīgi ir garā nabadzīgie, jo viņu ir debesvalstība. 4. Svētīgi ir lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi. 5. Svētīgi ir tie, kas raud, jo viņi tiks iepriecināti. 6. Svētīgi ir tie, kas alkst un slāpst taisnības, jo viņi tiks piepildīti. 7. Svētīgi ir žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. 8. Svētīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi skatīs Dievu. 9. Svētīgi ir miermīlīgie, jo viņi sauksies Dieva bērni. 10. Svētīgi ir tie, kas cieš vajāšanu taisnības dēļ, jo viņu ir debesvalstība. 11. Svētīgi esat jūs, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un visu ļaunu netaisni par jums runās. 12. Priecājieties un līksmojieties, jo jūsu alga ir liela debesīs! 

(Mt 5, 1-12a)

1.XI.

 

Tas tikai
galaktikas spirālzars,
bet mums – Piena Ceļš.

Tie ir
vienkārši cilvēki,
bet mums – Debesu svētie.

Ko darīsi,
lai Tava sirds
būtu mums viena no zvaigznēm?

 

pr. Pāvils (Gulbenes baznīca, 22.10.2021.)


 

Lasa: Valentīna Brūniņa

Parastā liturģiskā laikposma
XXXII svētdiena

(7. XI 2021.)

38. Un Viņš savā mācībā sacīja tiem: Sargieties no rakstu mācītājiem, kam patīk staigāt garos svārkos un saņemt sveicinājumus tirgus laukumos, 39. Un sinagogās sēdēt goda vietās, un pirmajās vietās mielastos, 40. Kas garu lūgšanu iemesla dēļ aprij atraitņu namus; šie saņems smagāku sodu. 41. Un Jēzus, sēdēdams iepretim upuru lādei, redzēja, ka ļaudis meta naudu upuru lādē; un daudzi bagātie meta daudz. 42. Bet viena nabaga atraitne atnākusi iemeta divas artavas, kas ir viens kvadrants, 43. Un Viņš, pieaicinājis savus mācekļus, tiem sacīja: Patiesi es jums saku, ka šī nabaga atraitne vairāk iemetusi nekā visi, kas upuru lādē tika metuši. 44. Jo visi meta no tā, kas viņiem bija lieks, bet šī upurēja no savas nabadzības visu, kas tai bija, – visu savu uzturu.

(Mk 12, 38-44; atsauces vietas te:Mk 12, 35-40Mk 12, 41-44)

Parastā liturģiskā laikposma
XXXIII svētdiena

(14. XI 2021.)

24. Bet tanīs dienās pēc tām apspiešanām saule aptumšosies, un mēness nedos vairs savu spīdumu, 25. Un zvaigznes kritīs no debesīm, un debess stiprumi sakustēsies. 26. Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebešos lielā spēkā un godībā. 27. Un tad Viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās savus izredzētos no četriem vējiem, no zemes gala līdz debesu augstumiem. 28. Bet mācieties līdzību no vīģes koka! Kad jau tā zari kļūst maigi un lapas plaukst, tad ziniet, ka vasara tuvu. 29. Tā arī jūs, kad redzēsiet to notiekam, ziniet, ka Viņš tuvu durvju priekšā. 30. Patiesi es jums saku: Šī cilts neizzudīs, iekams viss tas notiks. 31. Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. 32. Bet par šo dienu vai stundu neviens nezina: ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, tikai Tēvs.

(Mk 13, 24-32;  atsauces vietas te: Mk 13, 24-32)

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS
VISPASAULES KARAĻA
lieli svētki

(21. XI 2021.)

33. Tad Pilāts atkal iegāja pilī un iesauca Jēzu, un sacīja Viņam: Vai Tu esi jūdu Ķēniņš? 34. Jēzus atbildēja: Vai tu pats no sevis to saki, vai citi tev par mani stāstījuši? 35. Pilāts atbildēja: Vai tad es esmu jūds? Tava tauta un augstie priesteri nodeva Tevi man. Ko Tu esi darījis? 36. Jēzus atbildēja: Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, tad mani kalpi cīnītos par to, lai es netiktu nodots jūdiem. Bet tagad mana valstība nav no šejienes. 37. Tad Pilāts sacīja Viņam: Tātad Tu esi Ķēniņš? Jēzus atbildēja: Tu saki, ka esmu Ķēniņš. Tāpēc es esmu dzimis un tāpēc pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību. Ikviens, kas no patiesības ir, klausa manu balsi.

(J 18, 33b-37)

Adventa 1. svētdiena

(28. XI 2021.)

