Par pamudinājumu

M  

 

Dievs, mūsu Tēvs, dod, lai mēs Tavā Svētajā Garā vairāk sadzirdētu, saprastu no Tava Svētā Vārda un gribētu šajā augt līdz mūžībai! Amen.


2020. gadā, uz COVID-19 situācijas fona, es saņēmu no ticīgajiem pamudinājumu, lai piedāvātu iespēju paklausīties sprediķus no svētku dienām. Es atsaucos šim lugumam, aiz kura – cik es saprotu – atrodas toreizējo sitauciju izraisītas kādas garīgās slāpēs. Zem sekojosajām saitem ir atrodams to saraksti:


Lai Dievs jūs visus svētī: ⴕ

Pāvils, priesteris