Lk 2, 33-40

ⴕM

Bībeles stunda


Evaņģēlija, kuru uzrakstījis svētais Lūkass,

fragmenti un atsauces vietas


Rakstu vieta: Lk 2, 33-40

33. Un Viņa tēvs un māte brīnījās par to, kas par Viņu tika runāts. 34. Un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai, Viņa mātei: Lūk, Viņš ir likts par krišanu un augšāmcelšanos daudziem Izraēlī un par zīmi, kam pretī runās 35. Un tavas pašas dvēseli pārdurs zobens, lai atklātos daudzu siržu domas. 36. Un tur bija praviete Anna, Fanuēļa meita, no Asera cilts, kas sasniegusi lielu vecumu, nodzīvojot pēc savas jaunavības ar savu vīru septiņus gadus. 37. Un viņa bija atraitne ap astoņdesmit četriem gadiem, kas neatkāpās no svētnīcas, bet gavēdama un lūgdama naktīm un dienām, kalpoja Dievam. 38. Un viņa, ienākusi tanī pat stundā, teica Kungu un runāja par Viņu visiem, kas gaidīja Izraēļa atpestīšanu. 39. Un viņi, visu pēc Kunga bauslības izpildījuši, atgriezās atpakaļ Galilejā, savā Nācaretes pilsētā. 40. Bet Bērniņš auga un stiprinājās, pilns gudrības; un Dieva žēlastība bija ar Viņu.

Jaunais tulkojums: 

33 Bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu. 34 Un Simeons viņus svētīja un sacīja Marijai, viņa mātei: “Redzi, viņš ir likts, lai daudzi Israēlā kristu un daudzi celtos, un par zīmi, kam runās pretī, – 35 un tev pašai cauri dvēselei zobens dursies, – tā ka atklāsies daudzu siržu domas.” 36 Tur bija praviete Anna, Penuēla meita no Ašēra cilts. Tā bija jau krietni gados, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi ar vīru septiņus gadus, 37 nu viņa bija atraitne, kādus astoņdesmit četrus gadus veca, un nešķīrās no tempļa, ar gavēšanu un lūgšanām kalpodama dienu un nakti. 38 Arī viņa tajā pašā stundā pienāca klāt un pateicībā slavēja Dievu, un stāstīja par bērniņu visiem, kas gaidīja Jeruzālemes atbrīvošanu. 39 Izpildījuši visu pēc Kunga bauslības, tie griezās atpakaļ uz Galileju, uz savu pilsētu Nācareti. 40 Bērniņš auga un pieņēmās spēkā, tapa pilns gudrības, un Dieva žēlastība bija ar viņu.

 

Rakstu vieta: Lk 2,33-38

Paralēlās vietas:  – 

Līdzīga tēma:

Atsauces:

  • Lk 2,33: Lk 2,27.
  • Lk 2,34: 1 Sam 2,20; Sk (4Moz) 6,23; Flp 1,16; 1 Tes 3,3; Is 8,14n; 28,16; Ps 118,22; 1 Pēt 2,6-8; Lk 20,17n; Rom 9,33; 1 Pēt 2,6.8; Joz 4,6; Is 11,12; Lk 11,30.
  • Lk 2,35: Ez 14,17; Zah 12,10; 13,7.
  • Lk 2,36: Izc (2Moz) 15,20; Ties 4,4; 2 Ķēn 22,4; Is 8,3; Lk 1,7.18.
  • Lk 2,37: 1 Tim 5,5; Judt 8,4nn; 16,22nn; Lk 24,53; Apd 26,7; Ps 61,5.
  • Lk 2,38: Lk 2,25; Is 52,9.

 

 

Rakstu vieta: Lk 2,39-40

Paralēlās vietas

  • Mt 2,22-23

Līdzīga tēma:

Atsauces:

  • Lk 2,39: Lk 2,21-24.
  • Lk 2,40: 1 Sam 2,21.26; 3,19; Lk 1,80; 2,51.

 

                                        

 

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos,
pamāciet un pamudiniet viens otru visā gudrībā!
Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs
psalmus, slavas dziesmas un garīgās dziesmas! 

(Kol 3,16)