25. Un būs zīmes pie saules un mēness, un zvaigznēm, un jūras kaukšanas un plūdu dēļ bailes tautām virs zemes. 26. Cilvēki bailēs sastings, gaidot, kas nāks pār visu pasauli, jo debesu stiprumi sakustēsies. 27. Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā varā un godībā. 28. Bet kad tas viss sāks piepildīties, skatieties un paceliet savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas! (…) 34. Bet pielūkojiet, ka jūsu sirdis kādreiz neapgrūtinātu pārēšanās, piedzeršanās un šīs dzīves rūpes, un ka šī diena nepienāktu jums negaidīta. 35. Jo kā valgs tā nāks pār visiem, kas dzīvo virs zemes. 36. Tāpēc esiet nomodā un vienmēr lūdziet Dievu, lai jūs būtu cienīgi stāties Cilvēka Dēla priekšā un izbēgtu no visa tā, kas notiks! 

(Lk 21, 25-28.34-36)

Lasa: Nadīnai Krima


Papildinājums dziļāk

Adventa 2. svētdiena

(5. XII 2021.)

1. Bet ķeizara Tibērija valdīšanas piecpadsmitajā gadā, kad Poncijs Pilāts bija pārvaldnieks Galilejā, bet viņa brālis Filips pārvaldnieks Iturejā un Trahonitīdas daļā un Lizanijs pārvaldnieks Abilinē, 2. Augsto priesteru Annas un Kaifas laikā Kunga vārds nāca uz Jāni, Zaharija dēlu, tuksnesī. 3. Un viņš staigāja visā Jordānas apkārtnē, sludinādams grēku nožēlošanas kristību grēku piedošanai, 4. Kā rakstīts pravieša Isaja sludinājumu grāmatā: Saucēja balss tuksnesī: sataisiet Kunga ceļu, taisnas dariet Viņa takas! 5. Katra ieleja lai piepildās, un katrs kalns un pakalns lai nolīdzinās, kas līks, tam jātop taisnam, un kas nelīdzens, tam jātop līdzenam ceļam; 6. Un ikviena miesa redzēs Dieva pestīšanu.

(Lk 3, 1-6; atsauces vietas te: Lk 3, 1-6)

Adventa 3. svētdiena

(12. XII 2021.)

10. Un ļaudis jautāja viņam, sacīdami: Ko tad mums darīt? 11. Bet viņš tiem atbildēja un sacīja: Kam divi svārki, lai dod tam, kam nav; un kam pārtika, lai dara tāpat. 12. Bet nāca arī muitnieki kristīties; un tie sacīja viņam: Mācītāj, ko lai mēs darām? 13. Un viņš tiem sacīja: Neņemiet vairāk, nekā jums noteikts. 14. Bet jautāja viņam arī kareivji, sacīdami: Ko mums būs darīt? Un viņš tiem sacīja: Nedariet nevienam pārestību un netaisnību un esiet mierā ar savu algu! 15. Bet kad ļaudīm likās un viņi savās sirdīs domāja par Jāni, vai viņš nav Kristus, 16. Jānis atbildēja un sacīja visiem: Es jūs kristīju ar ūdeni, bet nāks varenāks par mani, kam es neesmu cienīgs Viņa kurpju siksnas atraisīt; Viņš jūs kristīs Svētajā Garā un ugunī. 17. Tā vēteklis ir Viņa rokā; un Viņš iztīrīs savu klonu, un kviešus Viņš sakrās savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī. 18. Vēl daudz citu ko viņš sludināja, mācīdams ļaudis.

(Lk 3, 10-18; atsauces vietas te: Lk 3, 7-14Lk 3, 15-20)

Adventa 4. svētdiena

(19. XII 2021.)

39. Bet Marija, tanīs dienās cēlusies, steigšus aizgāja kalnos, jūdu pilsētā. 40. Un viņa, iegājusi Zaharija namā, sveicināja Elizabeti. 41. Un notika, ka Elizabetei, Marijas sveicināšanu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas miesās; un Elizabete piepildījās Svētā Gara; 42. Un viņa skaļā balsī sauca un sacīja: Tu esi svētīta starp sievietēm, un svēts ir tavas miesas auglis! 43. Un no kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis? 44. Jo, lūk, tiklīdz tava sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās. 45. Un svētīga tu esi ticēdama, ka tas izpildīsies, ko Kungs tev sacījis.

(Lk 1, 39-45; atsauces vietas te: Lk 1, 39-45)

MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS LIELI SVĒTKI

(25. XII 2021.)

(Rīta Sv. Mise: Is 62,11-12; Ps 97(96); Tit 3,4-7; Lk 2,15-20
Dienas Sv. Mise: Is 52,7-10; Ps 98(97); Ebr 1,1-6; J 1,1-18)

SV. ĢIMENES – JĒZUS, MARIJAS UN JĀZEPA svētki

(26. XII 2020.)

(1 Sam 1,20-22.24-28; Ps 84(83); 1 J 3,1-2.21-24; Lk 2,41-52; atsauces vietas te: Lk 2, 41-52)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.